bell Created using Figma Vector Created using Figma calendar Created using Figma earth-globe Created using Figma envelope Created using Figma Fax 1 Created using Figma Vector Created using Figma Vector Created using Figma telephone-handle-silhouette Created using Figma
Висновки експертної комісії про підсумки акредитаційної експертизи Спеціальність: 6.030102 «Психологія»
ГоловнаУніверситетВисновки експертної комісії про підсумки акредитаційної експертизи Спеціальність: 6.030102 «Психологія»

ВИСНОВКИ

експертної комісії про підсумки акредитаційної експертизи

Навчальний заклад: Національний аерокосмічний університет ім. М.Є. Жуковського «Харківський авіаційний інститут»

Освітньо-професійна програма «Психологія»

Галузь знань: 0301 «Соціально-політичні науки»

Спеціальність 6.030102 «Психологія»

 

Підстави для акредитації у національному аерокосмічному університеті ім. М.Є. Жуковського «харківський авіаційний інститут» Напряму 6.030102 «Психологія»

Експертна комісія провела оцінку відповідності діяльності Національного аерокосмічного університету ім. М. Є. Жуковського «Харківський авіаційний інститут» з надання освітніх послуг у сфері вищої освіти з підготовки фахівців освітньо-кваліфікаційних рівнів бакалавра за напрямом 6.030102 «Психологія» критеріям і вимогам до акредитації спеціальностей у вищих навчальних закладах і констатує, що окреслена вище освітня діяльність кафедри психології Національного аерокосмічного університету ім. М. Є. Жуковського «Харківський авіаційний інститут» відповідає ліцензійним умовам надання освітніх послуг у сфері вищої освіти та акредитаційним вимогам.

Загальні висновки та пропозиції

На підставі поданих матеріалів щодо можливості повторної акредитації підготовки фахівців галузі знань 0301 «Соціально-політичні науки», напряму підготовки 6.030102 «Психологія», освітньо-кваліфікаційного рівня «бакалавр», ліцензованим обсягом 60 осіб денної форми навчання і 60 осіб заочної форми навчання у Національному аерокосмічному університеті ім.

М. Є. Жуковського «Харківський авіаційний інститут» та безпосередньої перевірки стану навчально-методичного, матеріально-технічного і кадрового забезпечення та результатів освітньої діяльності па місці експертна комісія дійшла до висновку:

 1. Рівень організації навчально-виховного процесу, зміст та якість навчально-методичного забезпечення, кадрове забезпечення, навчально- матеріальна база та результати освітньої діяльності підготовки фахівців галузі знань 0301 «Соціально-політичні науки», напряму підготовки 6.030102 «Психологія», освітньо-кваліфікаційного рівня «бакалавр», ліцензованим обсягом 60 осіб денної форми навчання і 60 осіб заочної форми навчання відповідає ліцензійним умовам надання освітніх послуг у сфері вищої освіти, освітньо-кваліфікаційній характеристиці та освітньо-професійній програмі підготовки фахівців і забезпечує державну гарантію якості освіти.
 2. Ректорату Національного аерокосмічного університету ім. М. Є. Жуковського «Харківський авіаційний інститут» та випускаючій кафедрі з напряму підготовки 6.030102 «Психологія» звернути увагу на рекомендації, виконання яких сприятиме подальшому підвищенню якості підготовки фахівців за спеціальністю, а саме:
  • збільшувати кількість нових фахових підручників, навчальних посібників та українських фахових періодичних видань у бібліотеці університету;
  • поглибити співпрацю із структурними підрозділами наукових установ України та зарубіжжя шляхом участі у міжнародних проектах;
  • посилити взаємодію кафедри психології з міжнародними організаціями, фондами, програмами щодо підвищення якості підготовки фахівців;
  • продовжувати проводити формування кадрового складу кафедри з оптимальним фаховим складом та активізувати роботу з викладацьким резервом для здобуття вченого звання доцента.
 3. Рекомендувати Міністерству освіти і науки України акредитувати Національний аерокосмічний університет ім. М. Є. Жуковського «Харківський авіаційний інститут» на право підготовки фахівців галузі знань 0301 «Соціально-політичні науки», напряму підготовки 6.030102 «Психологія», освітньо-кваліфікаційного рівня «бакалавр», ліцензованим обсягом 60 осіб денної форми навчання і 60 осіб заочної форми навчання.

Результат зимової сесії 2016-2017 н/р студентів напряму підготовки 6.030102 «Психологія» Національного аерокосмічного університету ім.М.Є. Жу ков ського "Харківський авіаційний інститут"

Дисципліна

К-сть

студеньів

З'явилось

Результати сесії

Абс.

Усп-сть %

Якісна

Усп-сть %

Средній

бал

Відмінно

Добре

Задовільно

Не задов.

К-сть

%

К-сть

%

К-сть

%

К-сть

%

Цикл гуманітарної та соціально-економічної підготовки

Філософія

51

51

10

20.0

25

49.0

16

31.0

0

0,0

100,0

69.0

4,0

Політологія

51

51

ІЗ

28.0

21

41.0

16

31.0

0

0,0

100,0

67,0

4,0

Всього

102

102

23

23.0

46

46,0

32

31.0

0

0,0

100,0

73,0

4,00

Цикл природничо-наукової (фундаментальної) підготовки

Загальна психологія

59

59

14

24.0

24

41.0

21

36.0

0

0,0

100,0

65.0

4,0

Диференційна психологія

51

51

14

27.0

16

31.0

21

41.0

0

0,0

100,0

59.0

4,0

Всього

110

ПО

28

26.0

40

36.0

42

38.0

0

0,0

100,0

62.0

4,0

Цикл професійної та практичної підготовки

Педагогіка та педагогічна психологія

36

36

ІЗ

36,0

16

44.0

7

20.0

0

0,0

100,0

81.0

4,0

Основи психологіч-ного консультування і корекції

36

36

17

47.0

13

36.0

6

17.0

0

0,0

100,0

83.0

4,1

Коифліктологія

36

36

20

56.0

9

25.0

7

19.0

0

0,0

100,0

81.0

4,3

Всього

108

108

50

46.0

38

35.0

20

19.0

0

0,0

100,0

81.0

4,10

Разом

320

320

101

32.0

124

39.0

94

29.0

0

0,0

100,0

70.0

4,00

Результат експертної перевірки залишкових знань студентів напряму підготовки 6.030102 «Психологія» Національного аерокосмічного університету ім. М.Є. Жуковського "Харківський авіаційний інститут"

Дисципліна

К-сть

студентів

З'явилось

Результати сесії

Абс.

Усп-сть %

Якісна

Усп-сть

Средній

бал

Відмінно

Добре

Задовільно

Нс задов.

к-сть

%

к-сть

%

к-сть

%

к-сть

%

Цикл гуманітарної та соціально-економічної підготовки

Філософія

51

51

10

20,0

21

41.0

20

39.0

0

0,0

100,0

60,0

-3,6

І Іолітологія

51

51

9

18.0

18

.35.0

24

47.0

0

0,0

100,0

52.0

3,7

Всього

102

102

19

18.0

39

38.0

45

44.0

0

0,0

100,0

57.0

3,70

Цикл природничо-наукової (фундаментальної) підготовки

Загальна психологія

59

59

12

20.0

22

37.0

25

42.0

0

0,0

100,0

58.0

3,8

Диференційна психологія

51

51

14

27.0

16

31.0

21

41.0

0

0.0

100,0

59.0

3.6

Всього

110

110

26

24.0

38

34.0

46

42.0

0

0,0

100,0

58.0

3,7

Цикл фахової (професійної та практичної) підготовки

Педагогіка та педагогічна психологія

36

36

ІЗ

36.0

15

42.0

8

22.0

0

0,0

100.0

77.0

3,6

Основи психологічного консультування і корекції

36

36

17

47.0

13

36,0

6

17.0

0

0,0

100,0

83.0

4,0

Коифліктологія

36

36

20

56.0

9

25,0

7

19.0

0

0,0

100,0

75.0

4,1

Всього

108

108

50

24,0

37

44,0

21

32,0

0

0,0

100,0

68,0

3,90

Разом

320

320

95

29.0

114

36.0

112

35,0

0

0,0

100,0

65,0

3,80

Порівняльний аналіз результатів експертної перевірки залишкових знань та сесії студентів напряму нідгоювки 6.030102 «Психологія» Національною асроксомічного університету ім. М.Є. Жуковського "Харківський авіаційний інститут"

Дисципліна

К-сть

студентів

З’явилось

Результати сесії

Абс.

усп-сть %

Якісна

усп-сть %

Середній бал

К-сть

студентів

Виконували ККР

Результати са моя налізу

Абс.

усп-сть %

Якісна

Усп-сть %

Середній бал

Відхилення %

Відмінно

Добре

Задов.

Не задок.

Відмінно

Добре

Задов.

Не задок.

Абс.

усп-сть %

Якісна

Усп-сть %

Середній бал

к-сть

%

к-сть

%

к-сть

%

к-сть

%

к-сть

%

к-сть

%

к-сть

%

к-сть

%

Цикл гуманітарної та соціально-економічної підготовки

Філософія

51

51

10

20.0

25

49.0

16

31.0

0

0.0

100.0

80.0

4.0

51

51

10

20.0

21

41 0

20

39.0

0

0.0

100.0

60.0

3.6

0.0

20.0

0.40

Політологія

51

51

ІЗ

28.0

21

41.0

16

31.0

0

0.0

100,0

67,0

4,0

51

51

9

18.0

18

35.0

24

47.0

0

0,0

100,0

52.0

3,7

0,0

17,0

0.30

Всього

102

102

23

23.0

46

46.0

32

31.0

0

0,0

100,0

73,0

4,00

102

102

19

18.0

39

38.0

45

44.0

0

0,0

100,0

57.0

3,70

0,0

18,0

0,30

Цикл природничо-наукової (фундаментальної) підготовки

Загальна психологія

59

59

14

24.0

24

41.0

21

36.0

0

0,0

100,0

83,0

4,0

59

59

12

20.0

22

37.0

25

42.0

0

0.0

100.0

58.0

3.8

0,0

16.0

0.20

Диференційна

психологія

51

51

14

27.0

16

31.0

21

41.0

0

0,0

100,0

80.0

4,0

51

51

14

27.0

16

31.0

21

41.0

0

0.0

100,0

59.0

3,6

0.0

20,0

0.40

Всього

  110

110

28

26.0

40

36.0

42

38.0

0

0,0

100,0

82,0

4,0

110

110

26

24.0

38

34.0

46

42.0

0

0,0

100,0

58.0

3,7

0.0

19.0

0,30

Цикл професійної та практичної підготовки

Педагогічна та

педагогічна

психологія

36

36

13

36.0

16

44.0

7

20.0

0

0,0

100.0

81.0

4,0

36

36

36.0

15

42.0

8

22.0

0

0.0

100,0

77.0

3.6

0,0

20.0

0.40

Основи психологічного консультування і корекції

36

36

17

47.0

ІЗ

36.0

6

17.0

0

0,0

100.0

83.0

4.1

36

36

17

47.0

36,0

6

17 0

0

0.0

100.0

83.0

4,0

0,0

9,0

0.10

Коифліктологія

36

36

20

56.0

9

25.0

7

19.0

0

0.0

100.0

75.0

4,3

36

36

20

56.0

9

25.0

7

19.0

0

0.0

100.0

75.0

4.1

0.0

8,0

0.20

Всього

108

108

50

46.0

38

34.0

20

19,0

0

0,0

100,0

81.0

4,10

108

108

50

24,0

37

44,0

21

32,0

0

0,0

100,0

68,0

3,90

0,0

10,0

0,20

Разом

320

320

101

32.0

124

39.0'

94

24.0

0

0,0

100

70.0

4,00

320

320

95

29.0

114

36.0

112

35,0

0

0,0

100,0

65,0

3,80

0,0

13,0

0,20

Завантажити повну версію файлу засідання: (завантажити)

Бажаєш стати студентом ХАІ? Оціни свої шанси на вступ!

Дізнатися