bell Created using Figma Vector Created using Figma calendar Created using Figma earth-globe Created using Figma envelope Created using Figma Fax 1 Created using Figma Vector Created using Figma Vector Created using Figma telephone-handle-silhouette Created using Figma
Висновки комісії про підсумки акредитаційної експертизи Напрям підготовки 6.080101 "Геодезія, картографія та землеустрій"
ГоловнаУніверситетВисновки комісії про підсумки акредитаційної експертизи Напрям підготовки 6.080101 "Геодезія, картографія та землеустрій"

ВИСНОВКИ

Експертної комісії Міністерства освіти і науки України

про підсумки акредитаційної експертизи
Навчальний заклад: Національний аерокосмічний університет
ім. М.Є. Жуковського «Харківський авіаційний інститут»

Напрям підготовки 6.080101
"Геодезія, картографія та землеустрій"
Галузь знань: 0801 "Геодезія та землеустрій"
Вища освіта: перший (бакалавр)
Освіта: бакалавр

 

Підстава для акредитації

До Міністерства освіти і науки України подано заяву про проведення акредитації в Національному аерокосмічному університеті ім. М.Є. Жуковського «Харківський авіаційний інститут» з підготовки фахівців за напрямом підготовки 6.080101 «Геодезія, картографія та землеустрій» за першим (бакалаврським) рівнем вищої освіти.

Експертна комісія провела оцінку відповідності діяльності Національного аерокосмічного університеті ім. М.Є. Жуковського «Харківський авіаційний інститут» з надання освітніх послуг у сфері вищої освіти з підготовки за напрямом підготовки 6.080101 «Геодезія, картографія та землеустрій» за першим (бакалаврським) рівнем вищої освіти і вимогах до акредитації напрямів підготовки у вищих навчальних закладах і констатує, що окреслена вище освітня діяльність кафедри геоінформаційних технологій та космічного моніторингу Землі Національного аерокосмічного університету ім. М.Є. Жуковського «Харківський авіаційний інститут» в повному обсязі відповідає акредитаційним вимогам та ліцензійним умовам надання освітніх послуг у сфері вищої освіти.

Таким чином, клопотання Національного аерокосмічного університету ім. М.Є. Жуковського «Харківський авіаційний інститут» щодо акредитації за напрямом підготовки 6.080101 «Геодезія, картографія та землеустрій» за першим (бакалаврским) рівнем вищої освіти в межах ліцензованиго обсягу вважаємо достатньо обгрунтованим.

Загальні висновки та пропозиції

На підставі поданих матеріалів щодо можливості акредитації за напрямом підготовки 6.080101 «Геодезія, картографія та землеустрій» за першим (бакалаврським) рівнем вищої освіти загальним ліцензованим обсягом 70 осіб у Національному аерокосмічному університеті ім. М.Є. Жуковського «Харківський авіаційний інститут» та безспосередньої перевірки стану організаційного, навчально-методичного, інформаційного, матеріально-технічного та кадрового забезпечення, а також результатів освітньої діяльності на місці експертна комісія дійшла до наступних висновків: 

  1. Засновницькі документи, ліцензія та інші подані документи забезпечують правові та організаційні основи дільності і відповідають державним вимогам щодо акредитації напряму підготовки 6.080101 «Геодезія, картографія та землеустрій»
  2. В університеті має місце відповідність підготовки фахівців чинним ліцензійним та акредитаційним нормам, потребам ринку праці. Кадрове забезпечення в повному обсязі відповідає встановленим вимогам та даним звіту про самоаналіз. Стан матеріально-технічної бази, організаційне, навчально-методичне та інформаційне забезпечення кожної навчальної дисципліни відповідає ліцензійним вимогам.
  3. Експертна перевірка рівня підготовки бакалавра за значенним напрямом відготовки показала, що загальна успішність навчання та якість підготовки фахівців відповідають встановленим критеріям та вимогам

Разом с тим експертна комісія, з метою покращання якості підготовки фахівців, вважає за необхідне висловити наступні зауваження і керомендації:

  1. Збільшити кількість науково-методичних посібників у друованому вигляді.
  2. Підвищити наповненість сайту кафедри геоінформаційних технологій та космічного моніторингу Землі електронною навчально-методичною літературою та методичними рекомендаціями з навчальних дисциплін.
  3.  Інтенсифікувати участь здобувачів у науковій роботі кафедри з оприлюдненням результатів на науковов-технічних конференціях різного рівня.

На підставі поданих на акредитацію матеріалів і перевірки результатів провадження діяльності кафедри реоінформаційних технологій иа космічного моніторингу Землі еа місці, експертна комісія рекомендує Міністерству освіти і науки України акредитувати Національний аерокосмічний університет ім. М.Є. Жуковського «Харківський авіаційний інститут»  на право підготовки здобувачів освітнього ступеня «бакалавр» за напрямом підготовки 6.080101 «Геодезія, картографія та землеустрій» за першим (бакалаврським) рівнем з загальним ліцензованим обсягом 50 осіб денної та заочної форм навчання.

 

Завантажити повну версію файлу засідання: (Завантажити)

Бажаєш стати студентом ХАІ? Оціни свої шанси на вступ!

Дізнатися