Regulations on rating assessment of the activity of scientific and pedagogical workers, departments and faculties | ХАІ
bellCreated using FigmaVectorCreated using FigmacalendarCreated using Figmaearth-globeCreated using FigmaenvelopeCreated using FigmaFax 1Created using FigmaVectorCreated using FigmaVectorCreated using Figmatelephone-handle-silhouetteCreated using Figma
HomeUniversityNormative baseRegulationsRegulations on the procedure for evaluating activities, the procedure for replacing positions, obtaining titles and degreesRegulations on rating assessment of the activity of scientific and pedagogical workers, departments and faculties

Положення про рейтингове оцінювання діяльності науково-педагогічних працівників, кафедр і факультетів

Regulations on rating assessment of the activity of scientific
and pedagogical workers, departments and faculties
of the National Aerospace University «Kharkiv Aviation Institute»

Затверджено:
Вченою радою
Національного аерокосмічного університету
ім. М.Є. Жуковського «Харківський авіаційний інститут»
протокол № 4 від 23 грудня 2015 року

СУЯ ХАІ-НМВ-П/001:2015

Дата введення 24 грудня 2015 р.

Редакція № 1

1. Загальні положення

1.1 Положення про рейтингове оцінювання діяльності науково- педагогічних працівників (далі - НІНІ), кафедр і факультетів (далі - Положення) у Національному аерокосмічному університеті ім. М. Є. Жуковського «Харківський авіаційний інститут» (далі - Університет) розроблено відповідно до закону України «Про вищу освіту» від 01.07.2014 р. № 1556-VІІ.

1.2 Рейтингове оцінювання діяльності НПП, кафедр і факультетів Університету - одна із форм кількісного аналізу та контролю розвитку і підвищення якості діяльності Університету з урахуванням вкладу в нього всіх НПП, кафедр та факультетів, що забезпечує ефективний моніторинг.

1.3 Рейтингова оцінка діяльності - кількісний показник результатів якості роботи НПП, кафедр, факультетів, що формується за основними напрямами діяльності.

1.4 Об’єктами рейтингового оцінювання є особисті досягнення за усі роки роботи, викладацька та наукова роботи, виконані за поточний навчальний рік .

1.5 Головними завданнями рейтингового оцінювання в університеті є:

- створення інформаційної бази для аналізу і оцінки результатів діяльності викладачів, кафедр і факультетів університету;

- визначення кращих показників діяльності НПП та Університету в цілому;

- відповідність сучасним тенденціям розвитку вищої освіти України;

- посилення зацікавленості науково-педагогічних працівників у підвищенні своєї професійної кваліфікації, в освоєнні передового педагогічного досвіду, в творчому підході до процесу викладання;

- забезпечення більшої об’єктивності оцінок якості діяльності викладачів за рахунок повноти та достовірності інформації;

- посилення колективної зацікавленості викладачів в покращенні кінцевих результатів підготовки освітньо-кваліфікаційних рівнів випускників;

- диференціація оцінки діяльності для забезпечення стимулювання найбільш ефективної частини викладацького складу.

1.6 Система визначення рейтингу НПП, факультетів Університету ґрунтується на наступних засадах:

- заохочення: система направлена не на штрафні санкції стосовно менш результативних показників діяльності, а на стимулювання праці осіб, що мають кращі результати в роботі;

- прозорість: система показників, за якими визначається рейтинг є доступною для НПП;

- достовірність: враховуються лише ті види діяльності, результати яких можуть бути документально підтверджені;

- доступність: легкість сприйняття системи оцінювання та забезпечення дистанційного доступу до неї;

- гнучкість: можливість встановлення пріоритетів за рахунок зміни показників для оцінки видів діяльності або коефіцієнтів для цих показників.

1.7 Показники системи визначення рейтингу затверджуються вченою радою Університету.

2. Процедура проведення рейтингового оцінювання НПП, кафедр і факультетів Університету

2.1 Визначення рейтингу НПП, кафедр і факультетів здійснюють за бальною системою шляхом сукупності елементарних закінчених видів діяльності, які включені до відповідних напрямів діяльності.

Ваговий коефіцієнт кожного показника визначається в балах (табл. А.1 додатку А і Б.1 додатку Б).

Кількість балів за окремими пунктами рейтингу можуть змінюватись щорічно.

До пунктів 1, 2.1, 2.2, 2.3, 2.4, 2.5, 3 можуть встановлюватись поправні коефіцієнти (початкові значення цих коефіцієнтів дорівнюють одиниці).

2.2 Оцінювання діяльності НПП проводиться за допомогою он-лайнової інформаційно-рейтингової системи «Рейтинг науково-педагогічних працівників ХАІ» (далі - РНПП), що знаходиться за адресою https://rating.khai.edu/ .

2.3 Для участі у рейтингу всі НПП повинні бути зареєстровані в системі РНПП та регулярно заповнювати форми, що відповідають видам діяльності, що виконані цим НПП.

2.4 Заповнення усіх форм здійснюють українською мовою за винятком даних про публікації, які заповнюють мовою, якою їх надруковано.

2.5 Персональні дані НПП (дата народження, номера та серії дипломів і атестатів) підлягають зберіганню в базі даних РНПП у шифрованому вигляді з обмеженим доступом.

2.6. НПП підключенням до РНПП надає згоду на оброблення персональних даних, які перераховані в п. 2.5.

2.7 Рейтинг НПП визначають шляхом підсумування усіх балів відповідно до заповнених форм.

2.7 Контроль внесення даних (заповнення форм) НПП здійснює відповідальна особа, що призначається окремо для кожної кафедри.

2.8 Вибірковий контроль достовірності введених даних за кафедрами здійснює спеціально створена комісія за наказом ректора або проректора Університету з науково-педагогічної роботи.

2.9 При підрахунку рейтингових оцінок враховуються тільки ті показники діяльності НПП, які можуть бути підтверджені та перевірені. Підтвердженням того чи іншого результату діяльності НПП є: індивідуальний план викладача, завантажена у базу РНПП фотокопія чи сканована версія документу, що підтверджує наявність цього результату, або/та посилання на офіційний Інтернет-ресурс з підтвердженням.

3. Термін надання даних науково-педагогічних працівників Університету

3.1 Дані щодо своєї навчальної діяльності НПП вносить до кінця навчального року, але не пізніше 15 червня.

3.2 Дані щодо своєї наукової діяльності у поточному році (п. 2.3.1, 2.3.2, 2.3.4, 3.1, 3.2) НПП вносить до кінця поточного року, але не пізніше 15 грудня, для забезпечення їх доступності при формуванні річних звітів університету.

3.3 Якщо термін надання даних щодо наукової діяльності НПП у поточному році порушено, то бали, які отримує працівник за ці показники, рахуються із зменшуваним коефіцієнтом.

Остаточний рейтинг по навчальному році, що скінчився, формується до 20 червня.

4. Процедура оцінювання діяльності НПП, кафедр і факультетів

4.1 Рейтингове оцінювання діяльності НПП, кафедр і факультетів Університету здійснює рейтингова комісія, яку призначено наказом (розпорядженням) ректора чи проректора Університету з науково-педагогічної роботи, до початку наступного навчального року.

4.2 Рейтингове оцінювання НПП та підрозділів Університету здійснюється за такими окремими категоріями:

- аспірант,

- молодий викладач (до 35 років),

- асистент,

- старший викладач,

- доцент,

- професор,

- завідувач кафедри,

- кафедра,

- факультет.

4.3 За результатами оцінювання рейтингова комісія готує відповідний звіт і подає його на розгляд вченої ради Університету за 5 днів до її засідання.

4.4 Представник рейтингової комісії доповідає результати рейтингового оцінювання на засіданні вченої ради Університету.

4.5 Вчена рада Університету затверджує результати рейтингового оцінювання.

4.6 Затверджені рейтингові оцінки оприлюднюються.

4.7 За результатами рейтингових оцінок визначають переможців за такими номінаціями:

- Кращий аспірант,

- Кращий молодий викладач,

- Кращий асистент,

- Кращий старший викладач

- Кращий доцент,

- Кращий професор,

- Кращий завідувач кафедри,

- Краща кафедра,

- Кращий факультет.

4.8 Обсяги та порядок матеріального заохочення серед переможців категорій НПП та кафедр, які за результатами комплексної оцінки посіли призові місця, а також кількість призових місць, визначає ректор.  

5. Процедура розрахунку рейтингових оцінок

5.1 Нормування рейтингових оцінок проводять перед їх оприлюдненням за формулою:

НР = Р/МР

де НР - нормований рейтинг працівника (чи кафедри, факультету), Р - рейтинг до нормування, МР - медіана рейтингів у даній номінації (аспіранти, асистенти, старші викладачі, молоді викладачі, доценти, професори, завідувачі кафедр, кафедри, факультети).

5.2 Рейтинг НПП розраховують за наступною процедурою:

1) Рейтинг штатних НПП, що працюють на повну ставку або більше:

ОР = тіп(1548, І/С) + Д,

РК = тіп(1548*С, І) + Д.

2) Рейтинг викладачів-сумісників (С < 1):

ОР = тіп(1548, І/С) + Д,

РК = тіп(1548*С, І) + Д*С.

3) Рейтинг аспірантів:

ОР = тах[тіп(100, І), тіп(1548, І/С)] + Д,

РК= тіп(100, І) + Д*(1-С).

4) Рейтинг докторантів:

РК= тіп(100, І) + Д*(1-С).

У формулах, наведених вище, введені такі позначення: I - бали за роботи, які входять в індивідуальний план (норма - 1548 годин), Д - бали за інші роботи, С - ставка в одиницях, на яку оформлений цей працівник, ОР - особистий рейтинг працівника, РК - внесок цього працівника в рейтинг кафедри.

Аспіранти можуть брати участь у декількох номінаціях - як аспірант та, наприклад, як асистент (якщо він працює асистентом за сумісництвом). Вклад докторантів у рейтинг кафедр вираховується аналогічно вкладу аспірантів, але окремої номінації для докторантів не передбачається внаслідок їх нечисленності. Вони можуть брати участь у рейтингу лише як викладачі (якщо працюють на посаді викладача за сумісництвом).

НПП, які працюють за сумісництвом та оформлені менш ніж на 0,25 ставки, не можуть претендувати на призове місце у відповідній номінації.

5.3 Рейтинг кафедр розраховують за сумою рейтингів НПП кафедри по відношенню до кількості штатних викладацьких одиниць за формулою:

де Ркаф - рейтинг кафедри, РКі - рейтинг і-того працівника кафедри, К - кількість штатних викладацьких одиниць на кафедрі.

5.4 Рейтинг завідувача кафедри складається з особистого рейтингу, який враховується з коефіцієнтом 0,3, та рейтингу кафедри, який враховується з коефіцієнтом на 0,7, і визначається за формулою:

де РЗ - рейтинг завідувача кафедри, ОРз - особистий рейтинг завідувача кафедри, як працівника університету, Ркаф - рейтинг кафедри.

5.5 Рейтинг факультетів розраховують за зваженою сумою рейтингів кафедр за формулою:

де РФак - рейтинг факультету, Ркафj - рейтинг j-й кафедри, Кj - кількість штатних викладацьких одиниць на j-й кафедрі.

6. Показники науково-педагогічної діяльності працівників Університету

6.1 Рейтингове оцінювання даних НПП здійснюється за критерієм - один бал рейтингу дорівнює 1 годині роботи НПП.

Очікувана сума рейтингових балів для НПП, який працює на повному окладі, може дорівнювати 1548 балів та вище (може бути меншою, якщо в індивідуальному плані НІ 111 є види діяльності, що не враховуються в РНПП).

6.2 Показники, які відносяться до особистих даних НПП, що заповнюються у перший рік впровадження рейтингу, наведено у додатку А.

У наступних роках ці дані оновлюються тільки за необхідністю (за наявністю фактичних змін у цих даних).

6.3 Показники, які відносяться до діяльності працівника у поточному році, та впливають на показники (рейтинг) Університету у наступному році наведено у додатку Б.

6.4 Сума балів за кожну публікацію за наявністю співавторів ділиться на кількість цих співавторів (у табл. Б. 1 позначено знаком “”).

6.5 Для деяких видів публікацій в у табл. Б.1 вказано "За відсутності в електронному каталозі бібліотеці ХАІ бали діляться на 10". Щоб бали за таку публікацію не ділилися на 10, автор повинен зареєструвати цю монографію (підручник, навчальний посібник, тощо) у електронному каталозі бібліотеці ХАІ, та надати в бібліотеку ХАІ як мінімум 1 примірник цієї публікації.

6.6 До рейтингу зараховується участь тільки у тих міжнародних проектах, де виконавцем (одержувачем коштів) є ХАІ, чи підрозділ ХАІ. Особисті міжнародні гранти у рейтингу не враховуються.

 

 

Додаток А

Показники, які відносяться до особистих даних НПП

Таблиця А.1

Найменування

Варіанти

Орієнтовна кількість балів (годин)

1. Особисті дані

1.1

Прізвище, Ім’я, По-батькові

-

-

1.2

Дата народження

-

-

1.3

Диплом про кваліфікацію

диплом про вищу освіту

10

диплом кандидата наук

25

закордонний диплом PhD

25

диплом доктора наук

50

1.4

Науково-педагогічний стаж

-

1 за один рік

1.5

Посада (із зазначенням штатний або сумісник)

 

-

1.6

Ставка (в долях від одиниці)

 

-

1.7

Вчене звання

с.н.с

25

доцент

25

професор ХАІ

35

професор

50

1.8

Членство в національній академії наук або в галузевих академіях наук

дійсний член національної академії наук

100

член-кореспондент національної академії наук

75

дійсний член або член- кореспондент галузевої академії наук (національних академій: педагогічних наук, правових наук, аграрних наук, медичних наук, мистецтв)

50

1.9

Лауреат Державної премії

державна премія України в галузі науки та техніки

40

державна премія України ім. Т. Шевченко

Державна премія України в галузі освіти

стипендії Верховної Ради

Стипендії Кабінету Міністрів

Державні премії для молодих вчених

1.10

Володар почесного звання України

Відповідно до закону «Про державні нагороди України»

20

1.11

Загальна кількість публікацій (заповнюється за бажанням )

вказується посилання на аккаунт в Google Scholar , Scopus , ORCID , Research Gate із списком публікацій

1 бал за 20 публікацій

1.12

Наукові публікації з індексом цитування Google Scholar більше порогу ( поріг встановлюється щорічно так, щоб перевищувати індекс Хірша ХАІ )

вказується посилання на статтю на Google Scholar

10 балів за 1 таку публікацію

 

Додаток Б

Показники, які відносяться до діяльності НПП у поточному навчальному році

Таблиця Б.1

Предметні олімпіади у форматі НМТ