bellCreated using FigmaVectorCreated using FigmacalendarCreated using Figmaearth-globeCreated using FigmaenvelopeCreated using FigmaFax 1Created using FigmaVectorCreated using FigmaVectorCreated using Figmatelephone-handle-silhouetteCreated using Figma
Rules of Procedure of the Academic Council of the University
HomeUniversityAcademic CouncilRules of Procedure of the Academic Council of the University

1 ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

1.1 Регламент вченої ради Національного аерокосмічного університету ім. М. Є. Жуковського «Харківський авіаційний інститут» (далі - Регламент) розроблено згідно з Положенням «Про вчену раду Університету» (далі - Положення про вчену раду Університету) з урахуванням вимог Закону України «Про вищу освіту» від 01.07.2014 р. № 1556-VII (зі змінами), «Положення про організацію наукової, науково-технічної діяльності у вищих навчальних закладах ІІІ та TV рівнів акредитації», затвердженого Наказом МОН України від 01.06.2006 № 422, Статуту Національного аерокосмічного університету ім. М. Є. Жуковського «Харківський авіаційний інститут» (далі - Статут) та наказів і розпоряджень Міністерства освіти і науки України.

1.2 Регламент встановлює порядок роботи вченої ради Національного аерокосмічного університету ім. М. Є. Жуковського «Харківський авіаційний інститут» (далі - Університет), підготовки і проведення її засідань і визначає процедуру розгляду питань щодо її повноважень і порядок здійснення контрольних функцій вченої ради Університету.

1.3 Вчена рада Університету є колегіальним органом управління і створена для погодженого вирішення питань, що належать до компетенції Університету як державної освітньої та наукової установи, обговорення головних напрямів діяльності, реалізації покладених на нього завдань, а також визначення стратегії його розвитку, розроблення й ухвалення нормативних документів, що регулюють внутрішнє життя Університету, наукову та науково- педагогічну діяльність.

1.4 Колегіальна функція вченої ради Університету, її повноваження реалізуються шляхом демократичного колективного обговорення і ухвалення рішень з актуальних проблем поточної та перспективної діяльності Університету.

1.5 Місце проведення і мова ведення засідань вченої ради Університету.

 • Засідання вченої ради Університету відбуваються за адресою: м. Харків, вул. Чкалова, 17, головний корпус Університету, 2-й поверх, зал засідань вченої ради (ауд. 231).
 • За рішенням голови вченої ради Університету її засідання може проводитися в іншому місці.
 • Засідання вченої ради Університету проводяться державною мовою. За погодженням вченої ради Університету окремі виступи, промови тощо можуть доповідатися англійською, російською або іншими мовами.

1.6 Засідання вченої ради Університету є відкритими і гласними.

 • Відкритість засідань вченої ради Університету забезпечує можливість присутності на них членів трудового колективу Університету.
 • Гласність засідань вченої ради Університету забезпечує оприлюднення її рішень.
 • На засідання вченої ради Університету обов'язково запрошують її членів, а також за необхідності керівників структурних підрозділів і осіб, яких безпосередньо стосуються питання порядку денного засідання вченої ради Університету.
 • Члени трудового колективу Університету можуть відвідувати засідання вченої ради Університету за власним бажанням за умови попереднього повідомлення секретаря вченої ради Університету, якщо це не завадить нормальній роботі вченої ради Університету (з урахуванням місткості зали для її засідань).

1.7 Організаційне, правове, наукове, документальне й інформаційне забезпечення діяльності вченої ради Університету здійснює учений секретар Університету із залученням відповідних структурних підрозділів Університету.

1.8 Кошти, необхідні для забезпечення діяльності вченої ради Університету, передбачені в кошторисі Університету.

 

2 ПОВНОВАЖЕННЯ ВЧЕНОЇ РАДИ

2.1 Основні завдання і функції вченої ради Університету визначено у розділі 2 Положення «Про вчену раду Університету».

2.2 Повноваження членів вченої ради Університету забезпечуються через процедури, визначені цим Регламентом.

2.2.1 Голова вченої ради Університету:

 • представляє вчену раду Університету у взаємовідносинах з органами державної влади, зовнішніми організаціями і громадськими об'єднаннями;
 • очолює й координує роботу вченої ради Університету, спрямовує її роботу на забезпечення наукової, науково-педагогічної й організаційної діяльності Університету;
 • здійснює інші повноваження, передбачені статутом Університету, Положенням «Про вчену раду Університету» і цим Регламентом;
 • підписує протоколи вченої ради Університету;
 • з метою реалізації рішень вченої ради Університету, прийнятих на засіданні, організовує видання відповідних наказів і розпоряджень.

2.2.2 Секретар вченої ради Університету. Обов'язки секретаря вченої ради Університету виконує учений секретар Університету, який:

 • бере участь у формуванні проекту порядку денного засідання вченої ради Університету, подає його на затвердження голові вченої ради Університету й доводить до відома усіх учасників засідання;
 • забезпечує підготовку проведення засідань, зокрема комплектує матеріали, необхідні для реалізації порядку денного засідання, узгоджує їх з головою вченої ради Університету;
 • за ініціативою голови вченої ради Університету, ректора, проректора або вченої ради факультету або за ініціативою не менше ніж п'ятдесяти відсотків членів вченої ради разом з головою вченої ради Університету забезпечує скликання та підготовку її позапланового засідання;
 • відповідає за формування атестаційних справ кандидатів на присвоєння вчених звань, нагородних справ науково-педагогічних працівників та інших співробітників Університету, поданих на присвоєння почесних звань, відзначення державними й недержавними нагородами, преміями;
 • бере участь у здійсненні контролю за виконанням рішень вченої ради Університету;
 • координує оперативне висвітлення роботи вченої ради Університету.

У разі відсутності секретаря вченої ради Університету з поважних причин його обов'язки покладаються на члена вченої ради Університету наказом ректора Університету.

2.1.1 Члени вченої ради Університету:

 • забезпечують єдність і колегіальність діяльності вченої ради Університету, несуть солідарну відповідальність за ухвалення рішень та їх реалізацію, стан справ у структурних підрозділах Університету, які вони очолюють й інтереси яких представляють на засіданнях вченої ради Університету;
 • свої повноваження здійснюють лише особисто;
 • вносять пропозиції щодо формування плану роботи вченої ради Університету і порядку денного її засідань відповідно до процедур, визначених цим Регламентом;
 • беруть участь у розгляді питань на засіданнях вченої ради Університету;
 • забезпечують виконання рішень вченої ради Університету у структурних підрозділах Університету.

2.3 Реалізація повноважень у сфері спрямування діяльності, координації й контролю виконання рішень вченої ради Університету відбувається на засадах, що виключать дублювання і підміну функцій керівників відповідних структурних підрозділів Університету.

 

3 ФОРМИ РОБОТИ ВЧЕНОЇ РАДИ УНІВЕРСИТЕТУ

3.1 Організаційною формою роботи вченої ради Університету є засідання. Засідання є планові й позапланові. За необхідності можуть проводитися розширені засідання вченої ради Університету.

3.2 Голова вченої ради Університету оголошує про відкриття її засідання на початку роботи, про закриття - після розгляду останнього питання порядку денного.

3.3 Планові засідання вченої ради Університету відбуваються відповідно до плану роботи вченої ради Університету один раз на місяць протягом навчального року, як правило - в передостанню середу кожного місяця. Голова вченої ради Університету або, у разі його відсутності, заступник голови вченої ради Університету може прийняти рішення про зміну дати й часу початку її засідання. Про перенесення планового засідання та нову дату, а також час проведення членів вченої ради Університету інформують не пізніше ніж за 2 календарних дні до засідання.

3.4 Позапланові засідання вченої ради Університету можна скликати згідно з абз. 4 п. 2.2.2 цього Регламенту за розпорядженням голови або, у разі його відсутності, заступника голови вченої ради Університету.

3.4.1 Умотивовані вимоги про скликання позапланового засідання, підписані ініціатором, разом із порядком денним і проектами документів, запропонованих до розгляду, подають голові вченої ради Університету. Розпорядження голови вченої ради Університету про скликання позапланового засідання, дату, час і місце його проведення повідомляють кожному членові вченої ради Університету за допомогою оголошення протягом трьох календарних днів після дня надходження вимоги про скликання.

3.4.2 Документи, запропоновані для розгляду на позаплановому засіданні вченої ради Університету, ініціатори такого засідання подають її членам не пізніше ніж за 3 календарні дні до початку її засідання.

 

4 ПЛАН РОБОТИ ВЧЕНОЇ РАДИ УНІВЕРСИТЕТУ

4.1 Секретар вченої ради Університету на початку навчального року (на першій неділі) готує проект плану засідань ради на навчальний рік (семестр) з урахуванням пропозицій ректора, проректорів, а також пропозицій структурних підрозділів і окремих членів вченої ради Університету, які було подано не пізніше ніж за 20 календарних днів до початку навчального року (семестру). 4.2 План роботи вченої ради Університету на навчальний рік (семестр) приймається, якщо за нього проголосує не менш ніж 2/3 присутніх на засіданнічленів вченої ради Університету, і затверджується ректором Університету.

4.3 Зміни до затвердженого плану роботи за необхідності вносяться у порядку, що передбачено у п. 4.1, 4.2 цього Регламенту, та приймаються за процедурою для прийняття плану роботи вченої ради Університету.

4.4 План роботи вченої ради Університету на поточний навчальний рік (семестр) має бути розміщено на офіційному wed-сайті Університету.

4.5 Проект порядку денного чергового засідання вченої ради готує секретар вченої ради відповідно до плану її роботи і з урахуванням пропозицій керівників структурних підрозділів Університету і погоджує голова вченої ради Університету.

4.6 Позапланові питання для розгляду на засіданні вченої ради Університету можуть бути включені до порядку денного засідання тільки за рішенням голови вченої ради Університету.

4.7 Порядок денний в остаточній його редакції і регламент роботи вченої ради Університету за ним схвалюється на початку засідання вченої ради Університету шляхом відкритого голосування.

 

5 ПІДГОТОВКА ДО ПРОВЕДЕННЯ ЗАСІДАНЬ ВЧЕНОЇ РАДИ УНІВЕРСИТЕТУ

5.1 Матеріали до чергового засідання вченої ради Університету не пізніше ніж за 5 робочих днів до дня засідання подають секретарю вченої ради Університету, який формує проект порядку денного засідання вченої ради Університету, погоджує його з головою вченої ради Університету і за 3 робочих дня до засідання забезпечує ознайомлення членів вченої ради Університету з документами.

5.2 Відповідальність за своєчасну і якісну підготовку матеріалів до засідання вченої ради Університету покладається на керівників підрозділів або інших співробітників Університету, визначених у порядку денному як доповідачі. Матеріали, що надійшли пізніше встановленого терміну, можуть бути включені до порядку денного засідання вченої ради Університету лише за рішенням її голови.

5.3 Матеріали, подані секретарю вченої ради Університету до чергового її засідання, повинні містити:

 • аналітичні (доповідні) записки щодо пункту порядку денного з обґрунтуванням унесених пропозицій (у разі потреби - з додатками);
 • проект рішення щодо завдань, строків виконання, структурних підрозділів і посадових осіб, відповідальних за контроль над виконанням рішення в цілому, узгоджений з виконавцями;
 • проекти наказів і розпоряджень, передбачених рішенням вченої ради;
 • список осіб, запрошених на засідання ради.

Проекти рішень та інші матеріали до засідання вченої ради підписують і візують в установленому порядку. Документи, підготовлені для розгляду вченою радою, зберігаються у секретаря вченої ради Університету і додаються до протоколу засідання.

5.4 На засідання вченої ради Університету запрошують її членів і осіб, які безпосередньо причетні до питань, що розглядаються. Цих осіб запрошує секретар вченої ради Університету за погодженням з головою вченої ради Університету.

5.5 Доопрацювання рішень вченої ради Університету з урахуванням зауважень і пропозицій її членів здійснюють особи, які готували відповідні проекти, протягом 3 робочих днів, якщо рішенням вченої ради Університету не встановлено інший термін.

5.6 До порядку денного засідань вченої ради Університету, передбаченого планом її роботи, можна включати додаткові питання шляхом внесення змін до нього. Пропозиції про внесення змін до затвердженого порядку денного засідання вченої ради Університету готують і вносять так само, як і основні питання порядку денного. Питання інформаційного та процедурного характеру, а також оперативні питання й повідомлення членів вченої ради Університету щодо діяльності Університету, які не потребують обговорення або розгорнутого ухвалення, включають до пункту «Різне» порядку денного. За вказаними питаннями ухвалюють протокольні рішення. Пропозиції щодо питань цього пункту подають не пізніше ніж за один день до засідання вченої ради.

5.7 Затвердження порядку денного засідання вченої ради Університету відбувається в цілому більшістю голосів присутніх її членів.

 

6 ОРГАНІЗАЦІЯ І ПРОВЕДЕННЯ ЗАСІДАНЬ ВЧЕНОЇ РАДИ УНІВЕРСИТЕТУ

6.1 Перед відкриттям кожного засідання відбувається реєстрація членів вченої ради Університету. На початку засідання вченої ради Університету секретар вченої ради Університету подає голові інформацію про наявність кворуму.

6.2 Поважною підставою для відсутності члена вченої ради Університету на засіданнях, які проводять відповідно до календарного плану роботи, можуть бути такі причини: тимчасова непрацездатність, відрядження, відпустка тощо, про які член вченої ради Університету повинен повідомити голову особисто.

6.3 Засідання вченої ради Університету розпочинається за наявності кворуму - 2/3 від загальної кількості її членів.

6.4 Засідання вченої ради Університету відкриває, проводить і закриває її голова, а в разі його відсутності - заступник голови вченої ради Університету.

6.5 Особи, запрошені на засідання вченої ради Університету для розгляду окремих питань, можуть бути присутніми під час розгляду інших питань лише з дозволу голови вченої ради Університету.

6.6 Процедура обговорення питань на засіданні вченої ради Університету.

6.6.1 Процедура повного обговорення питань на засіданні включає:

 • доповідь призначеного доповідача з питання, яке розглядається, або ініціатора внесення пропозиції, запитання доповідачеві й відповіді на них; - співдоповідь визначеного співдоповідача, запитання співдоповідачеві й відповіді на них;
 • оголошення проекту рішення;
 • виступи членів вченої ради Університету;
 • у разі необхідності - заключне слово доповідача і співдоповідача;
 • уточнення і оголошення головою засідання вченої ради Університету пропозицій, які надійшли щодо обговорюваного питання й будуть поставлені на голосування;
 • виступи запрошених осіб;
 • прийняття рішення або ухвали вченої ради Університету.

6.6.2 Розгляд питань за скороченою процедурою обговорення відбувається за рішенням вченої ради Університету (більшістю голосів від присутніх на засіданні). Скорочена процедура обговорення включає:

 • виступ доповідача з питання, яке розглядається, або ініціатора внесення пропозиції з установчою частиною проекту ухвали;
 • виступи в обговоренні не більше двох членів вченої ради Університету (з відзначенням позитивних аспектів і недоліків розглядуваного питання);
 • уточнення й оголошення головою засідання вченої ради Університету пропозицій, які надійшли й будуть поставлені на голосування;
 • прийняття рішення вченої ради Університету.

6.6.3 За пропозицією голови рішення вченої ради Університету може бути ухвалено без обговорення, якщо у членів вченої ради Університету немає зауважень до нього.

6.6.4 Особи, запрошені на засідання вченої ради Університету, мають право вносити пропозиції з обговорюваного питання, робити застереження, надавати відповідні пояснення та коментарі. Обговорення питання припиняється за рішенням головуючого на засіданні вченої ради Університету.

 

7 ПІДГОТОВКА І ПРИЙНЯТТЯ РІШЕНЬ ВЧЕНОЮ РАДОЮ УНІВЕРСИТЕТУ І КОНТРОЛЬ ЗА ЇХ ВИКОНАННЯМ

7.1 Проект рішення вченої ради Університету є результатом спільної праці всіх учасників процесу підготовки окремого питання до розгляду на вченій раді Університету.

7.1.1 У проекті рішення пропонують оцінку діяльності того чи іншого підрозділу, рівня стану справ з тієї чи іншої обговорюваної проблеми, зазначають недоліки, виокремлюють конкретні завдання, встановлюють терміни їх виконання і визначають осіб, що відповідають за контроль над виконанням рішення, зазначаючи прізвище, посаду, науковий ступінь і вчене звання.

7.1.2 Члени вченої ради Університету, які одержали проекти рішень та інші документи до засідання, уважно їх вивчають і в разі потреби формулюють свої зауваження і пропозиції.

7.1.3 Безпосередній контроль за своєчасним інформуванням відповідних структурних підрозділів про рішення вченої ради Університету здійснює секретар вченої ради Університету.

7.1.4 Про рішення вченої ради Університету секретар повідомляє виконавців у письмовому вигляді.

7.1.5 Безпосередній контроль за виконанням рішень вченої ради Університету здійснюють посадові особи, названі в рішенні як його виконавці.

7.2 Прийняття і скасування рішень вченої ради Університету

7.2.1 Вчена рада Університету приймає рішення виключно на її засіданнях після обговорення питань.

7.2.2 Рішення вченої ради Університету приймають шляхом відкритого або таємного голосування у випадках, передбачених чинним законодавством, Положенням «Про вчену раду Університету» й іншими нормативними документами вченої ради Університету.

7.2.3 Рішення стосовно представлення кандидатур до присвоєння вчених звань і обрання на посади, які зазначені в п. 2.8 положення «Про вчену раду Університету» приймаються таємним голосуванням.

7.2.4 Відкрите голосування здійснюють члени вченої ради Університету особисто підняттям руки або у визначеному для таємного голосування місці в залі засідань вченої ради Університету. Голосуючи з одного питання, член вченої ради Університету має один голос і зобов'язаний подати його за, проти або утриматися від прийняття рішення.

7.2.5 Рішення вченої ради Університету приймають лише з питань, включених до порядку денного її засідання до початку засідання.

7.2.6 У разі рівного розподілу голосів вирішальним є голос голови вченої ради Університету.

7.2.7 За відсутності кворуму, необхідного для проведення голосування, голова вченої ради Університету переносить голосування на наступне її засідання.

7.3 Окремі доручення

7.3.1 За результатами обговорення питань на засіданні вчена рада Університету може прийняти рішення про надання доручень окремим її членам, відповідальним особам.

7.3.2 Доручення, надані на засіданні вченої ради Університету, фіксують у протоколі її засідання. Виконання доручень контролює секретар вченої ради Університету.

7.4 Види і способи голосування

7.4.1 Рішення з питань порядку денного і рішення за процедурою приймають відкритим або таємним голосуванням у порядку, визначеному чинним законодавством і цим Регламентом.

7.4.2 Вчена рада Університету може прийняти процедурне рішення щодо визначення виду і способу голосування з питання, що розглядається, якщо вид і спосіб голосування не встановлено чинним законодавством і цим Регламентом.

7.5 Підготовка до таємного голосування

7.5.1 Обрання і функціонування лічильної комісії

 • Лічильну комісію обирають на засіданні вченої ради Університету для організації голосування її членів і визначення його результатів у кількості не менше трьох осіб з її членів.
 • Лічильна комісія підраховує голоси під час голосування за дорученням вченої ради Університету, у разі необхідності встановлює присутність її членів на засіданні, а також розглядає звернення членів вченої ради Університету, пов'язані з порушеннями порядку голосування чи перешкодами в голосуванні.
 • Члени лічильної комісії обирають зі свого складу голову і секретаря лічильної комісії. У роботі лічильної комісії не можуть брати участь члени вченої ради Університету, кандидатури яких внесено до бюлетеня для голосування, або члени вченої ради Університету, які належать до одного структурного підрозділу (кафедри, факультету, відокремленого структурного підрозділу) з особами, чиї дані внесені до бюлетеня для таємного голосування.

7.5.2 Підготовка бюлетенів для таємного голосування

7.5.2.1 Бюлетені для таємного голосування в кількості, що відповідає фактичній кількості обраних членів вченої ради Університету, виготовляють за встановленою нормативними документами або вченою радою Університету формою. Бюлетені для кожного таємного голосування мають бути однаковими за матеріалом, кольором, розміром, змістом і не повинні мати ніяких позначок. У них зазначають мету голосування і, за необхідності, у відповідному місці ставлять підписи голови і секретаря лічильної комісії.

7.5.2.2 До бюлетеня для таємного голосування при персональних обраннях, призначеннях, наданні згоди на призначення включають усі кандидатури на посади, які висунуті в порядку, встановленому чинним законодавством, і дали згоду балотуватися. Самовідвід кандидатів вчена рада приймає без голосування. Кандидат може зняти свою кандидатуру (не балотуватися) і перед проведенням повторного голосування. Якщо розглядається питання про надання згоди на звільнення з посади, припинення повноважень або висловлення недовіри, то до бюлетеня для таємного голосування вносять прізвище відповідної кандидатури незалежно від її згоди на це.

7.5.3 Забезпечення умови для дотримання таємності голосування Лічильна комісія перед початком голосування опечатує скриньки для таємного голосування й забезпечує всі необхідні умови для дотримання таємності голосування і вільного особистого волевиявлення членів вченої ради.

7.6 Організація таємного голосування і встановлення його результатів

7.6.1 Перед проведенням таємного голосування голова лічильної комісії представляє членам вченої ради Університету форму бюлетеня, його зміст і пояснює порядок проведення голосування.

7.6.2 Кожному членові вченої ради Університету лічильна комісія видає один бюлетень для таємного голосування.

7.6.3 Голосування проходить шляхом проставлення в бюлетені для таємного голосування позначки, що засвідчує волевиявлення члена вченої ради, навпроти прізвища кандидата, за якого він голосує, або навпроти іншого запропонованого в бюлетені варіанта. Заповнений бюлетень для таємного голосування опускають у скриньку для таємного голосування.

7.6.4 Недійсними вважають бюлетені:

 • невстановленого зразка,
 • у яких підтримано дві й більше кандидатур на одну посаду,
 • з яких неможливо з'ясувати волевиявлення голосуючого.

Прізвища, додатково вписані до бюлетенів, при підрахунку голосів не

7.5.2 Підготовка бюлетенів для таємного голосування

7.5.2.1 Бюлетені для таємного голосування в кількості, що відповідає фактичній кількості обраних членів вченої ради Університету, виготовляють за встановленою нормативними документами або вченою радою Університету формою. Бюлетені для кожного таємного голосування мають бути однаковими за матеріалом, кольором, розміром, змістом і не повинні мати ніяких позначок. У них зазначають мету голосування і, за необхідності, у відповідному місці ставлять підписи голови і секретаря лічильної комісії.

7.5.2.2 До бюлетеня для таємного голосування при персональних обраннях, призначеннях, наданні згоди на призначення включають усі кандидатури на посади, які висунуті в порядку, встановленому чинним законодавством, і дали згоду балотуватися. Самовідвід кандидатів вчена рада приймає без голосування. Кандидат може зняти свою кандидатуру (не балотуватися) і перед проведенням повторного голосування. Якщо розглядається питання про надання згоди на звільнення з посади, припинення повноважень або висловлення недовіри, то до бюлетеня для таємного голосування вносять прізвище відповідної кандидатури незалежно від її згоди на це.

7.5.3 Забезпечення умови для дотримання таємності голосування Лічильна комісія перед початком голосування опечатує скриньки для таємного голосування й забезпечує всі необхідні умови для дотримання таємності голосування і вільного особистого волевиявлення членів вченої ради.

7.6 Організація таємного голосування і встановлення його результатів

7.6.1 Перед проведенням таємного голосування голова лічильної комісії представляє членам вченої ради Університету форму бюлетеня, його зміст і пояснює порядок проведення голосування.

7.6.2 Кожному членові вченої ради Університету лічильна комісія видає один бюлетень для таємного голосування.

7.6.3 Голосування проходить шляхом проставлення в бюлетені для таємного голосування позначки, що засвідчує волевиявлення члена вченої ради, навпроти прізвища кандидата, за якого він голосує, або навпроти іншого запропонованого в бюлетені варіанта. Заповнений бюлетень для таємного голосування опускають у скриньку для таємного голосування.

7.6.4 Недійсними вважають бюлетені:

 • невстановленого зразка,
 • у яких підтримано дві й більше кандидатур на одну посаду,
 • з яких неможливо з'ясувати волевиявлення голосуючого. Прізвища, додатково вписані до бюлетенів, при підрахунку голосів не прізвища й ініціалів доповідача, співдоповідача, прізвищ, ініціалів членів вченої ради Університету, які брали участь в обговоренні питання;
 • результати голосування проектів рішень, доручень вченої ради Університету, пропозицій її членів і прийняті рішення, зокрема процедурні.

7.8.3 Протокол також може містити стенограму або текст виступів, доповіді, довідки й інші документи.

7.8.4 Підписаний протокол засідання разом із матеріалами зберігається у ученого секретаря Університету.

7.8.5 Протокол засідання вченої ради Університету є офіційним документом, який підтверджує обговорення й прийняття рішень вченої ради Університету і може надаватися для ознайомлення її членам і працівникам Університету, яких стосуються ці рішення, за їх письмовими зверненнями до голови вченої ради Університету, зареєстрованими згідно з вимогами чинного законодавства. За необхідності із протоколів засідань вченої ради Університету може робитися витяг з певного питання, який підписують голова і секретар вченої ради Університету.

 

8 ПРИКІНЦЕВІ ПОЛОЖЕННЯ

8.1. Регламент затверджується вченою радою Університету і вводиться в дію наказом ректора Університету.

8.2 Зміни і доповнення до Регламенту розглядаються вченою радою Університету, затверджуються не менш ніж як 2/3 голосами її складу і вводяться у дію наказом ректора Університету.

Інструкції з подання документів при вступі до ХАІ

Переглянути