bell Created using Figma Vector Created using Figma calendar Created using Figma earth-globe Created using Figma envelope Created using Figma Fax 1 Created using Figma Vector Created using Figma Vector Created using Figma telephone-handle-silhouette Created using Figma
Висновки експертної комісії про підсумки акредитаційної експертизи Спеціальність: 152 «Метрологія та інформаційно-вимірювальна техніка» [02012019]
ГоловнаУніверситетВисновки експертної комісії про підсумки акредитаційної експертизи Спеціальність: 152 «Метрологія та інформаційно-вимірювальна техніка» [02012019]

ВИСНОВКИ

експертної комісії про підсумки акредитаційної експертизи
Навчальний заклад: Національний аерокосмічний університет
ім. М.Є. Жуковського «Харківський авіаційний інститут»
(м. Харків)

 

Освітньо-професійна програма
«Якість, стандартизація та сертифікація»
Галузь знань: «Автоматизація та приладобудування»
Спеціальність: 152 «Метрологія та інформаційно-вимірювальна техніка»
Рівень вищої освіти: другий (магістерський)
Освітній ступінь: Магістр

 

Пiдстави для акредитацiї

До Міністерства освіти і науки України подано заяву про проведення акредитації в Національному аерокосмічному університеті ім. М. Є. Жуковського «Харківський авіаційний інститут» з підготовки фахівців за освітньо-професійною програмою «Якість, стандартизація та сертифікація» спеціальності 152 «Метрологія та інформаційно-вимірювальна техніка» за другим (магістерським) рівнем вищої освіти.

Експертна комісія провела оцінку відповідності діяльності Національного аерокосмічного університету ім. М. Є. Жуковського «Харківський авіаційний інститут» з надання освітніх послуг у сфері вищої освіти з підготовки за освітньо-професійною програмою «Якість, стандартизація та сертифікація» спеціальності 152 «Метрологія та інформаційно-вимірювальна техніка» за другим (магістерським) рівнем вищої освіти критеріям і вимогам до акредитації освітніх програм у вищих навчальних закладах і констатує, що окреслена вище освітня діяльність кафедри авіаційних приладів та вимірювань Національного аерокосмічного університету ім. М. Є. Жуковського «Харківський авіаційний інститут» відповідає акредитаційним вимогам та ліцензійним умовам надання освітніх послуг у сфері вищої освіти.

Таким чином, клопотання Національного аерокосмічного університету ім. М. Є. Жуковського «Харківський авіаційний інститут» щодо акредитації освітньо-професійної програми «Якість, стандартизація та сертифікація» спеціальності 152 «Метрологія та інформаційно-вимірювальна техніка» за другим (магістерським) рівнем в межах ліцензованого обсягу вважаємо достатньо обґрунтованим.

Загальні висновки та пропозиції

На підставі поданих матеріалів щодо можливості акредитації освітньо-професійної програми «Якість, стандартизація та сертифікація» спеціальності 152 «Метрологія та інформаційно-вимірювальна техніка» за другим (магістерським) рівнем вищої освіти загальним ліцензованим обсягом 75 осіб на кафедрі авіаційних приладів та вимірювань у Національному аерокосмічному університеті ім. М. Є. Жуковського «Харківський авіаційний інститут» та безпосередньої перевірки стану організаційного, навчально-методичного, інформаційного, матеріально-технічного та кадрового забезпечення, а також результатів освітньої діяльності на місці експертна комісія дійшла до наступних висновків:

 1. Університет має в наявності всі нормативно-правові документи, необхідні для здійснення освітньої діяльності, має сучасний рівень організації освітньої діяльності, достатню матеріально-технічну базу і науково-методичний потенціал.
 2. В університеті проводиться активна профорієнтаційна робота, яка забезпечує стабільний прийом здобувачів на спеціальність, формування контингенту здобувачів здійснюється у межах ліцензованого обсягу.
 3. В університеті має місце відповідність підготовки фахівців чинним ліцензійним та акредитаційним нормам, потребам ринку праці, що забезпечує якісну підготовку магістрів за відповідною освітньо-професійною програмою.
 4. На кафедрі, яка є випусковою зі спеціальності, є належне навчально-методичне забезпечення, затверджені в установленому порядку, навчальні плани, навчальні та робочі програми, необхідний навчально-методичний комплекс з начальних дисциплін.
 5. В університеті є належне кадрове забезпечення для підготовки фахівців, є достатня кількість викладачів із вченими ступенями та званнями, усі показники кадрового забезпечення відповідають ліцензійним вимогам.
 6. Реальний стан матеріально-технічного забезпечення на кафедрі, відповідає даним, наведеним в звіті про самоаналіз, а освітній процес підготовки фахівців у повному обсязі забезпечено навчальними площами, необхідним обладнанням, комп’ютерною технікою, спеціалізованими лабораторіями, доступом до інформаційних джерел.
 7. Аналіз звітів про проходження здобувачами переддипломної практики, перевірка дипломних робіт, підсумки семестрової та державної атестації, результати комплексних контрольних робіт, проведених під час акредитаційної експертизи та самоаналізу, свідчать про те, що успішність навчання та якість підготовки фахівців та відповідають встановленим критеріям та вимогам.
 8. Випускова кафедра веде активну науково-дослідну роботу та залучає здобувачів до науково-практичної діяльності, співпрацює з науковими установами України, бере активну участь у наукових конференціях та має достатню кількість наукових публікацій у фахових виданнях.
 9. На випусковій кафедрі створено всі необхідні умови для всебічного розвитку здобувачів. Експертна комісія відзначає, що організація виховного процесу свідчить про високий рівень, цілеспрямованість та системність виховної роботи.
 10. Внутрішня система забезпечення якості освітньої діяльності університету та, зокрема, випускової кафедри за спеціальністю відповідає вимогам до системи забезпечення якості вищої освіти.

Разом з тим експертна комісія, з метою покращення якості підготовки фахівців, вважає за необхідне висловити наступні зауваження і рекомендації:

 1. Збільшити кількість наукових публікацій науково-педагогічних працівників кафедри у міжнародних наукометричних базах даних таких як Scopus, Web of Science та ін.
 2. Наповнити освітній процес відповідним наочним матеріалом зі сертифікації та метрологічного забезпечення випробувань.
 3. Продовжувати розширювати бібліотечний фонд кафедри та збільшити кількість фахових періодичних видань.
 4. Продовжити роботу з залучення студентів до участі в олімпіадах та конкурсах студентських наукових робіт.

На підставі поданих на акредитацію матеріалів і перевірки результатів провадження діяльності кафедри авіаційних приладів та вимірювань на місці, експертна комісія рекомендує Міністерству освіти і науки України акредитувати Національний аерокосмічний університет ім. М. Є. Жуковського «Харківський авіаційний інститут» на право підготовки здобувачів освітнього ступеня «магістр» з освітньо-професійної програми «Якість, стандартизація та сертифікація» спеціальності 152 «Метрологія та інформаційно-вимірювальна техніка» галузі знань 15 «Автоматизація та приладобудування» за другим (магістерським) рівнем з загальним ліцензованим обсягом 75 осіб денної та заочної форм навчання.

 

Результати експертної перевірки залишкових знань магістрів  «Якість, стандартизація та сертифікація» спеціальності 152 «Метрологія та інформаційно-вимірювальна техніка»

Національного аерокосмічного університету ім. М.Є. Жуковського «Харківський авіаційний інститут»

 

Назва дисциплін, за якими проводився контроль

Група

Кількість здобувачів, осіб

Складало

З них одержали оцінки

Абсолютна
успішність, %

Якісна

успішність, %

Середній бал

«5»

«4»

«3»

«2»

осіб

%

осіб

%

осіб

%

осіб

%

осіб

%

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

І. Цикл загальної підготовки

Сертифікація і аудит систем управління якістю

368

7

7

100

1

14,3

4

57,1

2

28,6

0

0

100,00

71,43

3,7

Соціальні аспекти управління якістю

368

7

7

100

2

28,6

4

57,1

1

14,3

0

0

100,00

85,71

4

Всього за циклом

 

13

13

100

3

21,4

8

57,1

3

21,4

0

0

100

78,6

3,85

ІІ. Цикл професійної підготовки

Інтегровані системи управління

368

7

7

100

2

28,6

4

57,1

1

14,3

0

0

100,00

85,71

3,9

Економіка якості

368

7

7

100

1

14,3

3

42,9

3

42,9

0

0

100,00

57,14

3,9

Всього за циклом

 

14

14

100

3

21,4

7

50

4

28,6

0

0

100

71,4

3,9

 

Завантажити повну версію файлу засідання: (завантажити)

 

Бажаєш стати студентом ХАІ? Оціни свої шанси на вступ!

Дізнатися