Regulations on certification of pedagogical workers | ХАІ
bellCreated using FigmaVectorCreated using FigmacalendarCreated using Figmaearth-globeCreated using FigmaenvelopeCreated using FigmaFax 1Created using FigmaVectorCreated using FigmaVectorCreated using Figmatelephone-handle-silhouetteCreated using Figma

Положення про атестацію педагогічних працівників

Regulations on certification of pedagogical workers

Затверджено:
Вченою радою
Національного аерокосмічного університету
ім. М.Є. Жуковського «Харківський авіаційний інститут»
протокол № 11 від 22 червня 2016 року

СУЯ ХАІ-ВПО-П/001:2016

Дата введення 23 червня 2016 р.

Редакція № 2

1. Загальні положення

1.1 Положення про атестацію педагогічних працівників розроблене відповідно до наказу Міністерства освіти та науки України № 930 від 06.10.2010 року «Про затвердження Типового положення про атестацію педагогічних працівників» та визначає порядок проведення атестації педагогічних працівників Національного аерокосмічного університеті ім. М.Є. Жуковського «Харківський авіаційний інститут» (далі - Університет).

1.2 Атестація педагогічних працівників - це система заходів, спрямованих на всебічне комплексне оцінювання їх педагогічної та виробничої діяльності, за якою визначаються відповідність педагогічного працівника займаній посаді, рівень його кваліфікації, присвоюється кваліфікаційна категорія.

1.3 Метою атестації є стимулювання цілеспрямованого безперервного підвищення рівня професійної компетентності педагогічних працівників, зростання їх професійної майстерності, розвитку творчої ініціативи, підвищення престижу й авторитету, забезпечення ефективності навчального процесу.

1.4 Основними принципами атестації є відкритість та колегіальність, гуманне та доброзичливе ставлення до педагогічного працівника, повнота, об’єктивність та системність оцінювання його педагогічної діяльності.

1.5 Атестація педагогічних працівників Університету є обов’язковою.

1.6 Атестація може бути черговою або позачерговою. Чергова атестація здійснюється один раз на п’ять років.

1.7 Атестації підлягають працівники Університету, які займають посади педагогічних працівників відповідно до Постанови Кабінету Міністрів України № 963 від 14.06.2000 року (редакція від 05.05.2016 року) «Про Затвердження переліку посад педагогічних та науково-педагогічних працівників».

1.8 Умовою чергової атестації педагогічних працівників Університету є обов’язкове проходження не рідше одного разу на п’ять років підвищення кваліфікації. Ця вимога не розповсюджується на педагогічних працівників, які працюють перші п’ять років після закінчення вищого навчального закладу.

1.9 Позачергова атестація проводиться за заявою працівника з метою підвищення кваліфікаційної категорії (тарифного розряду) або за поданням керівника цього працівника чи відповідного органу управління освітою з метою присвоєння працівнику кваліфікаційної категорії, педагогічного звання та у разі зниження ним рівня професійної діяльності.

1.10 У зв’язку з відсутністю в Університеті посад, вказаних у п.1.6. «Типового положення про атестацію педагогічних працівників» відповідно до Наказу Міністерства освіти та науки України №930 від 06.10.2010 року, обов’язкова атестація працівника, що передує його призначенню на посаду педагогічного працівника, не застосовується. Працівники, які приймаються на посади педагогічних працівників та не мають попередньої атестації, підлягають атестації не пізніше одного року роботи на педагогічній посаді за поданням безпосереднього керівника цього працівника. Прийому на роботу на педагогічну посаду цього працівника повинно передувати затвердження безпосереднім керівником цього працівника індивідуального плану діяльності працівника для проходження успішної атестації з метою забезпечення належного рівня педагогічної роботи, присвоєння працівнику кваліфікаційної категорії або педагогічного звання.

1.11 Позачергова атестація з метою підвищення кваліфікаційної категорії може проводитися не раніше як через два роки після присвоєння попередньої.

1.12 Особи, прийняті на посади педагогічних працівників після закінчення вищих навчальних закладів, атестуються не раніше як після двох років роботи на займаній посаді.

2. Порядок створення та повноваження атестаційної комісії

2.1 Для організації та проведення атестації педагогічних працівників Університету щороку до 20 вересня створюється атестаційна комісія І рівня у складі: голови, заступника голови, секретаря, членів атестаційної комісії. Головою атестаційної комісії призначається проректор з науково-педагогічної роботи. Кількість членів атестаційної комісії не може буди меншої п’яти осіб. Про створення атестаційної комісії та затвердження її складу видається наказ.

2.2 Атестаційна комісія І рівня створюється на один рік. Персональний склад атестаційної комісії може змінюватися.

2.3 Педагогічні працівники, які входять до складу атестаційної комісії І рівня, атестуються на загальних підставах та не беруть участі у голосуванні за себе.

2.4 Якщо кількість педагогічних працівників Університету становить менше 15 осіб, їх атестація проводиться атестаційною комісією І рівня.

2.5 Атестаційна комісія І рівня має право:

- атестувати педагогічних працівників на відповідність займаній посаді;

- присвоювати кваліфікаційні категорії «методист» та «методист І категорії» (атестувати на відповідність раніше присвоєним кваліфікаційним категоріям);

- порушувати клопотання перед атестаційними комісіями ІІ та ІІІ рівня про присвоєння педагогічними працівниками кваліфікаційної категорії «методист вищої категорії» (про відповідність раніше присвоєній кваліфікаційній категорії «методист вищої категорії»).

3. Організація та строки проведення атестації

3.1 Щороку до 10 жовтня ректор Університету подає до атестаційної комісії списки педагогічних працівників, які підлягають черговій атестації, із зазначенням строків підвищення кваліфікацій. У цей самий строк до атестаційної комісії подаються заяви педагогічних працівників про позачергову атестацію, про перенесення строку атестації, подання керівника про присвоєння працівнику кваліфікаційної категорії у разі зниження ним рівня професійної діяльності. Працівники, включені до списків осіб, які підлягають черговій атестації, мають право подавати до атестаційної комісії заяви про присвоєння більш високої кваліфікаційної категорії.

3.2 Атестаційна комісія до 20 жовтня затверджує списки педагогічних працівників, які атестуються, графік роботи атестаційної комісії, приймає рішення щодо перенесення строку чергової атестації. Рішення про перенесення атестації може прийматися атестаційною комісією і в інші строки.

3.3 Атестаційна комісія відповідно до затвердженого графіка роботи до 15 березня вивчає виробничу діяльність осіб, які атестуються, шляхом ознайомлення з навчально-методичними розробками та матеріалами щодо виконання педагогічним працівником своїх посадових обов’язків, його участі в заходах, пов’язаних з організацією навчально-методичної та організаційної роботи, тощо.

3.4 Ректор Університету до 1 березня подає до атестаційної комісії характеристику діяльності педагогічного працівника у міжатестаційний період. Характеристика повинна містити оцінку виконання педагогічним працівником посадових обов’язків, відомості про його професійну підготовку, творчі та організаторські здібності, ініціативність, компетентність, організованість, морально-психологічні якості, дані про участь у розробці навчально-методичної літератури та документів, інформацію про виконання рекомендацій, наданих попередньою атестаційною комісією, тощо. Педагогічний працівник не пізніш як за десять днів до проведення атестації ознайомлюється з характеристикою під підпис.

3.5 Атестація педагогічних працівників здійснюється атестаційною комісією до 1 квітня.

3.6 Засідання атестаційної комісії проводиться у присутності працівника, який атестується. Під час засідання атестаційної комісії педагогічний працівник має право давати усні та письмові пояснення, подавати додаткові матеріали щодо своєї професійної діяльності. За рішенням атестаційної комісії атестація може бути проведена за відсутності працівника, якщо він не з'явився на засідання з об'єктивних причин і дав на це письмову згоду, за винятком випадків атестації працівників, стосовно яких порушено питання про невідповідність займаній посаді. У разі неявки педагогічного працівника, який атестується, на засідання атестаційної комісії без поважних причин комісія після з'ясування причин неявки може провести атестацію за його відсутності.

3.7 Засідання атестаційної комісії оформлюється протоколом, який підписується всіма присутніми на засіданні членами атестаційної комісії. Члени атестаційної комісії можуть у письмовій формі викласти окрему думку щодо рішення атестаційної комісії, яка додається до протоколу.

3.8 Засідання атестаційної комісії є правомочним, якщо на ньому присутні не менш як 2/3 її членів. Рішення атестаційної комісії приймаються простою більшістю голосів присутніх на засіданні членів атестаційної комісії. У разі однакової кількості голосів «за» і «проти» приймається рішення на користь працівника, який атестується.

3.9 За результатами атестації атестаційні комісії приймають такі рішення:

- педагогічний працівник відповідає займаній посаді;

- присвоїти педагогічному працівнику кваліфікаційну категорію («методист», «методист першої категорії»);

- педагогічний працівник відповідає (не відповідає) раніше присвоєній кваліфікаційній категорії («методист», «методист першої категорії»);

- порушити клопотання перед атестаційною комісією III рівня про присвоєння педагогічному працівнику кваліфікаційної категорії «методист вищої категорії» або про відповідність працівника раніше присвоєній кваліфікаційній категорії «методист вищої категорії»;

- педагогічний працівник відповідає займаній посаді за умови виконання ним заходів, визначених атестаційною комісією;

- педагогічний працівник не відповідає займаній посаді.

3.10 Рішення атестаційної комісії повідомляється педагогічному працівнику одразу після її засідання під підпис. На кожного педагогічного працівника, який атестується, оформлюється атестаційний лист у двох примірниках за формою згідно з додатком, один з яких зберігається в особовій справі педагогічного працівника, а другий не пізніше трьох днів після атестації видається йому під підпис.

3.11 Педагогічний працівник визнається таким, що відповідає займаній посаді, якщо:

- має освіту, що відповідає вимогам, визначеним нормативно-правовими актами у галузі освіти;

- виконує посадові обов'язки у повному обсязі;

- пройшов підвищення кваліфікації.

3.12 У разі виявлення окремих недоліків у роботі педагогічного працівника, які не вплинули на якість навчального процесу, атестаційна комісія може прийняти рішення про відповідність працівника займаній посаді за умови виконання ним заходів, визначених атестаційною комісією.

3.13 Особи, прийняті на посади педагогічних працівників після закінчення вищих навчальних закладів, атестуються не раніш як після двох років роботи на займаній посаді.

3.14 На час перебування у відпустці у зв'язку з вагітністю та пологами, для догляду за дитиною до досягнення нею трирічного віку (якщо дитина потребує домашнього догляду - до досягнення дитиною шестирічного віку) за педагогічними працівниками зберігаються кваліфікаційні категорії. Час перебування у таких відпустках не враховується при визначенні строку чергової атестації.

3.15 Атестація педагогічного працівника, який підлягає черговій атестації, може бути перенесена на один рік у випадку тривалої тимчасової непрацездатності або при переході працівника у рік проведення чергової атестації на роботу до іншого навчального закладу та з інших поважних причин. За такими працівниками до наступної чергової атестації зберігаються встановлені попередньою атестацією кваліфікаційні категорії.

3.16 Чергова атестація педагогічних працівників, які поєднують роботу з навчанням у вищих навчальних закладах за напрямами (спеціальностями) педагогічного профілю, за їх згодою може бути відтермінована до закінчення навчання. Присвоєні їм попередньою атестацією кваліфікаційні категорії зберігаються до чергової атестації.

3.17 За працівниками, які перервали роботу на педагогічній посаді (незалежно від тривалості перерви у роботі), зберігаються присвоєні за результатами останньої атестації кваліфікаційні категорії. Атестація таких працівників здійснюється не пізніше ніж через два роки після прийняття їх на роботу.

3.18 Педагогічні працівники, які працюють в Університеті за сумісництвом або на умовах строкового трудового договору, атестуються на загальних підставах. При суміщенні працівниками педагогічних посад в Університеті їх атестація здійснюється з кожної із займаних посад.

3.19 Особи з повною вищою педагогічною освітою або іншою повною вищою освітою, прийняті на посади педагогічних працівників за спеціальностями, фахівці з яких не готувалися вищими навчальними закладами або підготовлені у недостатній кількості, за умови проходження ними підвищення кваліфікації, атестуються як такі, що мають відповідну освіту.

3.20 За педагогічними працівниками, які переходять на роботу на інші педагогічні посади в Університеті, зберігаються присвоєні кваліфікаційні категорії до наступної атестації. За педагогічними працівниками, які переходять на посади методистів, зберігаються присвоєні попередньою атестацією кваліфікаційні категорії. Атестація таких працівників здійснюється не пізніше ніж через два роки після переходу на посаду методиста.

3.21 Педагогічні працівники, яким у міжатестаційний період присуджено наукові ступені або присвоєно вчені звання, атестуються без попереднього проходження підвищення кваліфікації, якщо їх діяльність за профілем збігається з присудженим науковим ступенем або присвоєним вченим званням.

3.22 Контроль за додержанням порядку проведення атестації педагогічних працівників здійснюється ректором Університету.

4. Умови та порядок присвоєння кваліфікаційних категорій

4.1 Атестація на відповідність займаній посаді з присвоєнням кваліфікаційних категорій проводиться в Університету щодо методистів, які мають вищу освіту за освітньо-кваліфікаційним рівнем спеціаліста або магістра (далі - повна вища освіта).

4.2 За результатами атестації педагогічним працівникам присвоюються кваліфікаційні категорії: «методист» та «методист першої категорії».

4.3 Кваліфікаційна категорія «методист» присвоюється педагогічним працівникам з повною вищою освітою, діяльність яких характеризується: знанням основ педагогіки та психології; знанням теоретичних основ та сучасних досягнень науки у сфері аерокосмічної техніки та сучасних технологій; використанням інформаційно-комунікаційних технологій, цифрових освітніх ресурсів у навчальному процесі; вмінням вирішувати педагогічні проблеми, вмінням установлювати контакт зі студентами та слухачами, колегами по роботі; додержанням педагогічної етики, моралі. Випускникам вищих навчальних закладів, які отримали повну вищу освіту, при прийомі на роботу встановлюється кваліфікаційна категорія «методист».

4.4 Кваліфікаційна категорія «методист першої категорії» присвоюється педагогічним працівникам, які відповідають вимогам, встановленим до працівників з кваліфікаційною категорією «методист», та які постійно вдосконалюють методи компетентнісно-орієнтованого підходу до організації навчального процесу; володіють технологіями творчої педагогічної діяльності з урахуванням особливостей навчального матеріалу і здібностей студентів та слухачів; впроваджують передовий педагогічний досвід; формують навички самостійно здобувати знання й застосовувати їх на практиці; уміють лаконічно, образно і виразно подати навчальний матеріал; вміють аргументувати свою позицію та володіють ораторським мистецтвом.

4.5 Присвоєння кваліфікаційних категорій за результатами атестації здійснюється послідовно.

5. Рішення атестаційних комісій та порядок їх оскарження

5.1 У разі прийняття атестаційною комісією позитивного рішення ректор Університету протягом п'яти днів після засідання атестаційної комісії видає відповідний наказ про присвоєння кваліфікаційних категорій. Наказ у триденний строк доводиться до відома педагогічного працівника під підпис та подається в бухгалтерію для нарахування заробітної плати (з дня прийняття відповідного рішення атестаційною комісією).

5.2 У разі прийняття атестаційною комісією рішення про відповідність працівника займаній посаді за умови виконання певних заходів, спрямованих на усунення виявлених недоліків, атестаційна комісія у встановлений нею строк, але не більше одного року, проводить повторну атестацію з метою перевірки їх виконання та приймає рішення про відповідність або невідповідність працівника займаній посаді.

5.3 У разі прийняття атестаційною комісією рішення про невідповідність педагогічного працівника займаній посаді ректором Університету може бути прийнято рішення про розірвання трудового договору з додержанням вимог законодавства про працю. Розірвання трудового договору за таких підстав допускається у разі, якщо неможливо перевести працівника за його згодою на іншу роботу, яка відповідає його кваліфікації. Наказ про звільнення або переведення працівника за його згодою на іншу роботу за результатами атестації може бути видано лише після розгляду його апеляцій (у разі їх подання) атестаційними комісіями вищого рівня з дотриманням законодавства про працю.

5.4 Педагогічні працівники у десятиденний строк з дня вручення атестаційного листа мають право подати апеляцію на рішення атестаційної комісії до атестаційної комісії вищого рівня.

5.5 Апеляція на рішення атестаційної комісії подається до атестаційної комісії II рівня. Апеляція на рішення атестаційних комісій I та II рівнів може бути подана до атестаційної комісії III рівня.

5.6 Рішення атестаційних комісій можуть бути оскаржені у суді.

5.7. Апеляція подається у письмовій формі безпосередньо до атестаційної комісії вищого рівня або направляється рекомендованим листом. В апеляції на рішення атестаційної комісії має бути зазначено: найменування атестаційної комісії, до якої подається апеляція; прізвище, ім'я, по батькові та посада (місце роботи) особи, яка подає апеляцію, її місце проживання; у чому полягає необґрунтованість рішення атестаційної комісії, що оскаржується; перелік документів та інших матеріалів, що додаються; дата подання апеляції. Апеляція підписується особою, яка її подає. До апеляції додається копія атестаційного листа.

5.8 Атестаційні комісії, до яких подаються апеляції, розглядають їх у двотижневий строк та приймають такі рішення:

- про відповідність працівника займаній посаді та скасування рішення атестаційної комісії нижчого рівня;

- присвоїти відповідну кваліфікаційну категорію та скасувати рішення атестаційної комісії нижчого рівня;

- залишити рішення атестаційної комісії без змін, а апеляцію без задоволення.

5.9 Апеляції на рішення атестаційних комісій розглядаються за участю осіб, які їх подали, крім випадків, коли вони у письмовій формі відмовилися від особистої участі у розгляді апеляцій або не з'явилися на її засідання.

5.10 Питання атестації педагогічних працівників, не врегульовані цим положенням, вирішуються атестаційними комісіями III рівня відповідно до чинного законодавства України.

6. Прикінцеві положення

6.1 Положення затверджується вченою радою Університету та вводиться в дію наказом Ректора.

6.2 Положення запроваджується в дію з дати його затвердження вченою радою Університету.

6.3 Зміни та доповнення до Положення про атестацію педагогічних працівників затверджуються вченою радою Університету, є невід’ємною частиною Положення і мають однакову з ним юридичну силу.

 

Додаток А

Предметні олімпіади у форматі НМТ