Навчально-методичний відділ | ХАІ
bellCreated using FigmaVectorCreated using FigmacalendarCreated using Figmaearth-globeCreated using FigmaenvelopeCreated using FigmaFax 1Created using FigmaVectorCreated using FigmaVectorCreated using Figmatelephone-handle-silhouetteCreated using Figma
ГоловнаОсвітаНавчально-методичний відділ

Навчально-методичний відділ
Національного аерокосмічного університету
ім. М. Є. Жуковського «Харківський авіаційний інститут»

Навчально-методичний відділ є структурним підрозділом Університету і безпосередньо підпорядковується проректору з науково-педагогічної роботи (за навчальним напрямом)

Навчально-методичний відділ складається з робочих груп: 

- диспетчеризації освітнього процесу; 

- методичного забезпечення освітнього процесу; 

- розробки і впровадження системи управління якості Університету. 

Основними завданнями навчально-методичного відділу  є: 

- збір пропозицій кафедр (додатків до семестрових планів) для розробки методично витриманого розкладу навчальних занять та іспитів студентів Університету; 

- розробка розкладів навчальних занять для студентів денної форми навчання, консультацій та іспитів для студентів денної форми навчання, навчальних занять, консультацій та іспитів для студентів заочної форми навчання; 

- здійснення вибіркового контролю за якістю та своєчасністю проведення навчальних занять, консультацій та іспитів викладачами Університету; 

- організація та координація робіт кафедр і факультетів по забезпеченню дисциплін  навчально-методичною літературою, організація рецензування підготовленої до внутрівузівського видання навчально-методичної літератури; 

- збір та архівація навчальних планів спеціальностей Університету; 

- збір та архівація робочих та навчальних програм з дисциплін, що викладаються в Університеті; 

- підтримка електронної бібліотеки методичного забезпечення освітнього процесу Університету; 

- збір і обробка інформації щодо проведення ректорських контрольних перевірок залишкових знань студентів; 

- аналіз забезпечення освітнього процесу бланками та заказ необхідних бланків у типографії Університету, розповсюдження бланків на кафедри та до деканатів Університету; 

- планування й управління практичною діяльністю Університету в сфері якості для забезпечення якісної професійної освіти, яка буде відповідати сучасним вимогам зацікавлених сторін; 

- розробка, впровадження, підтримка в робочому стані, поліпшення та збереження документації, необхідної для забезпечення функціонування системи управління якістю Університету, і забезпечення її наявності на місцях використання; 

- моніторинг, вимірювання і аналізування, як окремих процесів, так й системи в цілому з метою визначення результативності Й оцінювання можливостей її поліпшення; 

- підготовка Університету до сертифікації системи управління якістю незалежними органами з сертифікації й наглядових аудитів. 

Основним напрямом діяльності навчально-методичного відділу є методичне забезпечення освітнього процесу в Університеті.

Для здійснення завдань навчально-методичний відділ виконує такі функції за напрямами діяльності:

Група диспетчеризації освітнього процесу:

- аналіз семестрових планів для студентів денної та заочної форм навчання; 

- збір пропозицій кафедр у вигляді додатків до семестрових планів для розробки методично витриманого розкладу занять та іспитів; 

- складання проекту розкладу занять для викладачів і студентів; 

- погодження проекту розкладу з кафедрами, деканатами, корегування розкладу; 

- друк і передача розкладу на кафедри і до факультетів Університету; 

- складання розкладу консультацій та іспитів для студентів денного відділення з урахуванням обґрунтованих побажань кафедр, а також з урахуванням  екзаменаційно-настановних сесій студентів заочної форми навчання; 

- погодження розкладу консультацій та іспитів з кафедрами, деканатами; 

- друк розкладу іспитів та передача його на кафедри та до деканатів; 

- складання розкладу навчальних занять, настановних і заліково-екзаменаційних сесій для студентів заочної форми навчання, погодження і передача розкладів на кафедри та до деканату; 

- погодження питань факультетських зв'язків при складанні розкладу занять та іспитів; 

- виконання переносів занять у разі командировок чи відпусток викладачів; 

- приймання участі в організації проведення загального незалежного оцінювання, конференцій, олімпіад, конкурсів, виставок, змагань в аудиторіях Університету тощо; 

- диспетчеризація освітнього процесу. 

Група методичного забезпечення освітнього процесу: 

- збір і обробка інформації щодо проведення ректорських контрольних перевірок залишкових знань студентів; 

- вибірковий контроль за проведенням ректорських контрольних перевірок залишкових знань студентів, проведенням занять викладачами Університету; 

- організація і координація робіт кафедр і факультетів по забезпеченню дисциплін  навчально-методичною літературою, організація рецензування підготовленої до видання навчально-методичної літератури; 

- комплектування фонду картотеки вузівських видань навчальної й навчально-методичної літератури для методичного кабінету Університету; 

- підготовка даних про хід і контроль виконання річних тематичних планів видання навчальної й навчально-методичної літератури; 

- приймання участі у переписці з Міністерством освіти і науки України, Інститутом інноваційних технологій і змісту освіти і Кабінетом Міністрів тощо; 

- збір та архівація навчальних планів спеціальностей, робочих і навчальних програм з навчальних дисциплін; 

- підтримка електронної бібліотеки методичного забезпечення освітнього процесу Університету; 

- підготовка звітів щодо обсягів видання навчальної та навчально-методичної літератури викладачами Університету. 

Група розробки і впровадження системи управління якості Університету: 

- організація і управління при розробці, впровадженні і підтримці в робочому стані процесів системи управління якістю Університету; 

- підготовка матеріалів для аналізування і звітування найвищому керівництву про функціонування системи управління якістю Університету, та необхідні дії щодо її поліпшення; 

- керівництво діяльністю робочих груп й уповноважених представників з якості у підрозділах; 

- забезпечення обізнаності персоналу Університету відносно доречності та важливості їх діяльності й відносно їхнього вкладу в досягнення цілей у сфері якості; 

- організація інформування зацікавлених сторін щодо результатів функціонування системи управління якістю Університету; 

- проведення оцінювання задоволеності зацікавлених сторін; 

- організація та проведення самооцінювання процесів системи управління якістю Університету; 

- організація навчання персоналу Університету з управління якістю; 

- консультування працівників з управління якістю; 

- організація управління документацією системи управління якістю Університету та записами з якості; 

- підготовка матеріалів для засідань й аудиторських перевірок; 

- контроль відповідності виконання вимог нормативних документів щодо структури, змісту та оформлення внутрішньої документації Університету; 

- забезпечення розбірливості та простоти ідентифікації документів; 

- розробка документації на процеси системи управління якістю Університету; 

- впровадження процесів, документації системи управління якістю Університету, та змін до них; 

- розробка проектів пропозиції щодо поліпшення функціонування системи управління якістю Університету; 

- участь у плануванні та проведенні внутрішніх аудитів; 

- оформлення результатів внутрішніх аудитів; 

- розробка рекомендації щодо корегувальних дій; 

- збір та систематизація даних щодо функціонування системи управління якістю Університету в підрозділах; 

- навчання персоналу підрозділів. 

Положення про навчально-методичний відділ 

Предметні олімпіади у форматі НМТ