bell Created using Figma Vector Created using Figma calendar Created using Figma earth-globe Created using Figma envelope Created using Figma Fax 1 Created using Figma Vector Created using Figma Vector Created using Figma telephone-handle-silhouette Created using Figma
Висновки експертної комісії про підсумки акредитаційної експертизи Спеціальність: 6.040106 «Екологія, охорона навколишнього середовища та збалансоване природокористування»
ГоловнаУніверситетВисновки експертної комісії про підсумки акредитаційної експертизи Спеціальність: 6.040106 «Екологія, охорона навколишнього середовища та збалансоване природокористування»

ВИСНОВКИ

експертної комісії Міністерства освіти і науки України

про підсумки акредитаційної експертизи
Навчальний заклад: Національний аерокосмічний університет
ім. М.Є. Жуковського «Харківський авіаційний інститут»

Освітньо-професійна програма
«Інженерія логістичних систем»
Галузь знань: 0401 «Природничі науки»
Спеціальність: 6.040106 «Екологія, охорона навколишнього середовища
та збалансоване природокористування»

Рівень вищої освіти: другий (бакалаврський)
Освітній ступінь: Бакаклавр

 

Аналіз результатів попередньої експертизи матеріалів акредитаційної справи

За результатами попередньої перевірки акредитаційної справи експертам було запропоновано звернути увагу на наступні питання:

 1. Кількість студентів денної форми навчання 4-го курсу, що виконували ККР, складала 23 особи. В той же час за даними бази ЄДЕБО кількість студентов становить 26 осіб.
 2. Не вказано наявність періодичних фахових видань станом на 2019 рік.

Експертна комісія перевірила фактичну кількість студентів 4-го курсу денної форми навчання напряму підготовки 6.040106 «Екологія, охорона навколишнього середовища та збалансоване природокористування» та наявність періодичних фахових видань і констатує наступне.

 1. Станом на 1 жовтня 2018 року кількість студентів становила 23 особи. ККР проводилась у період з 25 лютого по 7 березня 2019 року для 23 здобувачів. На момент перевірки фактична кількість здобувачів складає 22 особи, що відповідає даним бази ЄДЕБО. Довідка оператора ЄДЕБО за підписами декану факультета та помічника ректора з забезпечення якісті освіти, завірена печаткою університету, з указаними даними про всі зміни в базі ЄДЕБО, що стосуються напряму підготовки 6.040106 «Екологія, охорона навколишнього середовища та збалансоване природокористування» 2015 року набору, додано до висновку.
 2. За даними науково-технічної бібліотеки Національного аерокосмічного університету ім. М. Є. Жуковського на момент роботи експертної комісії в читальних залах наявні 13 періодичних видань, у тому числі 7, на які продовжена підписка у 2019 році. Копія договору про постачання журналів наведена у додатку.

Назва фахового періодичного видання

Роки надходження

1

Безпека життєдіяльності

2008-2019

2

Екологічний вісник

2008-2019

3

Надзвичайна ситуація

2010-2019

4

Экология и промышленность

2009-2019

5

Пожежна і техногенна безпека

2007-2019

6

Охорона праці

2007-2019

7

Безпека праці на виробництві

2008-2019

8

Энергосбережение. Энергетика. Энергоаудит

2006-2016

9

Экологические системы и приборы

2008-2014

10

Экология

2002-2012

11

Экология и жизнь

2006-2012

12

Авиакосмическая и экологическая медицина

2010-2012

13

Надзвичайна ситуація. Природні катастрофи. Техногенні аварії...

2004-2014

 Загальні висновки експертної комісії

На підставі поданих матеріалів щодо можливості акредитації напряму підготовки 6.040106 «Екологія, охорона навколишнього середовища та збалансоване природокористування» за першим (бакалаврським) рівнем загальним ліцензованим обсягом 100 осіб у Національному аерокосмічному університеті ім. М.Є. Жуковського «Харківський авіаційний інститут» та безпосередньої перевірки стану навчально-методичного, матеріально-технічного та кадрового забезпечення, а також результатів освітньої діяльності на місці експертна комісія дійшла до висновку:

 1. Рівень організації навчально-виховного процесу, зміст та якість навчально-методичного забезпечення, кадрове забезпечення, навчально-матеріальна база та результати освітньої діяльності з підготовки фахівців за напрямом підготовки 6.040106 «Екологія, охорона навколишнього середовища та збалансоване природокористування» за першим (бакалаврським) рівнем загальним ліцензованим обсягом 100 осіб відповідає ліцензійним умовам надання освітніх послуг у сфері вищої освіти та освітньо-професійній програмі підготовки здобувачів освітнього ступеня «бакалавр» і забезпечує державну гарантію якості освіти.
 2. Ректорату Національного аерокосмічного університету ім. М. Є. Жу-ковського «Харківський авіаційний інститут» та випусковій кафедрі, яка здійснює підготовку здобувачів освітнього ступеня «бакалавр» за напрямом підготовки 6.040106 «Екологія, охорона навколишнього середовища та збалансоване природокористування» за першим (бакалаврським) рівнем звернути увагу на рекомендації, виконання яких сприятиме подальшому підвищенню якості підготовки фахівців, а саме:
 • продовжувати нарощувати матеріально-технічне забезпечення кафедри, в особливості якісний склад лабораторного обладнання;
 • продовжувати якісне і кількісне оновлення бібліотечного фонду кафедри та університету шляхом збільшення кількості періодичних фахових видань та підручників;
 • збільшити кількість наукових публікацій професорсько-викладацького складу кафедри у фахових міжнародних наукометричних базах даних Web Of Science та Scopus;
 • працювати над розширенням баз навчальних і виробничих практик студентів;
 • продовжити оновлення методичної бази кафедри з дисциплін, що викладаються, на державній мові;
 • активізувати роботу кафедри із залучення студентської молоді до науково-дослідної роботи.
 1. Рекомендувати Міністерству освіти і науки України акредитувати Національний аерокосмічний університет ім. М. Є. Жуковського «Харківський авіаційний інститут» на право підготовки здобувачів освітнього ступеня «бакалавр» за напрямом підготовки 6.040106 «Екологія, охорона навколишнього середовища та збалансоване природокористування» галузі знань 0401 «Природничі науки» загальним ліцензованим обсягом 100 осіб.

Завантажити повну версію файлу засідання: (завантажити)

Бажаєш стати студентом ХАІ? Оціни свої шанси на вступ!

Дізнатися