bell Created using Figma Vector Created using Figma calendar Created using Figma earth-globe Created using Figma envelope Created using Figma Fax 1 Created using Figma Vector Created using Figma Vector Created using Figma telephone-handle-silhouette Created using Figma
Висновки експертної комісії про підсумки акредитаційної експертизи Спеціальність: 142 «Енергетичне машинобудування» [02012019]
ГоловнаУніверситетВисновки експертної комісії про підсумки акредитаційної експертизи Спеціальність: 142 «Енергетичне машинобудування» [02012019]

ВИСНОВКИ

експертної комісії Міністерства освіти і науки України

про підсумки акредитаційної експертизи
Навчальний заклад: Національний аерокосмічний університет
ім. М.Є. Жуковського «Харківський авіаційний інститут»

Освітньо-професійна програма
«Газотурбінні установки і компресорні станції»
Галузь знань: 14 «Електрична інженерія»
Спеціальність: 142 «Енергетичне машинобудування»
Рівень вищої освіти: другий (магістерський)
Освітній ступінь: Магістр

 

Підстави для акредитації

До Міністерства освіти і науки України подано заяву про проведення акредитації в Національному аерокосмічному університету ім. М. Є. Жуковського «Харківський авіаційний інститут» з підготовки фахівців за освітньо-професійною програмою «Газотурбінні установки і компресорні станції»  спеціальність 142 «Енергетичне машинобудування» за другим (магістерским) рівнем вищої освіти.

Експертна комісія університету ім. М. Є. Жуковського  «Харківський авіаційний інститут» з надання освітних послуг у сфері вищої освіти з підготовки за освітньо-професійною програмою «Газотурбінні установки і компресорні станції» спеціальності 142 «Енергетичне машинобудування» за другим (магістерским) рівнем вищої освіти критеріям і вимогам до акредитації освітних програм у вищих навчальних закладах і констатує, що окреслена вище освітня діяльність кафедри теорії авіаційних двигунів Національного аерокосмічного університету ім. М. Є. Жуковського «Харківський авіаційний інститут» відповідає акредитаційним вимогам та ліцензійним умовам надання освітних послуг у сфері вищої освіти.

Таким чином, клопотання Національного аерокосмічного університету ім. М. Є. Жуковського «Харківський авіаційний інститут» щодо акредитації освітньо-професійної програми «Газотурбінні установки і компресорні станції» спеціальності 142 «Енергетичне машинобудування» за другим (маістерским) рівнем в межах ліцензованого обсягу вважаемо достатньо обгрунтованим.

Загальні висновки та пропозиції

На підставі поданих матеріалів щодо можливості акредитації освітньо-професійної програми «Газотурбінні установки і компресорні станції» спеціальності 142 «Енергетичне машинобудування» за другим (маістерским) рівнем вищої освіти загальним ліцензованим обсягом 75 осіб у Національному аерокосмічному університету ім. М. Є. Жуковського «Харківський авіаційний інститут» та безпосередньої перевірки стану організаційного, навчально-методичного, інформаційношо, матеріально-технічного та кадрового забезпечення, а також результатів освітньої діяльності на місці експертна комісія дійшла до наступних висновків:

  1. Засновницкі документи, ліцензія та інші подані документи забезпечують правові та організаційні основи діяльності і відповідають державним вимогам щодо кредитації освітньо-професійної програми.
  2. В університеті має місце відповідність підготовки фахівців чинним ліцензійним та акредитаційним нормам, потребам ринку праці. Кадрове забезпечення відповідає встановленим вимогам та даним звіту про самоаналіз. Стан матеріально-технічної бази, організаційне, навчально-методичне та інформаційне забезпечення кожної навчальної дисципліни відповідає ліцензійним вимогам.
  3. Експертна перевірка рівня підготовки магістрів за зазначеною освітньо-професійною програмою показала, що загальна успішність навчання та якість підготовки фахівців відповідають встановлени критеріям та вимогам.

Разом з тим експертна комісія, з метою покращення якості підготовки фахівців, вважає за необхідне висловити наступні зауваження і рекомендації:

  1. Збільшити кількість наукових публікацій науково-педагогічних працівників кафедри за профілем дисциплін у мужнародних раукометричних базах даних, зокрема в Scopus, Web of Science, Index Copernicus та ін.
  2. Підвищити наповненість сайту кафедри таорії авіаційних двигунів електронною навчально-методичною літературою та методичними рекомендаціями з навчальних дисциплін.
  3. Ширше практикувати підвищення кваліфікації викладачів шляхом стажування у провідних проектно-конструкторських установах.

На підставі поданих на акредитацію матеріалів і перевірки результатів провадження діяльності кафедри теорії авіаційних двигунів на місці, експертна коміся рекомендує Міністерству освіти і науки України акредитувати Національний аерокосмічний університет ім. М. Є. Жуковського «Харківський авіаційний інститут» на право підготовки здобувачів освітнього ступеня «магістр» з освітньо-професійної програми «Газотурбінні установки і компресорні станції» спеціальності 142 «Енергетичне машинобудування» галузі знань 14 «Електрична інженерія» за другим (магістерским)  рівнем з загальним лецензованим обсягом 75 осіб денної та заочної форм навчання.

Результати експертної Перевірки залішковіх знань магістрів
освітньо-професійної програми «Газотурбінні установки и компресорні станції» спеціальності 142 «Енергетичне машинобудування»
Национального аерокосмічного університету ім. М.Є. Жуковського «Харківський авіаційний інститут»

Назва дисциплін, за якими проводився контроль

Група

Кількість претендентів, людина

составляла

З них отримали оцінки

Абс. 
усп-во,%

Качество

усп-сти,%

Середній бал

« 5 »

« 4 »

« 3 »

« 2 »

осіб

%

осіб

%

осіб

%

осіб

%

осіб

%

2. Цикл загальної підготовки

Газодинамічна нестійкість турбокомпресорів

261м.

261FRL

15

15

100

2

13,3

6

40

6

40

1

6,7

93,3

53,3

3,60

Експерементальні методи досліджень лопатевих машин та газотурбінних двигунів

261м.

261FRL

15

15

100

2

13,3

8

53,4

5

33,3

0

0

100

66,7

3,80

Конверсія авіаційних двигунів в енергоустановки

 

261м.

261FRL

15 15 100 2 13,3 6 40 7 46,7 0 0 100 53,3 3,67

Методи розрахунку та проектування лопатевих машин

 

261м.

261FRL

15 15 100 2 13,3 6 40 6 40 1 6,7 93,3 53,3 3,60

Всего за циклом

 8

 60

60

100

8

13,3

26

43,4

24

40

2

3,3

96,7

56,7

3,67

Завантажити повну версію файлу засідання: (завантажити)

Бажаєш стати студентом ХАІ? Оціни свої шанси на вступ!

Дізнатися