Regulations on awarding the title of Honorary Doctor "DOCTOR HONORIS CAUSA" | ХАІ
bellCreated using FigmaVectorCreated using FigmacalendarCreated using Figmaearth-globeCreated using FigmaenvelopeCreated using FigmaFax 1Created using FigmaVectorCreated using FigmaVectorCreated using Figmatelephone-handle-silhouetteCreated using Figma

Положення про присвоєння звання почесного доктора «DOCTOR HONORIS CAUSA» Національного аерокосмічного університету ім. М. Є. Жуковського «Харківський авіаційний інститут»

Regulations on awarding the title of Honorary Doctor "DOCTOR HONORIS CAUSA"
of the National Aerospace University «Kharkiv Aviation Institute»

Затверджено:
Вченою радою
Національного аерокосмічного університету
ім. М.Є. Жуковського «Харківський авіаційний інститут»
протокол № 1 від 28 серпня 2019 року

Введено в дію наказом №356 від 28  серпня 2019 року

СУЯ ХАІ-ВР-П/002:2019

Дата введення 28 серпня 2019 р.

Редакція № 1

1. Загальні положення

1.1 У Національному аерокосмічному університеті ім. М. Є. Жуковського «Харківський авіаційний інститут» (надалі - Університет) з метою зберігання історичних традицій Університету, з урахуванням досвіду зарубіжних університетів, присвоюються найпочесніші відзнаки колективного визнання особливих заслуг громадян України та інших держав у розвитку науки, культури, освіти, демократії.

Дане Положення регламентує присвоєння почесного звання Університету «Почесний доктор DOCTOR HONORIS CAUSA (лат. - достойний честі доктора) Національного аерокосмічного університету ім. М. Є. Жуковського «Харківський авіаційний інститут» (надалі - Почесний доктор).

1.2 В Університеті звання «Почесний доктор» може присвоюватися:

- вітчизняним і зарубіжним видатним ученим, державним і громадським діячам, організаторам вищої освіти, керівникам або представникам міжнародних організацій, вітчизняних чи зарубіжних університетів, підприємств, установ, за значні досягнення в освіті та науці і розвитку авіації;

-особам, здобутки яких мають вагоме значення для розвитку світової цивілізації, зростання національних багатств, інтелектуального потенціалу і авторитету України, для розвитку Університету, підготовці фахівців і науковців у авіаційній галузі;

- особам, безпосередня особиста участь і допомога яких є значним внеском в розвиток інтелектуальної, матеріальної бази і підвищення престижу Університету.

1.3 Звання «Почесний доктор» присвоюється за рішенням Вченої ради Університету, повноваження якої щодо присвоєння почесних звань визначено у Статуті Університету (підпункт 16 абз. 2 п. 6.2).

2. Вимоги до кандидатів для відзначення почесним званням

2.1 Кандидатами для присвоєння звання «Почесний доктор» можуть бути:

2.1.1 Відомий в Україні державний чи громадський діяч, діяльність якого спрямована на розвиток науки та освіти чи сприяла підготовці науковців у авіаційній галузі, а також зростанню престижу Університету та України;

2.1.2 Керівник або представник міжнародної організації, вітчизняного чи зарубіжного університетів, міністерств чи відомств, а також державних установ та корпорацій - замовників інтелектуальних послуг, які сприяли значному зростанню престижу Університету та України;

2.1.3 Меценат, допомога якого є значним внеском в розвиток інтелектуальної, матеріальної бази і підвищення престижу Університету.

3. Процедура присвоєння почесного звання

3.1 Обговорення запропонованої кандидатури проводиться на засіданні Вченої ради Університету. Голова Вченої ради Університету оголошує інформацію про особистий внесок претендента, його відповідність вимогам цього Положення. Обговоренню кандидатури на Вченій раді Університету може передувати попередньо обговорення на засіданні вченої ради факультету, кафедри, наукового підрозділу тощо.

3.2 Рішення про присвоєння звання «Почесний доктор» приймається більшістю голосів присутніх на засіданні Вченої ради Університету відкритим голосуванням після відповідного обговорення.

3.3 Дипломи Почесного доктора DOCTOR HONORIS CAUSA Національного аерокосмічного університету ім. М. Є. Жуковського «Харківський авіаційний інститут» підписує ректор та учений секретар Університету, дипломам присвоюється реєстраційний номер.

3.4 Відомості про присвоєння почесного звання публікуються на офіційному сайті Університету.

4. Вшанування відзначених осіб

4.1 Особі, якій присвоєно почесне звання, вручається Диплом Почесного доктора DOCTOR HONORIS CAUSA Національного аерокосмічного університету ім. М. Є. Жуковського «Харківський авіаційний інститут», а також мантія Вченої ради Університету.

4.2 Вручення Диплома і мантії відбувається урочисто на розширеному засіданні Вченої ради або на Конференції трудового колективу Університету. Лауреату почесного звання надається слово для інавгураційної промови.

4.3 Почесному доктору DOCTOR HONORIS CAUSA Національного аерокосмічного університету ім. М. Є. Жуковського «Харківський авіаційний інститут» надається право бути обраним почесним членом Вченої ради Університету.

4.4 Довідка про відзначених осіб та їх фотокартки публікуються у Книзі історії (літописі) Університету, яка зберігається в музеї.

4.5 Помічник ректора здійснює подальше листування з лауреатами, яким присвоєно звання Почесного доктора DOCTOR HONORIS CAUSA Національного аерокосмічного університету ім. М. Є. Жуковського «Харківський авіаційний інститут», для їх інформування про заходи і події в Університеті (буклети, вітальні листівки, запрошення на свята та урочисті заходи).

5. Прикінцеві положення

5.1 Положення про присвоєння звань почесного доктора Національного аерокосмічного університету ім. М. Є. Жуковського «Харківський авіаційний інститут» DOCTOR HONORIS CAUSA приймається Вченою радою Університету і вводиться в дію наказом ректора Університету.

5.2 Зміни та/або доповнення до цього Положення вносяться у порядку, встановленому для його прийняття.

5.3 У разі внесення змін до законодавства про вищу освіту, що регулюють відносини, визначені в цьому Положенні, застосуванню підлягають норми законодавства до моменту внесення відповідних змін до цього Положення.

Предметні олімпіади у форматі НМТ