bellCreated using FigmaVectorCreated using FigmacalendarCreated using Figmaearth-globeCreated using FigmaenvelopeCreated using FigmaFax 1Created using FigmaVectorCreated using FigmaVectorCreated using Figmatelephone-handle-silhouetteCreated using Figma
Regulations on the Academic Council
HomeUniversityAcademic CouncilRegulations on the Academic Council

1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

1.1 Положення про вчену раду (далі - Положення) Національного аерокосмічного університету ім. М. Є. Жуковського «Харківський авіаційний інститут» (далі - Університет) розроблено відповідно до законів України «Про освіту» від 23.05.1991 № 1060-XII (зі змінами), «Про вищу освіту» від 01.07.2014 № 1556-VII (зі змінами), «Положення про організацію наукової, науково- технічної діяльності у вищих навчальних закладах III та IV рівнів акредитації», затвердженого Наказом МОН України від 01.06.2006 № 422, Статуту Національного аерокосмічного університету ім. М. Є. Жуковського «Харківський авіаційний інститут» (далі - Статут) і регламентує загальні управлінські й економіко-правові засади функціонування вченої ради.

1.2 Вчена рада є колегіальним органом управління Університету.

1.3 Вчена рада утворюється строком на п'ять років, склад якої затверджується наказом ректора Університету.

1.4 Зміни у складі вченої ради Університету (виведення і введення нових її членів) під час її повноважень мають бути здійснені за наказом ректора Університету.

1.5 Після закінчення строку повноваження вченої ради Університету її новий склад має бути затверджений наказом ректора Університету протягом п'яти робочих днів з дня закінчення повноважень.

1.6 Діяльність вченої ради Університету здійснюється на основі річного (семестрового) плану роботи, затвердженого ректором Університету.

1.7 Контроль, перевірка діяльності вченої ради Університету відбувається за порядком, який визначено законодавством України та чинними нормативними актами.

2. ОСНОВНІ ЗАВДАННЯ І ФУНКЦІЇ

До компетенції вченої ради Університету належить прийняття рішень щодо:

2.1 Визначення пріоритетних напрямів діяльності Університету і перспектив його розвитку: стратегії й перспективних напрямів розвитку освітньої, наукової, інноваційної, міжнародної діяльності Університету.

2.2 Схвалення Концепції розвитку Університету, програми заходів на її реалізацію.

2.3 Розробляння і подання для затвердження на Конференцію трудового колективу проекту Статуту Університету, а також змін і доповнень до нього.

2.4 Ухвалення фінансових планів і річний фінансовий звіт Університету; затвердження плану роботи Університету; тематичного плану видань; плану стажування науково-педагогічних і наукових працівників і його виконання; рішень та інших матеріалів атестаційної комісії.

2.5 Визначення системи і затвердження процедури внутрішнього забезпечення якості вищої освіти.

2.6 Ухвалення рішень про розміщення власних надходжень у територіальних органах центрального органу виконавчої влади у сфері казначейського обслуговування бюджетних коштів або в банківських установах.

2.7 Ухвалення за поданням ректора Університету рішення про утворення, реорганізацію і ліквідацію структурних підрозділів Університету (інститутів, факультетів, кафедр, науково-дослідних лабораторій тощо).

2.8 Обирання за конкурсом таємним голосуванням на посади деканів, завідувачів кафедр, професорів, директора бібліотеки, а також приймання положення про порядок проведення конкурсу на заміщення вакантних посад, призначення і звільнення з посад, продовження терміну роботи науково- педагогічних працівників в Університеті.

2.9 Затвердження освітніх програм і навчальних планів для кожного ступеня (рівня) вищої освіти та спеціальності.

2.10 Ухвалення рішень з питань організації освітнього процесу, визначення строків навчання на відповідних ступенях (рівнях).

2.11 Затвердження зразка і порядку виготовлення власного документа Університету про вищу освіту, положення про процедуру і підстави для його видачі випускникам, а також зразків, порядку виготовлення, процедури і підстави для видачі випускникам спільних і подвійних дипломів.

2.12 Ухвалення основних напрямів проведення наукових досліджень та інноваційної діяльності.

2.13 Оцінювання науково-педагогічної діяльності структурних підрозділів.

2.14 Присвоєння вчених звань професора, доцента і старшого дослідника і подання відповідних рішень на затвердження до атестаційної колегії Міністерства освіти і науки.

2.15 Приймання остаточних рішень про визнання іноземних документів про вищу освіту, наукові ступені та вчені звання під час прийняття на роботу до Університету педагогічних, наукових, науково-педагогічних та інших працівників, а також під час зарахування вступників на навчання.

2.16 Затвердження загальноуніверситетських положень, внесення до них змін і прийняття нових редакцій.

2.17 Подання пропозицій ректору щодо призначення і звільнення з посад проректорів, головного бухгалтера і директора бібліотеки.

2.18 Розгляду і подання ректору на затвердження проектів нормативних документів Університету, зокрема, положень про факультети, положень про кафедри, окремих положень щодо діяльності структурних підрозділів, робочих і дорадчих органів Університету, а також типових посадових інструкцій для науково-педагогічних, наукових працівників Університету тощо.

2.19 Заслуховування звітів керівників структурних підрозділів Університету за результатами їхньої роботи.

2.20 Визначення повноважень вчених рад факультетів відповідно до Статуту Університету, делегування частини своїх повноважень вченим радам факультетів (інститутів) (за винятком повноважень, що вказані у п. 2.1 - 2.15 цього Положення).

2.21 Нагородження працівників Університету Почесним нагрудним знаком Університету «За Заслуги», надання вченого звання професора Національного аерокосмічного університету ім. М. Є. Жуковського «Харківський авіаційний інститут», Почесного професора ХАІ й інших почесних звань Університету згідно з відповідними положеннями по Університету.

2.22 Подання наукових робіт, підручників, монографій на здобуття Державних і міжнародних премій.

2.23 Подання кандидатур працівників Університету для надання державних, регіональних почесних звань і нагород.

2.24 Рекомендування та підтримки кандидатур для обрання членами- кореспондентами і академіками Національної академії наук України, галузевих і відомчих академій.

2.25 Засновування іменних стипендій Університету і затвердження кандидатур на здобуття державних іменних і спеціальних стипендій, у тому числі із фондів, наданих Університету юридичними і фізичними особами України й інших держав.

2.26 Рекомендування до вступу в аспірантуру, в докторантуру і погодження відрахувань з аспірантури, докторантури відповідно до положення «Про аспірантуру і докторантуру в Університеті».

2.27 Затвердження звітів аспірантів і докторантів Університету.

2.28 Встановлення подовження терміну навчання в аспірантурі, докторантурі відповідно до положення «Про аспірантуру і докторантуру в Університеті».

2.29 Розгляду питань стану роботи і розвитку науково-технічної бібліотеки, науково-технічного оснащення підрозділів Університету.

2.30 Надання згод на творчі відпустки для завершення роботи над дисертаціями, написанням підручників, монографій тощо.

2.31 Створення консультативно-дорадчих органів з питань основної діяльності Університету, а також постійних і тимчасових комісій і робочих груп для вивчення й підготовки окремих питань на розгляду вченої ради Університету.

2.32 Надання рекомендацій стосовно друку рукописів монографій, підручників, посібників тощо.

2.33 Схвалення рішень про вступ до спілок, асоціацій, інших фахових організацій, у тому числі й міжнародних.

2.34 Розгляду пропозицій і затвердження рішень з питань організації наукового і навчально-виховного процесів в Університеті.

2.35 Затвердження пропозицій стосовно кандидатур на участь у міських, обласних і республіканських конкурсах з освітньо-наукового напрямку.

2.36 Розгляду питань стосовно підготовки наукових і науково-педагогічних кадрів і підвищення їхньої професійної кваліфікації.

2.37 Розгляду і затвердження змісту наукових журналів і конференцій, що видаються і проводяться в Університеті.

2.38 Розгляду питань співпраці з органами студентського самоврядування, визначення в установленому порядку обсягів фінансування органу студентського самоврядування Університету і наукового товариства студентів, аспірантів, докторантів і молодих вчених Університету.

2.39 Розгляду інших питань за пропозицією ректора, вчених рад факультетів, конференції трудового колективу Університету, зборів трудових колективів структурних підрозділів Університету і органів студентського самоврядування, пов'язаних з діяльністю Університету.

3.ПРАВА ТА ОБОВ'ЯЗКИ

3.1 Права та обов'язки вченої ради реалізуються через права і обов'язки її голови, ученого секретаря і членів.

3.2 Вчена рада має право:

 • вносити подання про відкликання ректора Університету з підстав, передбачених законодавством, Статутом Університету, контрактом, яке розглядається конференцією трудового колективу Університету (п. 15, ч. 2, ст. 36 Закону України «Про вищу освіту»);
 • скасовувати рішення вчених рад факультетів щодо обрання за конкурсом на заміщення вакантної посади науково-педагогічного працівника у разі порушення вченою радою факультету порядку проведення конкурсу і його умов (п. 4.5 положення «Про порядок проведення конкурсу на заміщення вакантних посад, призначення і звільнення з посад, продовження терміну роботи науково-педагогічних працівників Університету»);
 • подавати до загальних зборів факультету пропозицію про звільнення з посади декана факультету з підстав, визначених законодавством про працю, за порушення статуту, умов контракту (абз. 4, п. 6.1.1 Статуту Університету).

3.3 Вчена рада Університету зобов'язана контролювати дотримання і виконання в Університеті вимог чинного законодавства у сфері вищої освіти.

3.4 Члени вченої ради мають право:

 • вносити пропозиції з питань, які потребують колективного обговорення і прийняття рішень;
 • вносити пропозиції про зміни порядку денного і ведення засідання вченої ради Університету;
 • брати участь в обговоренні питань і вносити пропозиції до проектів рішень вченої ради Університету;
 • одержувати від керівників підрозділів Університету необхідні матеріали з питань, що готуються на засідання вченої ради Університету, та інформацію про хід виконання її рішень і наказів ректора, виданих на підставі цих рішень;
 • брати участь у всіх засіданнях вченої ради Університету (у випадку неможливості взяти участь у засіданні член вченої ради Університету зобов'язаний у письмовій формі завчасно попередити про це ученого секретаря вченої ради Університету або протягом тижня після засідання повідомити про причину відсутності голову вченої ради Університету).

3.5 Члени вченої ради Університету зобов'язані:

 • здійснювати свої повноваження лише особисто;
 • забезпечувати ефективну роботу ради;
 • виконувати покладені на них обов'язки і доручення вченої ради Університету;
 • забезпечувати виконання рішень вченої ради Університету у структурних підрозділах Університету;
 • своєчасно і точно виконувати рішення і накази вченої ради Університету;
 • брати активну участь в складанні плану роботи вченої ради Університету.

3.6 Члени вченої ради Університету несуть персональну відповідальність за організацію роботи, яку доручає вчена рада Університету, а також за виконання своїх обов'язків.

3.7 Голова вченої ради звітує про свою діяльність на вченій раді Університету.

3.8 Обов'язки секретаря вченої ради Університету:

 • формування плану роботи вченої ради Університету на навчальний рік (семестр);
 • планування засідань і підготовка матеріалів до них;
 • організація роботи вченої ради Університету і забезпечення оформлення її рішень;
 • ведення і оформлення протоколів засідань;
 • внесення на розгляд вченої ради Університету узгоджених пропозицій щодо кандидатур на присвоєння вчених звань;
 • здійснення підготовки матеріалів щодо присвоєння вчених звань, формування атестаційних справ здобувачів;
 • організовування проведення конкурсу на заміщення вакантних посад;
 • підготовка витягів з протоколів засідань вченої ради Університету;
 • контролювання ходу виконання рішень вченої ради Університету;
 • участь в організаційному забезпеченні обговорюваних питань;
 • надавання методичної допомоги здобувачам у підготовці й оформленні необхідних документів, атестаційних справ і подання їх до Міністерства освіти і науки України;
 • сприяння розвитку обміном інформацією і досвідом роботи у сфері вищої освіти;
 • ведення діловодства вченої ради Університету.

4.СКЛАД І КЕРІВНИЦТВО

4.1 До складу вченої ради Університету входять:

 • за посадами - ректор, проректори, декани факультетів (керівники інститутів), учений секретар, директор науково-технічної бібліотеки, головний бухгалтер, керівники органів студентського самоврядування і виборних органів первинної профспілкової організації працівників Університету, первинної профспілкової організації студентів, аспірантів і докторантів Університету;
 • виборні представники, які представляють наукових, науково- педагогічних працівників і обираються з числа завідувачів кафедр, професорів, докторів філософії, докторів наук;
 • виборні представники, які представляють інших працівників Університету і працюють у ньому на постійній основі, представники органів студентського самоврядування Університету відповідно до квот:

  1) від факультетів - 40 представників,

  2) від інститутів - 1 представник,

  3) від ректорату -1 представник,

  4) від науково-дослідної частини - 2 представника,

  5) від адміністративно-фінансової частини - 7 представників,

  6) від органів студентського самоврядування Університету - 7 представників.

4.2 За рішенням вченої ради Університету до її складу можуть входити представники організацій роботодавців (п. 6.2 Статуту Університету).

4.3 Наукові, науково-педагогічні працівники Університету повинні становити не менш як 75 відсотків складу вченої ради Університету.

4.4 Виборні представники з числа студентів повинні становити не менш як 10 відсотків складу вченої ради Університету.

4.5 Формування складу вченої ради Університету здійснюють за визначеною процедурою.

4.5.1 Вибори до складу вченої ради Університету повинні починатися не менш як за 30 календарних днів до закінчення її повноважень за таким порядком:

 • ректор, проректори, декани факультетів (керівники інститутів), учений секретар, директор науково-технічної бібліотеки, головний бухгалтер Університету включаються до складу вченої ради на підставі факту обіймання відповідної посади на дату початку роботи нового складу вченої ради Університету;
 • керівники органів студентського самоврядування і виборних органів первинної профспілкової організації працівників Університету, первинної профспілкової організації студентів, аспірантів і докторантів Університету включаються до складу вченої ради Університету на підставі обрання на керівну посаду і обіймання цієї посади на дату початку роботи нового складу вченої ради Університету;
 • виборні представники, які представляють наукових, науково- педагогічних працівників або інших працівників Університету, що працюють у ньому на постійній основі, обираються найближчою (до дати закінчення повноважень попереднього складу вченої ради) конференцією трудового колективу Університету за поданням структурних підрозділів, у яких вони працюють; підставою до включення вищевказаних виборних працівників до складу вченої ради Університету є витяг із протоколу конференції трудового колективу Університету з позитивними результатами голосування щодо їхньої кандидатури;
 • виборні представники з числа студентів обираються найближчою конференцією студентів Університету (до дати закінчення повноважень попереднього складу вченої ради Університету) шляхом таємного голосування. Підставою до включення вищевказаних виборних представників до складу вченої ради Університету є витяг із протоколу конференції студентів Університету з позитивними результатами голосування щодо їхньої кандидатури.

4.5.2 Склад вченої ради Університету затверджується наказом ректор Університету на підставі подання ученого секретаря протягом 5 (п'яти) робочих днів після дня закінчення повноважень попереднього складу вченої ради на 5 років.

4.6 Дострокове припинення повноважень осіб, які входили до складу вченої ради Університету:

 • за посадою або як представник від структурного підрозділу, або від наукових, науково-педагогічних працівників чи інших працівників Університету, і припинили трудові відносини з Університетом або перебувають у довготривалому (більше 4 (чотирьох) місяців) відрядженні;
 • за фактом обрання як представники від студентів та припинили навчання;
 • за фактом обрання як представники органу студентського самоврядування, виборного органу первинних профспілкових організацій і припинили роботу у зазначеному органі за поданням цього органу;
 • а також були відсутні на засіданнях вченої ради Університету протягом 4 (чотирьох) місяців без поважних причин, може бути здійснено за поданням Г олови вченої ради Університету ректором Університету.

На звільнене місце до складу вченої ради Університету вводяться нові члени відповідно до порядку формування складу вченої ради Університету (п. 4.3 цього Положення) за наказом ректора.

4.7 Керівництво вченої ради Університету

4.7.1 Вчену раду Університету очолює Голова, який обирається таємним голосуванням з числа членів вченої ради Університету, які мають науковий ступінь та/або вчене (почесне) звання, на строк діяльності вченої ради.

4.7.2 Обрання Голови вченої ради Університету здійснюється за такою процедурою:

1) Висування кандидатів.

До початку роботи першого засідання нового складу вченої ради Університету кандидатури на посаду її голови можуть висувати:

 • вчені ради факультетів;
 • загальні збори трудових колективів інших підрозділів Університету;
 • шляхом самовисування.

2) Обрання Голови вченої ради Університету:

 • на першому засіданні нового складу вченої ради Університету, яке проводить ректор Університету, оголошується список зі всіма претендентами, яким може надаватися можливість промови;
 • за відсутністю відводів чи самовідводів виготовляються бюлетені за кількістю членів ради для проведення таємного голосування;
 • проводиться таємне голосування.

4.7.3 На посаду Голови вченої ради Університету обирається кандидат, що набрав більш ніж 50 % голосів від облікового складу вченої ради.

Якщо ні один з кандидатів не набрав більш ніж 50 % голосів від облікового складу вченої ради Університету, то проводять повторне голосування з числа двох кандидатів, які набрали найбільшу кількість голосів.

До обрання Голови вченої ради Університету її повноваження виконує ректор.

4.7.4 За пропозицією Голови вченої ради Університету може призначатися заступник(и) голови вченої ради Університету.

4.7.5 Обов'язки секретаря вченої ради Університету виконує учений секретар Університету. Секретар вченої ради Університету підпорядковується безпосередньо голові вченої ради Університету.

4.8 Голова і секретар вченої ради Університету у своїй роботі керуються Статутом Університету, цим Положенням та відповідними нормативними документами Міністерства освіти і науки України.

5. ОРГАНІЗАЦІЯ РОБОТИ ВЧЕНОЇ РАДИ УНІВЕРСИТЕТУ

5.1 Організаційною формою роботи вченої ради Університету є засідання, які проводяться протягом навчального року не менш ніж один раз на місяць і, як правило, у передостанню середу кожного місяця.

5.2 Для вирішення нагальних питань (у тому числі - в канікулярний період) проводиться позачергове засідання вченої ради Університету, яке може бути скликане з ініціативи її голови, ректора, проректора або вченої ради факультету, на якій має бути присутнє не менше ніж 50 % облікового складу вченої ради Університету.

5.3 Засідання вченої ради Університету веде її голова.

У разі відсутності голови вченої ради Університету її засідання проводить заступник голови вченої ради Університету.

5.4 Засідання вченої ради Університету є правомочним, якщо в ньому бере участь не менше 2/3 її облікового складу.

5.5 Для проведення таємного голосування обирається лічильна комісія з числа членів вченої ради Університету, присутніх на засіданні.

Лічильна комісія обирається відкритим голосуванням.

Лічильна комісія несе повну відповідальність за процедуру і результати таємного голосування.

5.6 Проект порядку денного кожного засідання вченої ради Університету складається секретарем за погодженням з головою вченої ради Університету відповідно до плану роботи вченої ради Університету на навчальний рік (семестр).

5.7 За дорученням Голови вченої ради Університету підготовку матеріалів до розгляду конкретного питання на засіданнях вченої ради Університету забезпечують проректори та/або керівники відповідних підрозділів спільно із секретарем вченої ради Університету.

5.8 Керівники, які готують матеріали на засідання вченої ради Університету, несуть персональну відповідальність за зміст і своєчасне (не пізніше 3-х (трьох) днів до дня засідання вченої ради) подання секретареві вченої ради Університету проектів рішень, у яких сформульовано конкретні заходи щодо виконання із зазначенням термінів, виконавців і осіб, які відповідають за контроль.

5.9 Порядок денний і проекти рішень секретар вченої ради Університету погоджує з Головою вченої ради Університету не пізніше 3-х (трьох) днів до засідання.

5.10 Секретар вченої ради Університету повідомляє членів вченої ради Університету про дату, місце, час та порядок денний засідання не пізніше ніж за два дні до його проведення.

5.11 Головуючий на засіданні вченої ради Університету:

 • відкриває, закриває засідання вченої ради Університету;
 • виносить на обговорення проекти рішень;
 • організовує розгляд питань;
 • надає слово для доповіді, виступу, оголошує наступного промовця;
 • робить офіційні повідомлення, а також ті, які вважає за необхідне оголосити.

5.12 Рішення вченої ради Університету з кожного питання порядку денного приймають відкритим голосуванням простою більшістю її членів, присутніх на засіданні, а в разі потреби - таємним голосуванням у встановленому порядку.

Рішення вченої ради Університету вводяться в дію наказами ректора Університету.

5.13 Виконання рішень вченої ради Університету покладається на керівників структурних підрозділів Університету, якщо інше не передбачено рішеннями вченої ради Університету.

5.14 Контроль за виконанням рішень вченої ради Університету покладається, як правило, на ректора, проректорів відповідно до їхніх функціональних обов'язків, ученого секретаря Університету.

5.15 Рішення вченої ради Університету розпорядчого характеру вводяться в дію наказами і розпорядженнями ректора Університету і є обов'язковими для виконання всіма, хто працює і навчається в Університеті.

5.16 Рішення вченої ради Університету вважається прийнятим за умови голосування за нього не менш ніж 2/3 членами вченої ради від присутніх на її засіданні, якщо інший порядок прямо не передбачено в статуті чи нормативних документах вченої ради Університету або в законодавстві України.

5.17 Розгляд питань вченої ради Університету і прийняті рішення фіксуються в протоколах засідань, які підписують голова і секретар вченої ради Університету.

За необхідністю із протоколів засідань вченої ради Університету може робитися витяг з певного питання, який підписують голова і секретар вченої ради Університету.

5.18 Інші питання, зокрема процедурні, можуть бути додатково врегульовано в регламенті вченої ради Університету.

6. ПРИКІНЦЕВІ ПОЛОЖЕННЯ

6.1 Положення затверджується вченою радою Університету і вводиться в дію наказом ректора Університету.

6.2. Зміни і доповнення до положення розглядаються і затверджуються вченою радою Університету і вводяться у дію наказом ректора Університету.

Інструкції з подання документів при вступі до ХАІ

Переглянути