Regulations on the procedure for holding a competition to fill vacancies, appointments and dismissals, extension of the term of work of scientific and pedagogical staff | ХАІ
bellCreated using FigmaVectorCreated using FigmacalendarCreated using Figmaearth-globeCreated using FigmaenvelopeCreated using FigmaFax 1Created using FigmaVectorCreated using FigmaVectorCreated using Figmatelephone-handle-silhouetteCreated using Figma
HomeUniversityNormative baseRegulationsRegulations on the procedure for evaluating activities, the procedure for replacing positions, obtaining titles and degreesRegulations on the procedure for holding a competition to fill vacancies, appointments and dismissals, extension of the term of work of scientific and pedagogical staff

Положення про порядок проведення конкурсу на заміщення вакантних посад, призначення та звільнення з посад, продовження терміну роботи науково-педагогічних працівників Університету

Regulations on the procedure for holding a competition to fill vacancies, appointments
and dismissals, extension of the term of work of scientific and pedagogical staff
of the National Aerospace University «Kharkiv Aviation Institute»

Затверджено:
Вченою радою
Національного аерокосмічного університету
ім. М.Є. Жуковського «Харківський авіаційний інститут»
протокол № 4 від 25 листопада 2020 року

Введено в дію наказом №506 від 26 листопада 2020 року

СУЯ ХАІ-ВК-П/001:2015

Дата введення 26 листопада 2020 р.

Редакція № 4

1. Загальні положення

1.1 Положення про порядок проведення конкурсу на заміщення вакантних посад, призначення та звільнення з посад, продовження терміну роботи науково- педагогічних працівників (далі - Положення) Національного аерокосмічного університету ім. М. Є. Жуковського «Харківський авіаційний інститут» (далі - Університет) розроблено з урахуванням вимог законодавства України про працю, Законів України «Про освіту», «Про вищу освіту», «Про наукову і науково- технічну діяльність», Рекомендацій щодо проведення конкурсного відбору при заміщенні вакантних посад науково-педагогічних працівників та укладання з ними трудових договорів (контрактів), що затверджено Наказом Міністерства освіти і науки України від 05.10.2015 № 1005 (зі змінами) та інших нормативних актів Кабінету Міністрів України, Міністерства освіти і науки України з питань заміщення посад науково-педагогічними працівниками, а також Статуту Університету та регламентує порядок проведення конкурсного відбору на вакантні посади науково-педагогічних працівників Університету, а саме: завідувачів кафедр, професорів, доцентів, старших викладачів, викладачів, асистентів, а також призначення обраних осіб на посади, продовження трудових відносин на наступний термін і звільнення із займаної посади відповідно до ч. 11 ст. 55 Закону України «Про вищу освіту».

1.2. Конкурсний відбір на заміщення вакантних посад, призначення та звільнення з посад, продовження терміну роботи науково-педагогічних працівників Університету проводиться на засадах відкритості, гласності, законності, неупередженого ставлення до претендентів на посади науково-педагогічних працівників. Статут і локальні нормативні акти Університету з питань проведення конкурсного відбору для заміщення посад науково- педагогічних працівників повинні відповідати вимогам законодавства України.

1.3. Декан факультету призначається на посаду за процедурою, що встановлено ст. 43 Закону України «Про вищу освіту».

1.4. Завідувачі кафедр, директор науково-технічної бібліотеки, професори Університету обираються вченою радою Університету. Призначення на посади керівника навчально-наукового інституту, керівника науково-дослідного інституту, керівника філії або коледжу, що є структурними підрозділами Університету, здійснюються в порядку, встановленому Статутом Університету для деканів факультетів згідно зі ст. 43 Закону України «Про вищу освіту».

1.5. Інші науково-педагогічні працівники, що вказані у п. 1.1 цього Положення, обираються вченими радами факультетів на підставі делегування повноважень від вченої ради Університету.

1.6. Обрання на посади за конкурсом в Університеті передбачає такі етапи і процедури:

1.6.1. Організаційно-підготовчий етап:

1) виявлення вакантної посади як підстави для проведення конкурсу на займання цієї посади;

2) видання наказу ректором про проведення конкурсного відбору на вакантну посаду;

3) публікація оголошення про проведення конкурсу на займання вакантної посади.

1.6.2. Етап перевірки відповідності документів і професійних якостей кандидата умовам конкурсу:

1) прийняття документів претендента на посаду і перевірка комплектності поданих претендентом документів;

2) обговорення кандидатури претендента на засіданні кафедри та/або вченої ради факультету та/або зборах трудового колективу підрозділу.

1.6.3. Етап роботи конкурсної комісії, на якому здійснюється розгляд документів щодо їхньої відповідності умовам конкурсу.

1.6.4. Етап обрання претендентів на посаду вченою радою:

1) обговорення кандидатур претендентів на посаду вченою радою;

2) критерії визначення переможця в конкурсному відборі;

3) голосування за претендентів на посади та підрахунок результатів голосування.

1.6.5. Етап оформлення трудового договору (контракту) та призначення обраної за конкурсом особи на посаду:

1) укладення трудового договору (контракту);

2) видання наказу ректора про призначення (прийняття) на посаду.

2. Умови проведення конкурсного відбору

2.1 Посади науково-педагогічних працівників можуть займати особи, які мають науковий ступінь та/або вчене звання, а також магістри (спеціалісти), випускники аспірантури та докторантури, та які постійно підвищують професійний і науковий рівень, педагогічну майстерність, додержуються норм педагогічної етики і моралі, поважають честь і гідність осіб, які навчаються в Університеті, додержуються Законів України «Про освіту», «Про вищу освіту», «Про наукову і науково-технічну діяльність», Статуту Університету, Правил внутрішнього розпорядку Університету, Колективного договору Університету, функціональних обов’язків у посадовій інструкції до відповідної посади науково- педагогічного працівника. Претенденти на заміщення посад науково-педагогічних працівників мають бути ознайомлені (мати можливість ознайомлення) з цим Положенням і професійно-кваліфікаційними вимогами до відповідної посади. Кваліфікаційні вимоги для заміщення посад науково-педагогічних працівників в Університеті встановлюються законодавством України, посадовою інструкцією на відповідну посаду у певному структурному підрозділі Університету та зазначаються в оголошенні про конкурс.

2.2. Конкурс на заміщення посад науково-педагогічних працівників в Університеті проводиться:

1) на вакантні посади;

2) на посади, які, згідно з наказом ректора, тимчасово зайняті на строк до проведення конкурсу;

У випадках, що зазначено у цьому пункті, процедура з проведення конкурсу може розпочинатися до закінчення строку дії трудового договору (контракту), як правило, за два місяця.

Посада науково-педагогічного працівника вважається вакантною після звільнення науково-педагогічного працівника на підставах, передбачених законодавством про працю, а також при введенні нової посади до штатного розпису Університету.

При визначенні посади вакантною у відповідному структурному підрозділі (на кафедрі) ураховується наявне та заплановане навчальне навантаження на наступний рік (або роки) та кількість одиниць відповідної категорії науково- педагогічних працівників у штатному розкладі Університету з можливостями та завантаженістю наявних працівників кафедри.

2.3. Конкурс не оголошується на посади, які:

1) зайняті вагітними жінками та жінками, які перебувають у відпустці у зв'язку з вагітністю та пологами;

2) зайняті жінками, що мають дітей віком до 3-х років та/або одинокими матерями, які виховують дитину віком до 14 років або дитину-інваліда;

3) зайняті за сумісництвом;

4) тимчасово вільні у зв’язку з прийняттям/переведенням науково- педагогічних працівників, які їх обіймають, у докторантуру, на посади наукових співробітників для завершення докторської дисертації, у зв’язку з перебуванням науково-педагогічного працівника на курсах (в інститутах) підвищення кваліфікації, стажуванням з відривом від виробництва, наданням творчої або соціальної відпустки; іншими встановленими законодавством України поважними причинами, за яких науково-педагогічними працівниками зберігається місце роботи (посада).

2.4. Протягом поточного навчального року конкурс може не проводитися на посади:

1) доцента або професора, якщо вона заміщується особою, яка займала цю посаду до зарахування у докторантуру та повністю виконала план перебування у докторантурі - у році випуску з докторантури;

2) доцента або професора, якщо вона заміщується проректором, деканом факультету (директором навчально-наукового інституту), завідувачем кафедри, який поєднував її з викладацькою діяльністю на посаді доцента або професора на засадах сумісництва (суміщення) на відповідній кафедрі й щодо якого прийнято рішення про його перехід на посаду доцента або професора як основну роботу;

3) які заміщені науково-педагогічними працівниками, у яких закінчується строк дії трудового договору, що укладений за результатами попереднього конкурсу, і щодо яких угодою сторін прийнято рішення про продовження трудових правовідносин (продовження трудових відносин відповідно до цього підпункту у будь-якому разі не може бути підставою для визнання трудового договору з працівником безстроковим);

4) які заміщені у разі запрошення науково-педагогічних працівників з інших закладів вищої освіти (у тому числі закордонних) за договорами про співпрацю Університету з відповідними навчальними закладами.

2.5. Поза конкурсом заміщуються посади асистентів та викладачів випускниками магістратури/аспірантури Університету у рік здобуття претендентом на посаду освітньо-кваліфікаційного рівня магістр або закінчення навчання ним в аспірантурі. Після трирічного терміну перебування випускників магістратури/аспірантури Університету на посадах асистентів та викладачів, трудові відносини з ними можуть бути продовжені на конкурсних умовах. Молоді спеціалісти за наявності відповідного направлення, приймаються на педагогічну роботу без оголошення конкурсу. Переведення претендента з вказаної посади на іншу посаду, призначення на яку можливе лише на конкурсних умовах, може бути здійснено за результатами проведення відповідного конкурсу.

2.6. В окремих, крім вищезазначених, випадках, у разі неможливості забезпечення освітнього процесу наявними штатними працівниками або за наявністю інших надзвичайних обставин, які не було можливим своєчасно передбачити, вакантні посади можуть заміщуватись за трудовим договором до проведення конкурсного заміщення цих посад у поточному навчальному році.

Виконання обов’язків по вакантним посадам завідуюча кафедри до обрання за конкурсом може покладатися наказом ректора Університету на відповідну особу на строк не довше ніж до закінчення поточного навчального року.

2.7. Реорганізація структурних підрозділів Університету не є безумовною підставою для оголошення конкурсу та проведення конкурсу на заміщення посад науково-педагогічних працівників.

2.8. З науково-педагогічними працівниками, обраними за результатами конкурсного відбору, укладається трудовий договір (контракт) строком до 5 років (для завідувачів кафедри - 5 років), якщо інший строк не визначений законодавством України та/або згодою сторін за результатом укладеного трудового договору (контракту).

2.9. Одна і та сама особа не може бути деканом факультету, керівником структурного підрозділу, що здійснює освітню діяльність або проводить наукові дослідження, а також не може бути завідувачем кафедри більше ніж два строки поспіль. Одна й та сама особа не може в Університеті одночасно обіймати дві або більше посад, що передбачають виконання адміністративно-управлінських функцій. Виконання адміністративних, управлінських (забезпечення організації й виконання) функцій передбачає здійснення повноважень на посадах: ректор, проректор, декан факультету, завідувач кафедри, керівники інших структурних підрозділів Університету, їхні заступники тощо.

3. Організаційно-підготовчі заходи для проведення конкурсу на заміщення вакантних посад

3.1 Відділ кадрів Університету не пізніше, ніж за 2 місяця до закінчення терміну перебування науково-педагогічного працівника на посаді зобов’язаний повідомити про це цього працівника про закінчення строку дії трудового договору, а також надати цю інформацію керівнику структурного підрозділу, де працює особа, строк дії трудового договору з якою закінчується.

Вказана інформація є підставою для початку процедури конкурсного відбору на вакантну посаду, та передається до:

1) проректора з НПР або іншої посадової особи, що за дорученням ректора керує відповідним напрямом роботи, відносно директора науково-технічної бібліотеки, завідувачів кафедр, професорів;

2) декана факультету відносно завідувачів кафедр, професорів, доцентів, старших викладачів, викладачів, асистентів, що займають посади на факультеті;

3) завідувача кафедри відносно професорів, доцентів, старших викладачів, викладачів, асистентів, що займають посади на кафедрі.

3.2. Керівник науково-педагогічного працівника, якій визначений у п. 3.1 цього Положення, разом з вченим секретарем Університету чи секретарем вченої ради факультету, в залежності від посади науково-педагогічного працівника, не пізніше 40 днів до закінчення терміну перебування науково-педагогічного працівника на посаді за результатами попереднього конкурсу, повинні надати на ім’я ректора Університету подання про проведення конкурсного відбору на вакантну посаду, у якому зазначити:

1) найменування вакантної посади із зазначенням строку дії трудового договору з особою, яка виконує відповідне навантаження;

2) вимоги до претендентів (відповідно до вимог посадової інструкції й інших кваліфікаційних вимог);

3) перелік документів, які необхідно подати для участі у конкурсі;

4) обсяг і термін виконання наявного і запланованого навчального навантаження (у тому числи, навчальні дисципліни та їх обсяг), а також розмір ставки (не більш однієї одиниці) відповідно до штатного розкладу Університету, що відповідають виконанню посадових обов’язків за вакантною посадою;

5) відповідність кваліфікаційних характеристик посади, що виявилася вакантною, вимогам до вченого звання (ступеню) і обсягу навантаження на відповідну ставку у штатному розкладі Університету.

3.3. Рішення про проведення конкурсу на заміщення вакантних посад на підставі подання згідно п. 3.2 цього Положення ухвалює ректор або, за його дорученням, проректор з НПР чи інша посадова особа Університету, що керує відповідним напрямом роботи, про що видається відповідний наказ в Університеті, як правило, не пізніше за 35 днів до закінчення терміну обрання за попереднім конкурсом, у якому також зазначається заплановані строки засідання відповідної вченої ради (найближче засідання вченої ради за перебігом місячного строку після дати публікації оголошення у друкованому засобі масової інформації).

3.4. Вчений секретар Університету чи секретар вченої ради факультету, в залежності від посади науково-педагогічного працівника, не пізніше 5 днів з моменту видачі наказу ректора про проведення конкурсу на заміщення вакантної посади, повинен передати інформацію для забезпечення публікації оголошення про проведення конкурсу на заміщення вакантної посади на офіційному веб-сайті Університету: khai.edu. При проведенні конкурсу на заміщення вакантної посади завідувача кафедри, директора науково-технічної бібліотеки оголошення також публікується в друкованому засобі масової інформації (газета «За авіакадри», свідоцтво про державну реєстрацію друкованого засобу масової інформації: серія ХК № 170 від 06.04.1998). Оголошення про проведення конкурсу, строки й умови його проведення може розміщуватися також на спеціалізованих веб-ресурсах з метою забезпечення широкого доступу заінтересованих осіб до цієї інформації.

3.5. В оголошенні про проведення конкурсу на заміщення вакантних посад зазначаються такі відомості:

1) повна назва Університету з зазначенням місцезнаходження і номерів контактних телефонів;

2) перелік вакантних посад;

3) вимоги до претендентів;

4) строк подання документів для участі в конкурсі;

5) перелік документів, які необхідно подати для участі у конкурсі (наведено у додатку А);

6) адресу, контактну особу і контактний телефон, куди треба направляти документи.

В оголошенні може міститись додаткова інформація, яка не суперечить чинному законодавству України, у тому числі, запланований строк трудового договору, що буде укладатися з особою за результатами конкурсу з урахуванням терміну виконання запланованого навчального навантаження за відповідною ставкою згідно штатного розпису Університету.

Про зміни умов конкурсу або його скасування видається наказ ректора, про що оголошується у тому ж порядку, що вказаний у п. 3.4 даного Положення.

3.6. Строк подання документів для участі в конкурсі становить один місяць з дня публікації оголошення про конкурс в друкованому засобі масової інформації (без урахування літнього канікулярного періоду).

3.7. Особа, яка бажає взяти участь у конкурсі на заміщення вакантної посади науково-педагогічного працівника може направляти комплект документів для конкурсу поштою цінним листом з описом вкладеного на адресу: 61070, м. Харків, вул. Чкалова, 17 (з позначкою: для участі у конкурсі на заміщення певної посади) або подати особисто до відділу кадрів Університету з описом вкладеного під розпис відповідального працівника із зазначенням дати отримання і реєстраційного номеру. Дата відправлення документів претендента на участь у конкурсі на заміщення вакантної посади поштою визначається штампом поштового відділення з місця відправлення. Документи, що надійшли з порушенням встановлених строків для їх подання, не реєструються і повертаються претенденту.

4. Заходи з перевірки документів претендентів та обговорення їх кандидатур

4.1 Відповідальний працівник відділу кадрів Університету здійснює первинну перевірку комплекту поданих документів, що надійшов від претендента (щодо наявності всіх поіменованих документів), в день надходження. За відсутності повного комплекту поданих документів претендента, його документи не приймаються до розгляду і повертаються йому під особистий підпис або шляхом надсилання поштою (рекомендованим листом з повідомленням про вручення). У разі позитивного результату первинної перевірки документів претендента, відповідальний працівник відділу кадрів Університету в день отримання комплекту документів від претендента складає супроводжувальний лист і не пізніше наступного робочого дня передає його разом з комплектом документів претендента до вченого секретаря Університету або секретаря вченої ради факультету для отримання направлення для обговорення і визначення дати розгляду матеріалів, які надійшли від претендента, на засіданні конкурсної комісії.

4.2. За направленням вченого секретаря Університету (секретаря вченої ради факультету) або відповідального співробітника конкурсної комісії кандидатури претендентів на заміщення вакантних посад асистента, викладача, старшого викладача, доцента, професора, завідувача кафедри до розгляду конкурсної комісії можуть попередньо обговорюватися на засіданні кафедри в їх присутності. Претендентам за їхнім бажанням може бути надана можливість для ознайомлення зі структурним підрозділом, де вони мають намір працювати.

4.3. Для оцінки рівня професійної кваліфікації претендента на посади, вказані у п. 4.2 цього Положення, кафедра може запропонувати претенденту на вакантну посаду прочитати відкриті лекції, провести практичне, лабораторне або семінарське заняття. Тематика лекцій (занять) визначається завідувачем кафедри згідно із навчальною програмою відповідної навчальної дисципліни.

У випадку, якщо термін проведення конкурсу співпадає з періодом підсумкового контролю, сесією або канікулами, або з інших поважних причин, претенденту на посади, вказані у п. 4.2. цього Положення, дозволяється використати матеріали відкритої лекції, практичного, лабораторного або семінарського заняття, проведених до терміну, вказанного в наказі про проведення конкурсу, протягом поточного навчального року.

Засідання кафедри, на якому обговорюються кандидатури претендентів на посаду завідувача кафедри, професора проводить ректор або за його дорученням проректор з НПР чи інша посадова особа Університету, що керує відповідним напрямом роботи, або декан факультету.

Засідання кафедри, на якому обговорюються кандидатури претендентів на посаду доцента, старшого викладача, викладача, асистента, проводить завідувач кафедри.

Засідання кафедри вважається правомочним, якщо на ньому присутні не менше 2/3 складу науково-педагогічних працівників кафедри. За результатами розгляду документів претендента та результатів проведення пробних занять (якщо такі заняття проводилися) по кожній кандидатурі, яка бере участь у конкурсі, кафедра приймає відкритим голосуванням простою більшістю голосів штатних науково-педагогічних працівників, вмотивоване рішення (пропозицію).

Витяг з протоколу засідання кафедри із обґрунтованими висновками про професійні якості претендентів й рішенням щодо рекомендації претендента на відповідну посаду передається конкурсній комісії або вченій раді факультету.

Претенденти мають бути ознайомлені з висновками кафедри до засідання відповідної конкурсної комісії.

4.4. Кандидатури претендентів на заміщення вакантної посади завідувача кафедри, професора після обговорення їхніх кандидатур на кафедрі до засідання конкурсної комісії також обговорюються на засіданні вченої ради факультету в їх присутності (за необхідністю). Засідання вченої ради факультету, на якому обговорюються кандидатури претендентів на посаду завідувача кафедри, професора проводить голова вченої ради факультету.

Засідання вченої ради факультету для обговорення кандидатур претендентів вважається правомочним, якщо на ньому присутні не менш 2/3 членів вченої ради факультету. Рішення приймається відкритим голосуванням простою більшістю голосів членів вченої ради факультету.

Витяг з протоколу засідання вченої ради факультету із обґрунтованими висновками про професійні якості претендентів й рішенням щодо рекомендації претендента на відповідну посаду передається конкурсній комісії.

До засідання вченої ради факультету щодо обговорення кандидатур претендентів на посаду завідувача кафедри голова вченої ради факультету, відповідно до ст. 35 Закону України «Про вищу освіту», повинен організувати обговорення цих кандидатур в трудовому колективі факультету та врахувати результати даного обговорення при обговоренні цієї кандидатури на засіданні вченої ради факультету. За аналогічним порядком голова вченої ради факультету може визначати думку органів студентського самоврядування факультету щодо професійних якостей претендента на посаду завідувача кафедри та оголошувати висновок органу студентського самоврядування факультету при обговоренні цієї кандидатури на засіданні вченої ради факультету.

Претенденти мають бути ознайомлені з висновками вченої ради факультету до засідання конкурсної комісії.

4.5. За направленням вченого секретаря Університету кандидатури претендентів на заміщення вакантної посади директора науково-технічної бібліотеки до засідання Вченої ради Університету попередньо обговорюються на зборах трудового колективу науково-технічної бібліотеки Університету в їх присутності. Засідання вказаних зборів проводить ректор або за його дорученням проректор з НПР чи інша посадова особа Університету, що керує відповідним напрямом роботи. Процедура і правила обговорення, голосування і передачі висновків (рекомендацій) щодо професійних якостей кандидатів на вакантну посаду директора науково-технічної бібліотеки за результатами обговорення на зборах трудового колективу аналогічні для процедури обговорення на засіданні кафедри (п. 4.4 Положення).

5. Робота конкурсної комісії

5.1 Для проведення конкурсу на заміщення вакантних посад в Університеті створюється конкурсна комісія за наказом ректора. На факультетах створюються конкурсні комісії факультетів.

Персональний склад конкурсної комісії Університету щорічно (на календарний рік) затверджується наказом ректора Університету у складі голови - ректора або за його дорученням проректора з НПР чи іншої посадової особи Університету, що керує відповідним напрямом роботи, а також вченого секретаря, деканів факультетів, керівників відділу кадрів, юридичного відділу, представника первинної профспілкової організації працівників, органу студентського самоврядування Університету й інших осіб (у разі необхідності).

Персональний склад конкурсної комісії факультету щорічно (на календарний рік) затверджується наказом ректора Університету у складі голови - декана факультету, секретаря вченої ради факультету, заступників декана з навчальної, наукової роботи, завідувачів кафедр, представника первинної профспілкової організації працівників факультету, органу студентського самоврядування факультету й інших осіб (у разі необхідності).

5.2. До основних функцій конкурсної комісії належать:

1) перевірка відповідності поданих претендентами документів вимогам, встановленим до науково-педагогічних працівників Законами України «Про освіту», «Про вищу освіту» та умовам конкурсу;

2) надання ректору та відповідній вченій раді обґрунтованих пропозицій (рекомендацій) щодо претендентів на посади науково-педагогічних працівників.

5.3. Після закінчення строку подання документів від претендентів, але не менш як за 5 днів до проведення засідання відповідної вченої ради, конкурсна комісія розглядає матеріали, які надійшли від претендентів, висновки з кафедр, витяги з протоколів з результатами обговорення кандидатур претендентів на посади та приймає рішення про їхню відповідність вимогам законів України «Про освіту», «Про вищу освіту» та умовам конкурсу, яке направляє ректорові Університету чи проректору з НПР чи іншій посадовій особі Університету, що керує відповідним напрямом роботи. На засідання конкурсної комісії можуть запрошуватися претенденти на вакантну посаду.

5.4. Рішення комісії приймається відкритим голосуванням простою більшістю голосів. Рішення комісії є правомірним, якщо у засіданні брало участь не менше 2/3 від її складу. Якщо голоси розподілилися порівну, приймається те рішення, за яке проголосував голова конкурсної комісії. Якщо членом конкурсної комісії є особа, кандидатура якої розглядається конкурсною комісією, така особа не бере участь в голосуванні стосовно кандидатур на займання посади, на яку претендує даний претендент.

5.5. Якщо особа подала заяву та документи, які не відповідають вимогам, встановленим законами України «Про освіту», «Про вищу освіту», цьому Положенню та умовам оголошеного конкурсу, вона не допускається до участі в ньому, про що отримує письмову відмову. Не допускається невмотивована відмова в допуску до участі в конкурсі. Рішення про відмову може бути оскаржене у встановленому законодавством порядку.

6. Обрання претендентів на посаду Вченою радою

6.1 На засіданні вченої ради Університету або вченої ради факультету перед голосуванням щодо кожної кандидатури претендента на відповідну посаду оголошується рішення конкурсної комісії.

Після цього може проводитися обговорення кандидатур. Кандидати на заміщення вакантної посади мають право бути присутніми на засіданні відповідної вченої ради. У разі необхідності, за рішенням відповідної вченої ради, їм може бути надана можливість висловити свою думку.

Неявка претендента на засідання вченої ради не є підставою для зняття з розгляду питання конкурсного відбору на вакантну посаду науково-педагогічного працівника.

6.2 Особливості обрання за конкурсом на посади науково-педагогічних працівників.

6.2.1 Завідувач кафедри обирається за конкурсом таємним голосуванням вченою радою Університету з урахуванням пропозицій вченої ради факультету і рекомендацій кафедри.

6.2.2 Директор науково-технічної бібліотеки обирається за конкурсом таємним голосуванням вченою радою Університету з урахуванням пропозицій зборів трудового колективу науково-технічної бібліотеки Університету.

6.2.3 Професори обираються за конкурсом таємним голосуванням вченою радою Університету з урахуванням пропозицій вченої ради факультету і рекомендацій кафедри.

6.2.4 Доценти, старші викладачі, викладачі, асистенти обираються за конкурсом таємним голосуванням вченою радою факультету з урахуванням пропозицій кафедри.

6.3 Визначення переможця в конкурсному відборі.

Для визначення рівня професіоналізму претендента, що приймає участь у конкурсі, члени відповідної вченої ради у тому числі повинні брати до уваги:

1) наявність і рівень наукового ступеня (кандидат наук, доктор філософії, доктор наук) за профілем структурного підрозділу, де існує вакантна посада, вченого (почесного) звання (доцент, старший дослідник (старший науковий співробітник), професор);

2) наявність вищої освіти (магістр, спеціаліст) за профілем структурного підрозділу, де існує вакантна посада;

3) загальна кількість наукових праць у фахових виданнях із відповідної галузі науки та опублікованих навчальних, методичних розробок, винаходів за останні 5 років;

4) науковий та методичний рівень проведення лекції (семінарського заняття) у разі проведення.

6.4 Рішення вченої ради Університету або вченої ради факультету при проведенні конкурсу вважається дійсним, якщо в голосуванні взяли участь не менше 2/3 членів відповідної вченої ради. Обраним вважається претендент, який здобув більше 50% голосів членів вченої ради, що взяли участь у голосуванні.

6.5 Якщо при проведенні конкурсу, в якому брали участь два або більше претендентів, голоси розділилися порівну, проводиться повторне голосування на цьому самому засіданні відповідної вченої ради. При повторенні цього результату конкурс вважається таким, що не відбувся, і оголошується повторно.

6.6 Якщо при проведенні конкурсу на відповідну посаду не було подано жодної заяви або жоден із претендентів не набрав більше 50 % голосів присутніх членів відповідної вченої ради, конкурс також вважається таким, що не відбувся, і оголошується повторно.

6.7 Конкурсне обрання проводиться і у випадку одного претендента на заміщення вакантної посади науково-педагогічного працівника.

6.8 Прізвища всіх претендентів на заняття відповідної посади вносяться до одного бюлетеня для таємного голосування. Кожен член відповідної вченої ради має право голосувати лише за одну кандидатуру претендента. При всіх інших варіантах голосування бюлетені вважаються недійсними.

6.9 Рішення вченої ради факультету про обрання або необрання на посаду науково-педагогічного працівника по скарзі особи, що була претендентом на цю посаду, може бути скасовано вченою радою Університету таємним голосуванням по процедурі, що передбачена у розділі 6 цього Положення. У разі задоволення скарги, рішення вченої ради факультету скасовується та направляється на повторний розгляд до вченої ради факультету з вимогою обов’язкового усунення виявлених порушень конкурсного відбору всупереч даному Положенню. Скарга на рішення вченої ради факультету із зазначенням конкретних порушень конкурсного відбору всупереч даному Положенню повинна подаватися до вченого секретаря Університету протягом одного робочого дня після прийняття оскаржуваного рішення вченою радою факультету, але у будь-якому разі до моменту підписання трудового договору (контракту) з особою, що визнана переможцем конкурсного відбору.

У всіх інших випадках суперечки щодо обрання або необрання на посаду науково-педагогічного працівника повинні вирішуватися у судовому порядку згідно вимог чинного законодавства України. Прийняття вказаної у цьому пункті скарги до провадження є підставою для призупинення дій щодо подальшого оформлення трудових відносин з переможцем конкурсу.

6.10 Рішення вченої ради Університету або вченої ради факультету щодо обрання особи за конкурсом додатково оформлюється у вигляді витягу із протоколу засідання відповідної вченої ради, який підписується головою вченої ради і вченим секретарем (секретарем вченої ради факультету).

7. Оформлення і припинення трудових правовідносин

7.1 Особливості оформлення трудових правовідносин при призначенні на посаду завідувача кафедри.

Заміщення посади завідувача кафедри новоствореної кафедри під час об’єднання різних кафедр Університету відбувається за конкурсом. До проведення конкурсу ректор своїм наказом призначає виконувача обов’язків завідувача кафедри на строк не більше ніж до закінчення навчального року.

При поділі кафедри її завідувач може призначатися на посаду завідувача однієї із новостворених кафедр наказом ректора Університету. У цьому випадку посада завідувача іншої кафедри заміщується за конкурсом. Виконання обов’язків завідувача кафедри, де ця посада вакантна, до проведення конкурсу покладається наказом ректора Університету на одного з провідних викладачів кафедри.

7.2 Особливості оформлення трудових правовідносин з обраною за конкурсом особою.

Оформлений належним чином витяг із протоколу засідання відповідної вченої ради щодо обрання за конкурсом особи є документальною підставою для укладення трудового договору (контракту) з такою особою на узгоджений сторонами трудових відносин строк і видання наказу ректора про прийняття обраної за конкурсом особи на роботу. Відповідно до законодавства України трудовий договір (контракт) з обраною за конкурсом особою укладається у письмовій формі і підписується ректором або за його дорученням проректором з НПР, що керує відповідним напрямом роботи, та особою, яка призначається на посаду науково-педагогічного працівника.

7.2.1 Трудовий договір (контракт) з професорами, доцентами, старшими викладачами, викладачами, асистентами укладається на термін від 1 до 5 років. Конкретний термін дії трудового договору (контракту) визначається угодою сторін, але не може перевищувати вказаний в умовах конкурсу термін.

7.2.2 Трудовий договір (контракт) з директором науково-технічної бібліотеки, завідувачами кафедри укладається строком на 5 років, якщо інший строк не визначений згодою сторін за результатом укладеного трудового договору (контракту).

7.3 Трудовий договір (контракт) оформляється в двох примірниках, що мають однакову юридичну силу, і зберігаються у кожної із сторін.

7.4 Разом з підписанням трудового договору (контракту) з науково-педагогічним працівником ректор Університету видає наказ про прийняття на роботу даного працівника.

7.5 Науково-педагогічні працівники, яким відповідно до посадових обов’язків передбачається робота з секретними документами (робота з інформацією, що містить державну таємницю), приймаються на роботу тільки після оформлення відповідного допуску на роботи з секретними документами (відповідного допуску до державної таємниці).

7.6 Припинення трудових правовідносин з науково-педагогічними працівниками може відбуватися за наявністю підстав та у порядку, передбаченому законодавством про працю та трудовим договором (контрактом).

7.7 У разі необрання на новий строк за конкурсом науково-педагогічного працівника трудові відносини з ним припиняються у зв'язку із закінченням строку дії трудового договору (контракту).

На термін з моменту закінчення строку дії трудового договору (контракту) з працівником, що займав посаду, до моменту приймання на роботу працівника, якого обрано за конкурсом, ректор на підставі подання керівника, у підпорядкуванні якого є ця посада, приймає рішення про тимчасове заміщення даної посади (до моменту проведення конкурсу) шляхом продовження трудового договору з працівником, що займав цю посаду раніше, або шляхом покладання обов’язків за посадою на іншого працівника підрозділу, або шляхом прийняття на роботу за строковим трудовим договором (до моменту проведення конкурсу) нового працівника.

Особи, які не виявили бажання брати участь у конкурсі на новий строк, звільняються у зв'язку із закінченням строку дії трудового договору (контракту).

Строковий трудовий договір (контракт) може бути припинений і до закінчення строку на підставах, передбачених законодавством або трудовим договором (контрактом). Звільнення у таких випадках проводиться за наказом ректора відповідно до чинного законодавства про працю.

7.8 Спори з приводу проведення конкурсу на заміщення вакантних посад, прийому і звільнення науково-педагогічних працівників вирішуються відповідно до чинного законодавства України.

8. Прикінцеві положення

8.1 Положення приймається вченою радою Університету і вводиться в дію наказом ректора Університету.

8.2. Зміни та/або доповнення до цього Положення вносяться у порядку, встановленому для його прийняття.

8.3. У разі внесення змін до законодавства про вищу освіту, що регулюють відносити, визначені в цьому Положенні, застосуванню підлягають норми законодавства до моменту внесення відповідних змін до цього Положення.

 

Додаток А

Перелік документів для участі у конкурсі

1. Претендент на посаду подає такі документи:

1) заяву про участь у конкурсі (бланк заяви заповнюється претендентом власноруч відповідно до додатку В);

2) особовий листок з обліку кадрів дійсного або попереднього місця роботи (для претендентів, які проходять конкурс вперше);

3) засвідчені належним чином копії дипломів про повну вищу освіту та науковий ступінь, атестатів доцента, старшого дослідника (старшого наукового співробітника), професора (для претендентів, які проходять конкурс вперше);

4) звіт про попередній період роботи (для претендентів, що працювали в Університеті до взяття участі в конкурсі) (додаток Г);

5) список наукових праць та/або навчальних, методичних, навчально- методичних публікацій за останні 5 років (додаток Д) - для претендентів, які обираються на черговий строк; повний список наукових праць та/або навчальних, методичних, навчально-методичних публікацій - для претендентів, які проходять конкурс вперше;

6) документи про підвищення кваліфікації або стажування за останні 5 років;

7) автобіографію (для претендента, який не працює в Університеті);

8) характеристику з останнього або дійсного місця роботи (для претендентів, які проходять конкурс вперше);

9) перспективний індивідуальний план науково-педагогічного працівника (додаток Е) - для претендентів на посади: професорів, доцентів, старших викладачів, викладачів, асистентів; програму (проект) розвитку структурного підрозділу (відокремленого структурного підрозділу, кафедри, факультету тощо) для кандидатів на посади декана факультету, директора науково-технічної бібліотеки, завідувача кафедри;

10) витяг з протоколу засідання кафедри та/або витяг із протоколу вченої ради факультету та/або зборів (конференції) трудового колективу підрозділу про рекомендацію до обрання (якщо це передбачено Положенням);

11) оригінали всіх документів, необхідні для перевірки матеріалів, що надані претендентом на посаду (для претендентів, які проходять конкурс вперше);

12) згода на обробку персональних даних (якщо така згода не надавалася раніше) (додаток Є).

Претендентом за його бажанням можуть бути надані й інші документи, що засвідчують його професійні якості.

 

Додаток Б

 

Додаток В

 

Додаток Г

 

Додаток Д

 

Додаток Е

 

Додаток Є

 

Додаток Ж

 

Предметні олімпіади у форматі НМТ