bell Created using Figma Vector Created using Figma calendar Created using Figma earth-globe Created using Figma envelope Created using Figma Fax 1 Created using Figma Vector Created using Figma Vector Created using Figma telephone-handle-silhouette Created using Figma
Висновки експертної комісії про підсумки акредитаційної експертизи Спеціальність: 16 «Біомедична інженерія»
ГоловнаУніверситетВисновки експертної комісії про підсумки акредитаційної експертизи Спеціальність: 16 «Біомедична інженерія»

ВИСНОВКИ

експертної комісії Міністерства освіти і науки України

про підсумки акредитаційної експертизи
Навчальний заклад: Національний аерокосмічний університет
ім. М.Є. Жуковського «Харківський авіаційний інститут»

Освітньо-професійна програма
«Біомедична інформатика та радіоелектроніка»
Галузь знань: 16 «Хімічна та біоінженерія»
Спеціальність: 163 «Біомедична інженерія»
Рівень вищої освіти: другий (магістерський)
Освітній ступінь: Магістр

 

Підстави для акредитації

До Міністерства освіти і науки України подано заяву про проведення акредитації в Національному аерокосмічному університеті ім. М. Є. Жуковського «Харківський авіаційний інститут» з підготовки фахівців за освітньо-професійною програмою «Біомедична інформатика та радіоелектроніка» за спеціальністю 163 «Біомедична інженерія» за другим (магістерським) рівнем вищої освіти.

Експертна комісія провела оцінку відповідності діяльності Національного аерокосмічного університету ім. М. Є. Жуковського «Харківський авіаційний інститут» з надання освітніх послуг у сфері вищої освіти з підготовки за освітньо-професійною програмою «Біомедична інформатика та радіоелектроніка» за спеціальністю 163 «Біомедична інженерія» за другим (магістерським) рівнем вищої освіти критеріям і вимогам до акредитації освітніх програм у вищих навчальних закладах і констатує, що окреслена вище освітня діяльність кафедри радіоелектронних та біомедичних комп’ютеризованих засобів і технологій Національного аерокосмічного університету ім. М. Є. Жуковського «Харківський авіаційний інститут» відповідає акредитаційним вимогам та ліцензійним умовам надання освітніх послуг у сфері вищої освіти.

Таким чином, клопотання Національного аерокосмічного університету ім. М. Є. Жуковського «Харківський авіаційний інститут» щодо акредитації освітньо-професійної програми «Біомедична інформатика та радіоелектроніка» за спеціальністю 163 «Біомедична інженерія» за другим (магістерським) рівнем в межах ліцензованого обсягу вважаємо достатньо обґрунтованим. 

Загальні висновки та пропозиції

Експертна комісія відповідно до наказу Міністерства освіти і науки України від 10.12.2018 р. за №571 в період з 12 по 14 грудня 2018 р. здійснювала первину акредитаційну експертизу освітньо-професійної програми Біотехнічні та медичні апарати і системи зі спеціальності 163 Біомедична інженерія на другому (магістерському) рівні вищої освіти у Національному аерокосмічному університеті ім. М.Є. Жуковського «Харківський авіаційний інститут».

На підставі аналізу і перевірки поданих на акредитацію  матеріалів щодо можливості акредитації освітньо-професійної програми «Біомедична інформатика та радіоелектроніка» за спеціальністю 163 «Біомедична інженерія» за другим (магістерським) рівнем вищої освіти загальним ліцензованим обсягом 25 осіб у Національному аерокосмічному університеті ім. М.Є. Жуковського «Харківський авіаційний інститут» та безпосередньої перевірки стану організаційного, навчально-методичного, інформаційного, матеріально-технічного та кадрового забезпечення, а також результатів освітньої діяльності на місці експертна комісія дійшла до наступних висновків:

  1. Засновницькі документи, ліцензія та інші подані документи забезпечують правові та організаційні основи діяльності і подані на розгляд експертної комісії, подані у повному обсязі.

  2. У університеті має місце відповідність підготовки фахівців чинним акредитаційним нормам, потребам ринку праці. Кадрове забезпечення відповідає встановленим вимогам та даним звіту про самоаналіз.  Стан матеріально-технічної бази, організаційне, навчально-методичне та інформаційне забезпечення кожної навчальної дисципліни відповідає ліцензійним вимогам.

  3. Експертна перевірка рівня підготовки магістрів за зазначеною освітньо-професійною програмою показала, що загальна успішність навчання та якість підготовки фахівців відповідають встановленим критеріям та вимогам.

Надані у розпорядженні експертної комісії оригінали документів, що характеризують Національний аерокосмічномий університет ім. М.Є. Жуковського «Харківський авіаційний інститут», підтверджують можливість навчального закладу забезпечити підготовку здобувачів освітньо-професійної програми «Біомедична інформатика та радіоелектроніка» зі спеціальності 163 Біомедична інженерія на другому (магістерському) рівні вищої освіти. Організація, планування та формування контингенту здобувачів вищої освіти за зазначеною спеціальністю здійснюється відповідно чинного законодавства без порушень.

Разом з тим експертна комісія, з метою покращення якості підготовки фахівців, вважає за необхідне висловити такі зауваження і рекомендації:

  1. Збільшити кількість наукових публікацій науково-педагогічних працівників кафедри за профілем дисциплін у міжнародних наукометричних базах даних, зокрема в Scopus, Web of Science, Index Copernicus та ін.
  2. Звернути увагу на підготовки фахівців вищої кваліфікації (кандидати та доктори наук) за спеціальністю 163 Біомедична інженерія.
  3. Підвищити активність наукової діяльності видавничої діяльності викладачів зі студентами з підготуванням відповідних публікацій;
  4. Підвищити наповненість сайту кафедри радіоелектронних та біомедичних компьютеризованих засобів і технологій електронною навчально-методичною літературною та методичними рекомендаціями з навчальних дисциплін.
  5. Інтенсифікувати участь здобувачів у науковій роботі кафедри з оприлюднення результатів в науково-технічних конференціях різного рівня.
  6. Підвищити кількість викладачів, що мають сертифікати з підготовки з іноземної мови рівня В2.
  7. Залучати магістрів, аспірантів та молодих викладачів кафедри до участі в програмах міжнародного обміну, зокрема Erasmus+, K1, тощо.

Загальний висновок

Експертна комісія вважає, що кадрове, матеріально-технічне, навчально-методичне та інформаційне забезпечення, а також якість підготовки здобувачів вищої освіти освітньо-професійної програми Біомедична інформатика та радіоелектроніка зі спеціальності 163 Біомедична інженерія на другому (магістерському) рівні вищої освіти у Національному аерокосмічному університеті ім. М. Є. Жуковського «Харківський авіаційний інститут» відповідає вимогам у системі вищої освіти та забезпечує державну гарантію якості освіти.

Комісія вважає за можливе акредитувати освітньо-професійну  програму Біотехнічні та медичні апарати і системи за спеціальністю 163 Біомедична інженерія на другому (магістерському) рівні вищої освіти з загальним ліцензованим обсягом 25 осіб.

 

Результати експертної перевірки залишкових знань магістрів

освітньо-професійної програми «Біомедична інформатика та радіоелектроніка»  спеціальності 163 «Біомедична інженерія»
Національного аерокосмічного університету ім. М.Є. Жуковського «Харківський авіаційний інститут»

 

 

Назва дисциплін, за якими проводився контроль

 

 

 

Група

Кіл-ть здобувачів, осіб

Складало

З них одержали оцінки

Абс. усп-сть, %

Якість усп-сті, %

Середній бал

«5»

«4»

«3»

«2»

 

 

осіб

 

 

%

 

 

осіб

 

 

%

 

 

осіб

 

 

%

 

 

осіб

 

 

%

 

 

осіб

 

 

%

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

ІІ. Цикл професійної підготовки
Терапевтичні апарати і системи 564м 6 5 83,3 0 0,0 3 60,0 2 40,0 0 0,0 100,0 60,0 3,6
Проектування радіоелектронних засобів та біомедичних засобів 564м 6 5 83,3 0 0,0 3 60,0 2 40,0 0 0,0 100,0 60,0 3,6
Методи та засоби візуалізації інформації 564м 6 5 83,3 0 0,0 2 40,0 3 60,0 0

0,0

100,0 40,0 3,4
Всього за циклом   18 15 83,3 0 0,0 8 53,33 7 46,4 0 0,0 100,0 53,3 3,53

 

Завантажити повну версію файлу засідання: (завантажити)

Бажаєш стати студентом ХАІ? Оціни свої шанси на вступ!

Дізнатися