Перелік компонентів | ХАІ
bellCreated using FigmaVectorCreated using FigmacalendarCreated using Figmaearth-globeCreated using FigmaenvelopeCreated using FigmaFax 1Created using FigmaVectorCreated using FigmaVectorCreated using Figmatelephone-handle-silhouetteCreated using Figma

Перелік компонентів

Код КОП

Компоненти освітньої програми (навчальні дисципліни, курсові проекти (роботи), практики, кваліфікаційна робота)

Кількість кредитів

Форма підсумкового контролю

Обов’язкові компоненти ОП

ОК1

Українська мова за професійним спрямуванням

3

Залік, 1с.

ОК2

Іноземна мова

3/3

Залік 1с./Диф.залік, 2с.

ОК3

Техніко-економічне оцінювання виробництва

3

Залік, 6с.

ОК4

Лінійна алгебра та аналітична геометрія

5

Іспит, 1с.

ОК5

Математичний аналіз

5/5

Іспит, 2с./Іспит, 3с.

ОК6

Методи програмування та комп’ютерні методи обчислень

5

Іспит, 1с.

ОК7

Фізика

5/5

Іспит, 2с./Іспит, 3с.

ОК8

Теоретична механіка та теорія машин і механізмів

5/5

Іспит, 2с./Іспит, 3с.

ОК9

Теоретична механіка та Теорія машин і механізмів (КП)

2

Диф. залік, 4с.

ОК10

Механіка матеріалів та конструкцій

5/5

Іспит, 3с./Іспит, 4с.

ОК11

Деталі машин і основи конструювання

5

Іспит, 5с.

ОК12

Деталі машин і основи конструювання (КП)

2

Диф. залік, 6с.

ОК13

Вступ до фаху

4,5

Залік, 1с.

ОК14

Геометричне моделювання та графічні інформаційні технології

5/5

Іспит, 1с./Іспит, 2с.

ОК15

Матеріалознавство

5,5

Іспит, 2с.

ОК16

Учбова практика (графічні інформаційні технології)

3

Залік, 2с.

ОК17

Взаємозамінність та стандартизація

5

Іспит, 3с.

ОК18

Технології конструкційних матеріалів

3,5/3,5

Залік, 3с./Залік, 4с.

ОК19

Термодинаміка і теплообмін

3,5

Залік, 4с.

ОК20

Електротехніка

3

Залік, 4с.

ОК21

Ознайомча практика

3

Залік, 4с.

ОК22

Виробнича практика

3

Залік, 6с.

ОК23

Кваліфікаційна робота

9

Атестація, 8с.

Унікальні освітні компоненти за стандартом

ОК24

Методи і параметри формоутворення поверхонь

3,5

Іспит, 4с.

ОК25

Робочі процеси авіаційних двигунів

4

Іспит, 5с.

ОК26

Конструкція АД та ЕУ

4

Залік, 6с.

ОК27

Комп’ютерні технології розробки та виробництва авіаційних двигунів

4,5

Іспит, 7с.

ОК28

Технологія двигунобудування

5

Іспит, 7с.

Загальний обсяг обов'язкових компонент:

145,5

Вибіркові компоненти ОП

Гуманітарний блок (Soft skills)*

ВБ1

Правова компетентність

3

залік

ВБ2

Формування системного наукового світогляду

3

залік

ВБ3

Соціально-гуманітарна дисципліна за вибором

3

залік

Окремі вибіркові дисципліни

Дисципліни індивідуального вибору**

ВБ4

Спеціальні розділи математики

5

Залік 4с.

ВБ5

Дисципліна індивідуального вибору 1

5

Іспит 6с.

ВБ6

Дисципліна індивідуального вибору 2

5

Іспит 7с.

ВБ7

Дисципліна індивідуального вибору 3

5

Іспит 8с.

Вибірковий блок.Блок дисциплін професійного спрямування MAJOR***

ВБ1.1

MAJOR. Дисципліна 5.1

3,5

Іспит, 5с.

ВБ1.2

MAJOR. Дисципліна 5.2

3

Залік, 5с.

ВБ1.3

MAJOR. Дисципліна 5.3

5

Іспит, 5с

ВБ1.4

MAJOR. Дисципліна 6.1

2

Диф. залік, 6с

ВБ1.5

MAJOR. Дисципліна 6.2

3

Залік, 6с.

ВБ1.6

MAJOR. Дисципліна 6.3

4,5

Іспит, 6с.

ВБ1.7

MAJOR. Дисципліна 7.1

2

Диф. залік, 7с

ВБ1.8

MAJOR. Дисципліна 7.2

5

Іспит, 7с.

ВБ1.9

MAJOR. Дисципліна 7.3

2

Диф. залік, 7с

ВБ1.10

MAJOR. Дисципліна 8.1

2

Диф. залік, 8с

ВБ1.11

MAJOR. Дисципліна 8.2

5

Іспит, 8с.

ВБ1.12

MAJOR. Дисципліна 8.3

5,5

Іспит, 8с.

Вибірковий блок.Блок дисциплін компетентного спрямування MINOR****

ВМ1.1

MINOR. Дисципліна 1

5

Іспит, 5с.

ВМ1.2

MINOR. Дисципліна 2

5

Іспит, 6с.

ВМ1.3

MINOR. Дисципліна 3

5

Іспит, 7с.

ВМ1.4

MINOR. Дисципліна 4

5

Іспит, 8с.

  Загальний обсяг вибіркових компонент:

94,5

  ЗАГАЛЬНИЙ ОБСЯГ ОСВІТНЬОЇ ПРОГРАМИ

240

*Здобувач обирає одну дисципліну із запропонованих у переліках/блоках освітніх компонент ВБ1 – ВБ3, тим самим забезпечує опанування і поглиблення загальних компетентностей та результатів навчання, що направлені на здобуття соціальних навичок відповідно до вимог стандарту спеціальності. Переліки складових освітніх компонент ВБ1 – ВБ3 може збільшуватися і оновлюватися за рішенням галузевої НМК.

** Загально університетський блок, в якому дисципліни для вибору пропонують кафедри Університету або інші підрозділи відповідно до напрямів своєї діяльності або наукових напрямів/шкіл.

*** Здобувач може обрати будь-який блок дисциплін професійного спрямування MAJOR. Блоки дисциплін професійного спрямування MAJOR можуть збільшуватися і оновлюватися за рішенням галузевої НМК

****Здобувач може обрати будь-який блок дисциплін компетентного спрямування MINOR. Блоки дисциплін компетентного спрямування MІNOR можуть збільшуватися і оновлюватися за рішенням галузевої НМК


Здобувач, який зарахований на основі повної загальної середньої освіти, виконує освітньо-професійну програму в обсязі 240 кредитів ЄКТС.

Здобувач, який зарахований на основі ступеня «фаховий молодший бакалавр», «молодший бакалавр» (освітньо-кваліфікаційного рівня «молодший спеціаліст»), виконує освітньо-кваліфікаційну програму в обсязі 240 кредитів ЄКТС. При цьому ХАІ визнає та перезараховує:  не більше 120 кредитів ЄКТС, отриманих в межах попередньої освітньої програми підготовки молодшого бакалавра (ОКР молодшого спеціаліста) за умови набуття здобувачем відповідних компетентностей; не більше ніж 60 кредитів ЄКТС, отриманих за попередньою освітньою програмою фахової передвищої освіти (ступеня фаховий молодший бакалавр).

Згідно з принципами компетентнісного підходу до здобуття вищої освіти перезарахування результатів раніше складених претендентом дисциплін відповідно до індивідуального навчального плану здійснюється за заявою претендента на підставі Положення «Про перезарахування навчальних дисциплін  і    визначення     академічної   різниці     в   Національному    аерокосмічному університеті ім. М. Є. Жуковського «Харківський авіаційний інститут»» (https://khai.edu/ua/university/normativna-baza/polozheniya1/polozhennya-yaki-regulyuyut-poryadok-zdijsnennya-osvitnogo-procesu/polozhennya-pro-poryadok-perezarahuvannya/) шляхом порівняння: відповідності змісту дисциплін освітньо-професійної програми (ОПП); запланованих результатів навчання з відповідної дисципліни; загального обсягу у годинах і кредитах ЄКТС; форм підсумкового контролю тощо.

Предметні олімпіади у форматі НМТ