Regulations on the printed edition - scientific journal «Пропілеї права та безпеки», «Propylaeum of Law and Security», «Пропилеи права и безопасности» | ХАІ
bellCreated using FigmaVectorCreated using FigmacalendarCreated using Figmaearth-globeCreated using FigmaenvelopeCreated using FigmaFax 1Created using FigmaVectorCreated using FigmaVectorCreated using Figmatelephone-handle-silhouetteCreated using Figma
HomeUniversityNormative baseRegulationsRegulations on printed publicationsRegulations on the printed edition - scientific journal «Пропілеї права та безпеки», «Propylaeum of Law and Security», «Пропилеи права и безопасности»

Положення про друковане видання - науковий журнал «Пропілеї права та безпеки», «Propylaeum of Law and Security», «Пропилеи права и безопасности»

Regulations on the printed edition  
of the National Aerospace University «Kharkiv Aviation Institute»
scientific journal «Пропілеї права та безпеки»,
«Propylaeum of Law and Security», «Пропилеи права и безопасности»

Затверджено:
Вченою радою
Національного аерокосмічного університету
ім. М.Є. Жуковського «Харківський авіаційний інститут»
протокол № 10 від 24 квітня 2020 року

Введено у дію наказом №212 від 27 квітня 2020 року

СУЯ ХАІ-К702-П/001:2020

Дата введення 27 квітня 2020 р.

Редакція № 1

1. Загальні положення

1.1. Науковий журнал «Пропілеї права та безпеки», «Propylaeum of Law and Security», «Пропилеи права и безопасности» (далі - Журнал) заснований Національним аерокосмічним університетом ім. М. Є. Жуковського «Харківський авіаційний інститут» (далі - Засновник)відповідно до Закону України від 2 жовтня 1992 року «Про інформацію»; Закону України від 16 листопада 1992 року «Про друковані засоби масової інформації (пресу) в Україні»; Закону України від 23 грудня 1993 року «Про авторське право і суміжні права»; Закону України від 26 листопада 2015 року «Про наукову і науково-технічну діяльність», згідно зі Статутом Університету. Журнал підлягає державній реєстрації Міністерством юстиції України як періодичне видання - друкований засіб масової інформації.

1.2. Журнал засновано у відповідності до рішення Вченої ради Університету під назвою «Пропілеї права та безпеки», «Propylaeum of Law and Security», «Пропилеи права и безопасности» (протокол № 10 від 24 квітня 2020 року).

1.3. Започаткування наукового Журналу є актуальним в умовах сьогодення, оскільки Журнал об'єднає зусилля науковців із різних галузей наукових знань, які здійснюють наукові розробки фундаментальних, прикладних гуманітарно-правових проблем з метою формування теоретичних засад державно-правової політики в авіаційній, аерокосмічній та інших галузях господарства.

Журнал охопить широке коло актуальних проблем соціальної філософії, антропології, філософії культури та права; наукового забезпечення законотворчого процесу в Україні; теоретичних і практичних проблем права та різних аспектів правозастосування; правових та організаційних засад здійснення правоохоронної діяльності; попередження злочинності, забезпечення публічної безпеки та правопорядку; висвітлення сучасних проблем у галузі права та безпеки підприємницької діяльності; практики убезпечення авіаційної інфраструктури та інших суб’єктів фінансово- господарської діяльності; юридичної освіти та підготовки кадрів для авіаційної інфраструктури та служб безпеки суб'єктів господарювання критичної інфраструктури й інших суб’єктів фінансово-господарської діяльності.

Журнал буде включати відповідні предметні рубрики.

Авторами матеріалів можуть бути учені України та інших країн світу. У такий спосіб встановлюються широкі зв’язки з ученими різних держав. Журнал буде розсилатися в різні країни світу. Журнал здійснить значний внесок у розвиток вітчизняної науки, зміцнюючи авторитет і популяризуючи її за кордоном.

Програмна мета і тематична спрямованість Журналу - розвиток науки та освіти в сфері гуманітарно-правових проблем галузей права га споріднених наук, формування теоретичних засад державно-правової політики в авіаційній, аерокосмічній та інших галузях господарства, з метою забезпечення важливих для суспільства інтересів, прав і свобод людини й громадянина, обмін досвідом у сфері юридичної науки і освіти та правоохоронної діяльності, обговорення законопроектів, поширення інформації про події наукового характеру (відгуки та рецензії, персонали науковців, огляд наукових досягнень, юридичні видання, наукові заходи - конференції, семінари, конкурси).

Здійснення видання наукових статей Журналу українською, англійською, німецькою, французькою, італійською, китайською, російською мовами - декількома мовами в одному випуску.

1.4. Журнал видається двічі на рік обсягом до 40 друкованих аркушів. У разі, коли виникає необхідність у випуску наукового Журналу в більшому обсязі (у зв'язку з неординарними подіями або нагальною потребою оперативного оприлюднення великого обсягу' інформації тощо), допускається додатковий випуск Журналу. У кожному випуску Журналу вміщується не більше однієї статті автора чи співавтора з односпрямованої тематики.

1.5. Для підготовки до друку та видання Журналу Засновник утворює на громадських засадах редакційну колегію. До складу редакційної колегії Журналу залучаються провідні учені Засновника, представники інших установ Міністерства освіти і науки України, представники відповідних міністерств і відомств У країни, представники установ і закладів вищої освіти зарубіжних країн.

1.6. За розміщені у Журналі наукові статті авторський гонорар не сплачується. Майнові права інтелектуальної власності на об’єкти авторського права, що розміщені у Журналі, належать Засновнику, якщо інше не встановлено угодою між Засновником та автором твору, якій розміщено у Журналі.

1.7. Обов'язок неухильного дотримання вимог академічної доброчесності покладається на авторів наукових статей. Контроль і перевірка дотримання авторами вимог академічної доброчесності здійснюється рецензентами статей.

1.8. Розповсюдження Журналу організує редакційна колегія Журналу відповідно до вимог чинного законодавства України щодо порядку доставляння обов'язкових примірників документів.

2. Створення, склад, права та обов'язки редакційної колегії та її членів

Створення та склад редакційної колегії Журналу.

2.1. Редакційна колегія створюється з метою провадження діяльності з питань функціонування Журналу, що, зокрема, передбачає:

- забезпечення наукової та літературної підготовки відповідного (чергового) номеру Журналу;

- здійснення комп'ютерного складання матеріалу, забезпечення технічного й художнього оформлення, його корегування, підготовку оригінал- макету у відповідності до вимог чинного законодавства України щодо порядку здійснення видавничої діяльності та передачу рукопису до відповідного видавництва або друкарні;

- здійснення видання наукових статей Журналу українською, англійською, німецькою, французькою, італійською, китайською та російською мовами;

- підписання до друку та здійснення контролю за дотриманням строків випуску Журналу;

- забезпечення якісного незалежного рецензування поданих для публікації матеріалів вченими, які здійснюють дослідження за спеціальністю в галузі юридичних наук і мають за останні три роки не менше однієї публікації у виданнях, включених до Переліку наукових фахових видань України, або закордонних виданнях, включених до Web of Science Core Collection та (чи) Scopus або мають монографії чи розділи монографій, видані міжнародними видавництвами, що належать до категорій «А», «В» чи «С» за класифікацією Research School for Socio-Economic and Natural Science of the Environment (SENSE);

- здійснення інтеграції Журналу до світового наукового простору.

2.2. Редакційна колегія у складі Голови редакційної колегії, заступника Голови редакційної колегії, відповідального секретаря та її членів створюється відповідно до рішення Вченої ради Засновника та затверджується наказом ректора.

2.3. До складу редакційної колегії Журналу входять не більше 25 осіб: Голова редакційної колегії, заступник Голови редакційної колегії, відповідальний секретар, члени редакційної колегії.

Відповідальний за випуск Журналу призначається редакційною колегією.

У складі редакційної колегії Журналу повинні бути вчені, які мають науковий ступінь за спеціальністю, шо відповідає науковому профілю Журналу. Кожен з цих фахівців, включаючи Голову редакційної колегії, повинен мати не менше трьох публікацій за останні п'ять років або не менше семи публікацій (статті, монографії, розділи монографій, що відповідають науковому профілю Журналу) за останні п’ятнадцять років, у тому числі не менше однієї за останні гри роки, опублікованих щонайменше у двох різних виданнях, включених до Web of Science Core Collection та/або Scopus, або мати монографії чи розділи монографій, видані міжнародними видавництвами, що належать до категорій «А», «В» чи «С» за класифікацією Research School for Socio-Economic and Natural Science of the Environment (SENSE).

У складі редакційної колегії має бути не менше трьох вчених, що працюють за основним місцем роботи в українських наукових установах або закладах вищої освіти, і щонайменше - один науковець, що працює за основним місцем роботи в закордонній установі або закладі вищої освіти.

Для включення вченого до складу редакційної колегії потрібна його письмова згода та вчений може входити до складу не більш як трьох редакційних колегій видань.

2.4. Під час редакційної підготовки Журналу редакційна колегія повинна додержуватися видавницьких норм та вимог, встановлених нею та цим Положенням, строків виконання роботи, зберігати індивідуальний стиль автора. Особлива увага приділяється специфіці тексту, забезпеченню правильності юридичної термінології, збереженню недоторканними юридичних зворотів мови. У разі розходження щодо цих питань між членами редакційної колегії чергового номера Журналу, останнє слово залишається за колегіальним рішенням редакційної колегії з урахуванням думки незалежних фахівців з певних галузей знань.

2.5. Редакційна колегія Журналу відповідає за науковий рівень матеріалів Журналу та якість їх підготовки до видання, розробляє план комплектування Журналу, визначає строки надходження наукових статей до чергових випусків Журналу та встановлює терміни остаточної підготовки Журналу до видання, організовує роботу'' з розгляду та редагування матеріалів Журналу.

2.6. Засідання редакційної колегії Журналу проводяться регулярно у встановлені строки, але не рідше двох разів на рік. Засідання редакційної колегії вважається правомочними, якщо на них присутні більше половини членів редакційної колегії Журналу. Рішення приймаються за переважною більшістю голосів присутніх членів редакційної колегії Журналу.

2.7. На засіданнях редакційної колегії обговорюються питання про спрямованість Журналу, якість поданих наукових матеріалів, що будуть опубліковані, необхідність визначення актуальних тем для наукових статей га спрямованості Журналу, введення нових рубрик, затвердження макету чергового випуску Журналу.

Права та обов'язки редакційної колегії Журналу

2.8. Голова редакційної колегії Журналу

Голова редакційної колегії Журналу, здійснює керівництво редакційною колегією Журналу та організовує роботу редакційної колегії Журналу відповідно до цього Положення; як й інші члени редколегії, відповідає за науковий рівень розміщених у Журналі наукових статей; очолює роботу щодо розробки перспективних тематичних планів, планів редакційної підготовки, річних і оперативних планів випуску Журналу; визначає склад рецензентів наукових статей; затверджує на засіданні редакційної колегії Журналу остаточно підготовлені рукописи статей; затверджує рішення щодо схвалення авторських оригіналів текстів, про їх відхилення або повернення авторам на доопрацювання; відредаговані матеріали до складання, коректурні відбитки - до друку, сигнальні примірники - на випуск у світ. У межах компетенції, Голова редакційної колегії може доручити виконання своїх повноважень заступнику Голови редакційної колегії або одному із членів редакційної колегії.

Голова редакційної колегії розпоряджається матеріально-фінансовими засобами, визначає тираж Журналу, укладає договори й угоди з видавництвом та поліграфічними підприємствами; керує розробкою і реалізацією заходів щодо оперативної підготовки та випуску Журналу, впровадження нової редакційно-видавничої техніки, прогресивної технології. У межах своєї компетенції виступає від імені редакційної колегії Журналу у зносинах з державними, громадськими, іноземними установами та іншими організаціями.

Голова редакційної колегії скликає чергові та позачергові засідання редакційної колегії Журналу, визначає місце, час їх проведення і головує на них; ініціює питання про виключення члена редакційної колегії, якщо той без поважних причин не брав участі в її засіданнях кілька разів поспіль; підписує протоколи засідань редакційної колегії Журналу; здійснює контроль щодо змістовного й тематичного наповнення редакційного портфеля Журналу на підставі інформації, підготовленої відповідальним секретарем; визначає порядок і терміни рецензування авторських рукописів. За результатами подвійного сліпого рецензування вносить пропозиції щодо включення прорецензованих статей до чергових номерів Журналу. Аналізує результати діяльності редакційної колегії, надає пропозиції щодо її вдосконалення.

2.9. Заступник Голови редакційної колегії Журналу

Заступник Голови редакційної колегії Журналу тимчасово виконує обов'язки Голови редакційної колегії за час його відсутності; забезпечує дотримання тематичного спрямування Журналу, визначає перелік рубрик відповідно до актуальних напрямів сучасних досліджень у галузі юридичних наук; здійснює загальне керівництво підготовкою та виданням чергових номерів Журналу.

Члени редакційної колегії Журналу

10. Члени редакційної колегії мають право:

- вносити пропозиції про зміни та доповнення до цього Положення і проектів рішень засідань редакційної колегії Журналу;

- ініціювати внесення до Порядку денного чергових і позачергових засідань редакційної колегії питань, що стосуються її діяльності;

- одержувати матеріали, необхідні для ознайомлення з питаннями, включеними до Порядку денного її засідань;

- висловлюватись із питань, внесених до Порядку денного, та особисто голосувати за проекти рішень редакційної колегії;

- надсилати науково-дослідним установам, закладам вищої освіти та іншим спеціалізованим установам України для рецензування рукописи статей;

- відхиляти статті, які за своїм змістом не відповідають сучасному науковому стану науки, за запитом автора повідомляти про це його або організацію, що надіслала наукову статтю;

- повертати авторам статті на доопрацювання й дооформлення із зазначенням змін, які слід внести в рукописи;

- виконувати інші функції за дорученням Голови редакційної колегії Журналу або заступника Голови редакційної колегії.

2.11. Члени редакційної колегії зобов'язані:

- брати участь у засіданнях редакційної колегії, а у разі неможливості бути присутніми, повідомляти про причини такої відсутності Голову редакційної колегії;

- виконувати рішення редакційної колегії незалежно від особистого голосування;

- вносити пропозиції до плану випуску кожного чергового номера Журналу;

- рецензувати, за дорученням Голови редакційної колегії, авторські рукописи, залежно від наукової спеціальності у галузі юридичних наук;

- надавати у письмовій формі рецензії на відрецензовані статті з обов'язковою вказівкою на рекомендацію їх до друку, необхідність доопрацювання або відхилення.

Відповідальний секретар Журналу

2.12. Відповідальний секретар

Відповідальний секретар здійснює науково-організаційну роботу з підготовки і випуску Журналу. Організує складання проектів перспективних тематичних планів, планів редакційної підготовки, розгляд планів редакційною колегією Журналу, представляє їх на затвердження І олові редакційної колегії.

Відповідальний секретар зобов'язаний:

- у робочому порядку надавати І олові редакційної колегії інформацію щодо змістовного і тематичного наповнення редакційного портфеля Журналу;

- організовувати складання проекту Плану випуску кожного чергового номера Журналу;

- організовувати підготовку засідань редакційної колегії, а саме: проектів документів із питань, включених до Порядку денного; повідомляти членів редакційної колегії про місце і час проведення засідань; складати протоколи засідань редакційної колегії; забезпечувати доведення її рішень до відома всіх членів редакційної колегії;

- забезпечувати підготовку договорів і угод з організаціями, рецензентами, технічними редакторами, науковими консультантами га іншими зацікавлєними особам и;

- контролювати якість редагування випусків Журналу, їх науковий та літературний рівень;

- складати графіки руху авторських та видавничих оригіналів і коректур у редакцій но-видавничих і поліграфічних процесах, контролювати їх виконання;

- складати звіти про діяльність редакційної колегії Журналу;

- виконувати інші доручення Голови редакційної колегії та заступника Голови редакційної колегії.

3. Порядок скликання засідань редакційної колегії

3.1. Чергове засідання редакційної колегії Журналу проводиться не менше як два рази на рік для схвалення Плану випуску кожного номеру Журналу та подальшої рекомендації його до друку Вченою радою Засновника, а також розгляду інших питань, пов'язаних з її діяльністю.

3.2. Право ініціювати позачергове засідання редакційної колегії має кожен із її членів на підставі аргументованої пропозиції, внесеної у письмовій формі Голові редакційної колегії Журналу.

3.3. Про чергове чи позачергове засідання редакційної колегії, місце та час його проведення, питання Порядку денного її членам повідомляє відповідальний секретар Журналу.

4. Порядок проведення засідань редакційної колегії та прийняття рішень

4.1. Засідання редакційної колегії проводить Голова редакційної колегії, а за його відсутності заступник Голови редакційної колегії або один із членів редакційної колегії Журналу.

4.2. Засідання редакційної колегії є правомочним, якщо на ньому присутня більшість її членів, які є працівниками Університету, інакше воно вважається таким, що не відбулося, а Голова редакційної колегії мас право перенести засідання на найближчий час.

4.3. Редакційна колегія приймає рішення більшістю голосів присутніх на засіданні її членів.

4.4. Член редакційної колегії, відсутній на її засіданні, не може передавати право голосу іншим її членам.

4.5. За результатами засідання редакційної колегії відповідальний секретар складає протокол, який підписує Голова редакційної колегії і відповідальний секретар.

5. Основні вимоги до оформлення статей

5.1. Видання Журналу здійснюється за рішенням Вченої ради Засновника та планом, затвердженим редакційною колегією.

5.2. Авторами подаються статті з результатами власних оригінальних досліджень, що мають наукову і практичну значущість і не публікувалися раніше.

5.3. До друку приймаються лише наукові статті, які мають такі необхідні елементи, як: постановка проблеми у загальному вигляді та її зв’язок із важливими науковими чи практичними завданнями; аналіз останніх досліджень і публікацій, в яких започатковано розв'язання даної проблеми і на які спирається автор, виділення невирішених раніше частин загальної проблеми, котрим присвячується означена стаття; формулювання цілей статті (постановка завдання); виклад основного матеріалу дослідження з повним обґрунтуванням отриманих наукових результатів; висновки з даного дослідження і перспективи подальших розвідок у даному напрямку тощо.

5.4. Рекомендований обсяг статті 10-20 сторінок формату А4 разом з таблицями та рисунками. У випадку, коли стаття містить значні наукові результати, за рішенням редколегії, обсяг статті може бути збільшено.

5.5. Наукові статті надсилаються автором/співавторами електронною поштою на електронну адресу Засновника. До статті додається авторська довідка/анкети автора/співавторів наукової статті. В авторській довідці/анкеті обов'язково необхідно вказати прізвища, ім’я та по батькові автора/співавторів, напрям статті, адресу для листування, Е-MAIL, телефон та інші відомості. Вимоги, щодо надання наукових статей визначаються редакційною колегією Журналу та затверджуються Вченою радою Засновника.

5.6. Наукові статті направляються редакційною колегією на подвійне «сліпе» рецензування (дві рецензії). Рецензії розглядаються на засіданні редакційної колегії, де приймається рішення про можливість опублікування наукової статті у Журналі. Редакційна колегія залишає за собою право редагувати наукові статті з подальшим погодженням їх тексту з авторами/співавторами. не змінюючи їх змісту.

5.7. Подані авторами статті мають супроводжуватись розширеною англомовною анотацією (Abstract).

5.8. Список літератури (References) дублюється латиницею, згідно з правилами транслітерації.

5.9. Вимоги щодо подання наукових статей до редакційної колегії збірника встановлюються Засновником.

6. Технічні питання

6.1. Автори, що одержують оригінал-макет статті чергового номеру Журналу, вичитують його та вносять відповідні правки. З метою оперативного випуску Журналу допускається вичитування оригінал-макету статті без участі авторів, якщо вони дають на це згоду. У разі відсутності такої згоди, оригінал- макет пересилається авторам, які в 10-деннии термін зобов'язані повернути його до редакційної колегії. При друкуванні статей вказуються науковий ступінь та вчене звання, посада їх авторів.

6.2. На обкладинці Журналу проставляються рік га номер видання.

6.3. Ненадруковані статті, надіслані до Журналу, авторам не повертаються.

6.4. Авторські матеріали до чергових номерів Журналу зберігаються у видавничому портфелі редакційної колегії.

7. Друкування журналу

7.1. Макетування Журналу здійснює видавництво.

7.2. Особа, відповідальна за випуск, на підставі рішення редакційної колегії, формує макет Журналу зі статтями, які затверджені на засіданні редакційної колегії й передає у видавництво для комп’ютерної верстки і друкування тиражу видання.

7.3. Усі екземпляри Журналу видавництво передає Університету.

7.4. Список розсипки авторам, які не є співробітниками Засновника, формує для кожного номера відповідальна особа за дорученням Голови редакційної колегії або заступника Голови редакційної колегії,

7.5. Відповідний структурний підрозділ Засновника здійснює обов'язкову розсипку Журналу авторам, які не є співробітниками Університету, а також членам редакційної колегії Журналу.

7.6. Структурні підрозділи та Наукова бібліотека Університету одержують відповідну кількість екземплярів Журналу.

7.7. Особа, відповідальна за випуск, надсилає Журнал та метадані до Національної бібліотеки імені В. І. Вернадського та інших установ відповідно до вимог чинного законодавства України.

8. Фінансування 

8.1. Журнал видається за кошти Університету, авторів, спонсорів, благодійників та благодійних організацій.

9. Прикінцеві положення

9.1. Це Положення затверджується Вченою радою Університету і вводиться в дію наказом ректора Університету.

9.2. Зміни, доповнення та уточнення до цього Положення вносяться у порядку, що передбачений для його прийняття.

9.3 У разі внесення змін до нормативних актів, що регулюють відносини, визначені в цьому Положенні, застосуванню підлягають норми законодавства України до моменту внесення відповідних змін цього Положення.

Предметні олімпіади у форматі НМТ