Навчально-аналітичний відділ | ХАІ
bellCreated using FigmaVectorCreated using FigmacalendarCreated using Figmaearth-globeCreated using FigmaenvelopeCreated using FigmaFax 1Created using FigmaVectorCreated using FigmaVectorCreated using Figmatelephone-handle-silhouetteCreated using Figma
ГоловнаОсвітаНавчально-аналітичний відділ

Навчально-аналітичний відділ
Національного аерокосмічного університету
ім. М. Є. Жуковського «Харківський авіаційний інститут»

Навчально-аналітичний відділ є структурним підрозділом Університету і безпосередньо підпорядковується ректору, а також проректору з науково-педагогічної роботи (за навчальним напрямом).

Навчально-аналітичний відділ складається з робочих груп: 

- аналітичного супроводу та інформаційного забезпечення навчального процесу; 

розробки та підтримки  інформаційно-навчального простору Університету.

Основними завданнями НАВ є:

- аналіз та технічний супровід розробки навчальних та робочих навчальних планів за всіма спеціальностями, з яких здійснюється підготовка студентів в Університеті; 

- створення графіку навчального процесу; 

- розробка та підтримка  інформаційно-навчального простору Університету; 

- вивчення і планування кадрового складу кафедр Університету, організація підготовки резерву науково-педагогічних кадрів через аспірантуру та магістратуру; 

- технічний супровід розробки навчальних 1 робочих програм дисциплін навчального плану; 

- дослідження ринку попиту та пропозицій на спеціалістів різних спеціальностей; 

- дослідження і впровадження в навчальний процес інновацій, що підвищують якість підготовки фахівців; 

- підтримка інформаційного - ресурсу навчальної інформації по факультетам на сайті Університету; 

- організація і координація робіт з ліцензування й акредитації спеціальностей та Університету в цілому. 

 

Основним напрямом діяльності навчально-аналітичного відділу є забезпечення освітнього процесу в Університеті, який спрямований на забезпечення високої якості освітнього процесу і ефективного функціонування системи управління якістю Університету. 

Для здійснення завдань НАВ виконує такі функції за напрямами діяльності: 

Група аналітичного супроводу та інформаційного забезпечення навчального процесу: 

- розробка графіків навчального процесу; 

- аналіз змісту, технічна розробка та супровід навчальних планів, на кожен навчальний рік; 

- організація і координація робіт кафедр Університету по розробці й узгодженню навчальних 1 робочих програм, координація навчання За індивідуальними планами; 

- підготовка пропозицій з корегування навчальних планів і програм; 

- аналіз попиту та пропозицій з існуючих в Університеті і перспективних спеціальностей; 

- аналіз, ведення і підтримка баз даних з чисельності професорсько-викладацького складу кафедр; 

- впровадження в навчальний процес навчальної документації та ін.; 

- збір статистики по професорсько-викладацькому складу для ректорату; 

- підтримка інформаційного ресурсу і навчальної інформації ресурсу Університету; 

- розробка і збереження електронних форм нормативних документів; 

- координація роботи з розробки відповідного методичного забезпечення; 

- інформаційна підтримка документації з Болонського процесу й ін.; 

- організація і координація робіт з ліцензування та акредитації спеціальностей; 

- збір і підготовка інформації для публікації оголошень про проведення конкурсу на наявність вакантних посад на кафедрах Університету, згідно поданих заявок з кафедр;

- облік, збереження й архівування за допомогою КОМ навчальних планів, розробка семестрових планів на навчальний рік, формування і видача навчальних доручень кафедрам; 

- організація і проведення Всеукраїнських студентських олімпіад і олімпіад всередині Університету, підведення підсумків у виді звітів для Міністерства освіти 1 науки України; 

- збір і обробка інформації про проведення перевірки залишкових знань для деканатів. 

Група розробки та підтримки інформаційно-навчального простору Університету: 

- розробка та підтримка автоматизованої системи керування документообігу даних про студентів, абітурієнтів, професорсько-викладацький склад і навчально-допоміжний персонал; 

- аналіз інформації стосовно впровадження в навчальний процес Університету нових форм та методів навчання; 

- розробка і впровадження програмних продуктів, що дозволяють спростити й уніфікувати документообіг по навчальному процесу; 

- разом із групою аналітичного супроводу та інформаційного забезпечення навчального процесу проводить збір 1 обробку статистичних даних з професорсько-викладацького складу, навчальної документації для ректорату та ін.; 

- разом із групою аналітичного супроводу та інформаційного забезпечення навчального процесу бере участь у листуванні з Міністерством освіти та науки України, Державною освітньою установою «Навчально-методичний центр з питань якості освіти», Департамент наукової діяльності та ліцензування, Департамент вищої освіти і науки, Департамент освіти і науки Харківської обласної державної адміністрації, Інститутом інноваційних технологій і змісту освіти, Кабінетом Міністрів України; 

- разом із групою аналітичного супроводу та інформаційного забезпечення навчального процесу здійснює ознайомлення співробітників та впровадження в навчальний процес ідей Болонського процесу; 

- підготовка інформації для різноманітних рейтингів, що Оцінюють діяльність університету разом з іншими відділами; 

- бере участь у контролі рейтингу професорсько-викладацького складу у частині виконання навчальної роботи викладача; 

- разом з кафедрами готує для навчально-методичного відділу додатки до семестрових планів для складання розкладу на кожен семестр.

 Положення про навчально-аналітичний відділ

Предметні олімпіади у форматі НМТ