bell Created using Figma Vector Created using Figma calendar Created using Figma earth-globe Created using Figma envelope Created using Figma Fax 1 Created using Figma Vector Created using Figma Vector Created using Figma telephone-handle-silhouette Created using Figma
Висновки експертної комісії про підсумки акредитаційної експертизи Спеціальність: 144 «Теплоенергетика»
ГоловнаУніверситетВисновки експертної комісії про підсумки акредитаційної експертизи Спеціальність: 144 «Теплоенергетика»

ВИСНОВКИ

експертної комісії про підсумки акредитаційної експертизи

Навчальний заклад: Національний аерокосмічний університет ім. М.Є. Жуковського «Харківський авіаційний інститут»

Освітньо-професійна програма «Комп’ютерно-інтегровані технології»

Галузь знань:  14 «Електрична інженерія»

Спеціальність 144 «Теплоенергетика»

Рівень вищої освіти: другий (магістерський)

Освітній ступінь: «Магістр»

 Підстави для акредитації у Національному аерокосмічному університеті ім. М.Є. Жуковського «Харківський авіаційний інститут» освітньо-професійної програми «Комп’ютерно-інтегровані технології» зі спеціальності 144 «Теплоенергетика» за другим (магістерським) рівнем

Експертна комісія провела оцінку відповідності діяльності Національного аерокосмічного університету ім. М. Є. Жуковського «Харківський авіаційний інститут» з надання освітніх послуг у сфері вищої освіти з підготовки за освітньо-професійною програмою «Комп’ютерно-інтегровані технології» зі спеціальності 144 «Теплоенергетика» за другим (магістерським) рівнем критеріям і вимогам до акредитації освітніх програм у вищих навчальних закладах і констатує, що окреслена вище освітня діяльність кафедри аерокосмічної теплотехніки Національного аерокосмічного університету ім. М. Є. Жуковського «Харківський авіаційний інститут» відповідає акредитаційним вимогам та ліцензійним умовам надання освітніх послуг у сфері вищої освіти.

Загальні висновки та пропозиції

На підставі поданих матеріалів щодо можливості акредитації освітньо-професійної програми «Комп’ютерно-інтегровані технології» зі спеціальності 144 «Теплоенергетика» за другим (магістерським) рівнем загальним ліцензованим обсягом 25 осіб у Національному аерокосмічному університеті ім. М.Є. Жуковського «Харківський авіаційний інститут» та безпосередньої перевірки стану навчально-методичного, матеріально-технічного та кадрового забезпечення, а також результатів освітньої діяльності на місці експертна комісія дійшла до висновку:

 1. Рівень організації навчально-виховного процесу, зміст та якість навчально-методичного забезпечення, кадрове забезпечення, навчально-матеріальна база та результати освітньої діяльності з підготовки фахівців за освітньо-професійною програмою «Комп’ютерно-інтегровані технології» зі спеціальності 144 «Теплоенергетика» за другим (магістерським) рівнем відповідає ліцензійним умовам надання освітніх послуг у сфері вищої освіти та освітньо-професійній програмі підготовки здобувачів освітнього ступеня «магістр» і забезпечує державну гарантію якості освіти.
 2. Ректорату Національного аерокосмічного університету ім. М. Є. Жу-ковського «Харківський авіаційний інститут» та випусковій кафедрі зі спеціальності 144 «Теплоенергетика», яка здійснює підготовку здобувачів освітнього ступеня «магістр» за освітньо-професійною програмою «Комп’ютерно-інтегровані технології» за другим (магістерським) рівнем звернути увагу на рекомендації, виконання яких сприятиме подальшому підвищенню якості підготовки фахівців, а саме:
  • продовжувати збільшувати матеріально-технічне забезпечення кафедри;
  • продовжувати формувати бібліотечний фонд кафедри та університету шляхом збільшення кількості фахових видань та підручників;
  • збільшити кількість наукових публікацій професорсько-викладацького складу кафедри у міжнародних наукометричних базах даних;
  • працювати над розширенням баз практики здобувачів вищої освіти.
 3. .Рекомендувати Міністерству освіти і науки України акредитувати Національний аерокосмічний університет ім. М. Є. Жуковського «Харківський авіаційний інститут» на право підготовки здобувачів вищої освіти другого (магістерського) рівня за освітньо-професійною програмою «Комп’ютерно-інтегровані технології» зі спеціальності 144 «Теплоенергетика» галузі знань 14 «Електрична інженерія».

Порівняльна таблиця дотримання кадрових та технологічних вимог щодо матеріально-технічного, навчально-методичного та інформаційного забезпечення освітньої діяльності у сфері вищої освіти на другому (магістерському) рівні зі спеціальності 144 «Теплоенергетика» освітньо-професійної програми «Комп’ютерно-інтегровані технології»

Назва показника (нормативу)

Значення

показника

(нормативу)

Фактичне

значення

показника

Відхилення

фактичного

значення

показника

від

нормативного

1

2

3

4

1. КАДРОВІ

щодо забезпечення провадження освіт

ВИМОГИ

ньої діяльності у сфері вищої освіти

1.4. Проведення лекцій з навчальних дисциплін                 науково-педагогічними

(науковими) працівниками відповідної спеціальності за основним місцем роботи (мінімальний          відсоток          визначеної

навчальним планом кількості годин):

 

 

 

1) які мають науковий ступінь та/або вчене звання (до 6 вересня 2019 р. для початкового                            рівня       з       урахуванням

педагогічних працівників, які мають вищу категорію)

50

100

+50

2) які мають науковий ступінь доктора наук або вчене звання професора

25

50

+25

1.5. Проведення лекцій з навчальних дисциплін, що забезпечують формування професійних компетентностей, науково- педагогічними (науковими) працівниками, які є визнаними професіоналами з досвідом роботи за фахом (мінімальний відсоток визначеної навчальним планом кількості годин):

 

 

 

1)дослідницької, управлінської, інноваційної роботи за фахом

 

 

 

2) практичної роботи за фахом

15

35

+20

1.6. Проведення лекцій, практичних, семінарських та лабораторних занять, здійснення         наукового         керівництва

курсовими,         дипломними         роботами

(проектами),                          дисертаційними

дослідженнями        науково-педагогічними

+

+

-

(науковими) працівниками, рівень наукової та професійної активності кожного з яких засвідчується виконанням за останні п'ять років не менше трьох умов, зазначених у

пункті 5 приміток

 

 

 

1.7. Наявність випускової кафедри із спеціальної (фахової) підготовки, яку очолює               фахівець             відповідної                            або

спорідненої        науково-педагогічної

спеціальності:

 

 

 

3) з науковим ступенем або вченим званням

+

+

-

1.8. Наявність трудових  договорів

(контрактів) з усіма науково-педагогічними працівниками та/або наказів про прийняття їх на роботу

+

+

-

ТЕХНОЛОГІЧНІ ВИМОГИ

щодо матеріально-технічного забезпечення освітньої діяльності у сфері вищої освіти

Започаткування провадження освітньої діяльності

1. Забезпеченість приміщеннями для проведення навчальних занять та контрольних заходів (кв. метрів на одну особу для фактичного контингенту студентів та заявленого обсягу з урахуванням навчання за змінами):

2,4

8,21

+5,81

2.        Забезпеченість        мультимедійним

обладнанням          для             одночасного

використання в навчальних аудиторіях (мінімальний          відсоток          кількості

аудиторій)

30

32

+2

3.         Наявність         соціально-побутової

інфраструктури:

 

 

 

1) бібліотеки, у тому числі читального залу

+

+

-

2) пунктів харчування

+

+

-

3) актового чи концертного залу

+

+

-

4)спортивного залу

+

+

-

5)        стадіону        та/або         спортивних

майданчиків

+

+

-

6) медичного пункту

+

+

-

4. Забезпеченість здобувачів вищої освіти гуртожитком      (мінімальний відсоток потреби)

70

100

+30

 

 

 

 

5. Забезпеченість комп'ютерними робочими

місцями,              лабораторіями,                             полігонами,

обладнанням, устаткованням, необхідними для виконання навчальних планів

+

+

 

ТЕХНОЛОГІЧНІ ВИМОГИ

щодо навчально-методичного забезпечення освітньої діяльності у сфері вищої освіти

1. Наявність робочої програми з кожної навчальної дисципліни навчального плану

+

+

-

2. Наявність комплексу навчально- методичного забезпечення з кожної навчальної дисципліни навчального плану

+

+

-

3.       Наявність       програми       практичної

підготовки, робочих програм практик

+

+

-

4. Забезпеченість студентів навчальними матеріалами з кожної навчальної дисципліни навчального плану

+

+

-

5. Наявність методичних матеріалів для проведення атестації здобувачів

+

+

-

ТЕХНОЛОГІЧНІ ВИМОГИ

щодо інформаційного забезпечення освітньої діяльності у сфері вищої освіти

1. Забезпеченість бібліотеки вітчизняними та закордонними фаховими періодичними виданнями відповідного або спорідненого профілю, в тому числі в електронному вигляді

Не менш як п'ять

найменувань

22

+17

2. Наявність доступу до баз даних періодичних наукових видань англійською мовою відповідного або спорідненого профілю             (допускається             спільне

користування базами кількома закладами освіти)

+

+

 

3. Наявність офіційного веб-сайту закладу освіти, на якому розміщена основна інформація про його діяльність (структура, ліцензії та сертифікати про акредитацію, освітня/освітньо-наукова/

видавнича/атестаційна (наукових кадрів) діяльність, навчальні та наукові структурні підрозділи та їх склад, перелік навчальних дисциплін, правила прийому, контактна інформація)

+

+

-

4. Наявність електронного ресурсу закладу освіти, який містить навчально-методичні матеріали з навчальних дисциплін

навчального плану, в тому числі в системі

дистанційного навчання (мінімальний

відсоток навчальних дисциплін)

60

65

+5


Завантажити повну версію файлу засідання: 

Бажаєш стати студентом ХАІ? Оціни свої шанси на вступ!

Дізнатися