bell Created using Figma Vector Created using Figma calendar Created using Figma earth-globe Created using Figma envelope Created using Figma Fax 1 Created using Figma Vector Created using Figma Vector Created using Figma telephone-handle-silhouette Created using Figma
Висновки експертної комісії про підсумки акредитаційної експертизи Спецiальнiсть: 053 «Психологiя»
ГоловнаУніверситетВисновки експертної комісії про підсумки акредитаційної експертизи Спецiальнiсть: 053 «Психологiя»

висновки

експертноi висновки кoмicii про пiдсумки акредитацiйноi експертизи

 

Навчальний заклад: Нацiональний аерокосмiчний унiверситет

iм. М.€. Жуковського «Харкiвський авiацiйний iнститут» (м. Харкiв)

 

Освiтньо-професiйна програма

«Психологiчне консультування та психотерапiя»

Галузь знань: 05 «Соцiальнi та поведiнковi науки»

Спецiальнiсть: 053 «Психологiя»

Рiвень вищоi освiти: другий (магiстерський)

Освiтнiй ступiнь: Магiстр

 

Пiдстави для акредитацii

До Міністерства освіти і науки України подано заяву про проведення акредитації в Національному аерокосмічному університеті ім. М. Є. Жуковського «Харківський авіаційний інститут» з підготовки фахівців за освітньо-професійною програмою «Психологічне консультування та психотерапія» спеціальності 053 «Психологія» за другим (магістерським) рівнем вищої освіти.

Експертна комісія провела оцінку відповідності діяльності Національного аерокосмічного університету ім. М. Є. Жуковського «Харківський авіаційний інститут» з надання освітніх послуг у сфері вищої освіти з підготовки за освітньо-професійною програмою «Психологічне консультування та психотерапія» спеціальності 053 «Психологія» за другим (магістерським) рівнем вищої освіти критеріям і вимогам до акредитації освітніх програм у вищих навчальних закладах і констатує, що окреслена вище освітня діяльність кафедри психології Національного аерокосмічного університету ім.

М.Є. Жуковського «Харківський авіаційний інститут» відповідає акредитаційним вимогам та ліцензійним умовам надання освітніх послуг у сфері вищої освіти.Таким чином, клопотання Національного аерокосмічного університету ім.

М.Є. Жуковського «Харківський авіаційний інститут» щодо акредитації освітньо-професійної програми «Психологічне консультування та психотерапія» спеціальності 053 «Психологія» за другим (магістерським) рівнем в межах ліцензованого обсягу вважаємо достатньо обґрунтованим.

Загальні висновки та пропозиції

На підставі поданих матеріалів щодо можливості акредитації освітньо- професійної програми «Психологічне консультування та психотерапія» спеціальності 053 «Психологія» за другим (магістерським) рівнем вищої освіти загальним ліцензованим обсягом 75 осіб у Національному аерокосмічному університеті ім. М.Є. Жуковського «Харківський авіаційний інститут» та безпосередньої перевірки стану організаційного, навчально-методичного, інформаційного, матеріально-технічного та кадрового забезпечення, а також результатів освітньої діяльності на місці експертна комісія дійшла до наступних висновків:

 1. Засновницькі документи, ліцензія та інші подані документи забезпечують правові та організаційні основи діяльності Національного аерокосмічного університету ім. М.Є. Жуковського «Харківський авіаційний інститут» і відповідають державним вимогам щодо акредитації освітньо- професійної програми «Психологічне консультування та психотерапія» спеціальності 053 «Психологія» другого (магістерського) рівня вищої освіти.
 2. Формування контингенту студентів в університеті здійснюється згідно законодавчих вимог та не перевищує ліцензований обсяг.
 3. У Національному аерокосмічному університеті ім. М.Є. Жуковського «Харківський авіаційний інститут» має місце відповідність підготовки фахівців чинним ліцензійним та акредитаційним нормам, потребам ринку праці, що забезпечує якісну підготовку магістрів за освітньо-професійною програмою «Психологічне консультування та психотерапія» спеціальності 053 «Психологія».
 4. Кадрове забезпечення освітнього процесу підготовки магістрів за освітньо-професійною програмою «Психологічне консультування та психотерапія» зі спеціальності 053 «Психологія» відповідає встановленим вимогам та даним звіту про самоаналіз.
 5. У Національному аерокосмічному університеті ім. М.Є. Жуковського «Харківський авіаційний інститут» забезпечено належні умови для здійснення навчально-виховного процесу, створено сприятливі умови для роботи науково- педагогічних працівників та навчання і проживання студентів. Стан матеріально- технічної бази відповідає ліцензійним вимогам.
 6. Стан організаційного, навчально-методичного та інформаційного забезпечення кожної навчальної дисципліни відповідає нормативам показників діяльності закладу вищої освіти.
 7. Експертна перевірка рівня підготовки магістрів за освітньо-професійною програмою «Психологічне консультування та психотерапія» спеціальності 053 «Психологія» показала, що загальна успішність навчання та якість підготовки фахівців за зазначеною освітньо-професійною програмою відповідають встановленим критеріям та вимогам, що підтверджує здатність випускників до самостійної професійної і науково-дослідної роботи.

Разом з тим експертна комісія, з метою покращення якості підготовки фахівців, вважає за необхідне висловити наступні зауваження і рекомендації:

 1. Збільшити кількість наукових публікацій науково-педагогічних працівників кафедри у міжнародних наукометричних базах даних, зокрема в Scopus, Web of Science, Index Copernicus та ін. 
 2. Посилити роботу кафедри в напрямі, міжнародного наукового співробітництва та розширення кола міжнародних зв’язків.
 3. Продовжувати розширювати бібліотечний фонд кафедри та збільшити кількість фахових періодичних видань.
 4. Продовжувати розширювати матеріально-технічне забезпечення кафедри та бази проходження переддипломної практики студентами.
 5. Розширити наповнення сайту кафедри психології електронною навчально-методичною літературою та методичними рекомендаціями з навчальних дисциплін.

На підставі поданих на акредитацію матеріалів і перевірки результатів провадження діяльності кафедри психології на місці, експертна комісія рекомендує Міністерству освіти і науки України акредитувати Національний аерокосмічний університет ім. М. Є. Жуковського «Харківський авіаційний інститут» на право підготовки здобувачів оовітноьго ступеня «магістр» з освітньо-професійної програми «Психологічне консультування та психотерапія» спеціальності 053 «Психологія» галузі знань 05 «Соціальні та поведінкові науки» за другим (магістерським) рівнем з загальним ліцензованим обсягом 75 осіб денної та заочної форм навчання.

Результати експертної перевірки залишкових знань магістрів освітньо-професійної програми «Психологічне консультування та психотерапія» спеціальності 053 «Психологія» Національного аерокосмічного університету ім. М.Є. Жуковського «Харківський авіаційний інститут»

Назва дисциплін, за якими проводився контроль Група Кількість студентів, осіб Складало 3 них одержали оцінки Абсолютна успішність, % Якість успішності, % Середній бал
«5» «4» «3» «2»
осіб % осі б % осіб % осіб % осіб %
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16

І. Цикл загальної підготовки

Методика викладання у вищій школі 760ПМ, 761ПМ 17 17 100 4 23 8 47 5 29 0 0 100 70 3,9
Основи пато- та нейропсихології 760ПМ, 761ПМ 17 17 100 5 29 5 29 7 41 0 0 100 59 3,9
Всього за циклом 4 34 34 100 9 26 13 38 12 35 0 0 100 64 3,9

II. Цикл професійної підготовки

Групові форми психологічної роботи 760ПМ 8 8 100 4 50 3 37 1 12 0 0 100 87 4,3
Основи психології реклами та PR 761ПМ 9 9 100 3 34 2 22 4 44 0 0 100 56 3,8
Клієнт-центрований підхід в психології 760ПМ, 761ПМ 17 17 100 3 18 6 35 8 47 0 0 100 53 3,7
Всього за циклом 4 34 34 100 10 34 11 31 13 34 0 0 100 65 3,9

Порівняльний аналіз результатів експертної перевірки залишкових знань та сесії магістрів освітньо-професійної програми «Психологічне консультування та психотерапія» спеціальності 053 «Психологія» Національного аероксомічного університету ім. М.Є. Жуковського «Харківський авіаційний інститут»

Дисципліна К-сть сту-дентів З'яв-илось Результати сесії Абс. усп-сть, % Якісна усп-сть, % Середній бал Кіл-сть студентів Виконували ККР (експертна перевірка) Результати експертної перевірки Абс. усп-сть, % Якісна усп-сть, % Сере-дній бал Відхилення %
Відмінно Добре Задов. Не задов. Відмінно Добре Задов. Не задов. Абс.  усп-сть, % Якісна усп-сть, % Середній бал
КІЛ-СТЬ % КІЛ-СТЬ % КІЛ-СТЬ % КІЛ-СТЬ % КІЛ-СТЬ % КІЛ-СТЬ % КІЛ-СТЬ % КІЛ-СТЬ %
І. Цикл загальної підготовки
Методика викладання у вищій школі 17 17 6 35 8 47 3 18 0 0 100 82 4,2 17 17 4 23 8 47 5 29 0 0 100 70 3,9 0,0 12,0 0,3
Основи пато- та нейропсихології 17 17 9 53 2 12 4 23 2 12 88 65 4 17 17 5 29 5 29 7 41 0 0 100 59 3,9 0,0 6,0 0,1
Всього 34 34 15 44 10 29 7 21 2 6 94 73 4,1 34 34 9 26 13 38 12 35 0 0 100 64 3,9 0,0 9,0 0,2
II. Цикл пюфесійної підготовки
Групові форми психологічної роботи 8 8 5 63 3 37 0 0 0 0 100 100 4,6 8 8 4 50 3 37 1 12 0 0 100 87 4,3 0,0 13,0 0,3
Основи психології реклами та PR 9 9 3 34 2 22 4 44 0 0 100 56 3,8 9 9 3 34 2 22 4 44 0 0 100 56 3,8 0,0 0,0 0,0
Клієнт-центрований підхід в психології 17 17 4 24 6 35 7 41 0 0 100 59 3,8 17 17 3 18 6 35 8 47 0 0 100 53 3,7 0,0 6,0 0,1
Всього 34 34 12 36 11 32 11 32 0 0 100 68 4 34 34 10 34 11 31 13 34 0 0 100 65 3,9 0,0 6,3 0,1

 

Завантажити повну версію файлу засідання: (завантажити)

 

Бажаєш стати студентом ХАІ? Оціни свої шанси на вступ!

Дізнатися