Regulations on the student hostel | ХАІ
bellCreated using FigmaVectorCreated using FigmacalendarCreated using Figmaearth-globeCreated using FigmaenvelopeCreated using FigmaFax 1Created using FigmaVectorCreated using FigmaVectorCreated using Figmatelephone-handle-silhouetteCreated using Figma

Положення про студентський гуртожиток

Regulations on the student hostel
of the National Aerospace University «Kharkiv Aviation Institute»

 

Дата введення 23 грудня 2015 р.

1. Загальні положення

1.1. Це положення регламентує функціонування студентського містечка і гуртожитків Національного аерокосмічного університету ім. М.Є. Жуковського «Харківський авіаційний інститут», визначає порядок надання житлової площі в гуртожитках, умови проживання, правила внутрішнього розпорядку (далі - Положення).

1.2. Студентські гуртожитки університету призначені для проживання на період навчання іногородніх студентів, слухачів, аспірантів, докторантів тощо (далі — Студенти), а також Студентів з числа дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, за умови відсутності в них іншого місця проживання, працівників - молодих спеціалістів за рішенням ректорату університету.

1.3. Іноземні громадяни, які навчаються в університеті, розміщуються в гуртожитках на загальних підставах, якщо інше не передбачено контрактом або іншими нормативно-правовими актами.

1.4. Вільні кімнати в гуртожитках можуть використовуватися керівництвом університетом за погодженням з органами студентського самоврядування та первинною профспілковою організацією студентів для створення відокремленого готелю.

1.5. Житлова площа та місця загального користування в гуртожитку не підлягають приватизації, обміну, закладанню. Кожне приміщення в гуртожитку повинне мати функціональне призначення. Перепрофілювання приміщень у гуртожитку може здійснюватися за поданням адміністрації гуртожитку і за погодженням з органами студентського самоврядування та первинною профспілковою організацією студентів.

1.6. У гуртожитки можуть бути поселені іногородні Студенти заочної форми навчання на період проведення екзаменаційної сесії, іногородні абітурієнти на період проведення вступних випробувань.

1.7. Поселення Студентів до студентських гуртожитків здійснюється за рішенням директора студентського містечка університету за погодженням з первинною профспілковою організацією студентів на підставі ордерів відповідно до Житлового кодексу України. При поселенні укладається контракт на проживання.

1.8. Під гуртожитки надаються спеціально збудовані або перебудовані з цією метою будинки. Не допускається розміщення житлових приміщень для проживання Студентів у підвалах, мансардах і цокольних поверхах. Студентські гуртожитки можуть створюватись в орендованих будинках (приміщеннях), що пристосовані під гуртожиток.

1.9. Студентські гуртожитки підпорядковуються ректору університету.

1.10. Студентське містечко здійснює в межах компетенції самостійну господарську діяльність у структурі університету.

1.11. Гуртожитки можуть бути:

- для проживання окремих осіб (житлові приміщення знаходяться в загальному користуванні декількох осіб);

- у гуртожитках для проживання окремих осіб у разі потреби можуть виділятися приміщення для проживання Студентів, що перебувають у шлюбі.

1.12. Гуртожитки можуть поділятись на чоловічі, жіночі, загального проживання або готельного типу, з самообслуговуванням і самоврядуванням залежно від умов проживання, що визначається окремим рішенням ректорату університету і погоджується з первинною профспілковою організацією студентів.

1.13. Працівники університету, або студенти які закінчили навчання, можуть бути поселені в студентський гуртожиток до закінчення навчального року, на період трудових відносин та за рішенням ректорату університету і за погодженням з первинною профспілковою організацією студентів.

1.14. Гуртожитки, крім основного призначення, можуть надавати за окрему плату додаткові послуги, перелік яких визначений відповідними законодавчими та нормативними актами.

1.15. У гуртожитку повинні забезпечуватись необхідні умови для проживання, самостійної навчальної роботи, відпочинку, фізичної культури, виховної роботи. Приміщення санітарно-побутового призначення виділяються і оснащуються згідно з чинними санітарними нормами та правилами утримання гуртожитків.

1.16. Внутрішній розпорядок у гуртожитку встановлюється Правилами внутрішнього розпорядку, що розробляються на підставі цього Положення і затверджуються ректором університету за погодженням з первинною профспілковою організацією студентів.

1.17. Права і обов’язки працівників гуртожитків визначаються посадовими та робочими інструкціями, затвердженими ректором університету, або директором студентського містечка.

1. Надання житлового місця в гуртожитках

2.1. Розміщення Студентів у гуртожитках та виселення з них, умови проживання, права і обов’язки визначаються цим Положенням за погодженням з первинною профспілковою організацією студентів.

2.2. Розподіл місць проживання у гуртожитках між факультетами здійснюється рішенням ректора університету із додержанням санітарних норм за погодженням з первинною профспілковою організацією студентів.

2.3. Списки Студентів на проживання в гуртожитках готуються деканатами факультетів, і затверджуються директором студентського містечка за погодженням з первинною профспілковою організацією студентів.

2.4. На підставі рішення про надання місць у гуртожитку директор студентського містечка укладає контракт із Студентом на проживання в гуртожитку і видає йому ордер, який є єдиною підставою для поселення і проживання у вказаному житловому місці. В ордері зазначається адреса гуртожитку і номер кімнати.

2.5.Облік ордерів та Студентів, які проживають у гуртожитках, оформлення необхідних документів, реєстрація та зняття з реєстрації виконується призначеною для цього особою. Бланки ордерів зберігаються в установленому порядку як документи суворої звітності.

2.6. Студент, який поселяється до гуртожитку, зобов’язаний особисто пред’явити паспорт і здати завідувачу гуртожитку ордер на право зайняти місце в гуртожитку з попередньою оплатою за проживання, але не менше ніж за місяць уперед.

2.7. Студенту, який поселяється до гуртожитку, указується його житлове місце, надається необхідний інвентар, комплект білизни, перепустка на право входу до гуртожитку.

2.8. Студент повинен бути ознайомлений під підпис з Правилами внутрішнього розпорядку гуртожитку та правилами техніки безпеки та правилами пожежної безпеки.

2.9. Документи на реєстрацію Студентів, які поселяються до гуртожитку, подаються адміністрацією студентського містечка у встановленому порядку.

2.10. У разі непередбачених обставин та з поважних причин Студенти, які проживають у гуртожитку, можуть бути переселені до іншої кімнати або гуртожитку за рішенням адміністрації гуртожитку або студентського містечка без погіршення умов проживання.

2.11. Місця в студентських гуртожитках для розміщення студентських сімей визначаються директором студентського містечка із додержанням санітарних норм за погодженням з первинною профспілковою організацією студентів та відповідних деканатів.

2.12. Прийняття на облік студентських сімей, які потребують місць у гуртожитках, здійснюється директором студентського містечка за погодженням з первинною профспілковою організацією студентів. Якщо студентська родина складається із студентів різних вищих навчальних закладів міста, то постановка на облік та надання житла може здійснюватись за домовленістю між цими навчальними закладами.

2.13. У гуртожитках, де проживають студентські сім’ї з дітьми, мають бути відведені місця для зберігання дитячих візків, іграшок тощо, приміщення для тимчасового перебування дітей та їхніх ігор.

3. Користування гуртожитками. Умови проживання

3.1. Вхід до гуртожитку та вихід із гуртожитку дозволяється мешканцям даного гуртожитку:

- вхід з 6:00 до 24:00 години по пред’явленню перепустки, а з 24:00 до 6:00 години по пред’явленню перепустки та із записом у спеціальному журналі причин запізнення;

- вихід з 6:00 до 24:00 години вільно, а з 24:00 до 6:00 години по пред’явленню перепустки та із записом у спеціальному журналі причин виходу із гуртожитку в нічний час.

Відмова вказувати причини запізнення при вході до гуртожитку та причини виходу із гуртожитку з 24:00 до 6:00 години - вважається порушенням перепускного режиму гуртожитку.

3.2. Відвідувачі мають право перебувати в гуртожитку з 8:00 до 23:00. При вході до гуртожитку відвідувач пред’являє черговому документ, який засвідчує особу, і реєструється в книзі відвідувачів. Студент, який проживає в гуртожитку, зобов’язаний особисто зустріти відвідувача, залишити перепустку черговому гуртожитку і провести відвідувача при його виході з гуртожитку.

3.3. Відповідальність за своєчасний вихід з гуртожитку відвідувачів і дотримання ними Правил внутрішнього розпорядку покладається на Студентів, які їх запросили.

3.4. Культурні заходи в гуртожитках здійснюються відповідно до плану, який погоджується з адміністрацією студентського містечка. Усі заходи повинні закінчуватись до 22:00 години.

3.5. У кожній кімнаті, блоці з числа Студентів, які проживають там, обирається староста.

3.6. Усі Студенти, які проживають у гуртожитку, залучаються до господарських робіт із самообслуговування (підтримання порядку і чистоти в місцях проживання та загального користування тощо).

3.7. Студент, який проживає в гуртожитку, має право:

- користуватися приміщеннями навчального, культурно-побутового, медичного та спортивного призначення, камерами зберігання, іншим обладнанням і майном гуртожитку;

- обирати органи студентського самоврядування гуртожитку і бути обраним до їхнього складу;

- через органи студентського самоврядування гуртожитку брати участь у вирішенні питань, пов’язаних з поліпшенням житлово-побуУових умов, організації культурно-виховної роботи і дозвілля, роботи працівників гуртожитку тощо;

- звертатись із скаргами на роботу працівників гуртожитку і житлово-побутові умови, які не відповідають вимогам Положення про студентський гуртожиток і нормам обладнання та утримання гуртожитків, до керівництва університету, інших установ відповідно до Закону України «Про звернення громадян».

3.8. Студент, який проживає у гуртожитку, зобов’язаний:

- знати і виконувати Правила внутрішнього розпорядку;

- своєчасно сплачувати за проживання та додаткові платні послуги, якими він користується;

- підтримувати чистоту і порядок у своїх кімнатах та місцях загального користування, брати участь у всіх видах робіт, пов’язаних із самообслуговуванням;

- дбайливо ставитись до майна гуртожитку, економно витрачати тепло, електроенергію, газ і воду;

- забезпечити наявність дублікатів ключів від кімнати у завідуючого гуртожитком, а при зміні замка у дверях - здати йому відповідний дублікат ключів;

- своєчасно подавати заявки на ремонт електричного, сантехнічного обладнання і меблів;

- про всі надзвичайні події в гуртожитку терміново повідомляти завідуючого гуртожитком та органи студентського самоврядування гуртожитку;

- відшкодовувати заподіяні матеріальні збитки відповідно до законодавства;

- дотримуватися правил техніки безпеки та пожежної безпеки;

- реєструвати додаткові побутові електроприлади у завідуючого гуртожитком;

- попереджувати завідуючого гуртожитком при залишенні гуртожитку на тривалий час (більше 5 діб);

- після закінчення навчання або при достроковому позбавленні права на проживання в гуртожитку здати майно гуртожитку, що перебувало в його користуванні, і кімнату в належному стані та виселитися з гуртожитку в двотижневий термін.

3.9. Студенту, який проживає у гуртожитку, забороняється:

- переселятися з однієї кімнати в іншу без погодження із завідуючим гуртожитком;

- переробляти чи переносити інвентар і меблі з одного приміщення до іншого або виносити їх з гуртожитку без дозволу завідувача гуртожитку;

- проводити електромонтажні роботи в кімнатах та в гуртожитку, переробляти і ремонтувати електроустаткування;

- користуватися електрообігрівачами та електроплитами в житлових кімнатах;

- проводити масові заходи в гуртожитку без письмового дозволу адміністрації студентського містечка;

- залишати сторонніх осіб після 23:00 без письмового дозволу адміністрації студентського містечка;

- палити тютюнові вироби, вживати та зберігати спиртні напої, наркотичні або токсичні речовини, перебувати в гуртожитку в стані алкогольного, токсичного або наркотичного сп’яніння;

- порушувати тишу з 22:00 до 07:00 години;

- створювати шум, а також вмикати телевізійну, комп’ютерну та аудіоапаратуру на гучність, що перевищує звукоізоляційність кімнати;

- тримати в гуртожитку тварин.

3.10. За активну участь у культурних заходах, роботах з покращення умов проживання, стану гуртожитку та прилеглої території Студенти, які проживають у гуртожитку, можуть бути заохочені.

За порушення Правил внутрішнього розпорядку в гуртожитку на Студентів, які проживають у гуртожитку, накладаються такі стягнення:

- зауваження;

- додаткові господарські роботи по обслуговуванню гуртожитку;

- догана;

- відмова в поселенні до гуртожитку на наступний навчальний рік;

- розірвання угоди на проживання;

- відрахування з університету.

3.11. Заохочення або стягнення Студентам, які проживають у гуртожитку, у встановленому порядку виносяться ректором університету або адміністрацією студентського містечка за поданням органів студентського самоврядування та первинної профспілкової організації студентів.

3.12. Порядок проживання Студентів у гуртожитках у канікулярний період визначається з урахуванням їх побажань директором студентського містечка.

4. Виселення із студентських гуртожитків

4.1. При відрахуванні з університету (у тому числі при його закінченні), розірвання трудових відносин, розірванні контракту на проживання Студенти, які проживали в гуртожитку, залишають його в установленому порядку в двотижневий термін від дня видачі відповідного наказу.

4.2. У разі, коли з поважних причин Студент не може залишити гуртожиток у відповідний термін, рішенням директора студентського містечка за погодженням з первинною профспілковою організацією студентів цей термін може бути прб^@вжений.

4.3. Виселення Студента з гуртожитку здійснюється відповідно до законодавства України. У разі порушення Студентом угоди на проживання в гуртожитку він виселяється з гуртожитку, повністю відшкодовуючи заподіяні збитки.

5. Плата за житло та послуги

5.1. Вартість місця проживання в гуртожитку складається з вартості його утримання та вартості обов’язкових побутових послуг, додаткових послуг, що надаються Студентам, які проживають у гуртожитку.

5.2. Конкретний розмір оплати за проживання в гуртожитках встановлюється директором студентського містечка та затверджується наказом ректора і розраховується відповідно до законодавства, тарифів, порядку розрахунків за комунальні послуги залежно від рівня комфортності житла.

5.3. Конкретний розрахунок розміру оплати та вартості послуг за проживання в гуртожитках погоджується з первинною профспілковою організацією; вони доводяться до відома студентів.

5.4. Оплата за житло та надані послуги здійснюється не менше ніж за місяць уперед.

5.5. Додаткові послуги, що надаються за бажанням Студентам, які проживають у гуртожитку, сплачуються окремо.

6. Обов’язки керівництва адміністрації студентського містечка

6.1. Адміністрація студентського містечка несе відповідальність за належну експлуатацію і утримання гуртожитків, дотримання в них установленого порядку і Правил внутрішнього розпорядку, організацію побуту Студентів, які проживають у гуртожитку, виховної, культурної і спортивно-оздоровчої роботи.

6.2. Адміністрація студентського містечка та адміністрація гуртожитку повинні дотримуватись Положення про студентський гуртожиток університету, контракту, укладеного зі Студентом, та норм чинного законодавства.

6.3. Адміністрація студентського містечка та адміністрація гуртожитку здійснюють безпосереднє керівництво господарською діяльністю та експлуатацією гуртожитку, організацією проживання та побуту Студентів з додержанням санітарних, екологічних та протипожежних норм.

6.4. Адміністрація студентського містечка та адміністрація гуртожитку зобов’язані:

- забезпечити виконання Правил внутрішнього розпорядку в гуртожитку;

- утримувати приміщення гуртожитку в належному стані відповідно до встановлених санітарних норм та правил;

- укомплектовувати гуртожитки меблями, обладнанням, білизною та іншим інвентарем відповідно до встановлених норм;

- проводити обмін постільної білизни відповідно до санітарних правил;

- забезпечувати Студентів, які проживають у гуртожитку, необхідним обладнанням, інвентарем, інструментом і матеріалами для робіт з обслуговування та прибирання гуртожитку і прилеглої території;

- здійснювати заходи з охорони матеріальних цінностей гуртожитку та матеріальних цінностей Студентів, які проживають у гуртожитку;

- своєчасно організовувати проведення ремонту гуртожитку, інвентарю, обладнання, утримувати в належному стані закріплену територію та зелені насадження;

- здійснювати заходи з покращення житлово-побутових умов у гуртожитку, своєчасно приймати заходи з реалізації пропозицій Студентів, які проживають у гуртожитку, інформувати їх про прийняті рішення;

- надавати Студентам, які проживають у гуртожитку, необхідні побутові послуги, виділяти в гуртожитку приміщення для проведення виховної роботи, самостійного навчання, культурних і спортивних заходів;

- укомплектовувати штати гуртожитку в установленому порядку обслуговуючим персоналом;

- сприяти у вирішенні питань побуту і відпочинку Студентів, які проживають у гуртожитку;

- інформувати Студентів про прийняття рішень, які стосуються їхнього проживання та побуту;

- забезпечувати необхідне освітлення і тепловий режим у всіх приміщеннях відповідно до встановлених норм комфортності;

- забезпечувати своєчасне фінансування витрат на утримання гуртожитків.

6.5. Ректорат університету, адміністрація студентського містечка спільно з первинною профспілковою організацією студентів розглядають суперечності та можливі конфліктні ситуації.

6.6. Адміністрація гуртожитку несе відповідальність за збереження майна студентів, зданого до камери зберігання гуртожитку. За речі, які не були здані на зберігання, адміністрація відповідальності не несе.

6.7. Ректорат університету, адміністрація студентського містечка спільно з первинною профспілковою організацією студентів може ство|Ловати будівельні загони для проведення робіт на території гуртожитку, студентського містечка університету.

6.8. Поточний ремонт гуртожитків полягає в систематичному і своєчасному проведенні робіт із збереження конструктивних елементів, оздоблювання, інженерного обладнання і елементів зовнішнього благоустрою від передчасного зносу, а також з усунення дрібних пошкоджень і несправностей, що з’явилися під час експлуатації, наладки та регулювання інженерного обладнання.

6.9. При виконанні капітального ремонту гуртожитку, якщо його неможливо виконати без відселення, Студентам на час ремонту адміністрація студентського містечка за погодженням з комітетом первинної профспілкової організації студентів університету надає житлову площу в тому самому або в іншому гуртожитку. Після закінчення капітального ремонту Студентам надається житлова площа, яку вони займали раніше.

7. Функціонування гуртожитків у складі студентського містечка

7.1. Студентське містечко створене рішенням Міністерства освіти і науки України.

7.2. До студентського містечка можуть входити підприємства громадського харчування, медичного і побутового обслуговування, спортивні споруди та інші будівлі, територія, на якій вони розташовані, та виробничі приміщення, майстерні, необхідні для експлуатації і підтримки життєдіяльності споруд, інженерного обладнання та комунікацій тощо.

7.3. Цільове призначення студентського містечка полягає в забезпеченні житлових, побутових, культурних, спортивних та інших потреб Студентів, наданні їм медико-оздоровчих, культурно-побутових, торговельних та інших послуг.

7.4. Управління студентським містечком здійснюється адміністрацією, склад якої визначається ректором університету. Адміністрація студентського містечка визначає основні напрямки економічного і соціального розвитку, керує усією діяльністю і організовує роботу студентського містечка, вирішує питання вдосконалення його структури.

7.5. Безпосереднє керівництво господарською діяльністю і експлуатацією студентського містечка, організація побуту Студентів, підтримання установленого порядку здійснюється директором студентського містечка, який несе за це персональну відповідальність.

7.6. З метою забезпечення експлуатації і ремонту будинків та споруд студентського містечка, надання послуг Студентам створюються залежно від потреб необхідні підрозділи і служби.

7.7. Функціональні обов’язки працівників студентського містечка визначаються директором студентського містечка та затверджуються ректором.

7.8. Адміністрація студентського містечка співпрацює з первинною профспілковою організацією студентів, з відділом НВР з питань навчально-виховної роботи, організації дозвілля та спорту, харчування, медичного обслуговування тощо.

Предметні олімпіади у форматі НМТ