bell Created using Figma Vector Created using Figma calendar Created using Figma earth-globe Created using Figma envelope Created using Figma Fax 1 Created using Figma Vector Created using Figma Vector Created using Figma telephone-handle-silhouette Created using Figma
Висновки експертної комісії про підсумки акредитаційної експертизи Спеціальність: 144 «Теплоенергетика»
ГоловнаУніверситетВисновки експертної комісії про підсумки акредитаційної експертизи Спеціальність: 144 «Теплоенергетика»

ВИСНОВКИ
експертної комісії Міністерства освіти і науки України про підсумки первинної акредитаційної експертизи

Навчальний заклад: Національний аерокосмічний університет ім. М.Є. Жуковського «Харківський авіаційний інститут»  

Освітньо-професійна програма «Енергетичний менеджмент»

Галузь знань:   14 «Електрична інженерія» 

Спеціальність 144 «Теплоенергетика»

Рівень вищої освіти: другий (магістерський)

Освітній ступінь: «Магістр»

Підстави для акредитації у Національному аерокосмічному університеті ім. М.Є. Жуковського «Харківський авіаційний інститут» освітньо-професійної програми «Енергетичний менеджмент» зі спеціальності 144 «Теплоенергетика» за другим (магістерським) рівнем

Експертна комісія провела оцінку відповідності діяльності Національного аерокосмічного університету ім. М. Є. Жуковського «Харківський авіаційний інститут» з надання освітніх послуг у сфері вищої освіти з підготовки за освітньо-професійною програмою «Енергетичний менеджмент» зі спеціальності 144 «Теплоенергетика» за другим (магістерським) рівнем критеріям і вимогам до акредитації освітніх програм у вищих навчальних закладах і констатує, що окреслена вище освітня діяльність кафедри аерокосмічної теплотехніки Національного аерокосмічного університету ім. М. Є. Жуковського «Харківський авіаційний інститут» відповідає акредитаційним вимогам та ліцензійним умовам надання освітніх послуг у сфері вищої освіти.

Загальні висновки та пропозиції

На підставі поданих матеріалів щодо можливості акредитації освітньо-професійної програми «Енергетичний менеджмент» зі спеціальності 144 «Теплоенергетика» за другим (магістерським) рівнем загальним ліцензованим обсягом 10 осіб у Національному аерокосмічному університеті ім. М.Є. Жуковського «Харківський авіаційний інститут» та безпосередньої перевірки стану навчально-методичного, матеріально-технічного та кадрового забезпечення, а також результатів освітньої діяльності на місці експертна комісія дійшла до висновку:

 1. Рівень організації навчально-виховного процесу, зміст та якість навчально-методичного забезпечення, кадрове забезпечення, навчально-матеріальна база та результати освітньої діяльності з підготовки фахівців за освітньо-професійною програмою «Енергетичний менеджмент» зі спеціальності 144 «Теплоенергетика» за другим (магістерським) рівнем загальним ліцензованим обсягом 10 осіб відповідає ліцензійним умовам надання освітніх послуг у сфері вищої освіти та освітньо-професійній програмі підготовки здобувачів освітнього ступеня «магістр» і забезпечує державну гарантію якості освіти.
 2. Ректорату Національного аерокосмічного університету ім. М. Є. Жу-ковського «Харківський авіаційний інститут» та випусковій кафедрі зі спеціальності 144 «Теплоенергетика», яка здійснює підготовку здобувачів освітнього ступеня «магістр» за освітньо-професійною програмою «Енергетичний менеджмент» за другим (магістерським) рівнем звернути увагу на рекомендації, виконання яких сприятиме подальшому підвищенню якості підготовки фахівців, а саме: 
  • продовжувати розширення матеріально-технічного забезпечення кафедри; 
  • продовжувати формування бібліотечних фондів кафедри та університету шляхом збільшення кількості фахових видань та підручників;
  • працювати над збільшенням кількості наукових публікацій професорсько-викладацького складу кафедри у міжнародних наукометричних базах даних; 
  • розширення баз практики здобувачів вищої освіти.
 3. Рекомендувати Міністерству освіти і науки України акредитувати Національний аерокосмічний університет ім. М. Є. Жуковського «Харківський авіаційний інститут» на право підготовки здобувачів освітнього ступеня «магістр» за освітньо-професійною програмою «Енергетичний менеджмент» зі спеціальності 144 «Теплоенергетика» галузі знань 14 «Електрична інженерія». 

Завантажити повну версію файлу засідання: 

Бажаєш стати студентом ХАІ? Оціни свої шанси на вступ!

Дізнатися