Положення про освітні центри | ХАІ
bellCreated using FigmaVectorCreated using FigmacalendarCreated using Figmaearth-globeCreated using FigmaenvelopeCreated using FigmaFax 1Created using FigmaVectorCreated using FigmaVectorCreated using Figmatelephone-handle-silhouetteCreated using Figma

Положення про освітні центри "Донбасс-Україна" та "Крим-Україна"

Положення про освітні центри «Донбас-Україна» та «Крим-Україна»
Національного аерокосмічного університету
ім. М. Є. Жуковського «Харківський авіаційний інститут»

Затверджено:
Вченою радою
Національного аерокосмічного університету
ім. М.Є. Жуковського «Харківський авіаційний інститут»
протокол № 10 від 26 травня 2021 року

СУЯ ХАІ-НОВ/0Ю:2021

Дата введення «01» червня 2021 р. 

Редакція № 1

1. Загальні положення

1.1 Положення розроблене на підставі наказу МОН №271 від 01.03.2021 року «Про затвердження Порядку прийому для здобуття вищої, фахової передвищої та професійної (професійно-технічної) освіти осіб, які проживають на тимчасово окупованій території Автономної Республіки Крим та міста Севастополя, тимчасово окупованій території окремих районів Донецької та Луганської областей, території населених пунктів на лінії зіткнення».

1.2 Положенням регулюється порядок створення освітніх центрів «Донбас- У країна» та «Крим-У країна» Національного аерокосмічного університету ім. М. Є. Жуковського «Харківський авіаційний інститут» (далі - Національний аерокосмічний університет ім. М. Є. Жуковського «ХАІ»), їх завдання, функції, організація діяльності, строк роботи. Положенням також передбачений Порядок прийому для здобуття вищої освіти осіб, місцем проживання яких є тимчасово окупована територія України (АРК, м. Севастополь), а також тимчасово-окуповані території у Донецькій та Луганській областях.

2. Порядок створення освітнього центру

2.1 Освітні центри «Донбас-Україна» та «Крим-Україна» Національного аерокосмічного університету ім. М. С. Жуковського «ХАІ» створюються з метою здійснення діяльності із забезпечення проходження річного оцінювання та державної підсумкової атестації, а також прийому для здобуття вищої освіти осіб, місцем проживання яких є тимчасово окупована територія України (АРК, м. Севастополь), а також тимчасово-окуповані території у Донецькій та Луганській областях.

2.2 Центри створюються на базі Національного аерокосмічного університету ім. М. Є. Жуковського «ХАІ» спільно з Комунальними закладами «Харківський науковий ліцей-інтернат «Обдарованість»» та «Харківська санаторна школа № 13» Харківської обласної ради для проведення річного оцінювання та державної підсумкової атестації, замовлення та видачі документа державного зразка про повну загальну середню освіту в передбачених цим Положенням випадках.

2.3 Національний аерокосмічний університет ім. М. Є. Жуковського «ХАІ» забезпечує функціонування Центрів на правах підрозділу приймальної комісії. Керівником Центрів призначається один із заступників відповідального секретаря приймальної комісії.

2.4 Інформація про створення Центрів, їх повноваження, графік роботи, правила прийому та встановлені квоти розміщується на веб-сайті Міністерства освіти і науки України та на веб-сайті Національного аерокосмічного університету ім. М. Є. Жуковського «ХАІ».

3. Організація діяльності освітнього центру

3.1 Центри:

-надають консультації та сприяють в оформленні декларації Заявника (додаток 1);

- забезпечують консультування заявника щодо річного оцінювання;

-сприяють проведенню річного оцінювання та державної підсумкової атестації Заявника з української мови та історії України, видачі йому документів державного зразка про повну загальну середню освіту (відповідальні - Комунальні заклади «Харківський науковий ліцей-інтернат «Обдарованість»» та Комунального закладу «Харківська санаторна школа № 13» Харківської обласної ради);

- забезпечують консультування з питань отримання Заявниками документів про повну загальну середню освіту, необхідних для здобуття вищої освіти;

- організовують оформлення документів Заявника як вступника до Національного аерокосмічного університету ім. М. Є. Жуковського «ХАІ»;

- сприяють поселенню Заявника на час проходження річного оцінювання, державної підсумкової атестації та проведення вступного випробування до гуртожитку Національного аерокосмічного університету ім. М. Є. Жуковського «ХАІ» (у разі необхідності - до надання рекомендації для вступу до Національного аерокосмічного університету ім. М. Є. Жуковського «ХАІ» або відмови в її наданні);

- сприяють отриманню Заявником документів, що посвідчують особу;

-забезпечують консультування заявника щодо можливості навчання на підготовчих курсах.

Центри працюють з 07 червня до 24 вересня.

4. Порядок прийому для здобуття вищої освіти

4.1 Загальні положення

4.1.1 Даний Порядок визначає особливості проходження державної підсумкової атестації, отримання документів про загальну середню освіту та особливі умови прийому для здобуття вищої освіти особами, які проживають на тимчасово окупованій території України та осіб, місцем проживання яких є територія проведення антитерористичної операції (на період її проведення), територія здійснення заходів із забезпечення національної безпеки і оборони, відсічі і стримування збройної агресії Російської Федерації у Донецькій та Луганській областях (на період їх здійснення), територія населених пунктів на лінії зіткнення, із наданням можливості вступати до тимчасово переміщених закладів вищої освіти, а також закладів вищої освіти, які розташовані на території Луганської та Донецької областей (де здійснюють свої повноваження відповідні військово-цивільні адміністрації).

4.1.2 У цьому Порядку терміни вживаються в таких значеннях:

Заявник:

-особа, яка після 20 лютого 2014 року завершила здобуття базової або повної загальної середньої освіти в закладі освіти на тимчасово окупованій території Автономної Республіки Крим та міста Севастополя;

- особа, яка після 14 квітня 2014 року завершила здобуття базової середньої освіти або повної загальної середньої освіти на тимчасово окупованій території окремих районів Донецької та Луганської областей;

- особа, яка проживає на тимчасово окупованих територіях України або території населених пунктів на лінії зіткнення відповідно до Переліку населених пунктів, на території яких органи державної влади тимчасово не здійснюють свої повноваження, та Переліку населених пунктів, що розташовані на лінії зіткнення, затверджених розпорядженням Кабінету Міністрів України від 07 лютого 2014 року № 1085-р (у редакції розпорядження Кабінету Міністрів України від 07 листопада 2018 року № 79-р) (далі - тимчасово окуповані території України), і отримала документ про базову середню освіту або повну загальну середню освіту в інших адміністративно-територіальних одиницях України за екстернатною або дистанційною формою здобуття освіти;

Освітня декларація (далі - декларація) - документ, який містить інформацію щодо здобуття результатів навчання та проходження періодів навчання за курс загальної середньої освіти на тимчасово окупованих територіях України, а також дані про особу, яка подає заяву на проходження річного оцінювання та державної підсумкової атестації. Декларація заповнюється за формою згідно з додатком 1 до цього Порядку та підписується заявником особисто.

У цьому порядку термін «тимчасово окупована територія України Автономної Республіки Крим та м. Севастополя» вживається в значенні, наведеному в Законі України «Про забезпечення прав і свобод громадян та правовий режим на тимчасово окупованій території України», термін «тимчасово окупована територія окремих районів Донецької та Луганської областей» вживається в значенні, наведеному в Законі України «Про особливості державної політики із забезпечення державного суверенітету України на тимчасово окупованих територіях у Донецькій та Луганській областях».

4.1.3 Цей Порядок визначає особливі умови проходження річного оцінювання та державної підсумкової атестації і прийому для здобуття вищої освіти Заявників, зазначених в п. З, в тому числі:

- громадяни України, які проживають на тимчасово окупованих територіях України або на території населених пунктів на лінії зіткнення та здобувають освіту на відповідному рівні вперше;

- іноземці та особи без громадянства, які постійно проживають в Україні, особи, яким надано статус біженця в Україні, особи, які потребують додаткового або тимчасового захисту, та особи, яким надано статус закордонного українця, які перебувають в Україні на законних підставах та проживають на тимчасово окупованих територіях України або на території населених пунктів на лінії зіткнення.

Цей Порядок поширюється також на осіб цих категорій, які переселилися з тимчасово окупованої території України після 01 січня 2021 року.

4.1.4 Заявники мають право на:

- проходження річного оцінювання та державної підсумкової атестації;

- отримання документа державного зразка про базову середню освіту або повну загальну середню освіту;

- прийом до закладів освіти для здобуття вищої або фахової передвищої освіти (на конкурсних засадах та в межах встановлених квот) за результатами вступних випробувань або за результатами зовнішнього незалежного оцінювання (за вибором заявника);

- прийом до закладів освіти для здобуття професійної (професійно- технічної) освіти;

- безоплатне навчання зі стипендіальним забезпеченням на підготовчих курсах закладів вищої освіти тривалістю до одного року з наступним вступом до закладів вищої освіти як внутрішньо переміщені особи у порядку, визначеному Умовами прийому на навчання для здобуття вищої освіти.

4.1.5 Документи про освіту (освітні документи), видані на тимчасово окупованій території Автономної Республіки Крим, міста Севастополя та окремих районів Донецької та Луганської областей, не визнаються.

4.2 Особливості отримання Заявниками документів про повну або базову загальну середню освіту, необхідних для здобуття вищої освіти.

4.2.1 Заявники для отримання документів про базову та повну загальну середню освіту, необхідних для здобуття вищої освіти, проходять річне оцінювання та державну підсумкову атестацію за екстернатною формою в Комунальному закладі «Харківський науковий ліцей-інтернат «Обдарованість» або Комунальному закладі «Харківська санаторна школа № 13» Харківської обласної ради.

4.2.2 Зарахування Заявників на екстернатну форму навчання до Комунального закладу «Харківський науковий ліцей-інтернат «Обдарованість» або Комунального закладу «Харківська санаторна школа № 13» Харківської обласної ради здійснюється згідно з наказом його керівника та за:

- заявою (для повнолітніх заявників);

- за відсутності документа, що посвідчує особу подається свідоцтво про народження;

- заявою батьків (одного з батьків) або інших законних представників (для неповнолітніх заявників).

Заяву про зарахування на екстернат може подати неповнолітня особа у супроводі родичів або будь-яких інших повнолітніх осіб, які не є її законними представниками. Під час подання заяви заявник пред'являє особисто документ, що посвідчує особу, у разі його відсутності - свідоцтво про народження. До заяви, поданої в паперовій формі, заявник додає декларацію з вклеєною до неї фотокарткою. Заявник має право додати до декларації, у тому числі шляхом надсилання електронною поштою, інші матеріали (у паперовому вигляді або у форматі цифрових зображень), які можуть прямо чи опосередковано підтверджувати наведену в декларації інформацію. Посадова особа уповноваженого закладу загальної середньої освіти робить копії з оригіналів поданих документів та завіряє їх в установленому порядку. Оригінали документів повертаються заявнику.

4.2.3 Річне оцінювання та державна підсумкова атестація Заявників, зарахованих на екстернатну форму навчання до випускних 9, 11-тих класів, проводиться на наступний день після отримання заяви або в інші строки, визначені Заявником (його законним представником) у заяві про зарахування на екстернатну форму здобуття освіти, але не раніше дати початку роботи Центрів і не пізніше трьох днів до дати завершення роботи Центрів.

Заявники, які не мають свідоцтва про базову середню освіту та зараховані на екстернатну форму здобуття освіти до 11 класу, мають право одночасно пройти атестацію екстерном за курс базової середньої освіти та повної загальної середньої освіти. Результати річного оцінювання з навчальних предметів визначаються посадовими особами Комунальних закладів «Харківський науковий ліцей-інтернат «Обдарованість» та «Харківська санаторна школа №13» Харківської обласної ради відповідно до декларації і зазначаються в додатку до документа про загальну середню освіту як «атестований». Результати річного оцінювання з української мови та історії України визначаються відповідно до результатів державної підсумкової атестації з цих предметів та зазначаються у додатку до документа про загальну середню освіту. Середній бал документа про освіту розраховується як середній бал результатів державної підсумкової атестації. Заявник має право впродовж наступного навчального року пройти річне оцінювання у порядку, визначеному розділом II Положення про індивідуальну форму здобуття повної загальної середньої освіти, затвердженого наказом Міністерства освіти і науки України від 12 січня 2016 року № 8, зареєстрованого у Міністерстві юстиції України 03 лютого 2016 року за № 184/28314 (у редакції наказу Міністерства освіти і науки від 10 лютого 2021 року № 160). При цьому заявникові видається новий додаток до документа про повну загальну середню освіту. Державна підсумкова атестація Заявників здійснюється в Комунальному закладі «Харківський науковий ліцей-інтернат «Обдарованість» або Комунальному закладі «Харківська санаторна школа № 13» Харківської обласної ради з української мови та історії України відповідно до Порядку проведення державної підсумкової атестації, затвердженого наказом Міністерства освіти і науки України від 07 грудня 2018 року № 1369, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 02 січня 2019 року за № 8/32979.

4.2.4 Після успішного проходження річного оцінювання та державної підсумкової атестації Комунальний заклад «Харківський науковий ліцей-інтернат «Обдарованість» або Комунальний заклад «Харківська санаторна школа № 13» Харківської обласної ради видає заявникові довідку про успішне проходження річного оцінювання та державної підсумкової атестації та замовляє заявникові відповідний документ про базову середню освіту або повну загальну середню освіту та після отримання від відповідного органу управління освітою видає його відповідно до Порядку замовлення документів про базову середню освіту та повну загальну середню освіту, видачі та обліку їх карток, затвердженого наказом Міністерства освіти і науки України від 10 грудня 2003 року №811, зареєстрованого у Міністерстві юстиції України 16 лютого 2004 року за № 201/8800 (у редакції наказу Міністерства освіти і науки України від 13 серпня 2007 року № 737).

4.3 Прийом для здобуття вищої освіти

4.3.1 Заявник має право вступати для здобуття освітнього ступеня бакалавра на основі повної загальної середньої освіти до закладів вищої освіти України, в тому числі до Національного аерокосмічного університету ім. М. Є. Жуковського «ХАИ». Заявник має право вступати для здобуття вищої освіти за денною формою здобуття освіти на місця, що фінансуються за кошти державного бюджету до Національного аерокосмічного університету ім. М. Є. Жуковського «ХАИ» у межах квот, визначених МОН України або за кошти фізичних та юридичних осіб.

4.3.2 Правила прийому Заявників до Національного аерокосмічного університету ім. М. Є. Жуковського «ХАИ», відповідно до Умов прийому для здобуття вищої освіти в 2021 році, затверджених наказом Міністерства освіти і науки України від 15 жовтня 2020 року № 1274, зареєстрованих у Міністерстві юстиції України 09 грудня 2020 року за № 1225/35508, з урахуванням особливостей, визначених цим Порядком, затвердженим Вченою радою Національного аерокосмічного університету ім. М. Є. Жуковського «ХАИ» як додаток до Правил прийому до Національного аерокосмічного університету ім. М. Є. Жуковського (далі - Правила прийому).

4.3.3 Особливості подання документів Заявником:

- заява;

- сертифікат зовнішнього незалежного оцінювання 2018, 2019, 2020 та 2021 років (за бажанням);

- довідка про взяття на облік внутрішньо переміщеної особи (за наявності);

-документа, що посвідчує особу, а за його відсутності - свідоцтво про народження.

У разі відсутності в документі, що посвідчує особу, відмітки про реєстрацію місця проживання на тимчасово окупованих територіях України, підтвердження факту проживання може здійснюватися на підставі відомостей, зазначених у документах, визначених в абзаці третьому частини сьомої статті 4 Закону України "Про забезпечення прав і свобод внутрішньо переміщених осіб", копіях документів, до яких вносяться відомості про місце проживання та/або довідки про реєстрацію місця проживання батьків (одного з батьків), в яких зазначено місце проживання на відповідних територіях;

- чотири кольорові фотокартки розміром 3x4 см;

- документ про освіту державного зразка та додаток до нього;

- довідку про успішне проходження річного оцінювання та державної підсумкової атестації уповноваженого закладу загальної середньої освіти в рік вступу (за відсутності документа про освіту державного зразка та додатка до нього), яка є підставою для участі в конкурсі без подання сертифікатів зовнішнього незалежного оцінювання.

4.3.4 Документи від заявника для вступу для здобуття освітнього ступеня бакалавра за кошти державного бюджету приймаються в два етапи:

до 12:00 години 19 липня, вступні іспити проводяться до 19 липня, рейтинговий список вступників оприлюднюється не пізніше 12:00 години 20 липня а зарахування проводиться не пізніше 15:00 години 23 липня;

до 12:00 години 20 вересня, вступні іспити проводяться до 21 вересня, рейтинговий список вступників оприлюднюється не пізніше не пізніше 12:00 години 22 вересня, а зарахування проводиться не пізніше 15:00 години 24 вересня.

Заявник, який не проходить у Центрах річне оцінювання та державну підсумкову атестацію, подає до закладу вищої освіти документ про повну загальну середню освіту державного зразка, складає вступні іспити з предметів, визначених Правилами прийому Національного аерокосмічного університету ім. М. Є. Жуковського «ХАИ».

4.3.5 Конкурсний бал Заявника для вступу для здобуття освітнього ступеня бакалавра визначається Правилами прийому Національного аерокосмічного університету ім. М. Є. Жуковського «ХАИ».

4.3.6 Зарахування заявників на основі повної загальної середньої освіти на місця державного замовлення відбувається в межах установлених квот за конкурсом відповідно до конкурсного бала Заявника у строки, встановлені Умовами прийому. Ці квоти встановлюються Міністерством освіти і науки України для Національного аерокосмічного університету ім. М. Є. Жуковського «ХАИ» у межах десяти відсотків (але не менше одного місця) від максимального (загального) обсягу державного замовлення за відкритими та закритими конкурсними пропозиціями і оголошуються одночасно з оголошенням максимального (загального) обсягу державного замовлення.

4.3.7 У рейтингових списках, списках рекомендованих до зарахування та в наказах про зарахування прізвища заявників шифрують, а саме кожному заявникові присвоюється цифровий код у вигляді ХХХХ-ДДДЦДДЦ, де ХХХХ відповідає коду закладу освіти в Єдиній державній електронній базі з питань освіти; ДЦДДДДЦ - коду фізичної особи - вступника в Єдиній державній електронній базі з питань освіти.

4.3.8 Зарахування Заявників здійснюється: на денну форму здобуття освіти на основі повної загальної середньої освіти для здобуття вищої освіти за кошти фізичних та юридичних осіб - відповідно до Правил прийому, але не пізніше 24 вересня; на заочну форму здобуття освіти на основі повної загальної середньої освіти за кошти державного бюджету - не пізніше 15 вересня; на місця за кошти фізичних та юридичних осіб - відповідно до Правил прийому до Національного аерокосмічного університету ім. М. Є. Жуковського «ХАИ».

4.3.9 Після прийняття приймальною комісією рішення про рекомендування до зарахування заявники зобов'язані виконати вимоги для зарахування на місця державного замовлення, а саме подати особисто оригінали документів, передбачені Умовами прийому, з урахуванням особливостей, зазначених у цьому Порядку. Оригінали документів (крім сертифікатів зовнішнього незалежного оцінювання), які передбачені Умовами прийому, обов'язково мають бути подані до приймальної комісії Національного аерокосмічного університету ім. М. Є. Жуковського «ХАИ» впродовж трьох місяців після початку навчання. У разі неподання цих документів у встановлений строк наказ про зарахування скасовується в частині зарахування такого заявника.

Заявники можуть подавати заяви (до 5 заяв) лише через один Центр, у тому числі, в електронній формі (у разі вступу за результатами зовнішнього незалежного оцінювання) з наступним поданням документів, що підтверджують право на вступ за квотою. Заявник може звернутись до Центрів, у тому числі електронною поштою або іншими каналами зв'язку, визначеними Центрами, із зазначенням можливого строку прибуття для отримання Запрошення для проходження державної підсумкової атестації та/або участі у вступних випробуваннях для вступу через освітні центри «Крим-Україна» та «Донбас- Україна» за формою згідно з додатком 2.

5. Перелік населених пунктів Донецької і Луганської областей, жителі яких мають право скористатися спрощеною процедурою вступу, наведено в додатку 3

 

Додаток 1
до Порядку прийому для здобуття вищої та професійної (професійно-технічної) освіти осіб,
які проживають на тимчасово окупованій території Автономної Республіки Крим та міста Севастополя,
тимчасово окупованій території окремих районів Донецької та Луганської областей,
території населених пунктів на лінії зіткнення (пункт 2 розділу І)


Додаток 2
до Порядку прийому для здобуття вищої, фахової передвищої та професійної (професійно-технічної) освіти осіб,
які проживають на тимчасово окупованій території Автономної Республіки Крим та міста Севастополя,
тимчасово окупованій території окремих районів Донецької та Луганської областей,
території населених пунктів на лінії зіткнення (пункт 10 розділу IV)

 

 

Додаток 3
Перелік населених пунктів, на території яких органи державної влади
тимчасово не здійснюють свої повноваження,
та переліку населених пунктів, що розташовані на лінії зіткнення

Перелік населених пунктів, на території яких органи державної влади тимчасово не здійснюють свої повноваження

 

Донецька область.

Міста обласного значення (у тому числі всі населені пункти, які адміністративно підпорядковані міським радам цих міст):

м. Донецьк (у тому числі смт Ларине, с. Павлоградське, м. Моспине, смт Горбачево-Михайлівка, с. Бирюки, с. Вербова Балка, с. Гришки, с. Кисличе, с. Михайлівка, с. Новодвірське, с. Темрюк)

м. Горлівка (у тому числі смт Гольмівський, с-ще Гладосове, смт Пантелеймонівка, с. Рясне, с-ще Озерянівка, с. Михайлівка, с-ще Ставки, с-ще Широка Балка, с-ще П'ятихатки, с-ще Федорівка) м. Дебальцеве

м. Докучаєвськ (у тому числі с-ще Ясне)

м. Єнакієве (у тому числі м. Бунге, смт Дружне, смт Софіївка, с. Новоселівка, с-ще Старопетрівське, смт Корсунь, с. Верхня Кринка, с. Кринички, с. Путепровід, с. Шевченко, с-ще Щебенка, с. Авіловка, с. Шапошникове)

м. Жданівка (у тому числі смт Вільхівка, с-ще Молодий Шахтар)

м. Макіївка (у тому числі смт Грузько-Зорянське, смт Високе, смт Грузько- Ломівка, смт Маяк, смт Межове, с-ще Холмисте, смт П'ятипілля, смт Вугляр, смт Гусельське, смт Колосникове, смт Холодне, с. Молочарка, с. Шевченко, смт Ясинівка, смт Землянки, смт Кринична, с-ще Василівка, с-ще Леб'яже, смт Нижня Кринка, смт Велике Оріхове, смт Липське, смт Лісне, с. Липове, с. Оріхове, с. Верхня Кринка, с-ще Алмазне, с. Красна Зоря, с-ще Монахове, с-ще Новий Світ, с-ще Новомар'ївка, с. Новоселівка, с-ще Новомосковське)

м. Сніжне (у тому числі смт Андріївка, смт Гірницьке, смт Бражине, смт Лиманчук, смт Никифорове, смт Залісне, смт Первомайський, смт Первомайське, смт Победа, с-ще Балка, смт Северне, с-ще Молчалине, с-ще Сухівське)

м. Харцизьк (у тому числі м. Зугрес, смт Миколаївка, с-ще Водобуд, с. Цупки, м. Іловайськ, с-ще Виноградне, с. Третяки, смт Зуївка, смт Троїцько-Харцизьк, смт Благодатне, смт Покровка, смт Шахтне, смт Широке, с. Півче, смт Гірне, с-ще Ведмеже)

м. Хрестівка

м. Чистякове (у тому числі смт Пелагіївка, смт Розсипне) м. Шахтарськ (у тому числі смт Контарне, смт Московське, смт Сердите, с- ще Дубове, с-ще Лобанівка, смт Стіжківське, с-ще Вінницьке, с-ще Чумаки, с-ще Вікторія, с-ще Гірне, с-ще Дорофієнко, с-ще Зарічне, с-ще Кищенко)

м. Ясинувата

Населені пункти:

Амвросіївського району

Бахмутського району:

смт Булавинське

м. Вуглегірськ

смт Олександрівське

смт Оленівка

с. Весела Долина (Ольховатська селищна рада)

с-ще Данилове

с-ще Іллінка

с-ще Кам’янка

с-ще Рідкодуб

с-ще Булавине

с-ще Грозне

с-ще Каютине

с-ще Савелівка

с-ще Ступакове

с. Дебальцівське

с. Калинівка

с. Логвинове

с. Новогригорівка

с. Нижнє Лозове

с. Санжарівка

смт Ольховатка

смт Прибережне

с-ще Доломітне

с-ще Травневе

с. Лозове

Бойківського району

Волноваського району:

с. Андріївка

с. Доля

с. Любівка

с-ще Малинове

с-ще Молодіжне

с-ще Новомиколаївка

смт Оленівка

с. Пікузи

с-ще Нова Оленівка

с. Червоне

Мар'їнського району:

с. Кремінець

с. Луганське

смт Олександрівка

смт Старомихайлівка

с. Сигнальне

Новоазовського району

Старобешівського району

Шахтарського району

Ясинуватського району:

с. Василівка

с. Веселе (Спартаківська сільська рада)

с-ще Бетманове

с-ще Мінеральне

с. Спартак

с. Яковлівка

с-ще Каштанове

с-ще Крута Балка

с-ще Лозове

Луганська область

Міста обласного значення (у тому числі всі населені пункти, які адміністративно підпорядковані міським радам цих міст):

м. Луганськ (у тому числі м. Олександрівськ, с-ще Зразкове, с-ще Тепличне, смт Катеринівка)

м. Алчевськ

м. Антрацит (у тому числі смт Боково-Платове, с-ще Лісне, с-ще Мельникове, с-ще Садовий, с-ще Христофорівка, смт Верхній Нагольчик, смт Дубівський, с. Оріхове, смт Кам'яне, смт Кріпенський, смт Щотове, с. Зелений Курган, с-ще Степове)

м. Брянка (у тому числі смт Южна Ломуватка, смт Вергулівка, смт Ганнівка, смт Ломуватка, смт Глибокий)

м. Голубівка (у тому числі смт Донецький, смт Криничанське, с-ще Криничне, с-ще Тавричанське)

м. Довжанськ (у тому числі м. Вознесенівка, смт Ведмеже, смт Павлівка, смт Кундрюче, с. Кондрюче, с-ще Хмельницький, смт Дубове, с-ще Прохладне, смт Вальянівське, с. Маловедмеже, с-ще Устинівка, с-ще Федорівка, смт Шахтарське, с-ще Киселеве)

м. Кадіївка (у тому числі м. Алмазна, м. Ірміно) м. Первомайськ

м. Ровеньки (у тому числі смт Любимівка, смт Великокам'янка, смт Кленовий, с. Коробкине, с-ще Покровка, смт Гірник, смт Михайлівка, смт Тацине, смт Нагольно-Тарасівка, с. Березівка, смт Новодар'ївка, с-ще Валянівськ, с-ще Калинівка, смт Картушине, с. Залізничне, с-ще Новоукраїнка, смт Ясенівський, с. Лобівські Копальні, с. Благівка, с. Грибуваха, с. Новодар'ївка, с. Платонівка, с. Улянівка)

м. Сорокине (у тому числі м. Молодогвардійськ, с-ще Новосімейкіне, м. Суходільськ, смт Буран, смт Гірне, с-ще Широке, смт Ізварине, смт Краснодарський, смт Тепле, с-ще Світличне, смт Сєверний, смт Сєверо- Гундорівський, смт Урало-Кавказ, с-ще Західний)

м. Хрустальний (у тому числі м. Боково-Хрустальне, смт Садово- Хрустальненський, с-ще Трубний, м. Міусинськ, с. Корінне, с. Лісне, с. Новоєлизаветівка, м. Петрово-Красносілля, смт Федорівка, с-ще Буткевич, с-ще Вергулівське, с. Воскресенівка, смт Запоріжжя, с. Жереб'яче, с-ще Комендантське, смт Софіївський, смт Грушове, с-ще Давидівка, смт Хрустальне, смт Княгинівка, с-ще Хрустальний, смт Штерівка)

Населені пункти:

Антрацитівського району

Довжанського району

Лутугинського району

Новоайдарського району:

с. Сокільники

Перевальського району

Попаснянського району:

с. Березівське

с-ще Голубівське

с. Жолобок

м. Золоте (крім Золотого-1, Золотого-2, Золотого-З, Золотого-4)

смт Калинове

с. Калинове-Борщувате

с-ще Круглик

с-ще Молодіжне

с-ще Міус

с. Новоолександрівка

смт Чорнухине

Слов’яносербського району

Сорокинського району

Станично-Луганського району:

с. Бурчак-Михайлівка

с. Лобачеве

с. Миколаївка

с. Суходіл 

Перелік населених пунктів, що розташовані на лінії зіткнення 

Донецька область

Міста обласного значення (у тому числі всі населені пункти, які адміністративно підпорядковані міським радам цих міст):

м. Авдіївка

м. Торецьк (у тому числі м. Залізне, смт Південне, смт Новгородське, смт Неліпівка, с-ще Валентинівка, с. Леонідівка, с-ще Суха Балка, с. Юр'ївка, смт Північне, смт Курдюмівка, с-ще Дачне, с-ще Диліївка, с-ще Дружба, с-ще Озарянівка, с-ще Шуми, смт Щербинівка, смт Петрівка, с-ще Кримське)

Населені пункти:

с. Гнутове (м. Маріуполь)

смт Сартана (м. Маріуполь)

смт Талаківка (м. Маріуполь)

с-ще Ломакине (м. Маріуполь)

Бахмутського району:

с. Воздвиженка

смт Зайцеве

с-ще Зеленопілля

с. Кодема

с. Криничне

смт Луганське

с. Миколаївка (Кодемська сільська рада)

с. Миколаївка Друга

смт Миронівський

с. Миронівка

с-ще Новолуганське

м. Світлодарськ

с. Семигір'я

с. Розсадки

с-ще Роти

с. Дача

Волноваського району:

смт Андрїївка

с-ще Бахчовик

с. Бердянське

с. Водяне (Комінтернівська сільська рада)

с. Гранітне

с-ще Дружне

с. Запорізьке

с. Заїченко

с. Кам'янка

с-ще Калинівка

с. Лебединське

смт Мирне

с-ще Маловодне

с. Новогригорівка (Старогнатівська сільська рада)

с. Новоселівка

с. Новоселівка Друга

с-ще Обільне

с. Орловське

с. Павлопіль

с. Пищевик

с. Сопине

с. Старомар'ївка

с. Старогнатівка

с. Степанівка

с. Федорівка

с. Чермалик

с. Черненко

с. Широкине

с. Богданівка

с. Вікторівка

с. Новогнатівка

с. Миколаївка (Миколаївська сільська рада)

Марийського району:

с. Березове

м. Красногорівка

м. Мар'їнка

с. Славне

с. Степне

с. Тарамчук

с. Солодке

с. Водяне (Степненська сільська рада)

с. Галицинівка

с. Карлівка

с. Новомихайлівка

с. Победа

Ясинуватського району:

с. Водяне (Пісківська сільська рада)

смт Верхньоторецьке

с. Веселе (Красногорівська сільська рада)

с-ще Кам'янка

с. Красногорівка

с-ще Ласточкине

с-ще Невельське

с. Новоселівка Друга

с-ще Опитне

с. Первомайське

с-ще Піски

с. Тоненьке

с. Троїцьке

с-ще Северне

с. Нетайлове

с. Новокалинове

Луганська область

Населені пункти:

Новоайдарського району:

м. Щастя

с. Трьохізбенка

с. Кряківка

с. Оріхове-Донецьке

с. Лобачеве

с. Лопаскине

с. Кримське

с. Причепилівка

Попаснянського району:

м. Попасна

с. Троїцьке

м. Золоте (крім Золотого-5)

м. Гірське

смт Новотошківське

с. Катеринівка

с. Оріхове

Станично-Луганського району:

смт Станиця Луганська

смт Петропавлівка

с. Войтове

с. Валуйське

с. Болотене

с. Сизе

с. Макарове

с-ще Вільхове

с. Нижня Вільхова

с. Верхня Вільхова

с. Плотина

с. Пшеничне

с. Малинове

с. Гарасимівка

с. Комишне

с. Юганівка

с. Колесниківка

с. Красна Талівка

с. Красний Деркул

с. Чугинка

с. Золотарівка

с. Олександрівка

с. Вільне

с. Деркульське

с-ще Широкий

с-ще Козачий

с-ще Степове

с. Нижньотепле

с. Артема

с. Середньотепле

с. Піщане

с. Передільське

с. Геївка

с. Старий Айдар

с-ще Талове

с. Благовіщенка

 

Предметні олімпіади у форматі НМТ