bellCreated using FigmaVectorCreated using FigmacalendarCreated using Figmaearth-globeCreated using FigmaenvelopeCreated using FigmaFax 1Created using FigmaVectorCreated using FigmaVectorCreated using Figmatelephone-handle-silhouetteCreated using Figma
Загальна інформація
  ШАНОВНІ КОЛЕГИ ! 

  Збірник наукових праць "Відкриті інформаційні та комп'ютерні інтегровані технології" видається з березня 1998 року з періодичністю 1 раз на 3 місяці (4 рази на рік). 

  Редакційна колегія збірника наукових праць "Відкриті інформаційні та комп'ютерні інтегровані технології" повідомляє, що журнал включено до Переліку ВАК наукових видань України, в яких можуть публікуватися результати дисертаційних робіт на здобуття наукових ступенів доктора та кандидата наук (технічні науки) (наказ МОН України №1279 від 6.11.2014 р.).

  У збірнику висвітлюються методи інтегрованого проектування, конструювання та підготовки виробництва, інженерного аналізу за допомогою систем CAD/САМ/САЕ/РLМ, питання конструкції і технології виробництва авіаційної техніки, аеродинаміки, міцності. Представляються методи забезпечення безпеки конструкцій при тривалій експлуатації, системи інформаційного забезпечення життєвого циклу літаків, системи забезпечення безпеки життєдіяльності для літальних апаратів, питання економічного аналізу ризиків, методи підтримки, прийняття управлінських рішень.

  До розгляду приймаються раніше не опубліковані наукові праці відповідно до положення про оформлення обсягом від 5 сторінок.

  Згідно з постановою ВАК України від 15.01.2003 № 7-05/1 текст статті повинен мати таку структуру: постановка проблеми в загальному вигляді та її зв'язок із важливими науковими чи практичними завданнями; аналіз останніх досліджень і публікацій, на які спирається автор; формулювання мети статті (постановка завдання); викладення основного матеріалу дослідження з повним обґрунтуванням отриманих наукових результатів; висновки з даного дослідження та перспективи подальших робіт у даному   напрямку.

  Свідоцтво про державну реєстрацію КВ № 7975 від 09.10.2003 р.

  Відповідальність за достовірність інформації несуть автори. Статті друкуються мовою оригіналу: українською, російською або англійською. Рукописи не повертаються. При передрукуванні матеріалів посилання на збірник «Відкриті інформаційні та комп'ютерні інтегровані технології» обов'язкове.

  Реферативна інформація зберігається в загальнодержавній реферативній базі даних «Україніка наукова» та публікується у відповідних тематичних серіях УРЖ «Джерело» (вільний он-лайн доступ до ресурсів на Wеb-сервері httр://www.nbuv.gov.ua).

  Збірник «Відкриті інформаційні та комп'ютерні інтегровані технології»включено до міжнародної наукометричної бази Index Copernicus (ICV 2016: 68,35).

  Отримай 20 балів до сертифікату ЗНО з математики

  Дізнатися