Regulations on conferring the title of honorary professor | ХАІ
bellCreated using FigmaVectorCreated using FigmacalendarCreated using Figmaearth-globeCreated using FigmaenvelopeCreated using FigmaFax 1Created using FigmaVectorCreated using FigmaVectorCreated using Figmatelephone-handle-silhouetteCreated using Figma

Положення про присвоєння звання почесного професора Національного аерокосмічного університету ім. М. Є. Жуковського «Харківський авіаційний інститут»

Regulations on conferring the title of honorary professor
of the National Aerospace University «Kharkiv Aviation Institute»

Затверджено:
Вченою радою
Національного аерокосмічного університету
ім. М.Є. Жуковського «Харківський авіаційний інститут»
протокол № 1 від 28 серпня 2019 року

Введено в дію наказом №356 від 28  серпня 2019 року

СУЯ ХАІ-ВР-П/001:2019

Дата введення 28 серпня 2019 р.

Редакція № 1

1. Загальні положення

1.1 У Національному аерокосмічному університеті. ім. М. Є. Жуковського «Харківський авіаційний інститут» (надалі - Університет) з метою зберігання історичних традицій Університету, з урахуванням досвіду зарубіжних університетів, присвоюються найпочесніші відзнаки колективного визнання особливих заслуг громадян України та інших держав у розвитку науки, культури, освіти, демократії.

Дане Положення регламентує присвоєння почесного звання Університету «Почесний професор Національного аерокосмічного університету ім. М. Є. Жуковського «Харківський авіаційний інститут» (надалі - Почесний професор).

1.2 В Університеті звання «Почесний професор» може присвоюватися особам, які мають визнані в історії Університету і України досягнення в науковій, науково-педагогічній діяльності, видатним діячам науки і техніки, керівникам підприємств і організацій, які мають вчене звання професора та вчений ступінь кандидата або доктора наук та які:

-зробили вагомі внески у розвиток національної аерокосмічної науки і техніки, машинобудування, електроніки та радіотехніки і є авторами підручників для вищої школи;

- підтримують науково-технічні зв’язки з Університетом, приймають участь у навчальному процесі та у розвитку наукової та матеріально-технічної бази Університету.

1.3 Звання «Почесний професор» присвоюється за рішенням вченої ради Університету, повноваження якої щодо присвоєння почесних звань визначено у Статуті Університету (підпункт 16 абз. 2 п. 6.2).

2. Вимоги до кандидатів для відзначення почесним званням

2.1 Кандидатами для присвоєння звання «Почесний професор» можуть бути особи, які мають вчене звання професора та вчений ступінь кандидата або доктора наук, у тому числі:

2.1.1 Наукові, науково-педагогічні працівники Університету, які мають стаж наукової, науково-педагогічної роботи понад 20 років та науковий ступінь, вчене звання (як правило, професора) та визначні заслуги;

2.1.2 Працівники інших закладів освіти України, наукових установ Національної та галузевих академій наук, галузевих науково-дослідних установ, а також підприємств і організацій України, особливі заслуги і професіоналізм яких визнані державою (дійсні члени і члени-кореспонденти, лауреати державних і міжнародних премій, заслужені діячі тощо) і які постійно або періодично залучаються до наукової, науково-педагогічної діяльності в Університеті;

2.1.3 Авторитетні діячі науки, освіти, культури зарубіжних країн за особливий внесок у розвиток міжнародних зв’язків і співпраці з Університетом;

2.1.4 Працівники Університету, інших закладів освіти України та зарубіжних країн, що є керівниками, організаторами, авторами:

- оригінальних авторських методичних розробок тощо, які використовуються в освітньому процесі Університету,

- нових форм організації освіти чи навчальних процесів, які запроваджені в Університеті і мають позитивні наслідки,

- освітніх програм, що впроваджено в Університеті, за участю іноземних організацій і закладів освіти,

- нових навчальних, науково-навчальних, виробничо-навчальних центрів, комплексів та інших організаційних форм інтеграції освіти з наукою та виробництвом,

- підготовки видатних спортсменів, команд національної першості, видатних науковців і митців тощо.

3. Процедура присво\ння почесного звання

3.1 Обговорення запропонованої кандидатури проводиться на засіданні Вченої ради Університету. Голова Вченої ради Університету оголошує інформацію про особистий внесок претендента, його відповідність вимогам цього Положення. Обговоренню кандидатури на Вченій раді Університету може передувати попередньо обговорення на засіданні вченої ради факультету, кафедри, наукового підрозділу тощо.

3.2 Рішення про присвоєння звання «Почесний професор» приймається більшістю голосів присутніх на засіданні Вченої ради Університету відкритим голосуванням після відповідного обговорення.

3.3 Диплом Почесного професора Національного аерокосмічного університету ім. М. Є. Жуковського «Харківський авіаційний інститут» підписує ректор та учений секретар Університету, диплому присвоюється реєстраційний номер.

3.4 Відомості про присвоєння почесного звання публікуються на офіційному сайті Університету.

4. Вшанування відзначених осіб

4.1 Особі, якій присвоєно почесне звання, вручається Диплом Почесного професора Національного аерокосмічного університету ім. М. Є. Жуковського «Харківський авіаційний інститут», а також мантія Вченої ради Університету.

4.2 Вручення Диплома і мантії відбувається урочисто на розширеному засіданні Вченої ради або на Конференції трудового колективу Університету. Лауреату почесного звання надається слово для інавгураційної промови.

4.3 Почесному професору Національного аерокосмічного університету ім. М. Є. Жуковського «Харківський авіаційний інститут» надається право бути обраним почесним членом Вченої ради Університету.

4.4 Довідка про відзначених осіб та їх фотокартки публікуються у Книзі історії (літописі) Університету, яка зберігається в музеї.

4.5 Помічник ректора здійснює подальше листування з лауреатами, яким присвоєно звання Почесного професора Національного аерокосмічного університету ім. М. Є. Жуковського «Харківський авіаційний інститут», для їх інформування про заходи і події в Університеті (буклети, вітальні листівки, запрошення на свята та урочисті заходи).

5. Прикінцеві положення

5.1 Положення про присвоєння звання Почесного професора Національного аерокосмічного університету ім. М. Є. Жуковського «Харківський авіаційний інститут» приймається Вченою радою Університету і вводиться в дію наказом ректора Університету.

5.2 Зміни та/або доповнення до цього Положення вносяться у порядку, встановленому для його прийняття.

5.3 У разі внесення змін до законодавства про вищу освіту, що регулюють відносини, визначені в цьому Положенні, застосуванню підлягають норми законодавства до моменту внесення відповідних змін до цього Положення.

Предметні олімпіади у форматі НМТ