bell Created using Figma Vector Created using Figma calendar Created using Figma earth-globe Created using Figma envelope Created using Figma Fax 1 Created using Figma Vector Created using Figma Vector Created using Figma telephone-handle-silhouette Created using Figma
Висновки експертної комісії про підсумки акредитаційної експертизи Спеціальність: 8.02030303 «Прикладна лінгвістика»
ГоловнаУніверситетВисновки експертної комісії про підсумки акредитаційної експертизи Спеціальність: 8.02030303 «Прикладна лінгвістика»

ВИСНОВКИ

експертної комісії про підсумки акредитаційної експертизи

Навчальний заклад: Національний аерокосмічний університет ім. М. Є. Жуковського «Харківський авіаційний інститут» (Харків)

Освітньо-професійна програма «Прикладна лінгвістика»

Галузь знань: «Прикладна лінгвістика»

Спеціальність 8.02030303 «Прикладна лінгвістика»

Рівень вищої освіти: другий (магістерський)

Освітній ступінь: Магістр

Перелік зауважень контролюючих органів та заходи щодо їх усунення

Відповідно до наказу Міністерства освіти і науки України № 9-А від 13.01.2017 р. проводилась акредитаційна експертиза на провадження освітньої діяльності Національним аерокосмічним університетом ім. М. Є. Жуковського «Харківський авіаційний інститут» у сфері вищ ої освіти, пов’язаної з підготовкою фахівців для отримання освітнього ступеня «магістр» зі спеціальності 8.02030303 «Прикладна лінгвістика», з дотримання основних вимог акредитації.

Під час перевірки Експертна комісія висловила ряд зауважень (рекомендацій). Заходи випускової кафедри щодо усунення цих зауваж ень наведені в таб лиці 5.

Таблиця 5

Зауваження щодо дотримання основних вимог акредитації та вжиті заходи

з/п

Зауваження щодо, дотримання

основних вимог акредитації

Вжиті заходи

1

Наявна невідповідність у назвах циклів навчальних дисциплін між навчальним планом та нормативно

встановленими згідно порів­няльної таблиці (Наказ МОН №1377 від 29.11.2011р.)

Технічна помилка.

Із назви циклу професійної та практичної підготовки, до якого не входять фундаментальні науки, вилучено назву, що зазначає саме фундаментальну підготовку.

2

У навчальному плані за звітній період відсутня

інформація щодо розгляду та затвердження його на Вченій раді університету (Закон України Про вищу освіту ст. 36)

Технічна помилка.

До акредитаційної справи було долучено робочу (кафедральну) версію навчального плану. Усі навчальні плани спеціальностей у Національному аерокосмічному університеті ім. М. Є. Жуковського «Харківський авіаційний інститут» розглядаються та затверджуються в установленому порядку на Вченій раді університету і містять відповідну інформацію на титульному аркуші (див. план набору на спеціальність 035.10 «Філологія. Прикладна лінгвістика» 2016-2017 навч. року в Додатку 1).

3

У справі відсутній навчальний план, за яким будуть

навчатись студенти

Технічна помилка.

Оскільки спеціальності 2015-2016 року набору та 2016-2017 року набору мають різні шифри та назви (8.02030303 «Прикладна лінгвістика» та 035.10 «Філологія. Прикладна лінгвістика» відповідно), до справи було долучено навчальний план саме тієї спеціальності (8.02030303 «Прикладна

лінгвістика»), яка проходила ліцензійну експертизу у 2015 році (див. Додаток 1 до Експертних висновків).

4

Перевірити наявність

навчально-методичного забез­печення для виконання контрольних робіт, які

передбачені навчальним

планом

Технічна помилка.

В таблиці 2.4.2 «Інформація про наявність планів семінарських, практичних занять, завдань для лабораторних робіт, дидактичного забезпечення самостійної роботи студентів» помилково не надано інформацію про методичний супровід з виконання контрольних робіт для студентів денної форми навчання.

5

У зав. каф. прикладної лінгвістики проф.

Піхтовнікової Л.С. відсутнє підвищення кваліфікації за останні 5 років (Наказ МОН № 689 від 13.06.2012 р.)

На кафедрі діє п’ятирічний План підвищення кваліфікації науково-педагогічним персоналом. Стажування завідувача кафедри прикладної лінгвістики, доктора філологічних наук, професора Піхтовнікової Л.С. заплановано на термін з 23.01.2017 по 22.02.2017 у Запорізькому національному університеті на кафедрі теорії і практики перекладу з англійської мови (Наказ № 31- к від 17.01.2017).

6

Є невідповідність щодо

освіти декана гуманітарного факультету проф. Копилова В.О. та дисципліни

«Інтелектуальна власність», яку він викладає (згідно вимог Наказу МОН № 1377 від 29.11.2011 р.)

У ході перевірки експертна комісія установила, що саме на час подання акредитаційної справи спеціальності 8.02030303 «Прикладна лінгвістика» проф. Копилов В.О. проходив на факультеті підвищення кваліфікації ХАІ 1-й професійний модуль загальним обсягом у 108 годин. 20.12.2016 року на кафедрі політології та історії відбувся заключний семінар за темою «Інтелектуальна власність», де проф. Копилов В.О. презентував свою випускову роботу на тему «Авторське право та суміжні права». Наказ № 448 від 26.12.2016 підтверджує проходження проф. Копиловим В.О. підвищення кваліфікації з дисципліни

«Інтелектуальної власності».

7

Відсутня інформація щодо наявності пакетів прикладних програм за профілем

спеціальності, що

акредитується. Недостатня

кількість наявного

ліцензійного програмного

забезпечення (Постанова КМУ №1187 від 30.12.2015 р.)

Технічна помилка.

Надано не повну інформацію. Оновлений перелік пакетів прикладних комп’ютерних програм за профілем спеціальності, що акредитується, надано у Додатку 2 до Експертних висновків з вказівкою на офіційність програм разом з документацією про купівлю ліцензійної лінгвістичної програми MyTest.

8

У поданих акредитаційних матеріалах відсутнє

інформаційне забезпечення з дисциплін: «Інтелектуальна

власність», «БЖД, охорона праці»

Технічна помилка.

Некоректна робота з таблицями Word. Інформаційне забезпечення з дисциплін: «Інтелектуальна

власність», «БЖД, охорона праці» надано у Додатку

3 до Експертних висновків.

9

Відсутня інформація щодо інформаційного забезпечення з вивчення німецької мови (у переліку словників)

Технічна помилка - некоректна робота з таблицями Word. Інформаційне забезпечення з вивчення німецької мови (у переліку словників) надано у Додатку 4 до Експертних висновків.

10

Згідно поданих

акредитаційних матеріалів, у таблиці забезпечення

навчальними приміщеннями зазначено, що навчальний заклад здав в оренду 705,3 кв. м. приміщень. У справі не надано підтвердження

наявності і відповідності законодавству договорів

оренди та документів на дозвіл

Національний аерокосмічний університет

ім. М. Є. Жуковського «Харківський авіаційний інститут» відповідно до законодавства має усі договори оренди та документи на дозвіл (див. Додаток 5 до Експертних висновків).

11

Забезпечити подання цих відомостей, сформульованих у п.11, до ЄДЕБО (Постанова КМУ № 1187 від 30.12.2015 Р-)

Національним аерокосмічним університетом

ім. М. Є. Жуковського «Харківський авіаційний інститут» до ЄДЕБО надано деталізований паспорт приміщень. Орендовані приміщення показано в категорії «Інші приміщення».

12

Змо увагу, згідно поданих акредитаційних

Технічна помилка. ' 1

Надано не повну інформацію. У Додатку 6 до

 

матеріалів не достатня

кількість, фахових

періодичних видань, за 2016 рік - 2 видання (Постанова КМУ № 1187 від 30.12.2015 р.)

Експертних висновків наведено повний перелік фахових періодичних видань за останні 5 років - з 2012 по 2016 роки (усього 16 шт.), із яких: 5 - за

2016 рік. Також уже є надходження 2-х видань за

2017 рік. Крім того, сайт ЦНБ ХАІ

http://librarv.khai.edu/ надає відкритий доступ до найсучасніших електронних видань в наступних категоріях: Електронно-бібліотечна система.

Лінгвістика; Електронно-бібліотечна система.

Філологія; Каліфорнійський університет.

Лінгвістика; Working papers in Linguistics of University of Reading; University of Washington. Working papers in Linguistics; Research in Linguistics and Language Science; Cambridge occasional papers in Linguistics; University of Pennsylvania. Working papers in Linguistics.

13

У поданих акредитаційних матеріалах відсутня

інформація щодо опису

внутрішньої системи

забезпечення якості освіти у ВНЗ (Постанова КМУ № 978 від 09.08.2001 р.)

Технічна помилка.

Опис внутрішньої системи забезпечення якості освіти в Національному аерокосмічному

університеті ім. М. Є. Жуковського «Харківський авіаційний інститут» надано в п.9 Експертних висновків.

Загальний висновок, зауваження та пропозиції

 1. На підставі поданих для проведення акредитаційної експертизи матеріалів та перевірки на місці комісія з проведення акредитаційної експертизи дійшла висновку, щО освітня діяльність Національного аерокосмічного університету ім. М.Є. Жуковського «Харківський авіаційний інститут» з підготовки студентів ступеня «магістр» за спеціальністю 8.02030303 «Прикладна лінгвістика» галузі знань 0203 «Гуманітарні науки» з ліцензійним обсягом підготовки 25 осіб ден ної форми навчання (1,5 роки) відповідає встановленим нормативам і вимогам згідно постанови Кабінету Міністрів України від 8 серпня 2007 р. №1019 «Про ліцензування діяльності з надання освітніх послуг» і забезпечує держ авну гарантію якості вищої освіти.
 2. Разом з цим, з метою вд оско на ле нн я на вч ал ьн ог о процесу експертна комісія рекомендує:
  • Продовжувати проводити формування кадрового складу кафедри з оптимальним фаховим складом, активізувати роботу з викладацьким резервом для здобуття вченого звання доцента та наукового ступеня доктора філологічних наук.
  • Продовжувати пошук і впровадження ліцензійних пакетів комп’ютерних програм з професійно-орієнтованих дисциплін кафедри.
  • Покращити роботу кафедри щодо укладання навчально-методичних посібників, розробок, вказівок тощ о передусім для студентів спеціальності «Прикладна лінгвістика».
  • Поповнити бібліотечний фонд фаховими виданнями України, міжвузівськими збірниками тощо.
 3. Комісія з проведення акредитаційної експертизи вважає за можливе акредитувати у Національному аерокосмічному університеті ім. М. Є. Жуковського «Харківський авіаційний інститут» підготовку фахівців ступеня «магістр» зі спеціальності 8.02030303 «Прикладна лінгвістика» з ліцензованим обсягом 25 осіб денної ф орми навчання (1,5 роки).

Завантажити повну версію файлу засідання: (завантажити)

Бажаєш стати студентом ХАІ? Оціни свої шанси на вступ!

Дізнатися