Regulations on the procedure for re-enrollment of academic disciplines and determination of academic difference | ХАІ
bellCreated using FigmaVectorCreated using FigmacalendarCreated using Figmaearth-globeCreated using FigmaenvelopeCreated using FigmaFax 1Created using FigmaVectorCreated using FigmaVectorCreated using Figmatelephone-handle-silhouetteCreated using Figma
HomeUniversityNormative baseRegulationsRegulations governing the implementation of the educational processRegulations on the procedure for re-enrollment of academic disciplines and determination of academic difference

Положення про порядок перезарахування навчальних дисциплін і визначення академічної різниці

Regulations on the procedure for re-enrollment of academic disciplines
and determination of academic difference
at the National Aerospace University «Kharkiv Aviation Institute»

Затверджено:
Вченою радою
Національного аерокосмічного університету
ім. М.Є. Жуковського «Харківський авіаційний інститут»
протокол № 3 від 23 жовтня 2020 року

Введено в дію наказом № 467 від 26.10.2020 р.

СУЯ X АІ-НОВ-П/002:2020

Дата введення 26 жовтня 2020 р.

Редакція № 2

1. Загальні положення

1.1 Положення про порядок перезарахування навчальних дисциплін і визначення академічної різниці (далі - Положення) у Національному аерокосмічному університеті ім. М. Є. Жуковського «Харківський авіаційний інститут» (далі - Університет) розроблено відповідно до законів України «Про освіту», «Про вищу освіту»; Положення про порядок переведення, відрахування та поновлення студентів вищих закладів освіти, затвердженого Наказом Міністерства освіти України від 15.07.1996 № 245; Наказу МОН України від 16.10.2009 № 943 «Про запровадження у вищих навчальних закладах України Європейської кредитно-трансферної системи»; Положення про порядок реалізації права на академічну мобільність, затвердженого Постановою Кабінету Міністрів України від 12 серпня 2015 №579; Положення про організацію освітнього процесу в Національному аерокосмічному університеті ім. М. Є. Жуковського «Харківський авіаційний інститут»; Методичних рекомендацій щодо запровадження Європейської кредитно-трансферної системи та її ключових документів у вищих навчальних закладах, згідно з листом МОН України від 26.02.2010 № 1/9-119.

1.2 Положення визначає порядок перезарахування навчальних дисциплін, визначення академічної різниці, а також визнання результатів неформальної освіти здобувачів вищої освіти усіх форм навчання.

1.3 Положення застосовується в таких випадках:

- переведення з інших закладів вищої освіти (далі - ЗВО);

- продовження навчання за наступним ступенем вищої освіти або одночасне навчання за двома спеціальностями;

- продовженні навчання після академічної відпустки;

- поновлення на навчання після відрахування;

- необхідність визнання результатів неформальної освіти.

1.4 Перезарахування дисциплін за результатами їх вивчення в інших закладах освіти не зменшує терміну навчання в Університеті та відповідальності ЗВО за рівень знань випускників з усіх дисциплін навчальних планів.

1.5 Дія Положення поширюється на всі навчальні підрозділи Університету (факультети та кафедри).

2. Порядок перезарахування навчальних дисциплін

2.1 Перезарахування навчальних дисциплін здійснюється за заявою претендента на підставі академічної довідки або додатка до документа про вищу освіту:

- диплома молодшого спеціаліста;

- молодшого бакалавра;

- бакалавра;

- спеціаліста;

- магістра;

- витягу з навчальної картки здобувана (для здобувачів Університету), завіреної в установленому порядку;

- документа, що засвідчує отримання здобувачем певних результатів навчання (сертифікати тощо).

Обсяг кредитів ЄКТС, які дозволяється перезарахувати визначено стандартом вищої освіти певної спеціальності.

Заяву про перезарахування дисциплін, погоджену з гарантом відповідної освітньої програми, здобувай вищої освіти подає на ім'я декана факультету протягом перших двох тижнів семестру. У разі непогодження гарантом освітньої програми заяви з проханням про перезарахування, здобувач вищої освіти зобов’язаний пройти підготовку з відповідної дисципліни в повному обсязі.

2.2 Згідно з принципами компетентнісного підходу до здобуття вищої освіти перезарахування результатів раніше складених претендентом дисциплін відповідно до індивідуального навчального плану здійснює декан факультету шляхом порівняння: відповідності змісту дисципліни освітньо- професійної програми (ОПП); запланованих результатів навчання з відповідної дисципліни; загального обсягу у годинах і кредитах ЄКТС; форм підсумкового контролю тощо.

2.3 Перезарахування дисциплін може здійснюватися в таких варіантах:

- одноосібне рішення декана факультету;

- рішення декана на підставі висновку експертної комісії відповідної кафедри.

2.3.1 Рішення про перезарахування навчальних дисциплін декана одноосібно може прийняти після порівняння програмних результатів навчання, за результатами вивчення відповідних дисциплін, тобто при прийняті рішення щодо перезарахування перевіряється тотожність дисциплін освітньої програми та дисциплін зазначених в академічній довідці, додатка до документа про вищу освіту, витягу з навчальної картки здобувана (для здобувачів Університету) або іншому документі про освіту.

2.3.2 Експертна комісія формується у випадках, коли є підстави для перезарахування дисципліни, але одноосібного рішення декан не прийняв.

Експертна комісія формується у складі трьох осіб: завідувача кафедри, гаранта освітньої програми, одного з викладачів, тієї самої або спорідненої дисципліни.

Експертна комісія розглядає заяву здобувана, вивчає його документи про раніше здобуту освіту, якщо необхідно проводить співбесіду з метою перевірки отриманих здобувачем програмних результатів вивчання дисципліни, яку потрібно перезарахувати.

Експертна комісія робить висновок про можливість (неможливість) перезарахування дисципліни. Висновок експертної комісії зазначається в заяві.

Остаточне рішення на підставі висновку експертної комісії приймає декан факультету.

2.4 При перезарахуванні дисципліни зберігається раніше отримана позитивна оцінка навчальних досягнень претендента.

Якщо оцінка з дисципліни складається з декількох оцінок за окремі семестри або оцінок із декількох дисциплін, то виставляється середня оцінка успішності з урахуванням обсягів відповідних складових навчальної дисципліни.

2.5 Претендент має право відмовитися від перезарахування дисципліни, якщо його не влаштовує отримана раніше оцінка, і вивчати дисципліну повторно.

3. Порядок визначення академічної різниці

3.1 Академічна різниця визначається шляхом порівняння навчального плану, за яким здійснюється підготовка, з документом, який було подано претендентом, з урахуванням порядку, наведеного в п. 2.3.1 цього Положення.

Академічною різницею не вважаються дисципліни вільного вибору здобувана.

3.2 Визначення академічної різниці й перезарахування навчальних дисциплін здійснюється деканатом і має тривати не більше одного робочого тижня.

3.3 Рішення про максимально допустиму кількість дисциплін, які становлять академічну різницю, приймає декан факультету з урахуванням рекомендацій гаранта освітньої програми або завідувача випускової кафедри.

3.4 Порядок, термін і графік ліквідації академічної різниці визначаються деканом факультету.

4. Порядок ліквідації академічної різниці

4.1 Претенденти, яким визначено академічну різницю, мають ліквідувати її у визначені терміни відповідно до графіка складання академічної різниці.

4.2 Деканат факультету, на якому навчається з добувач освіти, розробляє графік ліквідації академічної різниці, погоджує його з кафедрами, за якими закріплено відповідні дисципліни, і доводить його до відома здобувана освіти.

4.3 Основною формою вивчення навчального матеріалу під час ліквідації академічної різниці є самостійна робота здобувана вищої освіти.

4.4 Кафедри, за якими закріплено дисципліни з академічною різницею, надають здобувачеві навчально-методичні матеріали та рекомендації необхідні для самостійної роботи, забезпечують достатній рівень консультативної допомоги й об’єктивний підсумковий контроль знань.

5. Оформлення документів

5.1 Підготовка матеріалів щодо перезарахування дисциплін і визначення академічної різниці покладається на деканат факультету, до якого подано заяву з прохання про навчання.

5.2 Академічна довідка (копія додатка до диплома про вищу освіту), заява з прохання про перезарахування навчальних дисциплін, погоджені з деканом факультету, додаються до навчальної картки здобувана.

Оцінки проставляються за чинною в Університеті шкалою.

5.3 До індивідуального навчального плану/залікової книжки здобувана вносяться записи про перезарахування результатів заліків та іспитів, які засвідчуються деканом.

5.4 Результати ліквідації академічної різниці фіксують у відомості обліку успішності, навчальній картці здобувана, індивідуальному навчальному плані/заліковій книжці. Відомості академічної різниці реєструють у відповідному журналі.

5.5 У додаток до диплома вносять усі обов’язкові й вибіркові дисципліни індивідуального навчального плану здобувана вищої освіти.

5.6 Особи, які мають іноземні документи про освіту, мають здійснити процедуру їх визнання (нострифікації) та отримати свідоцтво, яким підтверджується право на продовження освіти в Україні.

6. Порядок визнання результатів неформальної освіти

6.1 Право на визнання результатів неформальної освіти поширюється на з добувачів усіх рівнів вищої освіти.

6.2 Університет може визнати результати неформальної освіти в обсязі не більше 25 % від загального обсягу освітньої програми.

6.3 Процедура визнання результатів неформальної освіти зазвичай проводиться протягом перших двох тижнів семестру, у якому передбачено вивчення певної дисципліни. Обмеження зроблено з урахуванням імовірності того, що здобувач не підтвердить своїх результатів неформальної освіти.

6.4 Право визнання результатів навчання не поширюється на блок вибіркових гуманітарних або економічних дисциплін, блок MINOR, блок дисциплін індивідуального вибору, оскільки вибіркові дисципліни здобувач може вибирати самостійно з широкого переліку, що дає йому змогу оволодіти додатковими компетентностями.

6.5 3 метою визнання результатів неформальної освіти за заявою здобувана освіти на ім’я викладача певної дисципліни проводиться перевірка отриманих здобувачем результатів навчання за процедурою, передбаченою для форми контролю, визначеної у навчальному плані для цієї дисципліни, з урахуванням критеріїв оцінювання, визначених у робочій програмі навчальної дисципліни. До заяви можуть додаватися будь-які документи (сертифікати, свідоцтва тощо), що підтверджують ті вміння, яких здобувач набув під час навчання.

6.6 У разі необхідності, згідно з рішенням викладача, гаранта освітньої програми або завідувача випускової кафедри створюється предметна комісія. До складу комісії входять: гарант освітньої програми за якою навчається здобувач; завідувач кафедри, за якою закріплено дисципліну, результати навчання за якою перевіряються; науково-педагогічні працівники, які викладають відповідну дисципліну.

6.7 За підсумками оцінювання викладач або предметна комісія складає протокол, який містить висновок про зарахування чи не зарахування відповідної дисципліни для деканату.

6.8 За умови позитивного висновку щодо процедури визнання результатів неформальної освіти здобувану зараховуються відповідна дисципліна навчального плану та визначений для неї обсяг кредитів ЄКТС.

6.9 Здобувач має право звернутися з апеляцією до декана факультету, на якому він навчається, у разі незгоди з негативним висновком викладача або предметної комісії щодо визнання результатів неформальної освіти.

6.10 Відповідно до заяви здобувана декан факультету формує подання про створення апеляційної комісії.

6.11 До складу апеляційної комісії входять: проректор з науково- педагогічної роботи; декан факультету; науково-педагогічні працівники випускової кафедри, які не входили до предметної комісії.

6.12 Апеляційна комісія за результатами розгляду скарги приймає обґрунтоване рішення про задоволення скарги або про залишення поданої скарги без задоволення.

7. Прикінцеві положення

7.1 Положення затверджується вченою радою Університету і вводиться в дію наказом ректора Університету.

7.2 Контроль за виконанням Положення здійснюють посадові особи Університету в межах своїх повноважень, установлених у посадових інструкціях.

7.3 Зміни й доповнення до Положення розглядаються і затверджуються вченою радою Університету і вводяться у дію наказом ректора Університету.

Предметні олімпіади у форматі НМТ