Положення про підготовчі курси для молоді | ХАІ
bellCreated using FigmaVectorCreated using FigmacalendarCreated using Figmaearth-globeCreated using FigmaenvelopeCreated using FigmaFax 1Created using FigmaVectorCreated using FigmaVectorCreated using Figmatelephone-handle-silhouetteCreated using Figma
ГоловнаАбітурієнтуОсвітні центри "Крим/Донбас-Україна"Положення про підготовчі курси для молоді

Положення про освітні центри "Донбасс-Україна" та "Крим-Україна"

Положення про підготовчі курси для молоді з числа осіб,
місцем проживання яких є тимчасово окупована територія окремих районів Донецької та Луганської областей,
територія населених пунктів, розташованих на лінії зіткнення,
тимчасово окупована територія автономної республіки Крим та міста Севастополя

Затверджено:
Вченою радою
Національного аерокосмічного університету
ім. М.Є. Жуковського «Харківський авіаційний інститут»
протокол № 10 від 26 травня 2021 року

СУЯ ХАІ-ВДО-П/002:2021

Дата введення «01» червня 2021 р. 

Редакція № 1

1. Загальні положення

1.1 Головна мета освітньої діяльності Національного аерокосмічного університету ім. М.Є. Жуковського «Харківський авіаційний інститут» (далі - ХАІ або Університет) з підготовки до вступу у заклади вищої освіти (далі - ЗВО) України випливає з концепції безперервної аерокосмічної освіти, розробленої в ХАІ та спрямованої на формування національних високопрофесійних фахівців з вищою освітою для підприємств, фірм та організацій України, здатних вирішувати складні науково-технічні проблеми в галузі науки та новітніх технологій в умовах ринкових відносин.

1.2 Підготовчі курси для молоді з числа осіб, місцем проживання яких є тимчасово окупована територія окремих районів Донецької та Луганської областей, територія населених пунктів на лінії зіткнення, тимчасово окупована територія Автономної Республіки Крим та міста Севастополя (далі - Курси) створюються та організаційно підпорядковуються відділу доуніверситетської освіти (далі - В ДО) ХАІ.

1.3 Положення про Курси розроблено відповідно до наказу Міністерства освіти і науки України від 25.03.2021 р. № 377 «Про деякі питання організації підготовчих курсів» та з метою реалізації норм абзацу сьомого частини четвертої статті 44 Закону України «Про вищу освіту» щодо безоплатного навчання осіб з непідконтрольних територій на підготовчих курсах з наступним вступом на навчання до ЗВО.

1.4 Це Положення визначає особливі умови вступу на Курси.

1.5 Курси не мають прав юридичної особи.

1.6 Курси у своїй діяльності керуються Конституцією України, законами України, постановами Верховної Ради, Кабінету Міністрів України, розпорядчими документами Міністерства освіти і науки України, наказами та розпорядженнями ректора ХАІ, а також цим Положенням.

2. Мета й основні завдання курсів

2.1 Метою діяльності Курсів є підвищення якості знань осіб з непідконтрольних територій - майбутніх абітурієнтів ХАІ, проведення профорієнтаційної роботи з пошуку та залучення до університету освіченої молоді, надання слухачам первинних знань і практичних навичок у різних галузях.

2.2 Для досягнення поставленої мети підготовчі курси виконують такі завдання:

а)   проводять широкомасштабну агітаційну роботу серед молоді з тимчасово окупованої території України з метою пошуку та всебічного заохочення до вступу до ХАІ та інших закладів вищої освіти України учнівської молоді, яка виявляє схильність до вибору професій, що потребують якісної фундаментальної освіти, і має для цього бажання й необхідні здібності;

б) готують слухачів Курсів до навчання за навчальними дисциплінами, що являють собою фундамент природничо-наукової та професійної підготовки фахівця з вищою освітою;

в) поглиблюють профорієнтацію молоді з тимчасово окупованої території України проведенням заходів психологічного, культурно-освітнього, спортивного спрямування;

г) проводять набір слухачів, які проживають на тимчасово окупованій території, та організовують навчальний процес згідно із затвердженими програмами підготовки слухачів;

д) організовують виховну роботу зі слухачами з тимчасово окупованої території України, створюють умови для формування ділових та особистих якостей майбутніх студентів;

е) забезпечують слухачів з тимчасово окупованої території України навчально-методичними і профорієнтаційними матеріалами, тимчасовими посвідченнями, що дають право доступу на територію університету;

ж) здійснюють психологічну адаптацію слухачів з тимчасово окупованої території України до умов навчання в університеті;

і) ознайомлюють слухачів з тимчасово окупованої території України із загальними положеннями майбутнього напряму навчання, закріплюють знання з математики, фізики, української мови й літератури, англійської мови розширюють їх технічний світогляд до рівня, що забезпечує їх подальше успішне навчання в ХАІ.

3. Структура й організація діяльності курсів

3.1 Метою організації освітнього процесу на підготовчих курсах для слухачів з тимчасово окупованої території України за умови створення мотиваційного навчального середовища для учасників навчального процесу, є якісне надання освітніх послуг для вступу на навчання до ЗВО.

3.2 Освітній процес на Курсах базується на принципах автономії, академічної свободи, науковості, академічної доброчесності, гуманізму, демократизму, наступності та безперервності, прозорості та публічності, незалежності від втручання будь-яких політичних партій, громадських та. релігійних організацій.

3.3 Організація освітнього процесу на Курсах - інтелектуальна, творча діяльність у сфері освіти, що здійснюється через систему науково-методичних і педагогічних заходів та спрямована на передачу, засвоєння, примноження та застосування сформованих компетентностей.

3.4 Мовою освітнього процесу на Курсах є державна мова.

3.5. Учасниками освітнього процесу на Курсах є слухачі, які проживають на тимчасово окупованій території Автономної Республіки Крим та міста Севастополя, тимчасово окупованій території окремих районів Донецької та Луганської областей, території населених пунктів на лінії зіткнення.

3.6 Підготовчі курси для слухачів з тимчасово окупованої території є складовою частиною відділу доуніверситетської освіти ХАІ, який здійснює загальне керівництво діяльності. Безпосередньо роботою Курсів керує відповідальна особа, яка призначається наказом ректора ХАІ з числа найбільш досвідчених співробітників ХАІ.

4. Умови прийому та зарахування

4.1 До Курсів зараховується молодь з числа громадян України, іноземців та осіб без громадянства, місцем проживання яких є тимчасово окупована територія окремих районів Донецької та Луганської областей, територія населених пунктів на лінії зіткнення, тимчасово окупована територія автономної республіки Крим та міста Севастополя.

4.2 Строк прийому документів на Курси встановлюється з 01 по 20 червня 2021 р.

4.3 Для зарахування вступники до Курсів подаються наступні документи: заява; копія паспорта (свідоцтва про народження, іншого документа, що посвідчує особу) (за наявності); копія довідки про взяття на облік внутрішньо переміщеної особи (за наявності); копія одного з передбачених Податкових кодексом України документа з даними про реєстраційний номер облікової картки платника податків (за наявності); 4 фото (3*4); освітня декларація (Додаток А).

4.5 Зарахування до Курсів здійснюється без складання вступного екзамену.

4.6 Підставами для відрахування слухача є: завершення навчання на Курсах; власне бажання або інші випадки, передбачені законодавством.

4.7 Особа може навчатися на Курсах лише один раз та лише в одному ЗВО.

5. Організація навчального процесу на курсах

 5.1 Навчальний процес на Курсах організовується відповідно до діючого законодавства України.

5.2 Навчальний процес передбачає:

- підвищення рівня знань слухачів з тимчасово окупованої території

- з обов’язкових дисциплін до рівня вимог вищої школи;

- поглиблену професійну орієнтацію;

- адаптацію слухачів з тимчасово окупованої території до форм і методів навчання, що використовуються під час навчання з вибраних спеціальностей.

5.3 Зміст підготовки на Курсах визначається навчальними програмами повної загальної середньої освіти з обов’язкових та виборних дисциплін і передбачає поглиблене засвоєння слухачами цих дисциплін.

5.4 Для слухачів Курсів підготовка проводиться з математики, української мови та літератури, історії України та англійської мови.

5.5 Навчання на курсах здійснюється за очною формою та триває 2 місяця. Навчання проводиться у формі лекцій і практичних занять у навчальних аудиторіях ХАІ, що дає змогу слухачам суттєво покращити знання й підготуватися до навчання у ЗВО.

5.6 3 урахуванням обмежувальних протиепідеміологічних заходів з метою запобігання поширенню на території України гострої респіраторної хвороби СОУШ-19 та відповідно до можливостей слухачів в кожному конкретному регіоні та ЗВО, навчання може проводитися за дистанційною та змішаною формами навчання.

5.7 Якість знань слухачів Курсів перевіряється шляхом проведення підсумкових іспитів у тестовій формі.

5.8 Загальний перелік та обсяги дисциплін Курсів:

Математика (у обсязі 60 годин);

Історія України (у обсязі 60 годин);

Українська мова та література (у обсязі 60 годин);

Англійська мова (у обсязі 45 годин).

6. Навчальний час слухачів курсів

6.1 Тривалість навчання на підготовчих курсах з 29 червня по 31 серпня 2021 року (225 годин).

Навчальні заняття тривають до трьох пар з перервами між ними та проводяться за розкладом. Початок занять - о 0930, закінчення - о 1520.

7. Права й обов’язки слухачів курсів

Обов’язки слухачів Курсів, що регулюються Правилами внутрішнього розпорядку ХАІ, є такими:

7.1 Здобувати знання згідно з навчальною програмою Курсів, відвідувати за можливості всі види навчальних занять.

Слухачі Курсів мають право:

7.2 Отримувати якісне навчання й підготовку до навчання у ЗВО.

7.3 Бути забезпеченими навчально-методичною літературою й тимчасовими посвідченнями слухача, що дають право доступу на територію університету.

7.4 Бути забезпеченими місцем для проживання у гуртожитку на період навчання на Курсах.

7.5 Отримувати стипендію у розмірі двох прожиткових мінімумів на одну особу на місяць на період навчання на Курсах.

7.6 Отримати свідоцтво про закінчення Курсів.

8. Керівництво й науково-педагогічний склад курсів

8.1 Керівництво Курсів здійснює відповідальний за роботу Курсів - особа, яка особисто відповідає за виконання покладених завдань.

8.2 Відповідальний за роботу Курсів безпосередньо підпорядковується начальнику ВДО.

8.3 Відповідальний за роботу Курсів керується нормативно-правовими законодавчими актами України, що стосуються питань організації навчального процесу у закладах вищої освіти, Положенням про відділ доуніверситетської освіти, Положенням про Курси.

8.4 Відповідальний за роботу Курсів:

- організовує, координує й контролює роботу співробітників Курсів;

- у межах своєї компетенції видає розпорядження по Курсам, що є обов’язковими для виконання всіма співробітниками Курсів;

- у межах своєї компетенції представляє Курси у державних і громадських установах, підприємствах та організаціях.

8.5 У плануванні й організації навчального процесу відповідальному за роботу Курсів допомагає навчально-допоміжний персонал.

8.6 Заняття на Курсах проводять викладачі відповідних кафедр ХАІ. Кандидатури викладачів подають завідувачі кафедр відповідно до навчального навантаження. Для своєчасного розроблення навчально-методичних матеріалів на наступний навчальний рік кандидатури викладачів затверджуються до 1 червня 2021 року.

9. Фінансування діяльності курсів

9.1 Навчання на Курсах здійснюється за рахунок коштів спеціального фонду Національного аерокосмічного університету ім. М.Є. Жуковського «Харківський авіаційний інститут».

10. Прикінцеві положення

10.1 Положення розглядається й затверджується Вченою радою Університету і вводиться в дію наказом ректора Університету.

10.2 Контроль за виконанням цього Положення покладається на відповідального за роботу Курсів.

10.3 Пропозиції щодо внесення змін і доповнень до Положення подаються відповідальним за роботу Курсів.

10.4 Зміни й доповнення до Положення розглядаються й затверджуються вченою радою Університету і вводяться в дію наказом ректора Університету.

 

Додаток А