Regulations on the Academic Council | ХАІ
bellCreated using FigmaVectorCreated using FigmacalendarCreated using Figmaearth-globeCreated using FigmaenvelopeCreated using FigmaFax 1Created using FigmaVectorCreated using FigmaVectorCreated using Figmatelephone-handle-silhouetteCreated using Figma
HomeUniversityAcademic CouncilRegulations on the Academic Council

Положення про вчену раду

Regulations on the Academic Council
of the National Aerospace University

Approved:
Academic Council
of the National Aerospace University
protocol number 1 on August 29, 2018

Enacted: order number 383 of August 31, 2018

 

Date of introduction: September 1, 2018

Editorial № 4 

1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

1.1. Положення про Вчену раду (далі - Положення) Національного аерокосмічного університету ім. М. Є. Жуковського «Харківський авіаційний інститут» (далі - Університет) розроблено відповідно до Законів України «Про освіту» від 05.09.2017 №2145-УІІІ (зі змінами), «Про вищу освіту» від 01.07.2014 № 1556-УІ1 (зі змінами), «Про наукову і науково-технічну діяльність» від 26.11.2015 № 848-УІІІ (зі змінами), інших нормативно-правових актів України, нормативних документів Міністерства освіти і науки України, Статуту Університету (далі - Статут) і визначає, регламентує загальні управлінські й економіко-правові засади функціонування, основні завдання, повноваження та порядок формування Вченої ради Університету.\

1.2. Вчена рада Університету є колегіальним органом управління Університетом. Колегіальна функція Вченої ради Університету реалізується шляхом демократичного обговорення і колективного прийняття рішень із проблем, актуальних для діяльності Університету.

1.3. Вчена рада Університету утворюється строком на п'ять років.

1.4. Зміни у персональному складі Вченої ради Університету (включення і виключення нових її членів) під час строку її повноважень проводяться шляхом затвердження таких змін наказом ректора Університету.

1.5. Після закінчення строку повноважень Вченої ради Університету її новий склад має бути затверджений наказом ректора Університету протягом п’яти робочих днів з дня закінчення повноважень попереднього складу Вченої ради.

1.6. Діяльність Вченої ради Університету здійснюється на основі річного (семестрового) плану роботи, затвердженого ректором Університету.

2. ОСНОВНІ ЗАВДАННЯ І ФУНКЦІЇ ВЧЕНОЇ РАДИ УНІВЕРСИТЕТУ

2.1. До компетенції Вченої ради Університету належить прийняття рішень щодо:

- визначення стратегії і перспективних напрямів розвитку освітньої, наукової та інноваційної діяльності Університету;

- розроблення і подання до Конференції трудового колективу Університету проекту Статуту, а також рішення про внесення змін і доповнень до нього;

- ухвалення фінансового плану і річного фінансового звіту Університету;

- визначення системи та затвердження процедури внутрішнього забезпечення якості вищої освіти;

- ухвалення рішення про розміщення власних надходжень у територіальних органах центрального органу виконавчої влади у сфері казначейського обслуговування бюджетних коштів, або в банківських установах;

- ухвалення за поданням ректора рішення про утворення, реорганізацію та ліквідацію структурних підрозділів Університету;

- обрання за конкурсом таємним голосуванням на посади завідувачів кафедр, професорів, директора бібліотеки, керівників філій Університету;

- затвердження освітніх програм та навчальних планів для кожного рівня вищої освіти та спеціальності;

- ухвалення рішень з питань організації освітнього процесу, визначення строків навчання на відповідних рівнях;

- затвердження зразків та порядку виготовлення власного документа про вищу освіту, положення про процедуру і підстави для його видачі випускникам, а також зразків, порядку виготовлення, процедури і підстави для видачі випускникам спільних і подвійних дипломів;

- ухвалення основних напрямів проведення наукових досліджень та інноваційної діяльності;

- оцінювання науково-педагогічної діяльності структурних підрозділів, розгляду пропозицій і затвердження рішень з питань організації освітнього, наукового і навчально-виховного процесів в Університеті;

- присвоєння вченого звання професора, доцента та старшого дослідника і подання відповідних рішень на затвердження до атестаційної колегії Міністерства освіти і науки України;

- прийняття остаточних рішень про визнання іноземних документів про вищу освіту, наукові ступені та вчені звання під час прийняття на роботу педагогічних, наукових, науково-педагогічних та інших працівників, а також під час зарахування вступників на навчання;

- прийняття остаточних рішень про визнання документів про вищу освіту, виданих закладами вищої духовної освіти, статути (положення) яких зареєстровано у встановленому законодавством порядку, під час зарахування вступників на навчання;

- право внесення подання про відкликання ректора Університету з підстав, передбачених законодавством України, Статутом Університету, контрактом, яке розглядається Конференцією трудового колективу Університету;

- прийняття проектів нормативних документів Університету з питань організації освітнього процесу, внесення до них змін і прийняття нових редакцій, зокрема, типових положень про факультети, про кафедри, окремих положень щодо діяльності структурних підрозділів, які здійснюють освітню, наукову, інноваційну діяльність, положень про робочі й інші органи Університету, а також типових посадових інструкцій для науково-педагогічних, наукових працівників Університету тощо;

- заслуховування звітів проректорів, керівників структурних підрозділів Університету за результатами їхньої роботи;

- визначення повноважень вчених рад факультетів відповідно до Статуту Університету, делегування частини своїх повноважень вченим радам факультетів (інститутів), скасування рішень вчених рад факультетів щодо обрання за конкурсом на заміщення вакантної посади науково-педагогічного працівника у разі порушення вченою радою факультету порядку проведення конкурсу і його умов;

- нагородження працівників Університету Почесним нагрудним знаком Університету «За Заслуги», надання вченого звання «Професор ХАІ» Національного аерокосмічного університету ім. М. Є. Жуковського «Харківський авіаційний інститут» й інших почесних звань Університету згідно з відповідними положеннями по Університету;

- подання наукових робіт, підручників, монографій на здобуття державних і міжнародних премій;

- подання кандидатур працівників Університету для надання державних, регіональних почесних звань і нагород;

- затвердження Правил прийому на навчання до Університету, зокрема щодо прийому до аспірантури та докторантури, індивідуальних планів наукової роботи, рекомендування до вступу в докторантуру, ухвалення відрахувань з аспірантури, докторантури відповідно до законодавства України;

- рекомендування та підтримка кандидатур для обрання членами- кореспондентами і академіками Національної академії наук України, галузевих і відомчих академій;

- заснування іменних стипендій Університету і затвердження кандидатур на здобуття державних іменних і спеціальних стипендій, у тому числі із фондів, наданих Університету юридичними і фізичними особами України й інших держав;

- затвердження звітів аспірантів і докторантів Університету, подовження терміну навчання в аспірантурі, докторантурі відповідно до положення «Про аспірантуру і докторантуру в Університеті»;

- надання згоди на творчі відпустки для завершення роботи над дисертаціями, написанням підручників, монографій тощо;

- створення постійних або тимчасових комісій і робочих груп Вченої ради Університету для вивчення й підготовки окремих питань для розгляду Вченою радою Університету;

- надання рекомендацій стосовно друку рукописів монографій, підручників, посібників тощо;

- ухвалення рішень про вступ до спілок, асоціацій, інших фахових організацій, у тому числі й міжнародних;

- затвердження пропозицій стосовно кандидатур для участі у міських, обласних і республіканських конкурсах з освітньо-наукового напрямку;

- розгляд питань стосовно підготовки наукових і науково-педагогічних кадрів і підвищення їхньої професійної кваліфікації, оцінювання науково- педагогічної та адміністративно-управлінської діяльності структурних підрозділів Університету, у тому числі відокремлених структурних підрозділів;

- розгляд і затвердження змісту наукових журналів і конференцій, що видаються і проводяться в Університеті;

- розгляд питань співпраці з органами студентського самоврядування, визначення в установленому порядку обсягів фінансування органу студентського самоврядування Університету і наукового товариства студентів, аспірантів, докторантів і молодих вчених Університету;

- розгляд інших питань за пропозицією ректора, вчених рад факультетів, Конференції трудового колективу Університету, зборів трудових колективів структурних підрозділів Університету і органів студентського самоврядування, пов'язаних з діяльністю Університету відповідно до вимог законодавства України, Статуту Університету.

2.2. Питання, вирішення яких відповідно до законодавства України і Статуту Університету належать до компетенції ректора Університету, органів громадського, студентського самоврядування, інших органів управління Університету і факультетів, до порядку денного засідань Вченої ради Університету не включаються і не розглядаються.

2.3. Вчена рада Університету може делегувати частину своїх повноважень, які зазначено у п. 2.1 цього Положення, вченим радам факультетів, що визначається окремими положеннями про такі ради.

3. ПРАВА ТА ОБОВ’ЯЗКИ ЧЛЕНІВ ВЧЕНОЇ РАДИ УНІВЕРСИТЕТУ

3.1. Права та обов’язки Вченої ради Університету реалізуються через права і обов’язки її голови, секретаря Вченої ради і членів.

3.2. Члени Вченої ради Університету мають право:

- вносити пропозиції з питань, які відносяться до основних завдань і функцій Вченої ради Університету і потребують колективного обговорення і прийняття рішень;

- вносити пропозиції про зміни порядку денного і ведення засідання Вченої ради Університету;

- особисто брати участь в обговоренні питань і вносити пропозиції до проектів рішень Вченої ради Університету;

- одержувати від керівників підрозділів Університету необхідні матеріали з питань, що готуються на засідання Вченої ради Університету, та інформацію про хід виконання її рішень і наказів ректора Університету, виданих на підставі цих рішень;

- брати участь у всіх засіданнях Вченої ради Університету.

3.3. Члени Вченої ради Університету зобов’язані:

- здійснювати свої повноваження лише особисто;

- забезпечувати ефективну роботу ради, своєчасно і точно виконувати покладені на них обов’язки і доручення, забезпечувати виконання рішень Вченої ради Університету у структурних підрозділах Університету;

- брати активну участь в складанні плану роботи Вченої ради Університету та його реалізації;

- у випадку неможливості взяти особисту участь у засіданні Вченої ради Університету у письмовій формі завчасно попередити про це ученого секретаря Університету, крім того протягом двох робочих днів після закінчення обставин, які зробили неможливим участь члена Вченої ради Університету у засіданні, надати до голови Вченої ради Університету письмові пояснення щодо причин відсутності.

3.4. Члени Вченої ради Університету несуть персональну відповідальність за організацію роботи, яку доручає Вчена рада, а також за виконання своїх обов’язків.

3.5. Обов’язки секретаря Вченої ради Університету:

- формування плану роботи Вченої ради Університету на навчальний рік (семестр);

- планування засідань і підготовка матеріалів до них;

- організація роботи Вченої ради Університету і забезпечення оформлення її рішень;

- ведення і оформлення протоколів засідань;

- внесення на розгляд Вченої ради Університету узгоджених пропозицій щодо кандидатур на присвоєння вчених звань;

- здійснення підготовки матеріалів щодо присвоєння вчених звань, формування атестаційних справ здобувачів;

- організація проведення конкурсу на заміщення вакантних посад;

- підготовка витягів з протоколів засідань Вченої ради Університету;

- контролювання ходу виконання рішень Вченої ради Університету;

- участь в організаційному забезпеченні обговорюваних питань;

- надання методичної допомоги здобувачам у підготовці й оформленні необхідних документів, атестаційних справ і подання їх до Міністерства освіти і науки України;

- ведення діловодства Вченої ради Університету.

4. СКЛАД І КЕРІВНИЦТВО ВЧЕНОЇ РАДИ УНІВЕРСИТЕТУ

4.1. До складу Вченої ради Університету входять:

- за посадами - ректор, проректори, декани факультетів (керівники інститутів), учений секретар, директор науково-технічної бібліотеки, головний бухгалтер, керівники органів студентського самоврядування і виборних органів первинної профспілкової організації працівників Університету, первинної профспілкової організації студентів, аспірантів і докторантів Університету;

- виборні представники, які представляють наукових, науково-педагогічних працівників і обираються з числа завідувачів кафедр, професорів, докторів філософії, докторів наук;

- виборні представники, які представляють інших працівників Університету і працюють у ньому на постійній основі, а також виборні представники аспірантів, докторантів Університету, представники органів студентського самоврядування Університету відповідно до квот:

- від факультетів - 40 представників;

- від інститутів - 1 представник;

- від наукових працівників - 2 представника;

- від адміністративно-управлінських підрозділів, ректорату - не більш 15 представників;

- від органів студентського самоврядування Університету - не менш 8 представників;

- від аспірантів, докторантів Університету - 1 представник.

4.2. За рішенням Вченої ради Університету до її складу можуть входити представники організацій роботодавців.

4.3. Наукові, науково-педагогічні працівники Університету повинні становити не менш як 75 відсотків складу Вченої ради Університету. До кола наукових, науково-педагогічних працівників Університету зараховуються представники, які займають науково-педагогічну, наукову посаду в Університеті, та входять до складу Вченої ради Університету за фактом займання відповідної науково-педагогічної (наукової) посади або за фактом обрання до складу Вченої ради (абзаци 1 - 3 п. 4.1 цього Положення).

4.4. Виборні представники з числа студентів повинні становити не менш як 10 відсотків складу Вченої ради Університету. До кола виборних представників з числа студентів зараховуються особи, що обіймають посаду керівника органу студентського самоврядування Університету, керівника первинної профспілкової організації студентів, аспірантів і докторантів Університету, а також обрані за встановленими процедурами представники органів студентського самоврядування, та є студентами Університету.

4.5. Формування складу Вченої ради Університету здійснюють за визначеною цим Положенням процедурою.

4.6. Вибори до складу Вченої ради Університету повинні починатися не менш як за 30 календарних днів до закінчення її повноважень за таким порядком:

- Ректор, проректори, декани факультетів (керівники інститутів), учений секретар, директор науково-технічної бібліотеки, головний бухгалтер Університету включаються до складу Вченої ради Університету на підставі обіймання відповідної посади на дату початку роботи нового складу Вченої ради Університету.

- Керівники органів студентського самоврядування і виборних органів первинної профспілкової організації працівників Університету, первинної профспілкової організації студентів, аспірантів і докторантів Університету, включаються до складу Вченої ради Університету на підставі обрання на керівну посаду і обіймання цієї посади на дату початку роботи нового складу Вченої ради Університету.

- Виборні представники, які представляють наукових, науково- педагогічних працівників або інших працівників Університету, що працюють у ньому на постійній основі, обираються найближчою (до дати закінчення повноважень попереднього складу Вченої ради) Конференцією трудового колективу Університету за поданням структурних підрозділів (групи підрозділів або робочих органів Університету), у яких вони працюють. Підставою до включення вищевказаних виборних працівників до складу Вченої ради Університету є витяг із протоколу Конференції трудового колективу Університету з позитивними результатами голосування щодо їхньої кандидатури.

- Виборні представники з числа аспірантів та докторантів Університету обираються науковим товариством студентів, аспірантів, докторантів та молодих учених Університету у порядку, визначеному відповідним нормативно-правовим актом Університету, що визначає порядок його діяльності. Підставою до включення вищевказаних виборних представників до складу Вченої ради Університету є витяг із протоколу загальних зборів наукового товариства студентів, аспірантів, докторантів та молодих учених Університету з позитивними результатами голосування щодо їхньої кандидатури.

- Виборні представники з числа студентів обираються найближчими загальними зборами студентів Університету (до дати закінчення повноважень попереднього складу Вченої ради Університету) шляхом таємного голосування. Підставою до включення вищевказаних виборних представників до складу Вченої ради Університету є витяг із протоколу загальних зборів студентів Університету з позитивними результатами голосування щодо їхньої кандидатури.

4.7. Склад Вченої ради Університету затверджується наказом ректора Університету строком на 5 років на підставі подання ученого секретаря протягом 5 (п’яти) робочих днів після закінчення повноважень попереднього складу Вченої ради Університету.

4.8. Підстави для дострокового припинення повноважень осіб, які входили до складу Вченої ради Університету:

- за посадою або як представник від структурного підрозділу (групи підрозділів або робочих органів Університету), у яких вони працюють, або від наукових, науково-педагогічних працівників чи інших працівників Університету, і припинили трудові відносини з Університетом за цією посадою або перебувають у довготривалому (більше 4 (чотирьох) місяців) відрядженні;

- за фактом обрання як представників від студентів або від аспірантів, докторантів та припинили навчання;

- за фактом обрання як представників органу студентського самоврядування, виборного органу первинних профспілкових організацій, наукового товариства студентів, аспірантів, докторантів та молодих вчених Університету і припинили роботу у зазначеному органі.

На звільнене місце до складу Вченої ради Університету можуть вводитися в установленому порядку нові члени за наказом ректора Університету до моменту проведення Конференції трудового колективу Університету.

4.9. Керівництво Вченої ради Університету:

- Вчену раду Університету очолює голова, який обирається таємним голосуванням з числа членів Вченої ради Університету, які мають науковий ступінь та/або вчене (почесне) звання, на строк діяльності Вченої ради.

4.10. Обрання голови Вченої ради Університету здійснюється за такою процедурою:

- Перший етап: висування кандидатів. До початку роботи першого засідання нового складу Вченої ради Університету кандидатури на посаду її голови можуть висувати:

- вчені ради факультетів;

- загальні збори трудових колективів інших підрозділів Університету;

- шляхом самовисування.

- Другий етап: обрання голови Вченої ради Університету. На першому засіданні нового складу Вченої ради Університету, яке проводить ректор Університету, оголошується список зі всіма претендентами, яким може надаватися можливість промови. За відсутністю відводів чи самовідводів виготовляються бюлетені за кількістю членів ради для проведення таємного голосування, після чого проводиться таємне голосування.

4.11. На посаду голови Вченої ради Університету обраним вважається кандидат, якій набрав більш ніж 50% голосів від складу Вченої ради. Якщо жоден з кандидатів не набрав більш ніж 50% голосів від складу Вченої ради Університету, то проводять повторне голосування з числа двох кандидатів, які набрали найбільшу кількість голосів.

4.12. До обрання голови Вченої ради Університету його повноваження виконує ректор Університету. Обрання голови Вченої ради Університету у разі дострокового припинення повноважень попереднього голови Вченої ради Університету (при продовженні роботи складу Вченої ради Університету), відбувається за процедурою обрання голови на першому засіданні нового складу Вченої ради Університету.

4.13. Голова Вченої ради Університету може мати двох заступників, які обираються таємним голосуванням з числа членів Вченої ради Університету за поданням голови Вченої ради, що мають науковий ступінь та/або вчене (почесне) звання, на строк діяльності складу Вченої ради.

4.14. Обов’язки секретаря Вченої ради Університету виконує учений секретар Університету. Секретар Вченої ради Університету підпорядковується безпосередньо голові Вченої ради Університету.

4.15. Голова і секретар Вченої ради Університету у своїй роботі керуються Статутом Університету, цим Положенням, законодавством України з питань вищої освіти, у тому числі відповідними нормативними документами Міністерства освіти і науки України.

4.16. Голова Вченої ради Університету звітує про свою діяльність на Вченій раді Університету.

5. ОРГАНІЗАЦІЯ РОБОТИ ВЧЕНОЇ РАДИ УНІВЕРСИТЕТУ

5.1. Організаційною формою роботи Вченої ради Університету є засідання, які проводяться протягом навчального року не менш ніж один раз на місяць і, як правило, у передостанню середу кожного місяця.

5.2. Для вирішення нагальних питань (у тому числі - в канікулярний період) проводиться позачергове засідання Вченої ради Університету, яке може бути скликане з ініціативи її голови, ректора Університету або з ініціативи не менше ніж п’ятдесяти відсотків членів Вченої ради.

5.3. Засідання Вченої ради Університету веде її голова. У разі тимчасової відсутності голови вченої ради Університету її засідання проводить заступник голови Вченої ради Університету. У разі дострокового припинення повноважень голови Вченої ради Університету, її засідання проводить ректор Університету, до моменту обрання нового голови.

5.4. Засідання Вченої ради Університету є правомочним, якщо в ньому бере участь не менше 2/3 її складу. Присутність членів Вченої ради Університету засвідчується у підписному листі встановленої форми підписами членів Вченої ради Університету, які присутні на засіданні, за виключенням випадків проведення засідань із застосуванням дистанційних технологій спілкування (засідання в дистанційному режимі).

5.5. Для проведення таємного голосування обирається лічильна комісія з числа членів Вченої ради Університету, присутніх на засіданні. Лічильна комісія обирається відкритим голосуванням. Лічильна комісія несе повну відповідальність за процедуру і результати таємного голосування.

5.6. Проект порядку денного кожного засідання Вченої ради Університету за направленням ректора складається секретарем та головою Вченої ради Університету з урахуванням плану роботи Вченої ради Університету на навчальний рік (семестр).

5.7. За дорученням голови Вченої ради Університету підготовку матеріалів до розгляду конкретного питання на засіданнях Вченої ради Університету забезпечують проректори та/або керівники відповідних підрозділів спільно із секретарем Вченої ради Університету.

5.8. Керівники, які готують матеріали на засідання Вченої ради Університету, несуть персональну відповідальність за зміст і своєчасне (не пізніше 5-ти (п’яти) днів до дня засідання Вченої ради) подання секретареві Вченої ради Університету проектів локальних нормативних актів, проектів рішень Вченої ради Університету, у яких сформульовано конкретні заходи щодо виконання із зазначенням термінів, виконавців і осіб, які відповідають за контроль.

5.9. Порядок денний і проекти рішень оформлюються секретарем Вченої ради Університету не пізніше 2-х (двох) днів до засідання.

5.10. Секретар Вченої ради Університету повідомляє членів Вченої ради про дату, місце, час та порядок денний засідання не пізніше ніж за 2 (два) дні до його проведення.

5.11. Головуючий на засіданні Вченої ради Університету:

- відкриває та закриває засідання Вченої ради Університету;

- виносить на обговорення проекти рішень;

- надає слово для доповіді, виступу, оголошує наступного промовця;

- організовує розгляд питань;

- робить офіційні повідомлення, а також ті, які вважає за необхідне оголосити.

5.12. Рішення Вченої ради Університету з кожного питання порядку денного вважаються прийнятими відкритим голосуванням, а в разі потреби - таємним голосуванням у встановленому порядку, якщо за нього проголосувало більше половини присутніх на засіданні членів Вченої ради Університету.

5.13. Рішення Вченої ради Університету вводяться в дію наказами ректора Університету, рішення Вченої ради Університету розпорядчого характеру можуть також вводитися в дію розпорядженнями ректора Університету.

Рішення Вченої ради Університету є обов’язковими для виконання всіма, хто працює і навчається в Університеті.

5.14. Виконання рішень Вченої ради Університету покладається на керівників структурних підрозділів Університету, якщо інше не передбачено рішеннями Вченої ради Університету.

5.15. Контроль за виконанням рішень Вченої ради Університету покладається, як правило, на проректорів відповідно до їхніх функціональних обов’язків, голову Вченої ради і ученого секретаря Університету. Ректор як керівник Університету, що здійснює безпосередньо управління діяльністю Університету, відповідно до п. 5.2 Статуту може здійснювати контроль за виконанням рішень Вченої ради Університету посадовими особами Університету.

5.16. Вчена рада Університету зобов’язана контролювати дотримання і виконання в Університеті вимог чинного законодавства у сфері вищої освіти.

5.17. Розгляд питань Вченої ради Університету і прийняті рішення фіксуються в протоколах засідань, які підписують голова і секретар Вченої ради Університету. За необхідністю із протоколів засідань Вченої ради Університету може робитися витяг з певного питання, який підписують голова і секретар Вченої ради Університету.

5.18. Інші процедурні питання діяльності Вченої ради Університету додатково врегульовано в регламенті Вченої ради Університету (Додаток А до цього Положення).

6. ПРИКІНЦЕВІ ПОЛОЖЕННЯ

6.1. Це Положення приймається Вченою радою Університету і вводиться в дію наказом ректора Університету.

6.2. Зміни та/або доповнення до цього Положення вносяться в порядку, встановленому для його прийняття.

6.3. У разі внесення змін до нормативних актів, що регулюють відносини, визначені в цьому Положенні, застосуванню підлягають норми законодавства України до моменту внесення відповідних змін цього Положення.

Предметні олімпіади у форматі НМТ