Regulations on the quality assurance system of educational activities and higher education | ХАІ
bellCreated using FigmaVectorCreated using FigmacalendarCreated using Figmaearth-globeCreated using FigmaenvelopeCreated using FigmaFax 1Created using FigmaVectorCreated using FigmaVectorCreated using Figmatelephone-handle-silhouetteCreated using Figma
HomeUniversityNormative baseRegulationsRegulations on the organization of the quality management systemRegulations on the quality assurance system of educational activities and higher education

Положення про систему забезпечення якості освітньої діяльності та вищої освіти

Regulations on the quality assurance system
of educational activities and higher education
at the National Aerospace University «Kharkiv Aviation Institute»

Затверджено:
Вченою радою
Національного аерокосмічного університету
ім. М.Є. Жуковського «Харківський авіаційний інститут»
протокол № 13 від 19 квітня 2017 року

СУЯ ХАІ-НМВ-П/011:2017

Дата введення 20 квітня 2017 р.

Редакція № 1

1. Загальні положення

1.1 Положення про систему внутрішнього забезпечення якості освітньої діяльності та вищої освіти Національного аерокосмічного університету ім. М.Є. Жуковського «Харківський авіаційний інститут» (далі - Положення) розроблено відповідно до закону України «Про вищу освіту» від 01.07.2014 № 1556-VII (зі змінами) і з урахуванням вимог Стандартів і рекомендацій щодо забезпечення якості в Європейському просторі вищої освіти (ESG). Положення охоплює всі види освітньої діяльності й процеси, які впливають на якість освітніх послуг, що надаються в Національному аерокосмічному університеті ім. М.Є. Жуковського «Харківський авіаційний інститут» (далі - Університет).

1.2 Систему внутрішнього забезпечення освітньої діяльності й вищої освіти Університету спрямовано на таке:

- демонстрація можливостей Університету надавати якісні освітні послуги, які виповідають чинним законодавчим та регламентуючим нормативним документам у сфері вищої освіти, а також задовольняють сучасним вимогам і потребам національного та міжнародного ринків праці;

- орієнтація співробітників Університету на підвищення якості освітніх послуг і підтримку результативного функціонування системи.

1.3 Система внутрішнього забезпечення освітньої діяльності та вищої освіти Університету складається з таких стандартів:

- політика щодо забезпечення якості;

- розроблення й затвердження освітніх програм;

- студентоцентричне навчання, викладання й оцінювання;

- зарахування, досягнення, визначення й атестація студентів;

- викладацький персонал;

- навчальні ресурси й підтримка студентів;

- інформаційний менеджмент;

- публічна інформація;

- поточний моніторинг і періодичний перегляд програм;

- запобігання академічному плагіату в наукових працях співробітників, студентів, аспірантів і докторантів Університету і його виявлення;

- циклічне зовнішнє забезпечення якості.

1.4 Вимоги Положення є обов'язковими для виконання всіма підрозділами та персоналом Університету, задіяними в системі внутрішнього забезпечення якості вищої освіти.

2. Нормативно-законодавча база

Положення містить посилання на такі нормативні документи й законодавчі акти:

1) Закон України «Про вищу освіту» від 01.07.2014 №2 1556-VII (зі змінами);

2) Закон «Про доступ до публічної інформації» від 13.01.2011 №2 2939-УІ (зі змінами);

3) Стратегія реформування вищої освіти в Україні до 2020 року (проект);

4) Постанова Кабінету Міністрів України від 30 грудня 2015 року № 1187 «Про затвердження Ліцензійних умов провадження освітньої діяльності закладів освіти»;

5) стандарти і рекомендації щодо забезпечення якості в Європейському просторі вищої освіти (ESG), ухвалено Міністерською конференцією в Єревані, 14 - 15 травня 2015 р.;

6) матеріали семінару «Методичні рекомендації щодо опису освітньої програми в контексті нових стандартів вищої освіти» (24.03.2017);

7) Статут Національного аерокосмічного університету ім. М.Є. Жуковського «Харківський авіаційний інститут»;

8) Умови прийому та Правила прийому;

9) Положення «Про організацію освітнього процесу»;

10) Правила внутрішнього розпорядку;

11) Положення «Про конференцію трудового колективу»;

12) Колективний договір;

13) Положення «Про приймальну комісію»;

14) Положення «Про Вчену Раду Університету»;

15) Положення «Про Наглядову раду»;

16) Положення «Про порядок проведення конкурсу на заміщення вакантних посад, призначення та звільнення з посад, продовження терміну роботи науково-педагогічних працівників Національного аерокосмічного університету ім. М.Є. Жуковського "Харківський авіаційний інститут"»;

17) Політика у сфері якості надання освітніх послуг Національного аерокосмічного університету ім. М.Є. Жуковського «Харківський авіаційний інститут»;

18) Положення «Про освітній процес»;

19) Положення «Про порядок перезарахування навчальних дисциплін та визначення академічної різниці»;

20) Положення «Про самостійну роботу студентів в Національному аерокосмічному університеті ім. М.Є. Жуковського «Харківський авіаційний інститут»;

21) Положення «Про порядок переведення, відрахування та поновлення студентів»;

22) Положення «Про студентське самоврядування Національного аерокосмічного університету ім. М.Є. Жуковського «Харківський авіаційний інститут»;

23) Положення «Про організацію прийому і навчання іноземних громадян українською (російською) мовою за денною формою навчання у Національному аерокосмічному університеті ім. М.Є. Жуковського "Харківський авіаційний інститут"»;

24) Положення «Про забезпечення права студентів на вибір навчальних дисциплін»;

25) Положення «Про модульно-рейтингову систему оцінювання знань студентів;

26) Положення «Про академічні відпустки та повторне навчання студентів в Національному аерокосмічному університеті ім. М.Є. Жуковського "Харківський авіаційний інститут"»;

27) Положення «Порядок замовлення та видачі документів про вищу освіту»;

28) Положення «Про академічну мобільність студентів та аспірантів Національного аерокосмічного університету ім. М.Є. Жуковського "Харківський авіаційний інститут"»;

29) Положення «Про порядок ведення журналів обліку відвідування й успішності студентів академічних груп»;

30) Положення «Про порядок створення та організацію роботи державної екзаменаційної комісії в Національному аерокосмічному університеті ім. М.Є. Жуковського "Харківський авіаційний інститут"»;

31) Положення «Про порядок призначення і виплати стипендій студентам Національного аерокосмічного університету ім. М.Є. Жуковського "Харківський авіаційний інститут"»;

32) Положення «Про порядок преміювання викладачів ХАІ, які здійснюють наукове керівництво аспірантів-іноземців та наукове консультування докторантів-іноземців»;

33) Положення «Рейтингове оцінювання діяльності науково-педагогічних працівників, кафедр і факультетів»;

34) Положення «Про оцінювання залишкових знань студентів (проведення ректорських контрольних робіт з навчальних дисциплін)»;

35) Положення «Норми часу для планування і обліку роботи науково- педагогічних працівників»;

36) Положення «Організація виконання дипломних проектів (робіт)»;

37) Положення «Про забезпечення доступу до публічної інформації в Національному аерокосмічному університеті ім. М.Є. Жуковського "Харківський авіаційний інститут"»;

38) Положення «Про систему запобігання та виявлення академічного плагіату».

3. Терміни та визначення понять

У Положенні застосовано терміни та визначення понять, що наведені в законі України «Про вищу освіту»:

3.1 навчальний заклад - організація, яка надає освітні послуги;

3.2 надавач освітніх послуг - особа, яка надає освіту тому, хто навчається;

3.3 освітній процес - це інтелектуальна, творча діяльність у сфері вищої освіти і науки, що провадиться в Університеті через систему науково- методичних і педагогічних заходів та спрямована на передачу, засвоєння, примноження й використання знань, умінь та інших компетентностей у осіб, які навчаються, а також на формування гармонійно розвиненої особистості;

3.4 освітня діяльність - це діяльність, що провадиться з метою забезпечення здобуття вищої, післядипломної освіти й задоволення інших освітніх потреб здобувачів вищої освіти й інших осіб;

3.5 система забезпечення якості освіти - сукупність взаємозв'язаних або взаємодійних внутрішніх процесів, спрямованих на організацію освітнього процесу у вищому навчальному закладі, що відповідає стандартам вищої освіти, забезпечує здобуття особами якісної вищої освіти та сприяє створенню нових знань;

3.6 якість вищої освіти - рівень здобутих особою знань, умінь, навичок, інших компетентностей, що відображає її компетентність відповідно до стандартів вищої освіти;

3.7 якість освітньої діяльності - рівень організації освітнього процесу у вищому навчальному закладі, що відповідає стандартам вищої освіти, забезпечує здобуття особами якісної вищої освіти та сприяє створенню нових знань.

4. Стандарти системи внутрішнього забезпечення якості вищої освіти Університету

4.1 Політика щодо забезпечення якості

4.1.1 Керівництво Університету формує політику у сфері якості відповідно до стратегії управління Університетом, яка спрямована на залучення учасників освітнього процесу й зацікавлених сторін до постійного його поліпшення на всіх рівнях Університету. Політика у сфері якості затверджується вченою радою і вводиться в дію наказом ректора Університету.

4.1.2 Затверджена політика у сфері якості поширюється та роз’яснюється співробітникам в межах Університету на загальних зборах трудового колективу, а також керівниками структурних підрозділів на засіданнях або нарадах підрозділів і розміщується на офіційному веб-сайті Університету, щоб забезпечити її доступність для всіх зацікавлених сторін.

4.1.3 Політика у сфері якості Університету:

а)  відповідає стандартам вищої освіти, вимогам до ліцензування освітньої діяльності та акредитації освітніх програм;

б)  орієнтована на задоволення потреб та очікувань замовників і підтримує розвиток культури якості, у межах якої всі внутрішні сторони беруть на себе відповідальність за якість і долучаються до забезпечення якості на всіх рівнях Університету;

в)      спрямована на задоволення вимог і постійне поліпшення результативності внутрішньої системи забезпечення якості освіти;

г)  служить основою для встановлення та перегляду цілей у сфері якості;

д)  відображає зв'язок між науково-дослідною роботою та навчанням і викладанням, а також враховує як національний контекст, у якому працює навчальний заклад, так і університетський контекст і стратегічний підхід;

е)  постійно аналізується на придатність і актуальність.

4.1.4 Політика у сфері якості Університету реалізується шляхом виконання таких дій:

а)  розроблення, впровадження, підтримки й постійного вдосконалення внутрішньої системи забезпечення якості вищої освіти;

б)  стимулювання керівництва й співробітників факультетів, наукових шкіл, кафедр та інших структурних підрозділів і студентів до того, щоб вони брали на себе відповідальність за забезпечення якості освітнього процесу;

в)  забезпечення академічної доброчесності й свободи, пильнуючи за виявами академічного шахрайства;

г)  запобігання будь-яким проявам нетолерантності чи дискримінації до студентів або співробітників Університету;

д)  залучення зовнішніх сторін до забезпечення якості.

4.2 Розроблення й затвердження програм

4.2.1 Освітні програми за якими надаються освітні послуги в Університеті відповідають визначеним у них цілям, включаючи заплановані результати навчання. У них чітко визначено кваліфікації, що отримають випускники внаслідок навчання за програмою. Зазначено відповідний освітній рівень за національною рамкою кваліфікацій для вищої освіти, яка відповідає Рамці кваліфікацій для Європейського простору вищої освіти і міжнародній класифікації освіти (ISCED-F).

4.2.2 Процес розроблення освітніх програм в Університеті реалізується відповідно до Закону України «Про вищу освіту», Ліцензійних умов провадження освітньої діяльності закладів освіти й Методичних рекомендацій щодо опису освітньої програми в контексті нових стандартів вищої освіти.

4.2.3 Освітню програму (освітньо-професійну, освітньо-наукову) для певної спеціальності розробляє проектна група, яку очолює керівник-гарант і яка складається з провідних науково-педагогічних працівників Університету. Проектна група створюється розпорядженням проректора з науково-педагогічної роботи Університету за рекомендацією науково-методичної комісії відповідно до спеціальності. У складі проектної групи має бути не менше трьох осіб:

1) для першого (бакалаврського) рівня:

- три особи, що мають науковий ступінь та/або вчене звання,

- керівник проектної групи (гарант освітньої програми), який має науковий ступінь та/або вчене звання за відповідною або спорідненою спеціальністю, та не менше 10 років стажу науково-педагогічної та/або наукової роботи;

2) для другого (магістерського) рівня:

- три особи, що мають науковий ступінь та вчене звання, з них не менше одного доктора наук або професора,

- керівник проектної групи, який має науковий ступінь та/або вчене звання за відповідною або спорідненою спеціальністю та не менше 10 років стажу науково-педагогічної та/або наукової роботи;

3) для третього рівня:

- три особи, що мають науковий ступінь та вчене звання, з них не менше двох докторів наук,

- керівник проектної групи, який має науковий ступінь та вчене звання за відповідною або спорідненою спеціальністю та не менше 10 років стажу науково-педагогічної та/або наукової роботи.

4.2.3 Керівник проектної групи є гарантом лише однієї освітньої програми.

4.2.4 Відповідальним за роботу проектної групи й отримані результати є керівник-гарант освітньої програми. Він контролює виконання ліцензійних вимог під час започаткування й упровадження освітньої діяльності за відповідною освітньою програмою.

4.2.5 Науково-методична комісія Університету за профілем відповідно до спеціальності наглядає за діяльністю проектної групи й контролює якість виконання покладених на цю групу функцій, надає інформацію проректору з науково-педагогічної роботи. Гарант освітньої програми під час її розроблення взаємодіє із завідувачем випускової кафедри, на якій буде реалізовуватися освітня програма задля забезпечення подальшого якісного виконання цієї програми.

4.2.6 Освітня програма оформлюється згідно з рекомендаціями щодо опису освітньої програми (п. 5 Розділу 2) і містить таку інформацію:

- кваліфікація, яка присуджується;

- тривалість програми;

- кількість кредитів;

- рівень кваліфікації відповідно до НРК та ЄРК;

- галузь(-і) знань за національною класифікацією освіти й міжнародною класифікацією освіти (ISCED-F);

- особливі умови прийому (якщо це доречне);

- механізми визнання попереднього навчання;

- вимоги щодо завершення програми;

- профіль програми;

- програмні результати навчання;

- структурно-логічна схема освітньої програми з кредитами ЄКТС;

- форма навчання;

- правила екзаменування та шкала оцінювання;

- обов’язкові або вибіркові вікна мобільності (якщо це доречне);

- практика/стажування (якщо це доречне);

- навчання на робочому місці/стажування;

- склад робочої групи;

- рецензії-відгуки зовнішніх стейкголдерів;

- професійні профілі випускників;

- доступ до подальшого навчання.

4.2.7 Освітня програма за певною спеціальністю розглядається на засіданні випускової кафедри, вченої ради факультету, на якому реалізується освітня програма, погоджується навчально-методичною комісією за профілем відповідно до спеціальності, затверджується вченою радою Університету й уводиться в дію наказом ректора Університету.

4.3 Студентоцентричне навчання, викладання та оцінювання

4.3.1 В Університеті підтримується запровадження студентоцентричного навчання, викладання та оцінювання й забезпечується таке викладання програм, що заохочує студентів до активної участі в організації освітнього процесу.

4.3.2 Реалізація студентоцентричного навчання й викладання в Університеті базується на таких принципах:

а)   повага й увага до різноманітності студентів та їхніх потреб, уможливлюючи гнучкі навчальні траєкторії;

б)   застосування різних способів надання освітніх послуг, якщо це є доцільним;

в)   гнучке використання різноманітних педагогічних методів;

г)   регулярне оцінювання й коригування способів надання освітніх послуг і педагогічних методів;

д)   підтримка у студентів відчуття автономності й забезпечення для них відповідного супроводу та підтримки з боку викладачів;

е)   розвиток взаємоповаги у стосунках студент - викладач;

ж)   наявність належних процедур розгляду студентських скарг.

4.3.3 В Університеті для оцінювання досягнень і прогресу студентів застосовується модульно-рейтингова система оцінювання знань студентів, метою якої є:

- підвищення зацікавленості студентів до навчального процесу;

стимулювання систематичної та самостійної роботи студентів;

- підвищення об’єктивності оцінювання знань студентів;

- виявлення та розкриття особливих здібностей студентів;

- підвищення ефективності праці науково-педагогічних працівників.

Правила застосування модульно-рейтингової системи викладено в Положенні «Про модульно-рейтингову систему оцінювання знань студентів».

4.3.4 Контроль і моніторинг досягнень студентів

4.3.4.1 Порядок контролю й моніторингу досягнень студентів, який описано в Положенні «Про організацію освітнього процесу», базується на проведені відповідних контрольних заходів. Такі заходи проводять з метою встановлення рівня засвоєння здобувачем теоретичного матеріалу й практичних навичок, які передбачено в програмах (робочих програмах) навчальних дисциплін, що викладаються в Університеті.

4.3.4.2 Контрольні заходи включають поточний, підсумковий контроль і оцінювання залишкових знань студентів.

4.3.4.2.1 Поточний контроль

Поточний контроль здійснюють під час проведення практичних, лабораторних, семінарських та інших занять з метою перевірки рівня засвоєння здобувачем певної теми або розділу (змістового модулю) навчальної дисципліни. Поточний контроль реалізується у формах опитування, захисту лабораторних робіт, виступів на семінарських і практичних заняттях, експрес-контролю тощо, перевірки результатів виконання різноманітних індивідуальних завдань, контролю засвоєння навчального матеріалу, запланованого для самостійного опрацювання здобувачем, уміння публічно або письмово подати певний матеріал (презентацію). Форми проведення поточного контролю й максимальні бали за них визначають відповідні кафедри й зазначають у робочій програмі відповідної навчальної дисципліни.

4.3.4.2.2 Підсумковий контроль

Підсумковий контроль проводять з метою оцінювання результатів навчання на окремих його завершальних етапах або на певному рівні вищої освіти. Підсумковий контроль містить семестровий контроль і атестацію.

4.3.4.2.3 Семестровий контроль

Семестровий контроль проводять у формі семестрового іспиту, диференційованого заліку, заліку, захисту курсової роботи (проекту) в обсязі, визначеному в робочій програмі навчальної дисципліни навчального матеріалу, що вивчався протягом семестру, у терміни, установлені в робочому навчальному плані.

На рівні викладача можуть застосовуватися такі форми контролю:

- усний контроль,

- письмовий контроль (тести, контрольні завдання),

- контроль з використанням комп’ютерних технологій,

- змішаний контроль (комбінований).

Форми контролю і критерії оцінювання визначаються викладачем у робочій програмі начальної дисципліни залежно від мети й часу контролю і на початку семестру доводяться до відома студентів.

Результати семестрового контролю реєструють у накопичувальній заліково-екзаменаційній відомості системи Pilot і електронній системі рейтингу студентів. За результатами семестрового контролю здійснюється допуск до продовження навчання в наступному семестрі.

Відомості про вивчені предмети й складені заліки й іспити заносяться до академічної довідки окремо за кожний семестр. Студенту, який навчався в декількох вищих закладах освіти, видається академічна довідка, до якої заносяться оцінки, одержані ним під час навчання в цих закладах освіти. У цьому випадку до академічної довідки перед переліком предметів, складених в Університеті, заносяться предмети, складені в інших вищих закладах освіти й вказується назва цих закладів освіти. Студентам, які вибули з першого курсу вищого закладу освіти й не складали іспити і заліки, видається академічна довідка із записом, що студент заліків та іспитів не складав.

4.3.4.2.4 Оцінювання залишкових знань студентів

Оцінювання залишкових знань студентів проводиться у формі ректорських контрольних робіт (надалі - РКР) з навчальних дисциплін згідно з Положенням «Про оцінювання залишкових знань студентів у формі ректорських контрольних робіт з навчальних дисциплін».

РКР - контрольний захід із навчальної дисципліни, який здійснюється з метою виявлення рівня залишкових знань студентів і контролю якості навчального процесу. Цей контрольний захід здійснюють з дисциплін, вивчення яких закінчено у попередньому семестрі або навчальному році, використовуючи в повному обсязі матеріали, які передбачено в програмах цих навчальних дисциплін.

4.4 Зарахування, навчання й атестація студентів

4.4.1 Прийом на навчання до Університету

4.4.1.1 Прийом на навчання до Університету здійснюється на конкурсній основі відповідно до Умов прийому на навчання до вищих навчальних закладів, затверджених Міністерством освіти і науки.

Відповідно до Умов прийому на навчання до вищих навчальних закладів вчена рада Університету затверджує Правила прийому до Університету, які оприлюднюються на офіційному веб-сайті Університету.

Прийом на навчання до Університету іноземних громадян, які навчаються українською (російською) мовою за денною формою навчання, здійснюється згідно з діючим в Університеті положенням «Організація прийому і навчання іноземних громадян, які навчаються українською (російською) мовою за денною формою навчання у Національному аерокосмічному університеті ім. М.Є. Жуковського "Харківський авіаційний інститут"».

4.4.2 Навчання

Навчання учасників освітнього процесу в Університеті здійснюється відповідно до Положення «Про організацію освітнього процесу» та освітніх програм.

4.4.3 Атестація здобувачів

4.4.3.1 Атестація здобувачів - це встановлення відповідності засвоєних здобувачем рівня і обсягу знань, умінь, інших компетентностей вимогам стандартів вищої освіти. Атестацію здійснюють відкрито й гласно.

4.4.3.2 Атестацію осіб, які здобувають ступінь бакалавра або магістра, здійснює екзаменаційна комісія, до складу якої можуть включатися представники роботодавців та їх об’єднань. Завдання, порядок формування, організацію і підбиття підсумків роботи екзаменаційної комісії в Університеті регламентуються згідно з Положенням «Про створення та організацію роботи екзаменаційної (атестаційної) комісії» в Національному аерокосмічному університеті ім. М.Є. Жуковського "Харківський авіаційний інститут"». Університет на підставі рішення екзаменаційної комісії присуджує особі, яка успішно виконала відповідну освітню програму на певному рівні вищої освіти й пройшла атестацію, відповідний ступінь вищої освіти, присвоює відповідну кваліфікацію і видає документ про вищу освіту. Форма атестації здобувача (комплексний іспит, іспит, захист дипломної (магістерської) роботи (проекту) тощо) на певному рівні вищої освіти визначається освітньою програмою і відображається в навчальному плані за певною спеціальністю.

4.4.3.4 Оцінки, отримані з навчальних дисциплін, за виконання індивідуальних завдань та навчальних практик, стажувань не підлягають перескладанню. Здобувача, який під час складання атестації отримав незадовільну оцінку або його було не допущено до атестації, відраховують з Університету, і видають йому академічну довідку.

4.4.3.5 Атестацію осіб, які здобувають ступінь доктора філософії, здійснюють постійно діючі або разові відповідні спеціалізовані вчені ради Університету на підставі публічного захисту наукових досягнень у формі дисертації.

4.4.3.6 Атестацію осіб, які здобувають ступінь доктора наук, здійснюють постійно діючі відповідні спеціалізовані вчені ради Університету на підставі публічного захисту наукових досягнень у вигляді дисертації, опублікованої монографії або сукупності статей, опублікованих у вітчизняних та/або міжнародних рецензованих фахових виданнях, перелік яких затверджено центральним органом виконавчої влади у сфері освіти і науки.

4.4.3.7 Атестація осіб, які беруть участь у програмах академічної мобільності здійснюється відповідно до Положення «Про академічну мобільність студентів та аспірантів Національного аерокосмічного університету ім. М.Є. Жуковського "Харківський авіаційний інститут"».

4.4.4 Переривання навчання

4.4.4.1 Академічна відпустка

Здобувач може оформити перерву в навчанні (академічну відпустку) згідно з Положенням «Про академічні відпустки та повторне навчання студентів в Національному аерокосмічному університеті ім. М.Є. Жуковського "Харківський авіаційний інститут"». Академічна відпустка надається у зв'язку з обставинами, які унеможливлюють виконання навчального плану (за станом здоров'я, призовом на строкову військову службу у разі втрати права на відстрочку від неї, навчанням або стажуванням в освітніх і наукових установах іноземних держав тощо) у випадку зниження працездатності внаслідок порушень функцій організму, що зумовлені гострими захворюваннями, які потребують тривалого відновлювального лікування, загостреннями хронічних захворювань або частими захворюваннями (понад один місяць за семестр); анатомічними дефектами, що не дають змоги провести відновлювальне лікування під час навчання; нещасний випадок. Відпустки по вагітності та пологах, відпуски по догляду за дитиною до досягнення нею віку трьох років, а в разі, коли дитина хворіє і потребує домашнього догляду, - до досягнення нею 6-річного віку, надаються відповідно до Кодексу законів про працю України.

4.4.4.2 Повторне навчання

В Університеті передбачено можливість проходження повторного навчання працездатним студентом (який не має права на отримання академічної відпустки) курсу навчання за певний семестр, навчальний план якого студент не виконав у повному обсязі з поважних причин: через тривалі захворювання, пов'язані, зокрема, з епідеміями; часті захворювання (понад один місяць за семестр); службові відрядження; складні сімейні обставини, зокрема необхідність догляду за членами сім'ї тощо. Проходження повторного навчання студентом оформлюється згідно з Положенням «Про академічні відпустки та повторне навчання студентів в Національному аерокосмічному університеті ім. М.Є. Жуковського "Харківський авіаційний інститут"».

Студент першого курсу Університету правом на повторне навчання не користується.

Ректор має право надавати академічну відпустку або повторне навчання студентам за умови наявності всіх необхідних документів.

4.4.5 Переведення студентів

4.4.5.1 Переведення студентів з будь-якого ВНЗ до Університету незалежно від форми навчання, напряму підготовки фахівців з вищої освіти, спеціальності здійснюється за взаємною згодою ректора Університету й керівника іншого ВНЗ згідно з діючим в Університеті Положенням «Порядок переведення, відрахування та поновлення студентів».

4.4.5.2 Переведення студентів, а також поновлення в числі студентів осіб, яких було відраховано з вищих закладів освіти, здійснюється, як правило, під час літніх або зимових канікул згідно з діючим в Університеті Положенням «Порядок переведення, відрахування та поновлення студентів».

Переведення студентів на перший курс Університету забороняється.

4.4.6 Відрахування

4.4.6.1 Здобувача може бути відраховано з Університету з таких причин:

- завершення навчання за відповідною освітньою програмою;

- за власним бажанням;

- у зв’язку з переведенням до іншого ВНЗ;

- невиконання навчального плану;

- порушення навчальної дисципліни і Правил внутрішнього розпорядку Університету;

- порушення умов договору про надання освітніх послуг;

- інші підстави, визначені в законодавстві.

4.4.6.2 Відрахування неповнолітніх студентів здійснюють за погодженням зі службою у справах неповнолітніх місцевих органів виконавчої влади.

4.4.6.3 Відрахування здобувача вищої освіти проводять наказом ректора (проректора з науково-педагогічної роботи) Університету за поданням декана факультету за погодженням з професійною спілкою студентів і органом студентського самоврядування Університету згідно з Положенням «Порядок переведення, відрахування та поновлення студентів».

4.4.7 Поновлення

4.4.7.1 Поновлення до складу студентів здійснює ректор Університету незалежно від тривалості перерви в навчанні, причин відрахування, трудового стажу, форми навчання і з урахуванням здатності претендента успішно виконувати графік навчального процесу згідно з діючим в Університеті Положенням «Порядок переведення, відрахування та поновлення студентів».

4.4.7.2 Осіб, які навчалися за рахунок коштів державного бюджету, може бути поновлено на навчання з оплатою за рахунок коштів місцевого бюджету, галузевих міністерств, відомств, підприємств, організацій, установ і фізичних осіб за умови наявності вакантних місць ліцензованого обсягу.

4.5 Викладацький персонал

4.5.1 Формування науково-педагогічного й наукового складу

Керівництво Університету розуміє, яку роль у створенні якісного досвіду для студентів та забезпеченні умов для набуття ними знань, компетенцій і навичок відіграють науко-педагогічні працівники, тому відповідально ставиться до процесу набору й розвитку компетентності своїх викладачів.

В Університеті впроваджено справедливу та прозору процедуру набору науково-педагогічного складу. Приймання на роботу й призначення науково- педагогічних працівників проводиться згідно з Положенням «Про порядок проведення конкурсу на заміщення вакантних посад, призначення та звільнення з посад, продовження терміну роботи науково-педагогічних працівників Національного аерокосмічного університету ім. М.Є. Жуковського "Харківський авіаційний інститут"», Кодексом законів про працю України.

4.5.2 Підвищення кваліфікації науково-педагогічних і наукових працівників

Метою підвищення кваліфікації та стажування науково-педагогічних і наукових працівників Університету є вдосконалення професійної підготовки шляхом поглиблення, розширення й оновлення професійних компетентностей.

Науково-педагогічні й наукові працівники Університету мають можливість підвищувати кваліфікацію на базі центру навчальних послуг Університету, на провідних підприємствах і в інших установах Україні й за рубежем.

Університет забезпечує підвищення кваліфікації та стажування науково- педагогічних і наукових працівників не менше одного разу на п’ять років зі збереженням середньої заробітної плати. Підвищення кваліфікації та стажування науково-педагогічних працівників і наукових працівників організовується та проводиться згідно з п’ятирічним планом-графіком, який затверджується вченою радою Університету й уводиться в дію наказом ректора. Відповідно до затвердженого плану-графіка підвищення кваліфікації на кафедрах для кожного науково-педагогічного і наукового працівника формуються індивідуальні плани- графіки з урахуванням його досвіду, побажань і специфіки сфери діяльності.

Результати проходження підвищення кваліфікації та стажування враховуються при обранні на посади науково-педагогічних працівників.

Підвищення кваліфікації та стажування науково-педагогічних і наукових працівників здійснюються в таких формах:

- довгострокове - шляхом проходження курсів і науково-практичного стажування та участі в наукових школах;

- короткострокове - шляхом участі в семінарах, семінарах-практикумах, тренінгах, конференціях, вебінарах, «круглих столах» тощо.

4.6 Навчальні ресурси й підтримка здобувачів вищої освіти

4.6.1 Матеріально-технічне забезпечення освітнього процесу

Матеріально-технічна база Університету відповідає ліцензійним та акредитаційним вимогам для підготовки фахівців.

Освітній процес здійснюється в навчальних корпусах і на базах практик.

У навчальних корпусах знаходяться обладнанні комп’ютерні класи, лекційні аудиторії, оснащені мультимедійним обладнанням, і науко-практичні лабораторії. В Університеті створено й обладнано лабораторії дистанційного навчання. Проведення освітнього процесу належним чином забезпечено комп’ютерною технікою. Заняття зі студентами проводяться в комп’ютерних класах за розкладом.

У корпусах і гуртожитках Університету створено умови для доступу до мережі Інтернет, і створено зони Wi-Fi.

Освітній процес в Університеті достатньою мірою забезпечено методично. Створено бібліотечно-інформаційний центр, до складу якого входять бібліотека, патентно-ліцензійний відділ, відділ науково-технічної інформації, методичний кабінет. Ці підрозділи мають тематичні фонди та спеціалізовані читальні зали.

ліцензійним та акредитаційним вимогам до підготовки фахівців і постійно поповнюється навчально-методичною літературою і періодичними виданнями. Є також власний видавничий центр, що видає методичні матеріали співробітників Університету. Загальний бібліотечний фонд постійно поновлюється.

Читальний зал бібліотеки оснащено 20 комп’ютерними місцями для роботи з бібліотечним фондом.

4.6.2 Підтримка здобувачів вищої освіти

Керівництво Університету розуміє, що підтримка здобувачів відіграє особливо важливу роль у сприянні їх мобільності в межах країни й поміж іншими країнами світу. Тому при плануванні та забезпеченні підтримки здобувачів ураховуються потреби різноманітного студентського складу (студенти зрілого віку, студенти з частковим навантаженням, працевлаштовані студенти, міжнародні студенти, студенти з обмеженими можливостями), а також перехід до студентоцентричного навчання та гнучких методів навчання й викладання.

Підтримка здобувачів вищої освіти в Університеті забезпечується розвиненою соціальною інфраструктурою, яка складається з такого:

- дев’ять гуртожитків;

- спортивні споруди;

- пункти громадського харчування;

- медичний пункт;

- лижна база;

- база відпочинку;

- дитячий садок.

4.6.3 Оцінювання рівня матеріально-технічного забезпечення освітнього процесу та підтримки здобувачів вищої освіти

Оцінювання рівня забезпечення ресурсами освітнього процесу та підтримки здобувачів вищої освіти здійснюється такими шляхами:

- проведення внутрішніх аудитів у структурних підрозділах;

- щорічні перевірки стану аудиторного, лабораторного, технічного, бібліотечного й житлового фондів відповідними структурами;

- соціологічні опитування співробітників і здобувачів вищої освіти;

- студентський моніторинг освітнього процесу.

 Отримані результати аналізуються задля визначення і здійснення відповідних заходів з розширення, поліпшення й оновлення матеріально-технічної бази Університету.

4.7 Інформаційний менеджмент

4.7.1 Керівництво Університету розуміє, що інформація про діяльність навчальних закладів є корисною для потенційних і поточних здобувачів вищої освіти, випускників, інших зацікавлених сторін і широкого загалу.

4.7.2 В Університеті запроваджено систему збору, аналізу й використання інформації про результати діяльності закладу в таких сферах:

- формування контингенту здобувачів вищої освіти та організація освітнього процесу;

- формування навчального навантаження науково-педагогічних працівників;

- моніторинг та аналіз успішності студентів;

- задоволеність здобувачів освітніми програмами;

- кадрове забезпечення освітньої та наукової діяльності;

- науково-дослідна діяльність;

- ресурсне забезпечення освітнього процесу й науково-дослідної роботи;

- працевлаштування і сприяння подальшому розвитку випускників.

4.7.3 На офіційному веб-сайті Університету наводиться інформація про освітні програми, які діють в Університеті, критерії відбору студентів, очікувані навчальні результати, кваліфікації, які їм присвоюються, застосовувані процедури викладання, навчання та оцінювання, показники успішності, навчальні можливості, доступні студентам, а також інформація про працевлаштування випускників. Ця інформація постійно аналізується й оновлюється. Керівництво Університету гарантує, що ця інформацію є чіткою, точною, об’єктивною, актуальною і доступною.

4.7.4 За результатами аналізу інформації керівництво Університету, разом зі співробітниками і студентами, розробляє і проводить дії з поліпшення й розвитку діяльності Університету в цілому й освітніх програм зокрема.

4.8 Публічна інформація

Відповідно до вимог Законів України «Про вищу освіту» і «Про доступ до публічної інформації» в Університеті розроблено й упроваджено Положення «Про забезпечення доступу до публічної інформації в Національному аерокосмічному університеті ім. М.Є. Жуковського "Харківський авіаційний інститут"». Згідно з цим положенням на офіційному веб-сайті Університету розміщується таке:

- вакансії, порядок та умови проходження конкурсу на заміщення вакантних посад (знаходиться у стадії наповнення);

- інформація про нормативно-правові засади діяльності Університету;

- дані про порядок складання й подання запиту на інформацію;

- форма подання запиту на публічну інформацію;

- відомості про систему обліку, види інформації, які є в розпорядженні Університету;

- щорічні звіти ректора;

- звіти про результати розгляду запитів на публічну інформацію;

- кошторис Університету на поточний рік;

- кошторис Університету на поточний рік (виплата академічних стипендій);

- план використання бюджетних коштів на поточний рік;

- план асигнувань загального фонду бюджету на поточний рік;

- план асигнувань загального фонду бюджету на поточний рік (виплата академічних стипендій);

- помісячний план використання бюджетних коштів на поточний рік;

- баланс на 1 січня поточного року;

- звіт про результати фінансової діяльності за попередній рік;

- звіт про рух грошових коштів за попередній рік;

- інформація про проведення тендерних процедур;

- штатний розпис на поточний рік;

- звіт про надходження й використання коштів загального фонду за попередній рік;

- звіт про надходження й використання коштів, отриманих як плата за послуги за попередній рік;

- звіт про надходження й використання коштів, отриманих за іншими джерелами власних надходжень за попередній рік.

На офіційному веб-сайті Університету розміщуються такі установчі й нормативні документи:

1) Статут Національного аерокосмічного університету ім. М.Є. Жуковського «Харківський авіаційний інститут»;

2) Структура Університету;

3) Колективний договір;

4) Положення «Про конференцію трудового колективу»;

5) Положення «Про Вчену Раду Університету»;

6) Положення «Про Наглядову раду»;

7) Правила внутрішнього розпорядку;

8) Умови прийому та Правила прийому;

9) Політика у сфері якості надання освітніх послуг Національного аерокосмічного університету ім. М.Є. Жуковського «Харківський авіаційний інститут»;

10) Положення «Про порядок проведення конкурсу на заміщення вакантних посад, призначення та звільнення з посад, продовження терміну роботи науково-педагогічних працівників Національного аерокосмічного університету ім. М.Є. Жуковського "Харківський авіаційний інститут"»;

11) Положення «Про порядок перезарахування навчальних дисциплін та визначення академічної різниці»;

12) Положення «Про модульно-рейтингову систему оцінювання знань студентів»;

13) Положення «Про самостійну роботу студентів в Національному аерокосмічному університеті ім. М.Є. Жуковського "Харківський авіаційний інститут"»;

14) Положення «Про порядок переведення, відрахування та поновлення студентів»;

15) Положення «Про організацію освітнього процесу»;

16) Положення «Про студентське самоврядування Національного аерокосмічного університету ім. М.Є. Жуковського "Харківський авіаційний інститут"»;

17) Положення «Про приймальну комісію»;

18) Положення «Про організацію прийому і навчання іноземних громадян українською (російською) мовою за денною формою навчання у Національному аерокосмічному університеті ім. М.Є. Жуковського "Харківський авіаційний інститут"»;

19) Положення «Про забезпечення права студентів на вибір навчальних дисциплін»;

20) Положення «Про академічні відпустки та повторне навчання студентів в Національному аерокосмічному університеті ім. М.Є. Жуковського "Харківський авіаційний інститут"»;

21) Положення «Порядок замовлення та видачі документів про вищу освіту»;

22) Положення «Про академічну мобільність студентів та аспірантів Національного аерокосмічного університету ім. М.Є. Жуковського "Харківський авіаційний інститут"»;

23) Положення «Про порядок ведення журналів обліку відвідування й успішності студентів академічних груп»;

24) Положення «Про створення та організацію роботи екзаменаційної (атестаційної) комісії»;

25) Положення «Про порядок призначення і виплати стипендій студентам Національного аерокосмічного університету ім. М.Є. Жуковського "Харківський авіаційний інститут"»;

26) Положення «Про порядок преміювання викладачів ХАІ, які здійснюють наукове керівництво аспірантів-іноземців та наукове консультування докторантів-іноземців»;

27) Положення «Рейтингове оцінювання діяльності науково-педагогічних працівників, кафедр і факультетів»;

28) Положення «Про оцінювання залишкових знань студентів (проведення ректорських контрольних робіт з навчальних дисциплін)»;

29) Положення «Норми часу для планування і обліку роботи науково - педагогічних працівників»;

30) Положення «Організація виконання дипломних проектів (робіт)»;

31) Положення «Про забезпечення доступу до публічної інформації в Національному аерокосмічному університеті ім. М.Є. Жуковського "Харківський авіаційний інститут"» та інші.

На офіційному веб-сайті Університету також розміщується така інформація:

- для вступників (зокрема перелік спеціальностей і спеціалізацій, правила прийому, розмір плати за навчання, графік проведення професійно- орієнтаційних заходів для вступників, графік і програми вступних іспитів);

- про організацію освітнього процесу;

- опис освітніх програм;

- про діяльність студентського самоврядування, участь студентів у конкурсах і олімпіадах та їх досягнення, організацію студентського дозвілля;

- про сприяння працевлаштуванню випускників;

- про наукову діяльність Університету (напрями наукової діяльності й наукові проекти; конференції, семінари, конкурси та виставки, що проводяться в Університеті; наукові видання, спеціалізовані вчені ради);

- про результати щорічного оцінювання (рейтинги) науково- педагогічних і наукових працівників.

Інформація, що підлягає оприлюдненню на офіційному веб-сайті Університету, систематично перевіряється і оновлюється.

4.9 Поточний моніторинг і періодичний перегляд програм

4.9.1 Проектні групи забезпечують реалізацію освітньої програми, контролюють якість загальної і професійної підготовки випускників, виконуючи такі функції:

- підтримка відповідності змісту програми стандарту вищої освіти;

- актуалізація варіативної компоненти відповідно до потреб ринку праці й програм міжнародної академічної мобільності;

- координація роботи з розроблення навчально-методичного забезпечення освітньої програми;

- визначення кадрового і матеріально-технічного забезпечення реалізації освітньої програми;

- організація заходів, спрямованих на просування освітньої програми на ринку освітніх послуг;

- організація самоаналізу освітньої програми з метою контролю якості підготовки.

4.9.2 Освітні програми з певною періодичністю (не менше одного разу на п’ять років) оцінюються за такими параметрами:

- зміст програми у світлі найновіших досліджень у відповідній галузі з метою забезпечення актуальності програми;

- зміна потреб суспільства;

- робоче навантаження, навчальні досягнення та успішність студентів;

- ефективність процедур оцінювання студентів;

- очікування, потреби студентів щодо програми та задоволеність нею;

- навчальне середовище й служба підтримки студентів та їх відповідність цілям програми.

До оцінювання та доопрацювання освітніх програм залучаються науково- педагогічні й наукові співробітники випускової кафедри, студенти, випускники, роботодавці й інші зацікавлені сторони.

4.9.3 Проектна група, яка розробляла певну освітню програму, аналізує зібрану інформацію і на її основі адаптує програму, щоб забезпечити її відповідність сучасним вимогам. Оновлена освітня програма за певною спеціальністю розглядається на засіданні випускової кафедри, вченої ради факультету, на якому реалізується освітня програма, погоджується навчально- методичною комісією за відповідною спеціальністю, затверджується вченою радою Університету й уводиться в дію наказом ректора Університету.

Оновлена освітня програма розміщується на офіційному веб-сайті Університету.

4.10 Система запобігання академічному плагіату та його виявлення

В Університеті створено систему запобігання академічному плагіату та його виявлення у наукових працях співробітників студентів, аспірантів і докторантів. Система запобігання академічному плагіату та його виявлення є складовою системи забезпечення Університетом якості освітньої діяльності та якості вищої освіти (система внутрішнього забезпечення якості).

Система запобігання академічному плагіату та його виявлення складається з таких елементів:

а)  кодекс академічної доброчесності працівників Університету;

б)  кодекс академічної доброчесності здобувачів вищої освіти;

в)  процедури та принципи запобігання академічному плагіату та його виявлення;

г)  порядок притягнення осіб, причетних до академічного плагіату до дисциплінарної відповідальності;

Систему запобігання академічному плагіату та його виявлення реалізовано на сервісі Unplag.com.

Положення про систему запобігання академічному плагіату та його виявлення затверджується вченою радою Університету й уводиться в дію наказом ректора.

4.11 Циклічне зовнішнє забезпечення якості

Університет і освітні програми за всіма спеціальностями з установленою в Законі України «Про вищу освіту» періодичністю проходять ліцензування й акредитацію відповідно до чинних правил Ліцензування й Акредитації. Звіти експертів за результатами проходження ліцензування й акредитації розміщуються на веб-сайті Університету.

Керівництво Університету розуміє, що забезпечення якості - це безперервний процес, який не завершується зовнішнім відгуком, звітом, або виконанням дій, які зазначено в цих документах, і гарантує, що результати попередньої фази зовнішнього оцінювання системи забезпечення якості освіти враховуються під час підготовки наступних освітніх програм і вдосконаленні освітньої діяльності Університету.

5. Прикінцеві положення

5.1 Положення затверджується вченою радою Університету й уводиться в дію наказом ректора Університету.

5.2 Контроль за виконанням Положення здійснюють посадові особи Університету в межах своїх повноважень, установлених у посадових інструкціях.

5.3 Зміни та доповнення до Положення розглядаються та затверджуються вченою радою Університету і вводяться в дію наказом ректора Університету в установленому порядку.

Предметні олімпіади у форматі НМТ