Положення про студентське самоврядування | ХАІ
bellCreated using FigmaVectorCreated using FigmacalendarCreated using Figmaearth-globeCreated using FigmaenvelopeCreated using FigmaFax 1Created using FigmaVectorCreated using FigmaVectorCreated using Figmatelephone-handle-silhouetteCreated using Figma

Положення про студентське самоврядування

Положення про студентське самоврядування
Національного аерокосмічного університету
ім. М. Є. Жуковського «Харківський авіаційний інститут»
 

Затверджено:
Загальними зборами студентів
Національного аерокосмічного університету
ім. М.Є. Жуковського «Харківський авіаційний інститут»
від 01 березня 2023 року

1. Загальні положення

1.1. В Національному аерокосмічному університеті ім. М.Є. Жуковського «Харківський авіаційний інститут» (далі - Університет) і його структурних підрозділах діє студентське самоврядування.

1.2. Студентське самоврядування є невід'ємною частиною громадського самоврядування Університету, важливим елементом вдосконалення навчально-виховної роботи. Його діяльність спрямована на інтенсифікацію процесів зростання соціальної активності у студентському середовищі, ініціативності та відповідальності за доручені справи, а також сприяння гармонійному розвитку особистості студентів, набуття ними якостей та навичок лідера, організатора, керівника.

1.3. Студентське самоврядування виражає інтереси усіх студентів Університету незалежно від раси, політичних, релігійних та інших переконань, статі, етнічного та соціального походження, громадянства, майнового стану, місця проживання, мовних ознак.

1.4. Студентське самоврядування об'єднує всіх студентів Університету. Усі студенти, які навчаються в університеті, мають рівні права та можуть обиратися та бути обраними в робочі, дорадчі, виборні та інші органи студентського самоврядування.

1.5. Органи студентського самоврядування діють на принципах:

1.5.1. добровільності, колегіальності, відкритості;

1.5.2. виборності та звітності органів студентського самоврядування;

1.5.3. рівності прав студентів на участь у студентському самоврядуванні;

1.5.4. незалежності від впливу політичних партій та релігійних організацій.

1.6. У своїй діяльності органи студентського самоврядування керуються чинним законодавством України, в тому числі Законом України «Про вищу освіту», Законом України «Про громадські об'єднання», нормативною базою Університету, цим Положенням та іншими нормативними актами, прийнятими Загальними зборами студентів Університету або Студентською радою Університету.

1.7. Студентське самоврядування здійснюється на рівні академічної групи, спеціальності, факультету, Університету, а також кімнати, блоку, поверху, гуртожитку.

2. Органи студентського самоврядування Університету

2.1. В Університеті мають право діяти такі органи студентського самоврядування: Студентська рада Університету, Студентські ради гуртожитків, за необхідністю - Студентська рада факультету. Головною структурною одиницею системи студентського самоврядування є: на рівні факультету - академічна група; на рівні гуртожитку - кімната. 

2.2. Ректор Університету забезпечує належні умови для діяльності органів студентського самоврядування (надає приміщення, меблі, оргтехніку, забезпечує телефонним зв'язком, постійним доступом до інтернету, відводить місця для встановлення інформаційних стендів, тощо), про що укладається відповідна угода, на строковий або безстроковий термін.

2.3. Адміністрація Університету не має права втручатися в діяльність органів студентського самоврядування.

3. Функції, права та обов’язки органів студентського самоврядування Університету

3.1. Функції та права органів студентського самоврядування:

3.1.1. беруть участь в управлінні Університетом у порядку, встановленому Законом України «Про вищу освіту» та статутом Університету;

3.1.2. беруть участь в обговоренні та вирішенні питань удосконалення освітнього процесу, науково-дослідної роботи, призначення стипендій, організації дозвілля, оздоровлення, побуту та харчування;

3.1.3. захищають права та інтереси студентів, які навчаються в Університеті;

3.1.4. беруть участь у вирішенні питань забезпечення належних побутових умов проживання студентів у гуртожитках та організації харчування студентів;

3.1.5. вносять пропозиції щодо контролю за якістю навчального процесу;

3.1.6. беруть участь у вирішенні конфліктних ситуацій, що виникають між студентами, студентами та представниками адміністрації;

3.1.7. беруть участь у вирішенні спірних питань пов'язаних з накладанням дисциплінарних стягнень на студентів;

3.1.8. організовують процес обрання виборних представників з числа студентів, які навчаються в Університеті до органів громадського самоврядування Університету, факультетів;

3.1.9. організовують процес обрання виборних представників з числа студентів, які навчаються в Університеті, до Вченої ради Університету, факультету, до інших робочих, дорадчих органів управління Університетом, факультетом;

3.1.10. вносять пропозиції щодо залучення коштів Університету для реалізації заходів, передбачених програмою діяльності органів студентського самоврядування;

3.1.11. беруть участь у розробці документів, що регламентують питання, пов'язані із діяльністю студентського самоврядування;

3.1.12. спільно з профспілкою студентів беруть участь в організації роботи баз відпочинку Університету;

3.1.13. одержують від адміністрації Університету об'єктивну і повну інформацію з питань, що стосуються студентів, здійснюють її аналіз;

3.1.14. складають та затверджують річний кошторис (бюджет) витрат студентського самоврядування в межах затвердженого кошторису Університету;

3.1.15. затверджують процедуру використання майна та коштів студентського самоврядування;

3.1.16. затверджують процедуру підтримки студентських ініціатив на конкурсних засадах;

3.1.17. вносять пропозиції щодо навчальних планів та програм;

3.1.18. оголошують акції протесту;

3.1.19. беруть участь у роботі стипендіальних комісій з розподілу стипендіального фонду та фонду соціальної допомоги студентам;

3.1.20. виконують інші функції, передбачені Законами України, Статутом Університету та цим Положенням.

3.2. Обов'язки органів студентського самоврядування:

3.2.1. інформують студентів з усіх питань життя Університету, що їх стосуються;

3.2.2. один раз на рік на Загальних зборах студентів Університету звітують перед студентами Університету про виконану роботу;

3.2.3. проводять роботу, спрямовану на підтримання високого рівня іміджу Університету;

3.2.4. проводять організаційні, наукові, культурно-масові, оздоровчі, спортивні заходи серед студентів;

3.2.5. аналізують та узагальнюють зауваження та пропозиції студентів щодо організації навчального процесу, соціально-побутових проблем та інших питань діяльності Університету і звертаються до адміністрації з пропозиціями;

3.3. За погодженням з органами студентського самоврядування в Університеті приймаються рішення:

3.3.1. щодо відрахування студентів з Університету, та їх поновлення на навчання;

3.3.2. про переведення осіб, які навчаються в Університеті за державним замовленням, на навчання за контрактом за рахунок коштів фізичних (юридичних) осіб;

3.3.3. про переведення осіб, які навчаються в Університеті за рахунок коштів фізичних (юридичних) осіб, на навчання за державним замовленням;

3.3.4. про призначення заступника декана факультету, проректора з навчально-виховної роботи Університету;

3.3.5. про поселення осіб, які навчаються в Університеті, у гуртожиток і виселення їх із гуртожитку;

3.3.6. щодо затвердження Правил внутрішнього розпорядку Університету в частині, що стосується осіб, які навчаються;

3.3.7. щодо діяльності студентських містечок і гуртожитків для проживання осіб, які навчаються в Університеті.

Рішення органів студентського самоврядування Університету мають дорадчий характер за винятком повноважень погоджувати певні управлінські рішення Університету.

4. Організаційна структура органів студентського самоврядування Університету

4.1. Вищим органом студентського самоврядування Університету є Загальні збори студентів Університету. На розгляд Загальних зборів студентів Університету виносять найважливіші питання студентського життя, визначені основними напрямами діяльності студентського самоврядування.

4.2. Загальні збори студентів Університету:

4.2.1. ухвалюють положення про студентське самоврядування Університету, вносять зміни та доповнення до нього, визначають структуру та повноваження органів студентського самоврядування;

4.2.2. заслуховують звіти представницьких, виконавчих і контрольно-ревізійних органів студентського самоврядування, дають їм відповідну оцінку;

4.2.3. затверджують процедуру використання майна та коштів органів студентського самоврядування;

4.2.4. за необхідністю затверджують процедуру підтримки студентських ініціатив;

4.2.5. затверджують річний кошторис (бюджет) студентського самоврядування, вносять до нього зміни та доповнення, заслуховують звіт про його виконання;

4.2.6. обирають контрольно-ревізійну комісію з числа студентів для здійснення поточного контролю за станом використання майна та виконання бюджету органів студентського самоврядування;

4.2.7. наділяють Студентську раду Університету повноваженнями створити центральну виборчу комісію студентів, яка затверджує порядок проведення прямого таємного голосування органів студентського самоврядування, якщо інше не передбачено цим Положенням;

4.2.8. ухвалюють положення «Про порядок обрання виборних представників з числа студентів для участі у виборах ректора Національного аерокосмічного університету ім. М. Є. Жуковського «Харківський авіаційний інститут», вносять зміни та доповнення до нього;

4.2.9. за необхідністю заслуховує виступи та дебати кандидатів на посаду голови Студентської ради Університету.

4.3. Делегатів на Загальні збори студентів Університету обирають на Загальних зборах студентів факультетів прямим відкритим голосуванням, за нормою представництва, яку визначає Студентська рада Університету терміном на один рік або до наступних Загальних зборів студентів Університету або Загальних зборів студентів факультету. Загальні збори студентів факультету вважаються правомочними, якщо на них присутньо не менше 10% студентів, що навчаються на факультеті.

4.4. Кількість делегатів має бути пропорційна кількості студентів факультету.

4.5. Загальна кількість делегатів має бути не менше 2% від кількості студентів Університету.

4.6. Засідання Загальних зборів студентів Університету є правомочним за наявності не менше 2/3 від загальної кількості делегатів.

4.7. Загальні збори студентів Університету скликає Студентська рада Університету за власним рішенням, або на вимогу не менше ніж 10% від загальної кількості студентів Університету.

4.8. Загальні збори студентів Університету проводять не рідше одного разу на навчальний рік.

4.9. Про дату, час, місце та порядок денний їх проведення оголошується не пізніше, ніж за 5 робочих днів до дати проведення Загальних зборів студентів Університету.

4.10. У вищому органі студентського самоврядування Університету повинні бути представлені студенти всіх навчальних структурних підрозділів Університету. До складу Загальних зборів студентів Університету входять за посадами члени Студентської Ради Університету, представники студентів у профспілковому комітеті студентів Університету і студенти - виборні представники навчальних підрозділів Університету, які становлять не менше ніж 75 відсотків загальної кількості членів цього виборного органу. Кількість виборних представників від навчальних підрозділів у складі Загальних зборів студентів Університету визначається пропорційно від контингенту студентів, що навчаються за денною формою в цих навчальних підрозділах.

4.11. Рішення Загальних зборів студентів Університету приймаються шляхом прямого відкритого голосування простою більшістю голосів присутніх делегатів Загальних зборів студентів Університету, окрім випадків, передбачених Законом України «Про вищу освіту» та Статутом Університету.

4.12. Загальні збори студентів Університету обирає головуючого, секретаря та робочі органи.

4.13. Протокол Загальних зборів студентів Університету підписують головуючий та секретар Загальних зборів.

4.14. Рішення Загальних зборів студентів Університету є обов'язковими для виконання всіма органами студентського самоврядування Університету.

4.15. Вищим виконавчим і представницьким органом студентського самоврядування Університету є Студентська рада Університету.

4.16. Студентська рада Університету:

4.16.1. організовує діяльність студентського самоврядування Університету;

4.16.2. визначає позицію студентського самоврядування в Університеті з актуальних питань студентського життя;

4.16.3. представляє студентське самоврядування Університету в органах управління університетом, органах місцевої та державної влади, місцевих, регіональних, всеукраїнських та міжнародних громадських організаціях з питань, що відноситься до її компетенції;

4.16.4. приймає рішення в межах своїх повноважень;

4.16.5. скликає Загальні збори студентів Університету;

4.16.6. обирає секретаря Студентської ради Університету, першого заступника голови Студентської ради Університету

4.16.7. вирішує питання участі в місцевих, регіональних, всеукраїнських і міжнародних молодіжних студентських об'єднаннях, спілках та союзах та укладає з ними відповідні угоди;

4.16.8. затверджує склад центральної виборчої комісії студентів Університету.

4.17. За рішенням Студентської ради Університету орган студентського самоврядування Університету може реєструватися як громадська організація відповідно до чинного законодавства.

4.18. До складу Студентської ради Університету входять: голова Студентської ради Університету, по одному представнику від факультетів, обраних учасниками Загальних зборів студентів факультету прямим таємним голосуванням, заступник голови Студентської ради призначений на зборах Студентської ради Університету з обраних членів. Представники від факультетів можуть очолювати комісії Студентської ради Університету.

4.19. Члени Студентської ради Університету зобов'язані відвідувати засідання Студентської ради Університету.

4.20. Засідання Студентської ради Університету відбуваються не рідше одного разу на місяць. Позачергові засідання скликає голова Студентської ради Університету за власним рішенням або на вимогу не менше ніж 1/3 членів Студентської ради Університету.

4.21. Засідання Студентської ради Університету є правомочним за наявності не менше 2/3 членів Студентської ради Університету.

4.22. Рішення Студентської ради Університету приймають шляхом прямого голосування простою більшістю голосів присутніх членів Студентської ради Університету.

4.23. Рішення Студентської ради Університету підписує голова Студентської ради Університету та секретар Студентської ради Університету.

4.24. Рішення Студентської ради Університету є обов'язковими для виконання всіма органами студентського самоврядування Університету (крім Загальних зборів студентів Університету).

4.25. Голова Студентської ради Університету:

4.25.1. організовує свою діяльність та діяльність органів студентського самоврядування з дотриманням чинного законодавства України, нормативно-правової бази Університету та цього Положення;

4.25.2. організовує та контролює виконання рішень Загальних зборів студентів Університету;

4.25.3. організовує та контролює виконання рішень Студентської ради;

4.25.4. щорічно звітує про кошти використані в результаті діяльності Студентської ради Університету перед Загальними зборами студентів Університету;

4.25.5. здійснює керівництво органами студентського самоврядування Університету;

4.25.6. розподіляє обов'язки між членами Студентської ради Університету;

4.25.7. головує на засіданнях Студентської ради Університету;

4.25.8. здійснює представницькі функції та підписує від імені Студентської ради Університету угоди та документи;

4.25.9. може делегувати окремі повноваження членам Студентської ради Університету;

4.26. Розпорядження голови Студентської ради Університету у межах його компетенції є обов'язковими для виконання членами органів студентського самоврядування Університету.

4.27. Голова Студентської ради Університету обирається шляхом прямого таємного голосування або шляхом прямого таємного голосування з використанням дистанційних технологій студентів терміном на один рік і не більше ніж на дві каденції.

4.28. Вибори Голови Студентської ради Університету проводяться кожного року.

4.29. Реєстрація кандидатів на посаду голови Студентської ради Університету здійснюється центральною виборчою комісією студентів Університету, якщо інше не передбачено інструкцією, затвердженою Загальними зборами студентів Університету.

4.30. Підставою реєстрації кандидата на посаду голови Студентської ради Університету є особиста письмова заява кандидата або електронна заява, якщо вибори проходять в дистанційному форматі, на ім'я голови центральної виборчої комісії студентів та довідка, що підтверджує факт його навчання на денній формі в Університеті.

4.31. Заява подається не пізніше 3 робочих днів до дня проведення виборів.

4.32. Голова Студентської ради Університету виконує свої обов'язки до вступу на посаду новообраного голови Студентської ради Університету. Його повноваження припиняються достроково у випадку:

- подання особистої заяви;

- зникнення зв’язку довше ніж місяць;

- проживання на тимчасово окупованій території України, що унеможливлює виконання обов’язків у повному обсязі;

- відрахування із числа студентів Університету (за винятком короткотермінової перерви у навчанні у зв'язку зі вступом на навчання на наступний освітньо-кваліфікаційний рівень);

- усунення з посади у порядку, передбаченому даним Положенням.

4.33. У разі дострокового припинення повноважень Голови Студентської ради виконання його обов'язків покладається на заступника, або особу, обрану членами Студентської ради Університету на термін, який не може перевищувати 2 місяці.

4.34. У разі ситуацій, що унеможливлюють проведенню засідання в звичайному режимі (з міркувань безпеки студентів у випадку пандемії, воєнного стану та інше), засідання Студентської ради Університету Загальних зборів студентів Університету можуть проводитись в дистанційному режимі. Рішення про проведення засідання в дистанційному режимі приймає голова Студентської ради.

4.35. Не пізніше ніж за 1 день до проведення Загальних зборів студентів Університету в дистанційному режимі, секретар надсилає делегатам Загальних зборів студентів Університету GoogleForms реєстрації для отримання бюлетеня з переліком питань для голосування на корпоративну електронну пошту з доменом @khai.edu. Після проходження реєстрації студент, одразу отримує посилання на GoogleForms з переліком питань для голосування. Адреса електронної пошти, яка міститься в матеріалах секретаря, вважається офіційною поштою студента, що може бути членом Студентської ради чи делегатом Загальних зборів студентів Університету. Будь-які повідомлення та/або результати голосування, направлені з такої електронної пошти, вважаються особистим волевиявленням члена Студентської ради чи делегатом Загальних зборів студентів Університету, якщо ним не заявлено заперечень щодо результатів його голосування протягом дня проведення засідання в дистанційному режимі.

4.36. Член Студентської ради або делегат Загальних зборів студентів Університету вважається присутнім на дистанційному засіданні Студентської ради чи Загальних зборів студентів Університету після підтвердження його особи шляхом підключення до зборів з корпоративної електронної пошти з доменом @khai@edu.

4.37. Затвердження порядку денного, обговорення питань Загальних зборів студентів Університету в дистанційному режимі здійснюється за допомогою технічних засобів онлайн-спілкування. Під час засідання Загальних зборів студентів Університету головуючий або секретар інформує делегатів Загальних зборів студентів Університету про результати дистанційного голосування і прийняті рішення. Результати голосування затверджуються членами лічильної комісії (не менше 3 делегатів Загальних зборів студентів Університету) і заносяться до протоколу.

4.38. Прийняття рішень з питань, що не потребують таємного голосування проводиться шляхом прямого відкритого голосування.

4.39. Рішення, прийняті на засіданні Студентської ради чи Загальних зборів студентів Університету, яке проведено в дистанційному режимі, набирає чинності в тому ж порядку, що рішення прийняті в звичайному режимі.

5. Контрольно-ревізійна комісія студентської ради Університету 

5.1. Контроль за діяльністю всіх органів студентського самоврядування Університету здійснює контрольно-ревізійна комісія Студентської ради Університету.

5.2. Членами контрольно-ревізійної комісії можуть бути студенти, які не обіймають керівні посади у Студентській раді Університету. До складу комісії входять не менше 3 осіб.

5.3. Контрольно-ревізійна комісія Студентської ради Університету доповідає про результати проведених нею перевірок на Загальних зборах студентів Університету.

6. Організаційна структура органів студентського самоврядування факультетів

6.1. Вишим органом студентського самоврядування факультету є Загальні збори студентів факультету. На розгляд Загальних зборів студентів факультету виносять найважливіші питання студентського життя на факультеті, визначені основними напрямами діяльності студентського само вря дув ан ня.

6.2. Загальні збори студентів факультету:

6.2.1. заслуховують звіт голови Студентської ради факультету;

6.2.2. визначають принцип формування Студентської ради факультету, норму представництва студентів у Студентській раді факультету;

6.2.3. визначають чергові завдання, стратегію і напрями діяльності студентського самоврядування факультету та його органів.

6.2.4. обирають делегатів на Загальні збори студентів в Університеті на термін один рік, або до наступних Загальних зборів студентів факультету.

6.3. Делегатами на Загальні збори студентів факультету є студенти, які навчаються на цьому факультеті.

6.4. До складу делегатів Загальних зборів студентів факультету за посадами входять члени Студентської ради Університету від даного факультету, представники студентів від факультету у профспілковому комітеті студентів Університету, представники студентів у профспілковому бюро студентів факультету, а також члени Студентської ради факультету, якщо вона створена.

6.5. Загальні збори студентів факультету скликає Студентська рада факультету за власним рішенням або на вимогу не менше ніж 25 % від загальної кількості студентів факультету, або за ініціативою Студентської ради Університету.

6.6. Загальні збори студентів факультету проводять не рідше одного разу на навчальний рік.

6.7. Про дату, час, місце та порядок денний їх проведення оголошується не пізніше, ніж за 5 днів до дати проведення Загальних зборів.

6.8. Загальні збори студентів факультету вважаються правомочними, якщо на них присутні не менше 10 % студентів, що навчаються на факультеті.

6.9. Рішення Загальних зборів студентів факультету приймають шляхом прямого відкритого голосування простою більшістю голосів присутніх делегатів Загальних зборів, окрім пунктів, прописаних в Законі «Про вищу освіту», стосовно яких обов'язкове пряме таємне голосування.

6.10. Загальні збори студентів факультету обирають головуючого, секретаря та робочі органи.

6.11. На Загальних зборах студентів факультету можуть проходити дебати кандидатів на посаду голови Студентської ради факультету.

6.12. Протокол Загальних зборів студентів факультету підписують головуючий та секретар Загальних зборів.

6.13. Рішення Загальних зборів студентів факультету є обов'язковими для виконання Студентською радою факультету.

6.14. Вищим виконавчим і представницьким органом студентського самоврядування факультету є Студентська рада факультету.

6.15. Студентська рада факультету:

6.15.1. організовує діяльність студентського самоврядування факультету

6.15.2. визначає позицію студентського самоврядування факультету з актуальних питань студентського життя на факультеті;

6.15.3. представляє студентське самоврядування в органах управління факультету;

6.15.4. приймає рішення в межах своїх повноважень;

6.15.5. затверджує склад виборчої комісії студентів факультету, яка співпрацює з центральною виборчою комісією студентів Університету;

6.15.6. скликає Загальні збори студентів факультету;

6.15.7. обирає секретаря Студентської ради факультету, першого заступника голови Студентської ради факультету, заступників голови Студентської ради факультету;

6.15.8. щорічно звітує перед Студентською радою Університету;

6.15.9. звітує про свою роботу на Загальних зборах студентів факультету.

6.16. До складу Студентської ради факультету входять: голова Студентської ради факультету, секретар Студентської ради факультету, перший заступник голови Студентської ради факультету, заступники голови Студентської ради факультету за різними напрямками.

6.17. Засідання Студентської ради факультету відбувається не рідше одного разу на місяць. Позачергові засідання скликає голова Студентської ради факультету за власним рішенням або за вимогою не менше ніж 1/3 членів Студентської ради факультету, або за ініціативи Студентської ради Університету.

6.18. Засідання Студентської ради факультету є правомочним за наявності не менше 2/3 членів Студентської ради факультету.

6.19. Рішення Студентської ради факультету приймаються шляхом прямого відкритого голосування простою більшістю голосів присутніх членів Студентської ради.

6.20. Рішення Студентської ради факультету підписує голова Студентської ради факультету та секретар Студентської ради факультету

6.21. Рішення Студентської ради факультету є обов'язковими для виконання членами Студентської ради факультету.

6.22. Голова Студентської ради факультету:

6.22.1. дотримується чинного законодавства;

6.22.2. виконує рішення Загальних зборів студентів факультету;

6.22.3. виконує рішення Студентської ради факультету;

6.22.4. щорічно звітує про результати діяльності Студентської ради факультету;

6.22.5. здійснює організаційне керівництво Студентською радою факультету;

6.22.6. розподіляє обов'язки;

6.22.7. головує на засіданнях Студентської ради факультету;

6.22.8. виконує представницькі функції;

6.22.9. підписує від імені Студентської ради факультету усі види угод та інші нормативні документи;

6.22.10. може делегувати окремі повноваження членам Студентської ради факультету;

6.23. Голова Студентської ради факультету обирається шляхом прямого таємного голосування або шляхом прямого таємного голосування з використанням дистанційних технологій студентів факультету терміном на один рік і не більше ніж на дві каденції.

6.24. У разі ситуацій, що унеможливлюють проведенню засідання в звичайному режимі (з міркувань безпеки студентів у випадку пандемії, воєнного стану та інше), засідання Студентської ради студентів факультету, Загальних зборів студентів факультету можуть проводитись в дистанційному режимі. Рішення про проведення засідання в дистанційному режимі приймає голова Студентської ради.

6.25. У разі проведення Загальних зборів студентів факультету у дистанційному режимі та необхідності проведення прямого таємного голосування з використанням дистанційних технологій, процедура здійснюється відповідно до пункту 4.35 - 4.39 цього Положення.

6.26. Вибори голови Студентської ради факультету проводяться відповідно до рішення Студентської ради Університету.

6.27. Реєстрація кандидатів на посаду голови Студентської ради факультету здійснюється центральною виборчою комісією студентів Університету.

6.28. Підставою реєстрації кандидата на посаду голови Студентської ради факультету є особиста письмова заява кандидата або електронна заява, якщо вибори проходять в дистанційному форматі та довідки, що підтверджує факт його навчання на денній формі на факультеті.

6.29. Заява подається не пізніше 5 робочих днів до дня проведення виборів голови Студентської ради факультету.

7. Процедура обрання представників від студентів до конференції (загальних зборів) трудового колектива, вченої ради Університету (факультету), до органів студентського самоврядування

7.1. Обрання кандидатів в делегати конференції трудового колективу Університету з числа студентів що навчаються в Університеті:

7.1.1. Обрання делегатів з числа студентів, що навчаються в Університеті для роботи на конференції трудового колективу Університету відповідно до Закону України «Про вищу освіту», Статуту і Положення про конференцію трудового колективу Національного аерокосмічного університету ім. М. Є. Жуковського «Харківський авіаційний інститут» (далі - Положення) проводяться шляхом прямого таємного голосування або шляхом прямого таємного голосування з використанням дистанційних технологій на Загальних зборах студентів факультетів (далі - Загальні збори) по принципу вказаному в пункті 4.35-4.36 цього Положення.

7.1.2. Обрання делегатів конференції трудового колективу Університету від студентів організовує та підготовлює організаційний комітет, обраний на Загальних зборах студентів Університету. При здійсненні своїх повноважень організаційний комітет може залучати до роботи інших посадових осіб Університету, представників органів студентського самоврядування гуртожитків і факультетів, первинної профспілкової організації студентів Університету. Делегати конференції від студентів повинні бути обраними не пізніше 2 робочих днів до дати засідання конференції трудового колективу Університету.

7.1.3. Організаційний комітет забезпечує здійснення заходів щодо організації та проведення обрання делегатів конференції трудового колективу Університету, а саме:

7.1.3.1. За пропозицією Студентської Ради Університету визначення квот для обрання делегатів і складання графіку проведення Загальних зборів. Квота для обрання делегатів від студентів розподіляється між факультетами Університету пропорційно від загальної кількості студентів Університету відповідно до п. 7.1.8 цього Положення. При формуванні за кожним факультетом квоти потрібно визначати її кількісний склад таким чином, що надасть можливість обрання на Загальних зборах кожного факультету одного чи декількох делегатів конференції за умови забезпечення нормальної організації процедури обрання і належного пропорційного представництва від різних навчальних груп, курсів, спеціальностей, враховуючи бажання кожного студента.

7.1.3.2. Інформування студентів про обрання делегатів на конференцію трудового колективу Університету, строки і порядок висування кандидатів для обрання делегатом конференції, дату і міс^е, де буде відбуватися обрання делегатів кожним факультетом.

7.1.3.3. Визначення строків і порядку надання пропозицій щодо кандидатур для обрання делегатами конференції, які повинні подаватися не пізніше 2 робочих днів до дати проведення Загальних зборів. Кандидатури для обрання делегатом конференції трудового колективу Університету із кола студентів мають право вносити рада студентського самоврядування факультету та гуртожитку, бюро факультету первинної профспілкової організації студентів, а також шляхом самовисування будь-яким студентом за 1 день до проведення Загальних зборів. Кількість кандидатів, прізвища яких вносяться до бюлетеню, не може бути меншою встановленої квоти для кожного факультету. Кількість бюлетенів повинно бути не менше кількості зареєстрованих учасників Загальних зборів.

7.1.3.4. Затвердження форми і виготовлення бюлетенів з позначенням навчальної групи, П.І.Б. кожного кандидата для обрання делегатом конференції, формування списків студентів, які мають право голосувати з метою обрання делегатів конференції від студентів, забезпечення наявності (придбання або виготовлення) скриньок для таємного голосування. Скриньки для голосування повинні бути скріплені стрічкою.

7.1.4. Брати участь в обранні делегатів конференції трудового колективу Університету мають право всі студенти, які навчаються на факультеті (станом на перше число місяця, у якому проводиться обрання делегатів) на денній формі навчання.

7.1.5. З припиненням особою навчання в Університеті припиняється її право обирати та бути обраними до числа делегатів конференції трудового колективу Університету.

7.1.6. Делегатом конференції трудового колективу Університету від студентів факультету може буги обрана будь-яка особа із числа студентів, яка навчається на цьому факультеті Університету на денній формі навчання та не виявила бажання взяти самовідвід.

7.1.7. Організаційний комітет із залученням працівників деканату факультету і відділу кадрів Університету формують списки учасників Загальних зборів, які мають право голосувати, які підписують голова організаційного комітету та/або декан факультету і засвідчують печаткою факультету.

7.1.8. Визначення квоти делегатів від кожного факультету з числа студентів проводиться у такому порядку:

7.1.8.1. Загальна квота делегатів від студентів складає 27 делегатів, включаючи відповідних посадових осіб, що є делегатами конференції трудового колективу Університету за посадами.

7.1.8.2. Із 27 делегатів від студентів виключається кількість делегатів, що мають повноваження делегата конференції за посадою.

7.1.8.3. Кількість мандатів, що залишилася відповідно п. 7.1.8.2 цього Положення, складає загальну квоту для обрання делегатів з числа студентів на Загальних зборах студентів всіх факультетів шляхом прямого таємного голосування або шляхом прямого таємного голосування з використанням дистанційних технологій.

7.1.8.4. Квота для обрання делегатів конференції від кожного факультету у межах кількості мандатів, що визначено у п. 7.1.8.3 цього Положення, визначається із розрахунку кількості чисельності студентів, що мають право обирати делегатів конференції від даного факультету пропорційно до загальної кількості осіб, які мають право брати участь в обранні делегатів 'конференції від студентів Університету.

7.1.9. Делегати конференції трудового колективу Університету від студентів Університету, що повинні обиратися за квотою, вказаною у п. 7.1.8.3 цього Положення, обираються на Загальних зборах по факультету за умови присутності на них не менше 10 % від спискового складу студентів факультету на момент проведення Загальних зборів шляхом прямих таємних виборів або шляхом прямих таємних виборів з використанням дистанційних технологій. На Загальних зборах студентів факультету може бути присутній один чи декілька членів організаційного комітету, що відповідають за обрання делегатів. Обраним делегатом конференції вважається кандидат, за якого проголосувала більшість присутніх на Загальних зборах учасників.

7.1.10. Головуючий та секретар Загальних зборів обираються відкритим голосуванням. Секретар веде протокол Загальних зборів.

7.1.11. Лічильна комісія для підрахунку голосів обирається в кількості 3 або 5 осіб із числа учасників загальних зборів шляхом відкритого голосування. Голова лічильної комісії обирається з числа її членів.

7.1.12. Головуючий загальних зборів забезпечує проведення голосування шляхом прямих таємних виборів або шляхом прямих таємних виборів з використанням дистанційних технологій.

7.1.13. Проведення голосування шляхом прямих таємних виборів:

7.1.13.1. Члени лічильної комісії на основі списку осіб, які мають право брати участь у голосуванні, видають бюлетені під підпис кожному студенту при пред'явленні документа, що посвідчує особу, у тому числі, пропуск, залікова книжка, студентський квиток. Не забороняється видача бюлетеня студенту, аспіранту із вказаного списку, що не має при собі документа, що посвідчує особу, якщо його особу посвідчать не менш 3 учасників Загальних зборів, у яких відповідні документи є в наявності.

7.1.13.2. Бюлетень для голосування заповнюється особою, яка бере участь в голосуванні, особисто. У бюлетені для голосування особа, яка голосує, робить позначку («+») або іншу, що засвідчує її волевиявлення, після чого опускає заповнений бюлетень у скриньку.

7.1.13.3. Обраними делегатами є ті кандидати, які набрали більшу кількість голосів у межах квоти. У випадку, коли кандидати набрали однакову кількість голосів, серед таких кандидатів проводиться другий тур виборів в тому самому приміщенні, одразу після підрахунку голосів.

7.1.13.4. Підрахунок голосів починається одразу після закінчення голосування і проводиться без перерви. Підрахунок голосів здійснюється відкрито і гласно членами лічильної комісії в тому ж приміщенні, де відбувалося голосування. Після перевірки цілісності печаток скриньки для голосування відкриваються лічильною комісією. При відкритті скриньки її вміст викладається на стіл, за яким розміщуються члени лічильною комісії. Лічильна комісія підраховує загальну кількість виданих для голосування бюлетенів та кількість бюлетенів, виявлених у скриньках для голосування, підводить підсумки голосування і оформлює протокол.

7.1.14. Бюлетень для голосування може бути визнаний недійсним у таких випадках:

7.1.14.1. Якщо в бюлетені зроблено позначки більше встановленої квоти.

7.1.14.2. Якщо не зроблено жодної позначки.

7.1.14.3. Якщо неможливо з інших причин встановити зміст волевиявлення.

7.1.14.4. У спірних випадках щодо віднесення бюлетеня до складу недійсних, питання вирішується шляхом голосування членів лічильної комісії.

7.1.15. Результати підрахунку голосів вносяться в протокол, який складається у двох примірниках, кожен з яких підписують голова, секретар та члени лічильної комісії. Один примірник протоколу передається члену організаційного комітету, другий примірник передається для подальшого зберігання в установленому порядку разом з іншою документацією стосовно обрання делегатів і роботи конференції трудового колективу поточного скликання.

7.1.16. Після проведення Загальних зборів на всіх факультетах організаційний комітет формує загальний по Університету список делегатів конференції трудового колективу Університету з числа студентів і передає його ректору не пізніше ніж за 2 дня до дати проведення конференції трудового колективу Університету поточного скликання.

7.2. Обрання кандидатів до складу Вченої ради Університету та Студентської ради Університету з числа студентів, що навчаються в Університеті:

7.2.1. Обрання делегатів з числа студентів, що навчаються в Університеті до складу Вченої ради Університету та Студентської ради Університету відповідно до Закону України «Про вищу освіту», Статуту Університету проводяться шляхом прямого таємного голосування або шляхом прямого таємного голосування з використанням дистанційних технологій на Загальних зборах студентів факультетів по принципу вказаному в пункті 4.35-4.36 цього Положення.

7.2.2. Кількість представників від кожного факультету до складу Вченої ради Університету та Студентської ради Університету становить одну особу, якщо інше не передбачено рішенням Загальних зборів студентів Університету.

7.2.3. Голова Студентської ради Університету входить до складу Вченої ради Університету за посадою. За необхідністю, для зберігання квоти представників від студентів, до складу Вченої ради Університету, може бути обрані особи, на Конференції студентів Університету відповідно до чинного законодавства.

7.3. Обрання Голови Студентської ради Університету з числа студентів, які навчаються в Університеті, здійснюється відповідно до Додатку №1 і Додатку №2.

8. Фінансова основа студентського самоврядування

8.1. Кошти, визначені Вченою радою Університету в розмірі не менш як 0,5 відсотка власних надходжень, отриманих Університетом від основної діяльності.

8.2. Членські внески студентів, розмір яких встановлюється Загальними зборами студентів Університету. Розмір щомісячного членського внеску однієї особи не може перевищувати 1 відсотка прожиткового мінімуму, встановленого законом.

8.3. Якщо органами студентського самоврядування Університету відповідно до законодавства були отримані кошти від здійснення підприємницької діяльності, то вони повинні використовуватися згідно затвердженого кошторису на виконання поточної роботи, проведення проектів, студентських заходів тощо.

8.4. Кошти органів студентського самоврядування спрямовуються на виконання їхніх завдань і здійснення повноважень відповідно до затверджених ними кошторисів.

8.5. Органи студентського самоврядування публічно звітують про використання коштів та виконання кошторисів не рідше одного разу на рік.

9. Додаткові положення

9.1. Це Положення та будь-які зміни і доповнення до нього стають правомірними одразу після їх ухвалення на Загальних зборах студентів Університету.

9.2. Пропозиції щодо змін і доповнень до Положення про студентське самоврядування вносяться Студентською радою Університету, Студентськими радами факультетів, делегатами Загальних зборів студентів Університету.

9.3. З метою оперативного покращення процесу організації студентського самоврядування в Університеті Студентська рада Університету може приймати окремі положення та документи, що не виходять за рамки цього Положення. Вказані положення, документи можуть бути скасовані Загальними зборами студентів Університету.

9.4. В разі, якщо органом студентського самоврядування приймаються рішення, які погребують участі адміністрації чи структурних підрозділів Університету, то орган студентського самоврядування Університету зобов'язаний в письмовій формі повідомити адміністрацію про це не пізніше ніж за 2 дні до його проведення.

9.5. За умови членства у первинній профспілковій організації студентів Університету не менш як 90 відсотків від загальної кількості усіх студентів, що навчаються в Університеті, вищим органом студентського самоврядування Університету - Загальними зборами студентів Університету, може бути прийнято рішення про передачу на один рік (або до наступних загальних зборів студентів Університету) прав і обов'язків відповідних органів студентського самоврядування до органів первинної профспілкової організації студентів Університету на рівні студентської (академічної) групи, курсу, спеціальності, факультету (інституту), гуртожитку, студентського містечка, Університету. При здійсненні делегованих повноважень органів студентського самоврядування органи первинної профспілкової організації студентів Університету зобов'язані враховувати пропозиції студентів, що не є членами профспілки.

9.6. Структура органу студентського самоврядування має бути приведена у відповідність до цього Положення протягом одного місяця з дати його затвердження Загальними зборами студентів Університету.

 

Додаток № 1
до Положення про студентське самоврядування
Національного аерокосмічного університету
ім. М.Є. Жуковського «Харківський авіаційний інститут»

1. Загальні положення

1.1. Порядок обрання голови Студентської ради Університету з числа студентів Університету розроблено відповідно до Закону України «Про вищу освіту».

1.2. Голова Студентської ради Університету обирається студентами шляхом прямих таємних виборів або шляхом прямих таємних виборів з використанням дистанційних технологій.

1.3. Всі студенти, які навчаються в Університеті на денній формі навчання, мають рівні права та можуть обирати і бути обраними.

1.4. З припиненням особою навчання в Університеті припиняється її право обирати і бути обраною головою Студентської ради Університету.

1.5. Голова Студентської ради Університету обирається строком на один рік. У разі, якщо Вибори визнаються такими, що не відбулися, чинний голова, або його заступник виконує свої повноваження до того часу, доки вибори не визнають такими, що відбулися, але не більше ніж на один рік.

1.6. Для організації процесу формується центральна виборча комісія студентів (далі -Комісія). Комісія формується з числа студентів, що навчаються в Університеті. Кількісний та особовий склад Комісії затверджується відповідно до цього Положення. Комісія на першому засіданні обирає зі свого складу голову, заступника голови та секретаря. Рішення Комісії приймаються більшістю голосів її членів (50% + 1 голосів), які присутні на засіданні, шляхом відкритого голосування.

1.7. Рішення про формат проведення виборів (або у звичайному форматі, або у дистанційному форматі) приймає Комісія.

1.8. Адміністрація Університету не має права втручатися в виборчий процес.

2. Делегування студентів на посаду голови студентської ради Університету 

2.1. Кожен студент має право обиратися на посаду голови Студентської ради Університету за умови подання до Комісії усього переліку необхідних документів у зазначені Комісією строки та порядку.

2.2. Комісія вносить до бюлетеню усіх кандидатів, які подали увесь перелік необхідних документів у зазначені Комісією строки та порядку.

2.3. Перелік необхідних документів, строки подання та порядок визначається Комісією на першому засіданні яке повинно відбутися не пізніше ніж за 5 робочих днів до початку виборів.

3. Вибори

3.1. Вибори відбуваються прямим таємним голосуванням або шляхом прямого таємного голосування з використанням дистанційних технологій серед студентів, що навчаються в Університеті.

3.2. Усі студенти, що навчаються в Університеті на денній формі навчання, мають право брати участі у таємному голосуванні або таємному голосування з використанням дистанційних технологій.

3.3. Комісія складає, завіряє підписом або електронним цифровим підписом голови список осіб, які мають право брати участь у виборах, не пізніше, ніж за один день до дати проведення виборів.

3.4. Бюлетені для таємного голосування виготовляються після затвердження Комісією списку кандидатів на посаду голови Студентської ради Університету, але не пізніше, ніж за 10 годин до початку виборів у кількості, яка відповідає кількості осіб, які мають право брати участь у голосуванні та включені до відповідних списків на виборчій дільниці.

3.5. На зворотному боці кожного бюлетеня за необхідністю ставиться номер факультету, а на лицьовому боці за необхідності печатка Університету.

3.6. Дата та місце проведення виборів визначається Комісією, рекомендований час проведення з 11:30 до 18:00.

3.7. Інформація про дату, час і місце голосування підлягає оприлюдненню Комісією не пізніше, ніж за два дні до дня виборів через інформаційні ресурси Університету (дошка оголошень або веб-сайт, або сторінки в соціальних мережах).

3.8. Скриньки для голосування повинні бути скріплені стрічкою з підписами голови та секретаря Комісії.

3.9. Під час голосування, а також підрахунку голосів мають право бути присутніми: член організаційного комітету з проведення виборів голови Студентської ради Університету та спостерігачі від органів студентського самоврядування факультетів та інших органів і організацій Університету, які мають бути акредитовані Комісією не пізніше ніж за 24 години до проведення виборів.

3.10. Приміщення для голосування повинно бути обладнане достатньою кількістю кабін для таємного голосування. Розміщення обладнання у приміщенні для голосування здійснюється таким чином, щоб місця видачі бюлетенів для голосування, вхід і вихід з кабін для таємного голосування, виборчі скриньки були у полі зору членів Комісії та осіб, які мають право бути присутніми в приміщенні для голосування. В кабінах для таємного голосування повинно бути забезпечено належне освітлення, а також наявність засобів для заповнення бюлетеня для голосування.

3.11. Організація проведення голосування та підтримання належного порядку у приміщенні для голосування, забезпечення таємності голосування покладаються на членів Комісії.

3.12. Голова Комісії у день виборів передає членам Комісії, які здійснюють видачу бюлетенів для голосування, список виборців. Відповідні члени Комісії забезпечують їх збереження і дотримання порядку їх використання.

3.13. Голова Комісії у день виборів передає необхідну кількість бюлетенів для голосування членам Комісії, що видають бюлетені особам, які мають право брати участь у виборах.

3.14. Член Комісії здійснює видачу бюлетеня для голосування за умови пред’явлення особою, яка має право брати участь у голосуванні, документа, що посвідчує особу (паспорт, залікова книжка студента, студентський квиток). Особа, яка отримує бюлетень для голосування, ставить навпроти свого прізвища підпис у списку осіб, які мають право брати участь у голосуванні. Не забороняється видача бюлетеня студенту із вказаного списку, що не має при собі документа, що посвідчує особу, якщо його особу посвідчать не менш 3 учасників, у яких є відповідні документи є в наявності.

3.15. Бюлетень для голосування заповнюється особою, яка бере участь у голосуванні, особисто в кабіні для таємного голосування. Під час заповнення бюлетенів забороняється присутність у кабіні для таємного голосування інших осіб, здійснення фото - та відео-фіксації у будь-який спосіб. Особа, яка внаслідок фізичних вад не може самостійно заповнити бюлетень для голосування, має право за дозволом голови Комісії скористатися допомогою іншої особи, крім членів Комісії та спостерігачів.

3.16. У бюлетені для голосування особа, яка бере участь у голосуванні, робить одну позначку («+»), або іншу, що засвідчує її волевиявлення, у квадраті навпроти варіантів, що відповідає її волевиявленню.

3.17. Особа, яка бере участь у голосуванні, опускає заповнений бюлетень для голосування у скриньку. Забороняються будь-які вимоги або прохання до особи, яка бере участь у голосуванні, оприлюднити своє волевиявлення.

3.18. Після перевірки цілісності стрічки з підписами голови Комісії, скриньки для голосування відкриваються Комісією почергово. При відкритті виборчої скриньки її вміст викладається на стіл, за яким розміщуються члени Комісії.

3.19. Підрахунок голосів здійснюється відкрито членами Комісії у тому ж приміщенні, де відбувалося голосування. Підрахунок голосів починається негайно після закінчення голосування, проводиться без перерви і закінчується після складання та підписання протоколу про результати голосування.

3.20. Комісія підраховує загальну кількість виданих для голосування бюлетенів та кількість бюлетенів, виявлених у скриньках для голосування.

При розкладанні бюлетенів член комісії, визначений Комісією, показує кожний бюлетень усім членам комісії та особам, присутнім під час підрахунку голосів, оголошуючи результат голосування.

У разі виникнення сумнівів щодо змісту бюлетеня Комісія розв'язує питання голосуванням (більшістю голосів присутніх членів комісії). При цьому кожен член Комісії має право оглянути бюлетень особисто. На час огляду бюлетеня робота з іншими бюлетенями припиняється.

3.21. Бюлетень для голосування може бути визнаний недійсним у випадках якщо:

- кількість позначок в бюлетені більше ніж одна;

- не зроблено жодної позначки;

- неможливо з інших причин встановити зміст волевиявлення.

3.22. Після розкладання бюлетенів член комісії, визначений Комісією, підраховує кількість бюлетенів, що описують результати волевиявлення виборців, а також кількість недійсних бюлетенів. На вимогу члена Комісії чи спостерігача може бути проведено повторний підрахунок бюлетенів, тільки одразу. Під час підрахунку голосів кожен член Комісії має право перевірити або перерахувати відповідні бюлетені. Результати підрахунку голосів оголошуються головою Комісії і підлягають включенню секретарем Комісії до протоколу про результати голосування.

3.23. Комісія зобов'язана під час підрахунку голосів перевірити чи дорівнює кількість осіб, які взяли участь у голосуванні, кількості бюлетенів в урні. Якщо є невідповідність, то складається Акт невідповідності, який підписується кожним членом комісії.

3.24. Зразок форми бюлетеня для голосування наведено у Додатку №1.

3.25. Комісія за результатами підрахунку голосів складає протокол.

3.26. Протокол про результати голосування складається Комісією в одному примірнику. За запитом копії протоколу можуть надаватися кожному члену комісії та спостерігачам.

3.27. Протокол підписується головою, заступником голови, секретарем та присутніми членами Комісії. У разі незгоди із результатами підрахунку голосів, зафіксованими у протоколі, член комісії має право письмово викласти свою окрему думку, яка обов'язково додається до протоколу. Відмова від підписання протоколу не допускається.

3.28. Протоколу про результати голосування передається обраному голові Студентської ради Університету.

3.29. Вибори вважаються такими, що відбулися, якщо участь у них взяли не менше 10 відсотків від загальної кількості студентів Університету.

3.30. Результати виборів підлягають оприлюдненню (дошка оголошень або веб-сайт).

3.31. Комісія має право своїм рішенням провести вибори за декілька днів, розділивши виборців в залежності від факультету. 

БЮЛЕТЕНЬ
для таємного голосування з обрання голови Студентської ради Університету
Національного аерокосмічного університету
ім. М.Є. Жуковського «Харківський авіаційний інститут»

  

ПРОТОКОЛ
засідання виборчої комісії щодо результатів таємного голосування
обрання голови Студентської ради Університету з числа студентів
Національного аерокосмічного університету
ім. М.Є. Жуковського «Харківський авіаційний інститут»

Додаток № 2
до Положення про студентське самоврядування
Національного аерокосмічного університету
ім. М.Є. Жуковського «Харківський авіаційний інститут»

Порядок проведення таємного голосування
з використанням дистанційних технологій,
що забезпечує анонімність і верифікованість такого голосування
при обранні голови Студентської ради Університету

1. Загальні положення

1.1. Порядок обрання голови Студентської ради Університету з числа студентів Університету розроблено відповідно до Закону України «Про вищу освіту».

1.2. Голова Студентської ради Університету обирається студентами шляхом прямих таємних виборів або шляхом прямих таємних виборів з використанням дистанційних технологій.

1.3. Всі студенти, які навчаються в Університеті на денній формі навчання, мають рівні права та можуть обирати і бути обраними.

1.4. З припиненням особою навчання в Університеті припиняється її право обирати і бути обраною головою Студентської ради Університету.

1.5. Голова Студентської ради Університету обирається строком на один рік. У разі, якщо Вибори визнаються такими, що не відбулися, чинний голова, або його заступник виконує свої повноваження до того часу, доки вибори не визнають такими, що відбулися, але не більше ніж на один рік.

1.6. Для організації процесу формується центральна виборча комісія студентів (далі -Комісія). Комісія формується з числа студентів, що навчаються в Університеті. Кількісний та особовий склад Комісії затверджується відповідно до цього Положення. Комісія на першому засіданні обирає зі свого складу голову, заступника голови та секретаря. Рішення Комісії приймаються більшістю голосів її членів (50% + 1 голосів), які присутні на засіданні, шляхом відкритого голосування.

1.7. Рішення про формат проведення виборів (або у звичайному форматі, або у дистанційному форматі) приймає Комісія.

1.8. Адміністрація Університету не має права втручатися в виборчий процес.

1.9. Порядок проведення таємного голосування з використанням дистанційних технологій, що забезпечує анонімність і верифікованість такого голосування при обранні голови Студентської ради Університету у випадку використання засобів відеозв’язку в режимі реального часу (далі - Порядок) розроблено відповідно до Законів України «Про вищу освіту», Положення про студентське самоврядування Національного аерокосмічного університету ім. М.Є. Жуковського «Харківський авіаційний інститут» (далі - Положення) та інших локальних нормативних актів Університету, що регламентують діяльність студентської ради Університету (далі - Студентська рада), а також закону України «Про правовий режим воєнного стану», Указу Президента України від 24.02.2022 № 64/2022 «Про введення воєнного стану в Україні» (зі змінами), постанови Кабінету Міністрів України від 20 травня 2020 р. № 392 «Про встановлення карантину з метою запобігання поширенню на території України гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2” (зі змінами).

1.10. Метою прийняття і застосування цього Порядку є організація і забезпечення виконання Студентською радою, усіх своїх завдань і функцій, що визначено Законом України «Про вищу освіту», цим Положенням, Статутом й іншими локальними нормативними актами Університету, які регулюють її діяльність, з урахуванням фактичного стану небезпеки у м. Харкові та в Університеті, що може досягатися шляхом проведення виборів Голови Студентської Ради ХАІ у дистанційному режимі та таємного голосування з використанням дистанційних технологій, які забезпечує анонімність і верифікованість такого голосування.

2. Делегування студентів на посаду голови студентської ради Університету

2.1. Кожен студент має право обиратися на посаду голови Студентської ради Університету за умови подання до Комісії усього переліку необхідних документів у зазначені Комісією строки та порядку.

2.2. Секретар вносить до електронного бюлетеню GoogleForms усіх кандидатів, які подали увесь перелік необхідних документів у зазначені Комісією строки та порядку.

2.3. Перелік необхідних документів, строки подання та порядок визначається Комісією на першому засіданні яке повинно відбутися не пізніше ніж за 5 робочих днів до початку виборів.

3. Застосування порядку

3.1. Порядок встановлює рекомендовану послідовність дій секретаря, членів лічильної комісії та членів Комісії у вигляді основних кроків від процедури створення електронного Бюлетеня для таємного голосування з використанням GoogleForms, процедури голосування до створення, збереження та завірення секретарем Комісії файлу з результатами голосування.

3.2. Цей Порядок може використовуватися Студентською радою у випадках: воєнного стану, оголошеної в установленому порядку надзвичайної ситуації, відповідних карантинних умов, відсутності транспортного сполучення та інше.

3.3. Положення цього Порядку з моменту набуття ним чинності є невід'ємною частиною локальних нормативних актів Університету, які регулюють діяльність Студентської ради та можуть застосовуватися кожного разу, якщо виникає ситуація з небезпекою для здобувачів освіти, що унеможливлює проведення таємного голосування у традиційному порядку (шляхом безпосереднього особистого отримання бюлетеня, його заповнення, підрахунку голосів членами лічильної комісії, затвердження результатів голосування).

4. Технічна інструкція проведення таємного голосування при обранні голови студентської ради Університету за допомогою сервісу Google Forms

4.1. Виборці отримують на свою корпоративну електронну адресу (@khai.edu) лист з посиланням на електронний бюлетень для реєстрації отримання електронного бюлетеня для таємного голосування. Перейшовши за посиланням студент переходить на сторінку Форми, де відбувається реєстрація учасника таємного голосування.

4.2. Для голосування необхідна авторизація за допомогою корпоративної електронної пошти. У разі, коли студент, який має право брати участь у голосуванні, не має корпоративної пошти авторизація проходить через особисту електронну адресу (пошту), яка була надана у списках від факультетів Університету.

4.3. В формі для реєстрації необхідно вказати Прізвище, Ім’я, По-батькові (повністю), номер академічної групи та натиснути кнопку НАДІСЛАТИ.

4.4. Після проходження реєстрації виборець отримує посилання на електронний бюлетень для таємного голосування. Студент переходить за цим посиланням.

4.5. Виборець обирає один варіант відповіді в усіх запитаннях, щоб затвердити відповідь на всі питання натисніть кнопку НАДІСЛАТИ.

4.6. По закінченню голосування виборець отримує наступне повідомлення: «Вашу відповідь було записано.».

4.7. Після закінчення часу і термінів реєстрації, відправка форми буде заборонена. Якщо хтось матиме бажання відповісти, він отримає повідомлення: «Цю форму можна заповнити лише раз. Якщо ви вважаєте, що сталася помилка, зв'яжіться з власником форми.».

ДЛЯ ГОЛОСУВАННЯ НЕОБХІДНА АВТОРИЗАЦІЯ ТІЛЬКИ ЗА ДОПОМОГОЮ КОРПОРАТИВНОЇ ЕЛЕКТРОННОЇ ПОШТИ!

5. Підрахунок голосів

5.1. Підрахунок голосів здійснюється відкрито членами Комісії у режимі реального часу з використанням технічних засобів відео-зв’язку.

5.2. Комісія підраховує загальну кількість відправлених електронних бюлетенів для голосування, кількість зареєстрованих студентів, яким було надано електронний бюлетень та кількість відповідей, які виявлені у формі відповідей GoogleForms.

Секретар показує кожний бюлетень усім членам комісії та особам, присутнім під час підрахунку голосів, оголошуючи результат голосування.

5.3. Бюлетень для голосування може бути визнаний недійсним у випадках якщо не зроблено жодної позначки.

5.4. Після розкладання бюлетенів член комісії, визначений Комісією, підраховує кількість бюлетенів, що описують результати волевиявлення виборців, а також кількість недійсних бюлетенів. На вимогу члена Комісії чи спостерігача може бути проведено повторний підрахунок "бюлетенів, тільки одразу. Під час підрахунку голосів кожен член Комісії має право перевірити або перерахувати відповідні бюлетені. Результати підрахунку голосів оголошуються головою Комісії і підлягають включенню секретарем Комісії до протоколу про результати голосування.

5.5. Комісія зобов'язана під час підрахунку голосів перевірити чи дорівнює кількість осіб, які взяли участь у голосуванні, кількості відповідей на наданий електронний бюлетень. Якщо є невідповідність, то складається Акт невідповідності, який підписується кожним членом комісії.

5.6. Зразок форми бюлетеня для голосування наведено у Додатку №2.

5.7. Комісія за результатами підрахунку голосів складає протокол.

5.8. Протокол про результати голосування складається Комісією в одному примірнику.

5.9. Протокол підписується електронним цифровим підписом головою, заступником голови, секретарем та присутніми членами Комісії. У разі незгоди із результатами підрахунку голосів, зафіксованими у протоколі, член комісії має право письмово викласти свою окрему думку, яка обов'язково додається до протоколу. Відмова від підписання протоколу не допускається.

5.10. Протокол про результати голосування передається обраному голові Студентської ради Університету у електронному форматі.

5.11. Вибори вважаються такими, що відбулися, якщо участь у них взяли не менше 10 відсотків від загальної кількості студентів Університету.

5.12. Результати виборів підлягають оприлюдненню (дошка оголошень або веб-сайт).

5.13. Комісія має право своїм рішенням провести вибори за декілька днів, розділивши виборців в залежності від факультету.

6. Заключні положення

6.1. Це Положення, зміни і доповнення до нього стають правомірними одразу після ухвалення Загальними зборами студентів Університету.

6.2. GoogleForms, що пов'язана з обранням голови Студентської рада Університету зберігається на GoogleDrive секретаря протягом одного року.

 

Предметні олімпіади у форматі НМТ