Regulations on the Legal Clinic | ХАІ
bellCreated using FigmaVectorCreated using FigmacalendarCreated using Figmaearth-globeCreated using FigmaenvelopeCreated using FigmaFax 1Created using FigmaVectorCreated using FigmaVectorCreated using Figmatelephone-handle-silhouetteCreated using Figma
HomeUniversityNormative baseRegulationsRegulations on the Legal Clinic

Положення про конференцію трудового колективу

Regulations on the Legal Clinic
of the National Aerospace University «Kharkiv Aviation Institute»

Затверджено:
Вченою радою
Національного аерокосмічного університету
ім. М.Є. Жуковського «Харківський авіаційний інститут»
протокол № 4 від 25 листопада 2020 року

 Введено в дію: наказ № 506 від 26.11.2020 р.

 

СУЯ ХАІ-Ф7-П/001:2020

Дата введеня: 01 грудня 2020 року

Редакція № 1

1. Загальні положення

1.1. У Національному аерокосмічного університету ім. М. Є. Жуковського «Харківський авіаційний університет» (далі - Університет) створено юридичну клініку (далі - Юридична клініка) як базу для практичного навчання та проведення навчальної практики студентів Університету, які здобувають вищу освіту за спеціальністю «Право». Юридична клініка є структурним підрозділом у складі кафедри права гуманітарно-правового факультету Університету у вигляді навчально-практичної лабораторії правової допомоги.

1.2. У своїй діяльності Юридична клініка керується законодавством України про вищу освіту, Типовим положенням про юридичну клініку вищого навчального закладу України, затвердженим наказом Міністерства освіти і науки України від 03.08.2006 № 592, Статутом Університету, даним Положенням та іншими нормативними актами України і Університету, що регулюють питання організації роботи юридичних клінік у закладах вищої освіти та надання правової допомоги.

1.3. Юридична клініка не є юридичною особою.

1.4. Юридична клініка може мати відповідні штампи, символіку, бланки з власним найменуванням.

1.5. Юридична клініка для досягнення своїх цілей безкоштовно користується майном Університету, що закріплено за нею наказом ректора Університету.

1.6. Визначення термінів, що стосуються діяльності Юридичної клініки, які вживаються в цьому Положенні:

викладач-куратор - науково-педагогічний працівник Університету, який є фахівцем у галузі права, інший фахівець у галузі права, в тому числі адвокат, який у встановленому порядку залучений до роботи Юридичної клініки для надання необхідної методичної та практичної допомоги студентам- консультантам;

клієнт Юридичної клініки - особа, яка звернулась до Юридичної клініки за роз’ясненням чи захистом своїх прав та не має можливості оплатити надання правової допомоги або її справа складає навчальний інтерес для Юридичної клініки;

керівник Юридичної клініки - особа, яка за рішенням ректора Університету згідно із посадовими обов’язками відповідально здійснює організацію та управління Юридичною клінікою;

студент-консультант - студент або інша особа, яка здобуває вищу освіту, що пройшов відбір та зарахований в Юридичну клініку.

2. Мета та завдання юридичної клініки

2.1. Метою Юридичної клініки є:

- закріплення студентами теоретичних знань та набуття ними практичних умінь і навичок до діяльності у сфері права;

- формування у студентів поваги до принципів права, підвищення рівня правової культури населення;

- надання правової допомоги особам, які її потребують;

- підвищення рівня практичних знань, умінь і навичок студентів Університету зі спеціальності «Право», а також інших спеціальностей за домовленістю із кафедрами;

- забезпечення доступу представників соціально вразливих груп суспільства до правової допомоги;

- формування правової культури громадян;

- розширення співробітництва Університету із судовими, правоохоронними органами, органами юстиції, державної влади і місцевого самоврядування, з іншими установами та організаціями, підприємствами незалежно від організаційно-правової форми.

2.2. Основні завдання Юридичної клініки:

- набуття студентами практичних навичок професії юриста;

- створення місць для проходження студентами навчальної та інших видів практики;

- надання правової допомоги клієнтам Юридичної клініки;

- проведення заходів з правової просвіти населення;

- забезпечення можливості спілкування студентів під час навчального процесу з фахівцями-практиками, правниками, адвокатами, працівниками судових і правоохоронних органів, інших державних органів та органів місцевого самоврядування з питань їх діяльності;

- впровадження та застосування інновацій шляхом забезпечення підвищення ефективності процесів отримання практичних навичок студентів Університету;

- створення ефективного механізму обміну інформацією між населенням, засобами масової інформації та Юридичною клінікою, що дозволить оперативно реагувати на практичні потреби суспільства.

2.3. Відповідно до мети та завдань Юридичної клініки Університету, для її повного та ефективного функціонування керівництво Юридичної клініки і Університету організовує й забезпечує:

- проведення спецкурсу з «Основ юридичної клінічної практики», де охоплюються засади та функції діяльності юридичних клінік, а також акцентується увага на основних аспектах юридичної практики;

- проведення теоретичних та практичних занять за результатами діяльності Юридичної клініки;

- проведення правоосвітніх, правороз'яснювальних та інших навчально- практичних заходів;

- надання безоплатної правової допомоги з питань захисту прав і свобод людини та організацій з усіх галузей права відповідно до чинного законодавства України;

- проведення роботи з документами правового характеру і базами даних;

- підготовку і поширення публікацій для населення з актуальних правових питань;

- співпрацю з представниками державних та недержавних органів і організацій;

- проведення науково-практичних конференцій, семінарів, тренінгів та інших заходів з актуальних правових питань;

- проведення роботи з систематизації й аналізу судової практики України, рішень Європейського Суду з прав людини, вирішення юридичних питань у правоохоронних органах, органах державної влади і місцевого самоврядування;

- співробітництво з іншими юридичними клініками закладів вищої освіти України та за межами держави.

3. Принципи діяльності юридичної клініки

3.1. Юридична клініка діє за принципами:

- поваги до права, справедливості, людської гідності;

- спрямованості на захист прав і свобод людини;

- гуманізму;

- законності та верховенства права;

- об'єктивності, компетентності та добросовісності;

- безоплатності надання правової допомоги;

- конфіденційності;

- наставництва.

4. Організація діяльності юридичної клініки

4.1. Загальне керівництво Юридичною клінікою здійснює ректор.

4.2. Керівник Юридичної клініки призначається на посаду рішенням ректора Університету за поданням завідувача кафедри права.

4.3. Структуру та чисельність співробітників Юридичної клініки визначає ректор своїм наказом. До числа штатного персоналу Юридичної клініки можуть належать: керівник Юридичної клініки, викладачі-куратори, координатор/и (адміністратор/и, лаборант/и) та інші особи, про роботу яких в Юридичній клініці вказано у їх посадових інструкціях. До роботи Юридичної клініки також можуть залучатися викладачі-куратори, які є науково-педагогічними працівниками кафедри права та які володіють досвідом практичної юридичної діяльності. Залучення до роботи в Юридичній клініці в якості викладачів- кураторів науково-педагогічних та наукових працівників Університету може бути підставою для виділення відповідного часу у їх трудовому розпорядку та навчальному навантаженні.

4.4. Студентами-консультантами Юридичної клініки можуть бути студенти старших курсів Університету, що навчаються за спеціальністю «Право», прийняті в установленому порядку до Юридичної клініки та надають правову допомогу під керівництвом викладачів-кураторів. Порядок і строк їх участі у роботі Юридичної клініки, кількість студентів-консультантів визначається розпорядженням керівника Юридичної клініки.

4.5. Викладачі-куратори та керівник Юридичної клініки надають необхідну методичну і теоретичну підтримку студентам-консультантам:

- вирішують питання про прийнятність справи, її направлення до студента-консультанта Юридичної клініки;

- виступають у ролі куратора за кожним зверненням, а також забезпечують теоретичну підготовку студентів-консультантів Юридичної клініки;

- здійснюють контроль за діяльністю студентів-консультантів Юридичної клініки на відповідність правової допомоги вимогам законодавства і професійної етики.

4.6. Вимоги до організації роботи Юридичної клініки:

- Університет створює та забезпечує належні умови для функціонування Юридичної клініки;

- інформація про роботу Юридичної клініки та Положення про юридичну клініку Університету оприлюднюються на сайті Університету, а також розміщуються у приміщенні, у якому розташована Юридична клініка, у місцях, зручних для вільного відвідування громадян;

- Юридична клініка повинна надати клієнту інформацію про прийняття його звернення до розгляду чи обґрунтовану відмову у такому прийнятті;

- юридична допомога, як правило, надається безпосередньо при розгляді звернення. З причин неможливості вирішення питання відразу під час приймання та у разі потреби додаткового вивчення порушеного питання працівниками Юридичної клініки може встановлюватись інший строк і порядок розгляду звернення громадянина;

- клієнту повинна бути забезпечена можливість подати керівнику Юридичної клініки свій відгук про якість наданої йому правової допомоги.

4.7. Реєстрація обліку приймання громадян здійснюється студентом- консультантом Юридичної клініки за допомогою журнальної форми або електронної форми реєстрації.

4.8. За згодою клієнта студент-консультант може готувати відповідні документи правового чи процесуально-правового характеру з дотриманням вимог чинного законодавства України та доводить до клієнта порядок і строки подання кожного із підготовлених документів, правові наслідки порушення термінів їх подання, а також порядок їх розгляду органами, організаціями чи установами. Правова допомога у формі представництва інтересів в судових установах, органах державної влади, місцевого самоврядування, інших органах та організаціях студентом-консультантом Юридичної клініки не надається. Студенти-консультанти Юридичної клініки мають право бути присутніми під час розгляду справи клієнта в якості вільних слухачів, яку веде сам клієнт або залучений ним спеціаліст в галузі права.

4.9. Юридична клініка вправі відмовити у наданні юридичної консультації. Рішення про відмову приймається керівником Юридичної клініки з обґрунтуванням причин відмови. У випадку відмови в наданні правової допомоги, на прохання клієнта йому надаються контакти інших юридичних клінік, місцевих центрів з надання правової допомоги, бюро, тощо. Якщо питання, порушені у зверненні, не належать до компетенції Юридичної клініки, особі, яка звернулась до Юридичної клініки, надається інформація щодо суб’єкта, до компетенції якого віднесено вирішення цього питання.

5. Права та обов'язки студентів-консультантів юридичної клініки

5.1. Приймання студентів до Юридичної клініки здійснюється на основі конкурсного відбору. Умови конкурсу встановлюються Юридичною клінікою Університету.

5.2. Студент-консультант має право:

- одержувати знання та практичні навички для застосування на практиці і використання у майбутній професії;

- одержувати в установленому порядку матеріали юридичних справ та інформацію про справи, які веде Юридична клініка, брати участь в їхньому обговоренню бути присутніми при розгляді справ, котрими займаються інші студенти-консультанти;

- користуватися бібліотекою та правовими базами даних Юридичної клініки;

- брати участь в акціях, кампаніях, проектах, програмах та інших заходах, організованих Юридичною клінікою;

- проходити на базі Юридичної клініки навчальну та виробничу практики в межах навчального плану;

- брати участь у вирішенні організаційних питань діяльності Юридичної клініки та надавати пропозиції керівництву Юридичної клініки щодо вдосконалення її роботи.

5.3. Студенг-консультант Юридичної клініки зобов'язаний:

- відвідувати теоретичні заняття, семінари, тренінги, брати участь в інших заходах, що проводяться в межах роботи Юридичної клініки;

- постійно поглиблювати свої фахові знання та вдосконалювати професійну майстерність;

- вести справи з дотриманням етичних норм та збереженням конфіденційності;

- дотримуватись правил внутрішнього розпорядку Університету, вимог інших документів, що регламентують діяльність Юридичної клініки;

- точно, вчасно і якісно виконувати рішення та вказівки керівництва та викладачів-кураторів Юридичної клініки, прийняті у межах їхньої компетенції;

- чергувати в Юридичній клініці за встановленим графіком, брати участь у консультуванні громадян;

- у своїй діяльності керуватися принципами роботи і завданнями Юридичної клініки;

- надавати письмовий звіт за підсумками циклу проведеної роботи;

5.4. Результати роботи студентів-консультантів Юридичної клініки оцінюються керівником Юридичної клініки і враховуються при оцінюванні практики, за результатами якої вони мають право отримати відгук- характеристику.

6. Правопросвітня діяльність в роботі юридичної клініки

6.1. Правопросвітня діяльність Юридичної клініки здійснюється з метою набуття студентами-консультантами професійних юридичних навичок шляхом безпосереднього здійснення заходів з формування правової культури та правових знань інших осіб.

6.2. Керівник Юридичної клініки або особа, відповідальна за правопросвітній напрям в роботі Юридичної клініки, здійснюють контроль за якістю правопросвітніх заходів та їх проведенням, в тому числі й на основі зворотного зв’язку від учасників заходів.

6.3. Формами здійснення правогіросвітньої діяльності Юридичної клініки є безпосередняя та/або дистанційна робота з аудиторією.

6.4. Юридична клініка може мати окреме положення, в якому врегульовані основні аспекти ведення правопросвітньої діяльності.

7. Матеріально-технічна база юридичної клініки

7.1. Університет надає для Юридичної клініки приміщення, умови якого дозволяють розташувати засоби та матеріальні ресурси, необхідні для організації навчального процесу в Юридичній клініці, здійснення приймання відвідувачів з метою надання правової допомоги.

7.2. Для матеріального та технічного забезпечення діяльності Юридичної клініки Університетом надається оргтехніка, яка дозволяє працювати з правовими базами даних, мережею Інтернет, засоби телефонного зв'язку, меблі, канцелярське приладдя тощо.

8. Фінансування юридичної клініки

8.1. Фінансування Юридичної клініки здійснюється за рахунок коштів Університету, грантів міжнародних та українських організацій, благодійних внесків громадян і організацій та інших джерел, не заборонених чинним законодавством України.

9. Прикінцеві положення

9.1.  Це Положення приймається Вченою радою Університету і вводиться в дію наказом ректора Університету.

9.2 Зміни та/або доповнення до цього Положення вносяться в порядку, встановленому для його прийняття.

9.3 У разі внесення змін до нормативних актів, що регулюють відносини, визначені в цьому Положенні, застосуванню підлягають норми законодавства України до моменту внесення відповідних змін цього Положення.

Предметні олімпіади у форматі НМТ