Regulations on time norms for planning and accounting for the work of scientific and pedagogical workers in the conditions of distance learning | ХАІ
bellCreated using FigmaVectorCreated using FigmacalendarCreated using Figmaearth-globeCreated using FigmaenvelopeCreated using FigmaFax 1Created using FigmaVectorCreated using FigmaVectorCreated using Figmatelephone-handle-silhouetteCreated using Figma
HomeUniversityNormative baseRegulationsRegulations on the procedure for evaluating activities, the procedure for replacing positions, obtaining titles and degreesRegulations on time norms for planning and accounting for the work of scientific and pedagogical workers in the conditions of distance learning

Regulations on time norms for planning
and accounting for the work of scientific and
pedagogical workers in the conditions of distance learning

Затверджено:
Вченою радою
Національного аерокосмічного університету
ім. М.Є. Жуковського «Харківський авіаційний інститут»
протокол № 11 від 30 червня 2021 року

Введено у дію наказом № 230  від 01.07.2021 р.

СУЯ ХАІ-ВДОТ-П/001:2021

Дата введення 01 липня 2021 р.

Редакція № 2

1. Загальні положення

1.1 Положення про норми часу для планування й обліку роботи науково-педагогічних працівників в умовах дистанційного навчання (далі – Положення) у Національному аерокосмічному університеті ім. М. Є. Жуковського «Харківський авіаційний інститут»(далі – Університет) розроблено відповідно до Закону України «Про вищу освіту», відповідних наказів МОН України, Положень Університету «Про дистанційну форму здобуття освіти», «Про навчальний дистанційний курс», а також Статуту Університету та містить норми часу для планування та обліку навчальної роботи педагогічних і науково-педагогічних працівників Університету (далі – Норми) і перелік основних видів методичної, наукової й організаційної роботи, яка виконується в Університеті в умовах дистанційного навчання.

1.2 Освітній процес може проводитися дистанційно в режимі реального часу (синхронний режим), на основі самостійної роботи здобувача (асинхронний режим) та за рішенням ректору– в очному режимі.

1.3 Кількість здобувачів (слухачів), що навчаються за дистанційною формою здобуття освіти, визначається рішенням Вченої ради Університету в межах ліцензованого обсягу підготовки (перепідготовки, підвищення кваліфікації) фахівців за визначеною формою навчання, підготовки до вступу в Університет тощо. При цьому норматив кількості здобувачів (слухачів), що навчаються в Університеті за дистанційною формою здобуття освіти, повинен становити не менше одного викладача на вісімнадцять здобувачів (слухачів).

2. Планування роботи науково-педагогічних працівників в умовах застосування дистанційних освітніх технологій

2.1 Основною базою для розроблення навчального плану для організації освітнього процесу із застосуванням дистанційних освітніх технологій є навчальний план і робочі програми (силабуси) навчальних дисциплін для очної та заочної форм здобуття освіти.

2.2 При розробленні робочих програм навчальних дистанційних курсів рекомендована кількість годин, яку викладач проводить в реальному часі (синхронний режим роботи), повинна встановлюватися в межах кількості аудиторних годин для очної форми навчання.

2.3 Згідно з Положенням «Про дистанційну форму здобуття освіти» у навчальному плані й робочій програмі дисципліни можуть передбачатися такі види навчального навантаження: самостійне вивчення навчального матеріалу дистанційного курсу, лекція, практичне заняття, ділова гра, виконання курсової роботи (проєкту), виконання кваліфікаційної роботи (проєкту), навчальна (ознайомча) практика, консультація, семінар, дискусія, виконання проєктних завдань, практична підготовка, контрольні заходи.

2.4 До видів робіт в умовах дистанційного навчання належать:

1) читання лекцій, що проводяться в режимі реального часу або асинхронно;

2) проведення практичних занять у режимі реального часу (синхронно) або асинхронно;

3) проведення семінарських занять, вебінарів, дискусій у режимі реального часу (синхронно) або асинхронно;

4) проведення індивідуальних занять у режимі реального часу (синхронно) або асинхронно;

5) проведення консультацій з навчальних дисциплін протягом семестру у режимі реального часу синхронно (або асинхронно);

6) проведення екзаменаційних (або залікових)  консультацій у режимі реального часу синхронно (або асинхронно);

7) проведення екзаменів (заліків) у режимі реального часу (синхронно) або асинхронно;

8) перевірка контрольних (модульних) робіт, передбачених у  навчальному плані, що виконуються під час самостійної роботи;

9) керівництво і приймання індивідуальних завдань, передбачених у навчальному плані, у режимі реального часу (синхронно)або асинхронно;

10) проведення семестрового контролю в режимі реального часу (синхронно) або асинхронно;

11) керування навчальною практикою з перевіркою звітів і прийманням заліку;

12) керування виробничою практикою з перевіркою звітів і прийманням заліку;

13) керування практикою (стажуванням)здобувачів другого (магістерського) рівня вищої освіти з перевіркою звітів і прийманням заліку;

14) керування, консультування, рецензування й проведення захисту кваліфікаційних робіт.

2.5 Такі види навчальної роботи, як лекція, консультація, практичне заняття, семінар, вебінар, дискусія, захист курсових і кваліфікаційних робіт, заліки й екзамени, допускається проводити в синхронному режимі, в асинхронному режимі проведення занять допускається за рішенням ректора, декана факультету, завідувача кафедри.

3. Норми часу для планування й обліку роботи науково-педагогічних працівників

3.1 Робота науково-педагогічного працівника в Університеті при організації навчального процесу із застосуванням дистанційних освітніх технологій складається з двох частин: перша – методична робота, що містить розроблення дистанційного курсу (підготовка навчально-методичних матеріалів), друга – навчальна робота, при якій передбачається підтримка навчального процесу в умовах дистанційного навчання.

3.2Розроблення матеріалів дистанційних курсів може бути віднесено до таких видів діяльності:

1) підготовка конспектів лекцій, методичних матеріалів до семінарських, практичних, курсового проєктування, написання кваліфікаційної роботи (проєкту),проведення практик (навчальної, ознайомчої) і самостійної роботи здобувачів;

2) підготовка підручників, навчальних посібників, словників, довідників;

3) розроблення навчальних планів, робочих програм (силабусів);

4) підготовка електронного навчально-методичного комплексу або комп’ютерного програмного забезпечення навчальних дисциплін;

5) складання екзаменаційних білетів, завдань для проведення модульного й підсумкового контролю, завдань для проведення тестового контролю;

6) розроблення й упровадження наочних навчальних посібників (схем, діаграм, слайдів тощо).

3.3 Робочий час педагогічних і науково-педагогічних працівників, які забезпечують дистанційне навчання, для виконання навчальних, методичних, наукових, організаційних та інших робіт у поточному навчальному році не повинен перевищувати річний фонд робочого часу.

3.4 Кількість запланованих годин для самостійного вивчення (орієнтовно, бо студент сам планує час, необхідний йому для самостійної роботи) становить 50–70 % від загального обсягу навчального часу, відведеного для вивчення навчальної дисципліни на одну групу. Частка практичних занять, семінарів, дискусій, консультацій, заліків та іспитів –30–50 %.

3.5 Кількість запланованих годин для лекцій  відповідає нормам денної форми навчання.

3.6 Кількість годин для консультацій – до 12 % від загального обсягу годин.

3.7 Частка практичних занять від загального обсягу навчального часу – 0,2 академічної години на одну роботу (навантаження викладача = кількість практичних робіт * кількість студентів * 0,2).

3.8 Кількість годин для проведення семінарів і дискусій – до 8 % загального обсягу навчального часу. Для проведення семінарських занять здобувачів поділяють на підгрупи. Норма проведення дискусій – не більше однієї години на один модуль або за рахунок квоти семінарів.

3.9 Норми часу для планування й обліку роботи науково-педагогічних працівників, які працюють в умовах дистанційного навчання, наведено в Додатку А.

4. Прикінцеві положення

4.1 Положення затверджується Вченою радою Університету й уводиться в дію наказом ректора.

4.2 Контроль за виконанням Положення здійснюють посадові особи Університету в межах своїх повноважень, визначених у посадових інструкціях.

4.3 Зміни й доповнення до Положення розглядаються і затверджуються Вченою радою Університету й уводяться в дію наказом ректора Університету.

 

Додаток А

Норми часу навчальної роботи 

Норми часу навчальної роботи наведено у таблиці А.1 

Таблиця А.1 

№ п/п

Назва виду навчальної роботи

Норма часу

1

Проведення вступних екзаменів до закладів вищої освіти:

 

 

– письмові (відкриті відповіді)

до 2 академічних годин для проведення, 1/3 години на перевірку однієї роботи

– комп’ютерне тестування

 до 2 академічних годин для проведення тестування на потік (групу)1 

– комп’ютерне тестування (відкрити відповіді)

 

до 2 академічних годин для проведення 1/10 академічної години на перевірку однієї відкритої відповіді

2

Читання лекції дистанційно в синхронному режимі (відео-, аудіоконференції)

до 2 академічної години (згідно з розкладом)

3

Проведення індивідуальних занять дистанційно в синхронному режимі (відсоток від загального обсягу навчального часу, відведеного на вивчення навчальної дисципліни на одну навчальну групу):

– початковий рівень (короткий цикл) вищої освіти

– перший (бакалаврський) рівень

– другий (магістерський) рівень

– третій (освітньо-науковий)

– підвищення кваліфікації

  

    

до 10 % 

до 10%

до 15 %

до 15 %

до 15 %

4

Проведення практичних занять дистанційно в синхронному режимі (відео-, аудіоконференції)

За нормами часу для відповідної роботи за денною формою навчання

5

Проведення семінарських занять дистанційно в синхронному режимі (відео-, аудіоконференції)

За нормами часу для відповідної роботи за денною формою навчання

6

Проведення консультацій з навчальних дисциплін в синхронному або асинхронному режимі протягом семестру

За нормами часу для відповідної роботи за денною формою навчання

7

Перевірка виконання2:

– тестових завдань одного контрольного заходу  (відкриті запитання)

 

– контрольних (модульних) робіт під час самостійної роботи (в асинхронному режимі)

– рефератів, аналітичних оглядів

 

– розрахункових, графічних та розрахунково-графічних робіт

 

 

0,3 академічної години на одного здобувача (слухача)

0,3 академічної години на одну роботу 

0,3 академічної години на одну роботу

0,5 академічної години на одну роботу

 

8

Керування і робота у комісії із захисту курсових робіт, проєктів, передбачених навчальним планом

За нормами часу для відповідної роботи за денною формою навчання

9

Керування навчальною, виробничою практикою

Норми часу визначаються за нормативними документами з організації практики

10

Заповнення електронного журналу групи

0,5 академічної години на одну групу

11

Проведення екзаменаційних консультацій:

– дистанційно в синхронному режимі

–очно

Згідно з розкладом, але не більше 2 годин

12

 

 

 

Проведення заліку:

– дистанційно в синхронному режимі

 

–очно

 

 

3 академічні години на одну навчальну групу

2 академічні години на одну навчальну групу

13

Проведення заходів підсумкового контролю (у тому числі перескладання екзаменів, складання академічної різниці):

 

 

– очно

 

 

 

– дистанційно в синхронному режимі (в усній формі)

 

– дистанційно в асинхронному режимі (перевірка письмових відповідей)

 

– комп’ютерні тестування (відкриті відповіді)

 

– комп’ютерне тестування

 

 

 

 

Згідно з Положенням «Норми часу для планування й обліку роботи науково-педагогічних працівників»

0,5 академічної години на одного здобувача

 

0,5 академічної години на перевірку однієї роботи

1/3 академічної години на перевірку однієї відкритої відповіді

1 академічна година на одну групу

14

Проведення атестаційних екзаменів:

– очно

 

 

– дистанційно в синхронному режимі (в усній формі)

– дистанційно в асинхронному режимі (перевірка письмових відповідей)

– комп’ютерне тестування3 (відкриті відповіді)

– комп’ютерне тестування

 

Згідно з положенням «Норми часу для планування й обліку роботи науково-педагогічних працівників»

0,5 академічної години на одного студента

 

0,5 академічної години на перевірку однієї роботи

1/3 академічної години на перевірку однієї відкритої відповіді

1 академічна година на одну групу

15

Керування, консультування, рецензування, та проведення захисту кваліфікаційних робіт:

– очно

– дистанційно у синхронному режимі

Згідно з Положенням «Норми часу для планування й обліку роботи науково-педагогічних працівників»

 

16

Проведення тематичних дискусій, науково-практичних конференцій (дистанційно в синхронному режимі) слухачів на курсах підвищення кваліфікації науково-педагогічних працівників

до 2 академічних годин на групу

17

Рецензування рефератів слухачів на курсах підвищення кваліфікації науково-педагогічних працівників

2 години на один реферат

18

Керування, консультування, рецензування та проведення захисту (дистанційно в синхронному режимі) випускових робіт слухачів на курсах підвищення кваліфікації науково-педагогічних працівників

до 10 академічних годин на одного слухача, у тому числі:

- по 0,33 академічної години для голови та кожного члена комісії;

- до 2 академічних годин на рецензента

19

Проведення випускових екзаменів (очно або дистанційно) слухачів на курсах підвищення кваліфікації науково-педагогічних працівників

0,33 академічної години на одного слухача для голови й кожного члена екзаменаційної комісії

Примітки до таблиці 1:

  1. Кількість здобувачів у групі визначається залежно від педагогічних, технологічних та економічних аспектів організації дистанційного навчання.
  2. Пакет тестових завдань містить усі запитання (завдання) для одного контрольного заходу.
  3. Норма часу уточняються залежно від обсягу тестового завдання. Мінімальна кількість тестових завдань, яка має міститися в одному пакеті, визначається кафедрою.

 

НОРМИ ЧАСУ НАВЧАЛЬНО-МЕТОДИЧНОЇ РОБОТИ 

Норми часу навчально-методичної роботи наведено у таблиці А.2. 

Таблиця А.2

№ п/п

Вид роботи

Одиниця виміру роботи

Норма часу,
академ. год.

Примітка

1

Розроблення (оновлення) методичних рекомендацій для здобувачів щодо послідовності навчання, використання веб-ресурсів і веб-сервісів, виконання завдань, особливостей тестування, виконання практичних робіт тощо

1 ум. друк. арк.,

Формат тексту: Arial, 14 пт., міжрядковий інтервал – 1, праворуч, ліворуч, зверху, знизу
20 мм

40 (15)1

2

Розроблення (оновлення) документів планування навчального процесу (робочих програм (силабусів))

1 робоча програма

20 (10)

3

Розроблення (оновлення) змістовного наповнення мультимедійних лекційних матеріалів, побудованих за модульним принципом:

 

1 академічна година лекції

К

(К*0,3– оновлення)

К –  коефіцієнт складності2

К = 3 (лекція у вигляді файлу .pdf,  асинхронна лекція або синхронна лекція-відеоконференція, створена засобами PowerPoint, GoogleMeet, Zoom, BigBlueButton та ін.);

K = 10 (відеолекція)

4

Розроблення термінологічного словника, бібліографії

1 ум. друк. арк.

10

5

Розроблення (оновлення) практичних завдань з методичними рекомендаціями щодо їх виконання

1 академічна година

завдання

К

(К*0,3– оновлення)

К = 3

К = 5 (розроблення з аудіо- або відеоконтентом)

6

Розроблення (оновлення) сценарію віртуального заняття з методичними рекомендаціями щодо їх виконання

При плануванні – відповідно до затвердженого протоколу засідання кафедри

При виконанні – відповідно до фактично витраченого часу

7

Розроблення специфікації тесту

1 специфікація

5 (2)

8

Розроблення (оновлення)тестових запитань

 

 

20 тестових запитань

К

(К*0,5)

К = 4 (стандартні тестові запитання3)

К = 6 (стандартні мультимедійні запитання4)

К = 6 (нестандартні  запитання5)

К = 10 (Wiris Quizzes6)

9

Розроблення (оновлення) сценарію ділової гри з методичними рекомендаціями щодо її використання

1 др. аркуш

До 50

(до 10)

При плануванні – згідно з експертною

оцінкою, при виконанні – відповідно фактичного витраченого часу

10

Розроблення сценарію відеоконференції, відеозаписів лекцій, семінарів (дискусій)

1 сценарій, розрахований на
1 академічну годину

1,5

11

Розроблення навчально-методичних матеріалів дистанційного курсу іноземною мовою

_

_

Визначення норми часу з коефіцієнтом 1,4

Примітки до таблиці 2:

  1. У дужках – норма часу для оновлення навчально-методичних матеріалів, обсяг яких перевищує 50% відповідного виду робіт при їх створенні.
  2. Норма часу для обліку навчально-методичної роботи в умовах дистанційного навчання не може бути нижчою за відповідну норму для недистанційних форм навчання, затверджену наказом по Університету.
  3. Стандартні тестові запитання – запитання множинного вибору, альтернативні запитання, запитання з короткою відповіддю, запитання на відповідність, які містять текст.
  4. Стандартні мультимедійні запитання – запитання множинного вибору, альтернативні запитання, запитання з короткою відповіддю, запитання на відповідність, які містять рисунки (або відео, аудіо).
  5. Нестандартні запитання – вкладені відповіді, розрахункові запитання, перетягування в текст, перетягування на рисунок.
  6. Запитання WirisQuizzes.

 

НОРМИ ЧАСУ ОРГАНІЗАЦІЙНО-МЕТОДИЧНОЇ РОБОТИ 

Норми часу організаційно-методичної роботи наведено у таблиці А.3. 

Таблиця А.3

№ п/п

Вид роботи

Норма часу

Примітка

1

Організаційно- методична робота за завданнями завідувача кафедри:

- відповідальний за систему «Mentor» на кафедрі

0,2  академічної години на одне навчальне доручення

 

Предметні олімпіади у форматі НМТ