Положення про надання платних послуг (крім освітніх) Національним аерокосмічним університетом ім. М.Є. Жуковського «Харківський авіаційний інститут" | ХАІ
bellCreated using FigmaVectorCreated using FigmacalendarCreated using Figmaearth-globeCreated using FigmaenvelopeCreated using FigmaFax 1Created using FigmaVectorCreated using FigmaVectorCreated using Figmatelephone-handle-silhouetteCreated using Figma
ГоловнаУніверситетНормативні документиПоложенняПоложення, що регулюють фінансово-господарські питанняПоложення про надання платних послуг (крім освітніх) Національним аерокосмічним університетом ім. М.Є. Жуковського «Харківський авіаційний інститут"

Положення про надання платних послуг (крім освітніх)

Положення про надання платних послуг (крім освітніх)
Національним аерокосмічним університетом
ім. М. Є. Жуковського «Харківський авіаційний інститут»

Затверджено:
Вченою радою
Національного аерокосмічного університету
ім. М.Є. Жуковського «Харківський авіаційний інститут»
протокол № 2 від 29 вересня 2021 року

Введено у дію наказом №328 від 29 вересня 2021 року

СУЯ ХАІ-ПНПОП/002:2021

Дата введення 29 вересня 2021 р.

Редакція № 2

1. Загальні положення

1.1. Положення про порядок надання платних послуг (крім освітніх) є документом, який регулює порядок надання платних послуг, що надаються згідно із законодавством та пов’язані з виконанням функцій та завдань Національного аерокосмічного університету ім. М.Є. Жуковського «Харківський авіаційний інститут» (далі - Університет).

1.2. Положення про порядок надання платних послуг (крім освітніх) (далі - Положення) Університету розроблено відповідно до:

- Закону України «Про освіту» від 05.09.2017 р. № 12145-VIІІ (зі змінами);

- Закону України «Про вищу освіту» від 01.07.2014 р. № 1556-XII (зі змінами);

- Бюджетного кодексу України від 08.07.2010 року № 2456-VI (зі змінами);

- Податкового кодексу України від 02.12.2010 року № 2755-VI (зі змінами);

- Постанови КМУ «Про затвердження переліку платних послуг, які можуть надаватися навчальними закладами, іншими установами та закладами системи освіти, що належать до державної і комунальної форми власності» від 27.08.2010 року № 796 (зі змінами);

- Порядку надання інших платних послуг державними та комунальними навчальними закладами, затвердженими спільним наказом Міносвіти, Мінекономіки та Мінфіну від 23.07.2010 року № 736/902/758;

- Статуту Національного аерокосмічного університету ім. М. Є. Жуковського «Харківський авіаційний інститут» (далі - Статут);

- Інших чинних нормативно-правових актів, які регулюють діяльність вищих навчальних закладів.

1.3. У цьому Положенні наведені нижче терміни вживаються у такому значенні:

Замовник - фізична чи юридична особа, яка на підставі договору (контракту,  заяви) з Університетом замовляє платну послугу для себе або іншої особи, беручи на себе фінансові зобов'язання щодо її оплати;

Індекс інфляції - визначений у встановленому законодавством порядку офіційний індекс інфляції за попередній календарний рік;

Університет - заклад вищої освіти;

Послуга- термін вживається у значенні, визначеному Законом України "Про захист прав споживачів"

2. Перелік платних послуг (крім освітніх)

2.1. При наданні платних послуг, що не належать безпосередньо до сфери освітньої діяльності, застосовуються нормативно-правові акти, які регулюють надання послуг у відповідній сфері діяльності.

2.2. Університет має право  надавати платні послуги юридичним і фізичним особам згідно з діючими нормативно-правовими актами, постановами Кабінету Міністрів України і наказами Міністерства за умови забезпечення надання належного рівня освітніх послуг як основного статутного виду діяльності Університету і за умови відповідності матеріально-технічної бази Університету вимогам законодавства, а у разі встановлення законодавством вимог щодо необхідності ліцензування або отримання дозволів для надання платної послуги - після отримання таких дозвільних документів. Надавати платні послуги виключно понад обсяги, встановлені державним замовленням, і поза діяльністю, що фінансується за рахунок коштів відповідних бюджетів, тими самими структурними підрозділами, що здійснюють освітній процес за державним замовленням, або утвореними для надання платних послуг окремими структурними підрозділами Університету, що діють на підставі положення, затвердженого відповідно до законодавства і Статуту Університету.

Перелік платних послуг (крім освітніх), що може надаватися Університетом, затверджується Кабінетом Міністрів України і визначений у цьому Положенні, а саме:

2.2.1.У сфері наукової та науково-технічної діяльності:

1) проведення науково-дослідних, дослідно-конструкторських, проектно-конструкторських, технологічних, пошукових і проектно-пошукових робіт;

2) проведення робіт з діагностики, стандартизації і сертифікації технологічних процесів, обладнання та матеріалів, метрологічного забезпечення, технічного захисту інформації;

3) проведення досліджень щодо розвитку окремих галузей;

4) проведення наукової, науково-технічної, інших видів експертиз в установленому законодавством порядку;

5) проектування, розроблення та виготовлення експериментальних зразків і дослідних партій матеріалів, речовин, приладів, обладнання;

6) випробування обладнання, конструкцій, виробів, речовин, матеріалів;

7) проведення консультацій з питань наукових досліджень (у тому числі дисертаційних), їх організації та наукового обслуговування;

8) проведення курсів, консультацій, семінарів, практикумів, тренінгів, стажування;

9) інформаційно-аналітичне забезпечення наукової діяльності;

10) забезпечення доступу до локальних і корпоративних комп'ютерних мереж, Інтернету, автоматизованих баз даних і пошукових систем через сегменти локальних і корпоративних мереж;

11) впровадження, виробництво і реалізація дослідної, промислової, наукової, науково-технічної, інноваційної продукції, техніки, обладнання, приладів та устаткування, що виготовлені за власними технологіями;

12) здійснення операцій, пов'язаних із трансфером (передачею) технологій, що розроблені за рахунок коштів Державного бюджету;

13) проведення лабораторних аналізів і досліджень зразків;

14) забезпечення діяльності технологічних і наукових парків;

15) забезпечення розроблення державних стандартів і технічних умов на виробництво продукції, проведення її сертифікаційних випробувань;

16) розроблення науково-технічної документації;

17) надання дозволів (видача ліцензій) на використання об'єктів права інтелектуальної власності;

18) проектування, розроблення, налаштування, впровадження, тестування, реалізація, модифікація, технічна підтримка та супроводження програмного забезпечення (зокрема, системного, прикладного, баз даних);

19) організація та проведення наукових заходів (з'їздів, семінарів, конференцій тощо);

20) розроблення комп’ютерних програм (систем) для забезпечення і організації процесів створення, редагування, поповнення і керування вмістом веб-сайтів.

2.2.2. У сфері міжнародного співробітництва:

1) надання допомоги студентам з числа іноземців в отриманні віз;

2) надання організаційних, протокольно-інформаційних, консультаційних послуг, послуг з перекладу, крім випадків, коли такі послуги надаються особі, яка працює або навчається у навчальному закладі (установі) і направлена таким навчальним закладом (установою) на навчання, стажування або роботу за кордон за бюджетні кошти.

2.2.3. У сфері охорони здоров'я, відпочинку, дозвілля, оздоровлення, туризму, фізичної культури та спорту:

1) забезпечення проживання, відпочинку і оздоровлення у спортивно-оздоровчих таборах, дитячих туристичних базах, санаторіях-профілакторіях, на базах відпочинку, у тому числі перевезення;

2) проведення групових та індивідуальних занять з фізичної культури та спорту з використанням відповідної матеріально-технічної бази Університету;

3) надання у тимчасове користування спортивного інвентарю і обладнання, речей особистого користування, предметів відпочинку;

4) організація, проведення спортивних, фізкультурно-оздоровчих заходів (у тому числі міжнародних) з використанням відповідної матеріально-технічної бази Університету;

5) обслуговування екскурсійних груп і окремих відвідувачів на територіях і в приміщеннях Університету;

6) організація, проведення концертно-видовищних заходів.

2.2.4. У сфері побутових послуг:

1) будівництво, ремонт та облаштування житла, господарсько-побутових споруд і приміщень;

2) ремонт, технічне обслуговування, діагностика, налагодження, переобладнання побутової, комп’ютерної, телекомунікаційної, периферійної, копіювальної, офісної техніки, технічних засобів навчання, приладів, устаткування та багатофункціонального обладнання, фото-, теле-, відео-, аудіообладнання; виготовлення, реалізація та ремонт металовиробів;

3) виготовлення, реалізація та ремонт меблів, побутових столярних виробів, садово-городнього інвентарю;

4) надання послуг, пов’язаних з проведенням фото-, кіно-, відеозйомки, аудіозапису, а також виробництвом, обробкою, монтажем кіно-, відео-, теле- та аудіопродукції;

5) виготовлення, реалізація та ремонт взуття, швейних і галантерейних виробів, товарів широкого вжитку, власної сувенірної продукції;

6) надання банно-пральних послуг, послуг хімчистки;

7) надання у тимчасове користування предметів культурно-побутового призначення, інвентарю, аудіо- і відеотехніки, театральних і сценічних костюмів, театрального реквізиту, інструментів та обладнання, аудіо- і відеозаписів, експозиційного обладнання, відеокомплексів, відеомонтажних студій, фотопавільйонів, звуколабораторій, відеопереглядових аудиторій, інших площ, інвентарю і обладнання;

8) надання перукарських послуг.

2.2.5. У сфері житлово-комунальних послуг:

1) надання спеціально облаштованих будинків і приміщень, що перебувають на балансі Університету, для тимчасового проживання;

2) надання під час канікул вільних спеціально облаштованих приміщень гуртожитків для тимчасового проживання;

3) надання спеціально облаштованих приміщень гуртожитків Університету для проживання:

- осіб, які навчаються або працюють Університеті;

- вступників до Університету на час проведення вступних випробувань;

- осіб, які направлені у відрядження до Університету;

- осіб, які навчаються в іншому закладі вищої освіти і проживають у гуртожитках Університету згідно з рішенням ректора;

- працівників інших навчальних закладів, установ та організацій;

4) надання громадянам, які користуються послугами постійного або тимчасового проживання, комунальних послуг, послуг з експлуатації та господарського обслуговування будинків і приміщень;

5) заміна сантехнічних виробів, газового, електротехнічного й іншого обладнання у разі пошкодження або знищення з вини користувачів або на вимогу громадян, які користуються послугами постійного або тимчасового проживання, у встановленні поліпшеного обладнання чи нового обладнання до закінчення строку експлуатації встановленого обладнання, визначеного технічними нормативами;

6) надання комунальних послуг користувачам приміщень та будівель, що не перебувають на балансі Університету;

7) надання на вимогу осіб, які проживають у спеціально облаштованих будинках і приміщеннях, що перебувають на балансі Університету, інших послуг з облаштування і утримання будинків і приміщень.

8) виробництво теплової енергії (крім діяльності з виробництва теплової енергії на теплоелектроцентралях, теплоелектростанціях, атомних електростанціях і когенераційних установках та установках з використанням нетрадиційних або поновлюваних джерел енергії), транспортування її магістральними та місцевими (розподільчими) тепловими мережами, постачання теплової енергії;

9) забезпечення Університетом як власником електричних мереж технічної можливості передачі (транзиту) електричної енергії в точку приєднання електроустановок споживача (субспоживача) в певних обсягах у межах дозволеної потужності споживача (субспоживача).

 2.2.6. У сфері інших послуг:

1) надання в оренду будівель, споруд, окремих тимчасово вільних приміщень і площ, іншого рухомого та нерухомого майна або обладнання, що тимчасово не використовується у освітній, навчально-виховній, навчально-виробничій, науковій діяльності, у разі, коли це не погіршує соціально-побутових умов осіб, які навчаються або працюють в Університеті;

2) експлуатаційне та господарське обслуговування приміщень, площ, майна і обладнання, що надано в оренду;

3) надання поліграфічних послуг (редагування, переклад наукової, довідкової, технічної, навчальної, навчально-методичної, художньої літератури, розроблення поліграфічного дизайну); послуг комп’ютерного набору, верстання текстів; рекламних послуг, реалізація власної друкованої продукції, у тому числі інформаційної, рекламної та бланкової (крім видання та реалізації навчальної літератури, методичних, науково-методичних, наукових, науково-технічних видань, друкованих засобів масової інформації (газет, часописів, альманахів тощо), видання та розміщення на веб-сайтах банерів та іншої рекламної продукції в електронній формі;

4) друкування, копіювання, сканування, ламінування, запис інформації на носії;

5) виробництво та реалізація продукції громадського харчування, організація її споживання, у тому числі постачання інших готових страв;

6) забезпечення оформлення атестатів доцента, професора, старшого наукового співробітника, свідоцтв про закінчення аспірантури, докторантури, інших документів про освіту та вчені звання, їхніх дублікатів в установленому законодавством порядку;

7) забезпечення оформлення посвідчення про складання кандидатських іспитів випускниками минулих років;

8) забезпечення оформлення студентських та учнівських квитків, залікових книжок осіб, які навчаються відповідно до договорів, укладених з фізичними і юридичним особами; їхніх дублікатів для всіх категорій осіб, що навчаються в Університеті;

9) забезпечення оформлення документів про освіту в установленому законодавством порядку;

10) здійснення палітурних, брошурувальних робіт;

11) надання послуг банківським установам шляхом розміщення на  поточних та вкладних (депозитних) рахунках у банках державного сектору економіки тимчасово вільних власних надходжень Університету в установленому законодавством порядку;

12) здійснення заходів, пов'язаних із провадженням виставково-ярмаркової діяльності згідно із законодавством;

13) здійснення доступу до Інтернету, локальних і корпоративних комп'ютерних мереж, автоматизованих баз даних і пошукових систем, користування електронною поштою для осіб, які не працюють і не навчаються в Університеті;

14) виготовлення та реалізація продукції навчально-виробничих майстерень, підсобних господарств, інших навчально-виробничих, виробничих, дослідницьких підрозділів, що виготовлена у позанавчальний час та не за рахунок коштів державного і місцевого бюджетів, які забезпечують провадження освітньої діяльності;

15) надання навчально-виробничими, виробничими, дослідницькими підрозділами послуг, що відповідають профілю підготовки кадрів, зокрема проведення робіт з ремонту, відновлення, технічного обслуговування транспортних засобів і технологічного обладнання;

16) надання у короткострокове  (одноразове, цілодобове на строк до одного тижня або не більше шести годин на тиждень протягом календарного року) користування фізичним, юридичним особам площ та/або окремих приміщень, що тимчасово не використовуються в освітній, навчально-виховній, навчально-виробничій, науковій діяльності для проведення освітніх, наукових, спортивних, урочистих, культурних та інших заходів (крім заходів, що проводяться з релігійною метою, або заходів політичних партій), а також іншого рухомого та нерухомого майна або обладнання у разі, коли це не погіршує умов навчання або соціально-побутових умов осіб, які навчаються або працюють в Університеті;

17) надання у короткострокове (на строк до одного місяця) користування відповідно до законодавства місць для базування, зберігання транспортних засобів, зокрема пристаней, причалів, аеродромів, місць для стоянки автомобілів у разі, коли це не погіршує умов навчання або соціально-побутових умов осіб, які навчаються або працюють в Університеті;

18) перевезення вантажів спеціальними транспортними засобами, включаючи морські, річкові та повітряні судна, а також окремих пасажирів або організованих груп населення;

19) виконання вантажно-розвантажувальних робіт;

20) забезпечення аеропортового обслуговування повітряних суден, зокрема забезпечення авіаційної безпеки, обслуговування повітряного руху, надання в користування повітряного простору в зоні відповідальності, забезпечення аеронавігаційною інформацією, метеорологічне, медичне, пошукове, аварійно-рятувальне забезпечення польотів;

21) виконання авіаційних робіт в межах території України і за кордоном в установленому законодавством порядку;

22) надання у тимчасове користування площ для зберігання обладнання, майна, паливно-мастильних матеріалів, інших цінностей, що належать іншим юридичним або фізичним особам;

23) проведення лабораторних аналізів паливно-мастильних матеріалів у встановленому законодавством порядку;

24) проведення випробувань електричного обладнання та електропроводки, повірка приладів обліку води та енергоресурсів, інших технічних приладів, обладнання та систем у встановленому законодавством порядку; проведення робіт з контролю якості води, аналізу стічних вод та опадів;

25) проведення робіт з проектування, розроблення, монтажу, діагностики, ремонту, налагодження та технічного обслуговування систем відеоспостереження, внутрішньої сигналізації, структурованих кабельних систем, телефонних мереж, системи єдиного часу та дзвінків у встановленому законодавством порядку;

26) розроблення, впровадження та обслуговування проектів мультимедійних аудиторій, конференц-залів, Інтернет-кафе.

3. Вимоги щодо організації надання платних послуг

3.1.Університет  зобов'язаний  безкоштовно  надати замовнику повну, доступну та достовірну інформацію щодо порядку та умов надання конкретної платної послуги, її вартості, порядку та строку оплати.

3.2. Для надання платних послуг можуть визначатися структурні підрозділи Університету з відображенням зазначених функцій у положенні,  що затверджується  ректором.

3.3. Платні послуги, визначені цим Порядком, надаються на підставі:

письмової заяви - для фізичної особи, що складається в довільній формі; 

договору (контракту) - для фізичної або юридичної особи;

за фактом оплати надання платної послуги у порядку, визначеному законодавством. У разі якщо відповідно до чинних нормативно-правових актів замовник має право здійснювати оплату послуги частинами або виключно за фактом надання послуги, у відповідному договорі (контракті) зазначаються всі поетапні суми та строки сплати.

4. Порядок встановлення вартості платних послуг

4.1. Встановлення вартості платних послуг, які надає Університет, здійснюється на базі економічно обґрунтованих видатків, які пов’язані з їх наданням.

4.2. На кожний вид платних послуг складається відповідна калькуляція, яка затверджується ректором Університету.

4.3. Складовими вартості витрат є:

- витрати на оплату праці працівників;

- нарахування на фонд оплати праці відповідно до законодавства;

- безпосередні витрати та оплата послуг інших організацій;

- капітальні витрати.

5. Виконавці платних послуг

5.1. Платні послуги  можуть  надаватись  тими  самими структурними  підрозділами,  що  здійснюють  діяльність щодо забезпечення виконання державного замовлення.

5.2. Співробітники університету, які залучаються до надання платних послуг, отримують грошову винагороду за виконану роботу відповідно до чинного законодавства.

5.3. У випадку, коли ресурсів університету не вистачає для надання окремого виду послуг можливе залучення фахівців сторонніх організацій на підставі укладених господарських договорів на виконання робіт (надання послуг).

6. Порядок виконання платних послуг

6.1. Організація надання конкретної платної послуги та її документальне оформлення повинне здійснюватися структурним підрозділом Університету, який відповідальний за її надання , і діє на підставі положення, затвердженого відповідно до законодавства та Статуту Університету.

6.2. На підставі попиту на відповідну платну послугу визначається зміст, обсяг і термін її надання.

6.3. З урахуванням змісту, терміну, залучених матеріально-технічних і трудових ресурсів, необхідних для надання платної послуги, планово-фінансовим відділом здійснюється розрахунок економічно обґрунтованої вартості цієї послуги відповідно до норм чинного законодавства.

7. Порядок розрахування за надані платні послуги

7.1. За надання платних послуг фізичним особам оплата таких послуг здійснюється до початку її надання. Порядок, строки та види оплати за надання послуг юридичним особам може бути передбачена умовами відповідного договору.

7.2. Оплата за послуг вноситься на рахунок Університету через банківські установи.

7.3. Кошти, отримані за надання платних послуг, зараховуються до спеціального фонду бюджету Університету, як плата за послуги, що надаються бюджетними установами відповідно до чинного законодавства.

8. Використання коштів

8.1. Надходження, отримані Університету від надання платних послуг, зараховуються на рахунок, відкритий в Державний казначейській службі України або на поточні рахунки, відкриті в установах банків відповідно до чинного законодавства.

8.2. Надходження, отримані Університетом від надання платних послуг, використовуються відповідно до статті 13 Бюджетного кодексу України і використовуються на покриття витрат Університету.

8.3 Бухгалтерський облік надходжень від плати за послуги, що надаються університетом згідно з його функціональними повноваженнями, та витрачання цих коштів ведеться відповідно до Закону України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні» від 16.07.1999р № 996-ХІV (зі змінами).

Предметні олімпіади у форматі НМТ