Положення про освітні центри | ХАІ
bellCreated using FigmaVectorCreated using FigmacalendarCreated using Figmaearth-globeCreated using FigmaenvelopeCreated using FigmaFax 1Created using FigmaVectorCreated using FigmaVectorCreated using Figmatelephone-handle-silhouetteCreated using Figma

Положення про освітні центри "Донбасс-Україна" та "Крим-Україна"

Положення про освітні центри «Донбас-Україна» та «Крим-Україна»
Національного аерокосмічного університету
ім. М. Є. Жуковського «Харківський авіаційний інститут»

Затверджено:
Вченою радою
Національного аерокосмічного університету
ім. М.Є. Жуковського «Харківський авіаційний інститут»
протокол № 5 від 22 грудня 2020 року

СУЯ ХАІ-НОВ/010:2020

Дата введення «18» серпня 2020 р. 

Редакція № 3

1. Загальні положення

1.1 Положення розроблене на підставі наказу МОН № 560 від 24.05.2016 року «Про затвердження Порядку прийому для здобуття вищої та професійно-технічної освіти осіб, які проживають на тимчасово окупованій території України», наказу МОН № 697 від 21.06.2016 року «Про затвердження Порядку прийому для здобуття вищої та професійної (професійно-технічної) освіти осіб, місцем проживання яких є тимчасово окуповані території у Донецькій та Луганській областях».

1.2 Положенням регулюється порядок створення освітніх центрів «Донбас-Україна» та «Крим-Україна» Національного аерокосмічного університету ім. М. Є. Жуковського «Харківський авіаційний інститут» (далі – Національний аерокосмічний університет ім. М. Є. Жуковського), їх завдання, функції, організація діяльності, строк роботи. Положенням також передбачений Порядок прийому для здобуття вищої освіти осіб, місцем проживання яких є тимчасово окупована територія України (АРК, м. Севастополь), а також тимчасово-окуповані території у Донецькій та Луганській областях.

2. Порядок створення освітнього центру

2.1 Освітні центри «Донбас-Україна» та «Крим-Україна» Національного аерокосмічного університету ім. М. Є. Жуковського створюються з метою здійснення діяльності із забезпечення проходження річного оцінювання та державної підсумкової атестації, а також прийому для здобуття вищої освіти осіб, місцем проживання яких є тимчасово окупована територія України (АРК, м. Севастополь), а також тимчасово-окуповані території у Донецькій та Луганській областях.

2.2 Центри створюються на базі Національного аерокосмічного університету ім. М. Є. Жуковського спільно з Комунальними закладами «Харківський науковий ліцей-інтернат «Обдарованість»» та «Харківська санаторна школа № 13» Харківської обласної ради для проведення річного оцінювання та державної підсумкової атестації, замовлення та видачі документа державного зразка про повну загальну середню освіту в передбачених цим Положенням випадках.

2.3 Національний аерокосмічний університет ім. М. Є. Жуковського забезпечує функціонування Центрів на правах підрозділу приймальної комісії. Керівником Центрів призначається один із заступників відповідального секретаря приймальної комісії.

2.4 Інформація про створення Центрів, їх повноваження, графік роботи, правила прийому та встановлені квоти розміщується на веб-сайтах Міністерства освіти і науки України та Національного аерокосмічного університету ім. М. Є. Жуковського.

3. Організація діяльності освітнього центру

3.1 Центри:

- забезпечують консультування та допомогу в оформленні декларації Заявника (Комунального закладу «Харківський науковий ліцей-інтернат «Обдарованість»» або Комунального закладу «Харківська санаторна школа № 13» Харківської обласної ради);

- сприяють проведенню річного оцінювання та державної підсумкової атестації Заявника з української мови та історії України, видачі йому документів державного зразка про повну загальну середню освіту (Комунального закладу «Харківський науковий ліцей-інтернат «Обдарованість»» або Комунального закладу «Харківська санаторна школа № 13» Харківської обласної ради);

- забезпечують консультування з питань отримання Заявниками документів повну загальну середню освіту, необхідних для здобуття вищої освіти;

- організовують оформлення документів Заявника як вступника, проведення вступного випробування до закладу вищої освіти та (в разі проходження конкурсного відбору) надання рекомендації для вступу до Національного аерокосмічного університету ім. М. Є. Жуковського;

- сприяють поселенню Заявника на час проходження річного оцінювання, державної підсумкової атестації та проведення вступного випробування до гуртожитку Національного аерокосмічного університету ім. М. Є. Жуковського (у разі необхідності – до надання рекомендації для вступу до Національного аерокосмічного університету ім. М. Є. Жуковського або відмови в її наданні);

- сприяють отриманню Заявником документів, що посвідчують особу.

3.2 Центри працюють у терміни, визначені МОН України на поточний рік.

4. Порядок прийому для здобуття вищої освіти

4.1 Загальні положення

4.1.1 Даний Порядок визначає особливості проходження державної підсумкової атестації, отримання документів про загальну середню освіту та особливі умови прийому для здобуття вищої освіти особами, які проживають на тимчасово окупованій території України та осіб, місцем проживання яких є територія проведення антитерористичної операції (на період її проведення), територія здійснення заходів із забезпечення національної безпеки і оборони, відсічі і стримування збройної агресії Російської Федерації у Донецькій та Луганській областях (на період їх здійснення), територія населених пунктів на лінії зіткнення, із наданням можливості вступати до тимчасово переміщених закладів вищої освіти, а також закладів вищої освіти, які розташовані на території Луганської та Донецької областей (де здійснюють свої повноваження відповідні військово-цивільні адміністрації).

4.1.2 У цьому Порядку терміни вживаються в таких значеннях:

Заявник:

- особа, яка після 20 лютого 2014 року завершила здобуття базової або повної загальної середньої освіти в навчальному закладі на тимчасово окупованій території України та/або особа, яка проживає на тимчасово окупованій території і отримала атестат про здобуття базової або повної загальної середньої освіти в інших адміністративно-територіальних одиницях України за екстернатною або дистанційною формою навчання;

- особа, яка завершила здобуття базової або повної загальної середньої освіти, місцем проживання якої є населений пункт, що знаходиться на території проведення антитерористичної операції (на період її проведення), території здійснення заходів із забезпечення національної безпеки і оборони, відсічі і стримування збройної агресії Російської Федерації у Донецькій та Луганській областях (на період їх здійснення), території населених пунктів на лінії зіткнення (перелік надано у додатку 1 до Порядку) (далі – Заявник);

- освітня декларація (далі – декларація) – документ, який містить інформацію щодо здобуття результатів навчання та проходження періодів навчання за курс загальної середньої освіти, а також дані про особу, яка подає заяву на проходження річного оцінювання та державної підсумкової атестації. Декларація заповнюється згідно з формами, що додаються, та підписується особисто.

У цьому Порядку термін «тимчасово окупована територія України» вживається в значенні, наведеному в Законі України «Про забезпечення прав і свобод громадян та правовий режим на тимчасово окупованій території України».

4.1.3 Цей Порядок визначає особливі умови проходження річного оцінювання та державної підсумкової атестації і прийому для здобуття вищої освіти Заявників, зазначених в п. 2, в тому числі:

- громадяни України, які проживають на тимчасово окупованій території України;

- іноземці та особи без громадянства, які постійно проживають в Україні, особи, яким надано статус біженця в Україні, особи, які потребують додаткового або тимчасового захисту, та особи, яким надано статус закордонного українця, які перебувають в Україні на законних підставах та проживають на тимчасово окупованій території України.

Цей Порядок поширюється також на осіб цих категорій, які переселилися з тимчасово окупованої території України після 01 січня у рік вступу.

4.1.4 Заявники мають право на:

- проходження річного оцінювання та державної підсумкової атестації;

- отримання документа державного зразка про базову або повну загальну середню освіту;

- прийом до закладів вищої освіти для здобуття вищої освіти (на конкурсних засадах та в межах встановлених квот) за результатами вступних випробувань або за результатами зовнішнього незалежного оцінювання (за вибором Заявника).

4.1.5 Документи про освіту (освітні документи), видані на тимчасово окупованій території України, не визнаються.

4.2 Особливості отримання Заявниками документів про повну або базову загальну середню освіту, необхідних для здобуття вищої освіти

4.2.1 Заявники для отримання документів про базову та повну загальну середню освіту, необхідних для здобуття вищої освіти, проходять річне оцінювання та державну підсумкову атестацію за екстернатною формою в Комунальному закладі «Харківський науковий ліцей-інтернат «Обдарованість» або Комунальному закладі «Харківська санаторна школа № 13» Харківської обласної ради.

4.2.2 Зарахування Заявників на екстернатну форму навчання до Комунального закладу «Харківський науковий ліцей-інтернат «Обдарованість» або Комунального закладу «Харківська санаторна школа № 13» Харківської обласної ради здійснюється згідно з наказом його керівника та за:

- заявою (для повнолітніх Заявників);

- заявою батьків (одного з батьків) або інших законних представників (для неповнолітніх Заявників).

Заяву про зарахування на екстернат може подати неповнолітня особа у супроводі родичів або будь-яких інших повнолітніх осіб, які не є її законними представниками. Під час подання заяви Заявник пред'являє особисто документ, що посвідчує особу. До заяви, поданої в паперовій формі, Заявник додає декларацію з наклеєною на неї фотокарткою. Заявник має право додати до декларації, у тому числі шляхом надсилання електронною поштою, інші матеріали (у паперовому вигляді або у форматі цифрових зображень), які можуть прямо чи опосередковано підтверджувати наведену в декларації інформацію.

4.2.3 Річне оцінювання та державна підсумкова атестація Заявників, зарахованих на екстернатну форму навчання до випускних 9, 11-тих класів, проводиться на наступний день після отримання заяви або в інші строки, визначені Заявником (його законним представником) у заяві про зарахування на екстернатну форму навчання згідно термінів, зазначених в Умовах прийому на поточний рік. Заявники, які не мають свідоцтва про базову загальну середню освіту та зараховані на екстернатну форму навчання до 11 класу, мають право одночасно пройти атестацію екстерном за курс базової та повної загальної середньої освіти. Результати річного оцінювання з навчальних предметів визначаються Комунальними закладами «Харківський науковий ліцей-інтернат «Обдарованість» та «Харківська санаторна школа № 13» Харківської обласної ради відповідно до декларації і зазначаються в додатку до документа про загальну середню освіту як «атестований». Результати річного оцінювання з української мови та історії України визначаються відповідно до результатів державної підсумкової атестації з цих предметів та зазначаються у додатку до документа про загальну середню освіту. Середній бал документа про освіту розраховується як середній бал результатів державної підсумкової атестації. Заявник має право впродовж наступного навчального року пройти річне оцінювання у порядку, визначеному розділом ІІІ Положення про екстернат у загальноосвітніх навчальних закладах, затвердженого наказом Міністерства освіти і науки України від 13 березня 2017 року № 369, зареєстрованого у Міністерстві юстиції України 28 березня 2017 року за № 416/30284. При цьому Заявникові видається новий додаток до документа про загальну середню освіту. Державна підсумкова атестація Заявників здійснюється в Комунальному закладі «Харківський науковий ліцей-інтернат «Обдарованість» або Комунальному закладі «Харківська санаторна школа № 13» Харківської обласної ради з української мови та історії України відповідно до Порядку проведення державної підсумкової атестації, затвердженого наказом Міністерства освіти і науки України від 07 грудня 2018 року № 1369, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 02 січня 2019 року за № 8/32979.

4.2.4 Після успішного проходження річного оцінювання та державної підсумкової атестації Комунальний заклад «Харківський науковий ліцей-інтернат «Обдарованість» або Комунальний заклад «Харківська санаторна школа № 13» Харківської обласної ради замовляє протягом одного робочого дня Заявникові відповідний документ про базову або повну загальну середню освіту та після отримання від відповідного органу управління освітою видає його відповідно до Порядку замовлення документів про базову середню освіту та повну загальну середню освіту, видачі та обліку їх карток, затвердженого наказом Міністерства освіти і науки України від 10 грудня 2003 року № 811, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 16 лютого 2004 року за № 201/8800 (у редакції наказу Міністерства освіти і науки України від 13 серпня 2007 року № 737).

4.3 Прийом для здобуття вищої освіти

4.3.1 Заявник має право вступати для здобуття освітнього ступеня бакалавра на основі повної загальної середньої освіти до закладів вищої освіти України, в тому числі до Національного аерокосмічного університету ім. М. Є. Жуковського. Заявник має право вступати для здобуття вищої освіти за денною формою здобуття освіти на місця, що фінансуються за кошти державного бюджету до Національного аерокосмічного університету ім. М. Є. Жуковського у межах квот, визначених МОН України.

4.3.2 Правила прийому Заявників до Національного аерокосмічного університету ім. М. Є. Жуковського, відповідно до Умов прийому на навчання до закладів вищої освіти України на поточний рік (далі – Умови прийому), з урахуванням особливостей, визначених цим Порядком, затвердженим Вченою радою Національного аерокосмічного університету ім. М. Є. Жуковського як додаток до правил прийому до Національного аерокосмічного університету ім. М. Є. Жуковського (далі – Правила прийому).

4.3.3 Особливості подання документів Заявником:

- документи подаються особисто в письмовій формі;

- свідоцтво про народження може подаватися особами незалежно від віку;

- за відсутності документа про освіту державного зразка та додатка до нього, Заявник подає довідку уповноваженого закладу загальної середньої освіти про успішне проходження річного оцінювання та державної підсумкової атестації, яка є підставою для участі в конкурсі без подання сертифікатів зовнішнього незалежного оцінювання; за бажанням подається дійсний сертифікат зовнішнього незалежного оцінювання;

- довідка про взяття на облік внутрішньо переміщеної особи (крім осіб, які закінчили навчальний заклад в рік вступу);

- документ, що посвідчує особу. У разі відсутності в документі, що посвідчує особу, відмітки про реєстрацію місця проживання на тимчасово окупованій території України, підтвердження факту проживання здійснюється на підставі документів, визначених в абзаці третьому частини сьомої статті 4 Закону України «Про забезпечення прав і свобод внутрішньо переміщених осіб»;

- чотири фотокартки розміром 3 х 4 см.

4.3.4 Етапи вступної кампанії при вступі на денну форму навчання на основі повної загальної середньої освіти для здобуття ступеня бакалавра в освітніх центрах «Крим-Україна» та «Донбас-Україна» визначаються згідно термінів, зазначених в Правилах прийому на поточний рік.

Заявник, який не проходить у Центрах річне оцінювання, державну підсумкову атестацію, подає до закладу вищої освіти документ про освіту державного зразка, складає вступні іспити з предметів, визначених Правилами прийому Національного аерокосмічного університету ім. М. Є. Жуковського.

4.3.5 Конкурсний бал Заявника для вступу для здобуття освітнього ступеня бакалавра визначається як сума середнього бала документа про повну або базову загальну середню освіту (або довідки) та сертифікатів зовнішнього незалежного оцінювання (за бажанням) або вступного(их) іспиту (іспитів) з предмета(ів), визначеного(их) Правилами прийому.

4.3.6 Заклад вищої освіти оприлюднює список рекомендованих до зарахування Заявників у межах установлених квот до закінчення прийому документів від осіб, які вступають за результатами зовнішнього незалежного оцінювання. У рейтингових списках, списках рекомендованих до зарахування та в наказах про зарахування прізвища вступників шифрують, а саме кожному вступнику присвоюється цифровий код у вигляді ХХХХ-ДДДДДДД, де ХХХХ відповідає коду навчального закладу в Єдиній державній електронній базі з питань освіти; ДДДДДДД - коду фізичної особи - вступника в Єдиній державній електронній базі з питань освіти.

4.3.7 Зарахування Заявників на основі повної або базової загальної середньої освіти на місця державного замовлення відбувається в межах установлених квот за конкурсом відповідно до конкурсного бала Заявника у строки, встановлені Умовами прийому. Ці квоти встановлюються Міністерством освіти і науки України для Національного аерокосмічного університету ім. М. Є. Жуковського у межах десяти відсотків (але не менше одного місця) від максимального (загального) обсягу державного замовлення за відкритими та закритими конкурсними пропозиціями і оголошуються одночасно з оголошенням максимального (загального) обсягу державного замовлення.

4.3.8 Зарахування Заявників здійснюється: на денну форму навчання на основі повної загальної середньої освіти для здобуття вищої освіти за кошти фізичних та юридичних осіб; на заочну форму навчання на основі повної загальної середньої освіти для здобуття вищої освіти за кошти державного бюджету; на місця за кошти фізичних та юридичних осіб – відповідно до Правил прийому до Національного аерокосмічного університету ім. М. Є. Жуковського у поточному році.

4.3.9 Після прийняття приймальною комісією рішення про рекомендування до зарахування Заявники зобов'язані виконати вимоги для зарахування на місця державного замовлення, а саме подати особисто оригінали документів, передбачені Умовами прийому, з урахуванням особливостей, зазначених у цьому Порядку. Оригінали документів (крім сертифікатів зовнішнього незалежного оцінювання), які передбачені Умовами прийому, обов’язково мають бути подані до приймальної комісії закладу вищої освіти впродовж трьох місяців після початку навчання. У разі неподання цих документів у встановлений строк Заявник відраховується з закладу вищої освіти. Заявники можуть подавати заяви в електронній формі з наступним поданням документів, що підтверджують право на вступ за співбесідою, за результатами вступних іспитів з конкурсних предметів у закладі вищої освіти та/або квотою-2.

5. Перелік населених пунктів Донецької і Луганської областей, жителі яких мають право скористатися спрощеною процедурою вступу

5.1 Донецька область.

Міста обласного значення (у тому числі всі населені пункти, які адміністративно підпорядковані міським радам цих міст):

м. Авдіївка,

м. Донецьк (у тому числі смт Ларине, с. Павлоградське, м. Моспине, смт Горбачево-Михайлівка, с. Бирюки, с. Вербова Балка, с. Гришки, с. Кисличе, с. Михайлівка, с. Новодвірське, с. Темрюк),

м. Торецьк (Дзержинськ) (у тому числі м. Залізне, смт Південне, смт Новгородське, смт Неліпівка, с-ще Валентинівка, с. Леонідівка, с-ще Суха Балка, с. Юр’ївка, смт Північне, смт Курдюмівка, с-ще Дачне, с-ще Диліївка, с-ще Дружба, с-ще Озарянівка, с-ще Шуми, смт Щербинівка, смт Петрівка, с-ще Кримське),

м. Горлівка (у тому числі смт Гольмівський, с-ще Гладосове, смт Пантелеймонівка, с. Рясне, с-ще Озерянівка, с. Михайлівка, с-ще Ставки, с-ще Широка Балка, с-ще П’ятихатки, с-ще Федорівка),

м. Дебальцеве,

м. Докучаєвськ (у тому числі с-ще Ясне),

м. Єнакієве (у тому числі м. Бунге, смт Дружне, смт Софіївка, с. Новоселівка, с-ще Старопетрівське, смт Корсунь, с. Верхня Кринка, с. Кринички, с. Путепровід, с. Шевченко, с-ще Щебенка, с. Авіловка, с. Шапошникове),

м. Жданівка (у тому числі смт Вільхівка, с-ще Молодий Шахтар),

м. Кіровське,

м. Макіївка (у тому числі смт Грузько-Зорянське, смт Високе, смт Грузько-Ломівка, смт Маяк, смт Межове, с-ще Холмисте, смт П’ятипілля, смт Вугляр, смт Гусельське, смт Колосникове, смт Холодне, с. Молочарка, с. Шевченко, смт Ясинівка, смт Землянки, смт Кринична, с-ще Василівка, с-ще Леб’яже, смт Нижня Кринка, смт Велике Оріхове, смт Липське, смт Лісне, с. Липове, с. Оріхове, с. Верхня Кринка, с-ще Алмазне, с. Красна Зоря, с-ще Монахове, с-ще Новий Світ, с-ще Новомар’ївка, с. Новоселівка, с-ще Новомосковське),

м. Сніжне (у тому числі смт Андріївка, смт Гірницьке, смт Бражине, смт Лиманчук, смт Никифорове, смт Залісне, смт Первомайський, смт Первомайське, смт Побєда, с-ще Балка, смт Сєверне, с-ще Молчалине, с-ще Сухівське),

м. Харцизьк,

м. Хрестівка,

м. Чистякове (Торез) (у тому числі смт Пелагіївка, смт Розсипне),

м. Харцизьк (у тому числі м. Зугрес, смт Миколаївка, с-ще Водобуд, с. Цупки, м. Іловайськ, с-ще Виноградне, с. Третяки, смт Зуївка, смт Троїцько-Харцизьк, смт Благодатне, смт Покровка, смт Шахтне, смт Широке, с. Півче, смт Гірне, с-ще Ведмеже),

м. Шахтарськ (у тому числі смт Контарне, смт Московське, смт Сердите, с-ще Дубове, с-ще Лобанівка, смт Стіжківське, с-ще Вінницьке, с-ще Чумаки, с-ще Вікторія, с-ще Гірне,с-ще Дорофієнко, с-ще Зарічне, с-ще Кищенко),

м. Ясинувата;

Населені пункти:

с. Гнутове (м. Маріуполь),

смт Сартана (м. Маріуполь),

смт Талаківка (м. Маріуполь),

с-ще Ломакине (м. Маріуполь).

Амвросіївського району;

Бахмутського (Артемівського) району:

смт Булавинське,

с. Воздвиженка,

смт Зайцеве,

с-ще Зеленопілля,

с. Кодема,

с-ще Ступакове,

с. Дебальцівське,

с. Миколаївка (Кодемська сільська рада),

с. Миколаївка Друга,

с-ще Новолуганське,

с. Семигір’я,

м. Світлодарськ,

смт Миронівський,

с. Миронівка,

смт Луганське,

с. Розсадки,

с. Лозове,

с. Красний Пахар,

с. Криничне,

с-ще Роти,

с-ще Доломітне,

с-ще Травневе,

с. Дача,

м. Вуглегірськ,

смт Олександрівське,

смт Оленівка,

с. Весела Долина (Ольховатська селищна рада),

с-ще Данилове,

с-ще Іллінка,

с-ще Кам'янка,

с-ще Рідкодуб,

с-ще Булавине,

с-ще Грозне,

с-ще Каютине,

с-ще Красний Пахар,

с-ще Савелівка,

с. Комуна,

с. Калинівка,

с. Логвинове,

с. Новогригорівка,

с. Нижнє Лозове,

с. Санжарівка,

смт Ольховатка,

смт Прибережне.

Бойківського району;

Волноваського району:

с. Андріївка,

с. Доля,

с. Любівка,

с-ще Малинове,

с-ще Молодіжне,

с-ще Новомиколаївка,

смт Новотроїцьке,

с. Пікузи,

с-ще Нова Оленівка,

смт Новотроїцьке,

смт Оленівка,

с-ще Петрівське (Оленівська селищна рада),

с. Червоне (Любівська сільська рада),

смт Андріївка,

с-ще Бахчовик,

с. Бердянське,

с. Водяне,

с. Виноградне,

с. Гранітне,

с-ще Дружне,

с. Запорізьке,

с. Заїченко,

с. Кам'янка,

с-ще Калинівка,

с. Комінтернове,

с. Лебединське (Лебединська сільська рада),

смт Мирне,

с-ще Маловодне,

с. Новогригорівка (Старогнатівська сільська рада),

с-ще Новомиколаївка,

с. Новоселівка,

с. Новоселівка Друга,

с-ще Обільне,

с. Орловське,

с. Павлопіль,

с. Піонерське,

с. Приморське,

с. Пищевик,

с. Сопине,

с. Старомар'ївка,

с. Старогнатівка,

с. Степанівка,

с. Федорівка,

с. Чермалик,

с. Черненко,

с. Широкине,

с. Богданівка,

с. Вікторівка,

с. Новогнатівка,

с. Миколаївка (Миколаївська сільська рада);

Мар'їнського району:

с. Кремінець,

с. Луганське,

смт Олександрівка,

смт Старомихайлівка,

с. Сигнальне,

с. Березове,

м. Красногорівка,

м. Мар'їнка,

с. Славне,

с. Степне,

с. Тарамчук,

с. Солодке,

с. Водяне (Степненська сільська рада),

с. Галицинівка,

с. Карлівка,

с. Новомихайлівка,

с. Побєда;

Новоазовського району;

Старобешівського району;

Бойківського (Тельманівського) району:

с. Богданівка,

с. Вершинівка,

с. Воля,

с. Греково-Олександрівка,

с. Григорівка,

с. Дерсове,

с. Запорожець,

с. Зелений Гай,

с. Зернове,

с. Зорі,

с. Іванівка,

с. Білокриничне (Калініне),

с. Каплани,

с. Конькове,

с. Котляревське,

с. Майорове (Красний Октябр),

с. Кузнецово-Михайлівка,

с. Лукове,

с. Миколаївка,

с. Михайлівка,

с. Мічуріне,

с. Нова Мар'ївка,

с. Новоолександрівка,

с. Олександрівське (Октябрське) (Коньковська сільська рада),

с. Первомайське (Первомайська сільська рада),

с. Петрівське,

с. Лавринове (Радянське),

с. Розівка,

с. Садки,

с. Самсонове,

с. Свободне,

с. Тавричеське,

смт Бойківське (Тельманове),

с. Тернівка,

с. Черевківське,

с. Чумак,

с. Шевченко;

Торецького району:

смт Новгородське;

Шахтарського району;

Ясинуватського району:

с. Василівка,

с. Веселе (Красногорівська сільська рада),

с. Веселе (Спартаківська сільська рада),

с-ще Бетманове (Красний Партизан),

с-ще Мінеральне,

с. Спартак,

с. Яковлівка,

с-ще Крута Балка,

с-ще Каштанове,

с-ще Лозове (Пісківська сільська рада),

с. Водяне (Пісківська сільська рада),

смт Верхньоторецьке,

с-ще Ласточкине,

с-ще Опитне,

с-ще Піски,

с. Тоненьке,

с-ще Кам’янка,

с. Красногорівка,

с-ще Невельське,

с. Новоселівка Друга,

с. Первомайське,

с. Троїцьке,

с-ще Сєвєрне,

с. Нетайлове,

с. Новокалинове.

5.2. Луганська область

Міста обласного значення (у тому числі всі населені пункти, які адміністративно підпорядковані міським радам цих міст):

м. Луганськ (у тому числі м. Олександрівськ, с-ще Зразкове, с-ще Тепличне, смт Катеринівка),

м. Алчевськ,

м. Антрацит (у тому числі смт Боково-Платове, с-ще Лісне, с-ще Мельникове, с-ще Садовий, с-ще Христофорівка, смт Верхній Нагольчик, смт Дубівський, с. Оріхове, смт Кам’яне, смт Кріпенський, смт Щотове, с. Зелений Курган, с-ще Степове),

м. Брянка (у тому числі смт ЮжнаЛомуватка, смт Вергулівка, смт Ганнівка, смт Ломуватка, смт Глибокий),

м. Голубівка (Кіровськ) (у тому числі смт Донецький, смт Криничанське, с-ще Криничне, с-ще Тавричанське),

м. Довжанськ (у тому числі м. Вознесенівка, смт Ведмеже, смт Павлівка, смт Кундрюче, с. Кондрюче, с-ще Хмельницький, смт Дубове, с-ще Прохладне, смт Вальянівське, с. Маловедмеже, с-ще Устинівка, с-ще Федорівка, смт Шахтарське, с-ще Киселеве),

м. Хрустальний (Красний Луч) (у тому числі м. Боково-Хрустальне, смт Садово-Хрустальненський, с-ще Трубний, м. Міусинськ, с. Корінне, с. Лісне, с. Новоєлизаветівка, м. Петрово-Красносілля, смт Федорівка, с-ще Буткевич, с-ще Вергулівське, с. Воскресенівка, смт Запоріжжя, с. Жереб’яче, с-ще Комендантське, смт Софіївський, смт Грушове, с-ще Давидівка, смт Хрустальне, смт Княгинівка, с-ще Хрустальний, смт Штерівка),

м. Сорокине (у тому числі м. Молодогвардійськ, с-ще Новосімейкіне, м. Суходільськ, смт Буран, смт Гірне, с-ще Широке, смт Ізварине, смт Краснодарський, смт Тепле, с-ще Світличне, смт Сєверний, смт Сєверо-Гундорівський, смт Урало-Кавказ, с-ще Західний),

м. Первомайськ,

м. Ровеньки (у тому числі смт Любимівка, смт Великокам’янка, смт Кленовий, с. Коробкине, с-ще Покровка, смт Гірник, смт Михайлівка, смт Тацине, смт Нагольно-Тарасівка, с. Березівка, смт Новодар’ївка, с-ще Валянівськ, с-ще Калинівка, смт Картушине, с. Залізничне, с-ще Новоукраїнка, смт Ясенівський, с. Лобівські Копальні, с. Благівка, с. Грибуваха, с. Новодар’ївка, с. Платонівка, с. Улянівка),

м. Свердловськ,

м. Кадіївка (у тому числі м. Алмазна, м. Ірміно);

Населені пункти:

Антрацитівського району;

Сорокинського (Краснодонського) району;

Лутугинського району;

Новоайдарського району:

с. Сокільники,

м. Щастя,

с. Трьохізбенка,

с. Кряківка,

с. Оріхове-Донецьке,

с. Лобачеве,

с. Лопаскине,

с. Кримське,

с. Причепилівка,

с. Райгородка,

с. Муратове,

с. Капітанове,

с. Гречишкине,

с. Дубове,

с. Бахмутівка,

с. Царівка,

с. Деменкове,

с. Дмитрівка;

Перевальського району;

Попаснянського району;

Довжанського (Свердловського) району;

Слов'яносербського району;

Станично-Луганського району.

 

Додаток 1

Освітня декларація про завершення здобуття загальної середньої освіти

Он-лайн тестування з «Математики» і «Української мови» у форматі ЗНО