bell Created using Figma Vector Created using Figma calendar Created using Figma earth-globe Created using Figma envelope Created using Figma Fax 1 Created using Figma Vector Created using Figma Vector Created using Figma telephone-handle-silhouette Created using Figma
Висновки експертної комісії про підсумки акредитаційної експертизи Спеціальність: 172 «Телекомунікації та радіотехніка» [22122018]
ГоловнаУніверситетВисновки експертної комісії про підсумки акредитаційної експертизи Спеціальність: 172 «Телекомунікації та радіотехніка» [22122018]

ВИСНОВКИ

експертної комісії Міністерства освіти і науки України

про підсумки акредитаційної експертизи
Навчальний заклад: Національний аерокосмічний університет
ім. М.Є. Жуковського «Харківський авіаційний інститут»

Освітньо-професійна програма
«Інформаційні мережі зв’язку»
Галузь знань: 17 «Електроніка та телекомунікації»
Спеціальність: 172 «Телекомунікації та радіотехніка»
Рівень вищої освіти: другий (магістерський)
Освітній ступінь: Магістр

 

Підстави для акредитації

До Міністерства освіти і науки України подано заяву про проведення акредитації в Національному аерокосмічному університеті ім. М. Є. Жуковського «Харківський авіаційний інститут» з підготовки фахівців за освітньо-професійною програмою «Інформаційні мережі зв’язку» зі спеціальності 172 «Телекомунікації та радіотехніка» за другим (магістерським) рівнем вищої освіти.

Експертна комісія провела оцінку відповідності діяльності Національного аерокосмічного університету ім. М. Є. Жуковського «Харківський авіаційний інститут» з надання освітніх послуг у сфері вищої освіти з підготовки за освітньо-професійною програмою «Інформаційні мережі зв’язку» зі спеціальності 172 «Телекомунікації та радіотехніка» за другим (магістерським) рівнем вищої освіти критеріям і вимогам до акредитації освітніх програм у вищих навчальних закладах і констатує, що окреслена вище освітня діяльність кафедри інформаційно-комунікаційних технологій ім. О.О. Зеленського Національного аерокосмічного університету ім. М. Є. Жуковського «Харківський авіаційний інститут» відповідає акредитаційним вимогам та ліцензійним умовам надання освітніх послуг у сфері вищої освіти.

Таким чином, клопотання Національного аерокосмічного університету ім. М. Є. Жуковського «Харківський авіаційний інститут» щодо акредитації освітньо-професійної програми «Інформаційні мережі зв’язку» зі спеціальності 172 «Телекомунікації та радіотехніка» за другим (магістерським) рівнем в межах ліцензованого обсягу вважаємо достатньо обґрунтованим.

Загальні висновки та пропозиції

Відповідно до наказу Міністерства освіти і науки України № 2632-л від 06 грудня 2018 р. експертна комісія у період з 17 грудня по 19 грудня 2018 року включно здійснювала первинну акредитаційну експертизу освітньо-професійної програми «Інформаційні мережі зв’язку» зі спеціальності 172 «Телекомунікації та радіотехніка» за другим (магістерським) рівнем вищої освіти у Національному аерокосмічному університет ім. М.Є. Жуковського «Харківський авіаційний інститут».

На основі аналізу поданих на акредитацію матеріалів та перевірки на місці стану навчально-методичного, кадрового, матеріально-технічного та інформаційного забезпечення експертна комісія дійшла таких висновків:

 1. університет має в наявності всі нормативно-правові документи, необхідні для здійснення освітньої діяльності, має сучасний рівень організації освітньої діяльності, достатню матеріально-технічну базу і науково-методичний потенціал;
 2. в університеті проводиться активна профорієнтаційна робота, яка забезпечує стабільний прийом здобувачів на спеціальність, формування контингенту здобувачів здійснюється у межах ліцензованого обсягу;
 3. на кафедрі інформаційно-комунікаційних технологій ім. О.О. Зеленського має місце відповідність підготовки фахівців чинним ліцензійним та акредитаційним нормам, потребам ринку праці, що забезпечує якісну підготовку магістрів за освітньо-професійною програмою «Інформаційні мережі зв’язку»;
 4. освітня-професійна програма, Освітній план, навчальні та робочі програми дисциплін, методичне та інформаційне забезпечення освітнього процесу, рівень і якість знань здобувачів відповідають встановленим кваліфікаційним вимогам;
 5. заклад вищої освіти спроможний здійснювати освітню діяльність з підготовки здобувачів вищої освіти освітньо-професійної програми «Інформаційні мережі зв’язку» зі спеціальності 172 «Телекомунікації та радіотехніка» за другим (магістерським) рівнем вищої освіти;
 6. на випусковій кафедрі є належне кадрове забезпечення для підготовки фахівців, є достатня кількість викладачів із вченими ступенями та званнями, усі показники кадрового забезпечення відповідають ліцензійним вимогам;
 7. реальний стан матеріально-технічного забезпечення на кафедрі, відповідає даним, наведеним в звіті про самоаналіз, а освітній процес підготовки фахівців у повному обсязі забезпечено навчальними площами, необхідним обладнанням, комп’ютерною технікою, спеціалізованими лабораторіями, доступом до інформаційних джерел;
 8. аналіз звітів про проходження здобувачами переддипломної практики, перевірка дипломних робіт, підсумки семестрової та державної атестації, результати комплексних контрольних робіт, проведених під час акредитаційної експертизи та самоаналізу, свідчать про те, що успішність навчання та якість підготовки фахівців відповідають встановленим критеріям та вимогам;
 9. випускова кафедра веде активну науково-дослідну роботу, залучає здобувачів до науково-практичної діяльності та співпрацює з науковими установами України, бере активну участь у наукових конференціях та має достатню кількість наукових публікацій у фахових виданнях;
 10. внутрішня система забезпечення якості освітньої діяльності університету та, зокрема, випускової кафедри за спеціальністю відповідає вимогам до системи забезпечення якості вищої освіти.

Разом з тим експертна комісія, з метою покращення якості підготовки фахівців, вважає за необхідне висловити наступні зауваження і рекомендації:

 1. для покращення показників формування контингенту здобувачів за освітньо-професійною програмою «Інформаційні мережі зв’язку» зі спеціальності 172 «Телекомунікації та радіотехніка» необхідно активізувати роботу з сайтом кафедри інформаційно-комунікаційних технологій ім. О.О. Зеленського та підвищити його наповненість електронною навчально-методичною літературою, методичними рекомендаціями з оформлення навчальних і науково-дослідних робіт здобувачів. Створити англомовну версію сайту;
 2. слід підсилити науково-практичну значущість дослідницької складової випускних кваліфікаційних робіт;
 3. для ефективного набуття фахових компетентностей, пов'язаних з розробкою, налагоджуванням та обслуговуванням інформаційно-телекомунікаційних систем необхідно прискорити переоснащення учбових лабораторій сучасним комунікаційним обладнанням, вимірювальною технікою на основі новітніх технологій;

Таким чином експертна комісія вважає, що кадрове, матеріально-технічне, навчально-методичне та інформаційне забезпечення, а також якість підготовки здобувачів вищої освіти освітньо-професійної програми «Інформаційні мережі зв’язку» зі спеціальності 172 «Телекомунікації та радіотехніка» за другим (магістерським) рівнем вищої освіти у Національному аерокосмічному університет ім. М.Є. Жуковського «Харківський авіаційний інститут» відповідає ліцензійним та акредитаційним вимогам щодо здійснення освітньої діяльності у сфері вищої освіти і забезпечує державну гарантію якості вищої освіти.

Комісія вважає за можливе акредитувати освітньо-професійну програму «Інформаційні мережі зв’язку» зі спеціальності 172 «Телекомунікації та радіотехніка» за другим (магістерським) рівнем вищої освіти.

 

 Порівняльний аналіз результатів експертної перевірки залишкових знань та сесії магістрів освітньо-професійної програми
«Технології та засоби телекомунікацій» спеціальності «172 – Телекомунікації та радіотехніка»
Національного аерокосмічного університету ім. М.Є. Жуковського «Харківський авіаційний інститут»

 

 

 

Дисципліна

 

 

 

К-сть студентів

З’явилось

Результати сесії

Абс. усп., %

Якісна усп-сть, %

Середній бал

К-сть студентів

Виконували ККР

Результати експертної перевірки

Абс. усп., %

Якісна успішн., %

Середній бал

Відхилення, %

Відмінно

Добре

Задов.

Не задов.

Відмінно

Добре

Задов.

Не задов.

Абс. усп., %

Якісна усп., %

Середній бал

кіл-сть

%

кіл-сть

%

кіл-сть

%

кіл-сть

%

кіл-сть

%

кіл-сть

%

кіл-сть

%

кіл-сть

%

І. Цикл загальної підготовки

Комплексні методи захисту інформації та інтелектуальної власності у телекомунікації

16

15

6

40.00

3

20.00

6

40.00

-

-

100

60.00

4.0

16

16

6

37.5

3

18.75

7

43.75

-

-

100

56.25

3.94

-

-3.75

0.06

ІІ. Цикл професійної підготовки

Обробка інформації в цифрових системах зв'язку

16

16

4

25.00

7

43.75

3

18.75

2

12.5

87.50

68.75

3.8

16

16

5

31.25

6

37.5

5

31.25

-

-

100

68.75

4.0

12.5

-

0.2

Всього

34

31

10

32.26

10

32.26

9

29.03

2

6.45

93.55

64.52

3.9

32

32

11

34.4

9

28.1

12

37.5

-

-

100

62.5

3.97

6.45

-2.02

0.07

 

Завантажити повну версію файлу засідання: (завантажити)

Бажаєш стати студентом ХАІ? Оціни свої шанси на вступ!

Дізнатися