bell Created using Figma Vector Created using Figma calendar Created using Figma earth-globe Created using Figma envelope Created using Figma Fax 1 Created using Figma Vector Created using Figma Vector Created using Figma telephone-handle-silhouette Created using Figma
Висновки експертної комісії про підсумки акредитаційної експертизи Спеціальність: 134 «Авіаційна та ракетно-космічна техніка»
ГоловнаУніверситетВисновки експертної комісії про підсумки акредитаційної експертизи Спеціальність: 134 «Авіаційна та ракетно-космічна техніка»

ВИСНОВКИ

експертної комісії Міністерства освіти і науки України

про підсумки акредитаційної експертизи
Навчальний заклад: Національний аерокосмічний університет
ім. М.Є. Жуковського «Харківський авіаційний інститут»

Освітньо-професійна програма

«Технології виробництва авіаційних двигунів та енергетичних установок»

Галузь знань: 13 «Механічна інженерія»

Спеціальність: 134 «Авіаційна та ракетно-космічна техніка»

Рівень вищої освіти: другий (магістерський)

Освітній ступінь: Магістр

 

 

Підстави для акредитації

До Міністерства освіти і науки України подано заяву про проведення акредитації в Національному аерокосмічному університеті ім. М. Є. Жуковського «Харківський авіаційний інститут» з підготовки фахівців за освітньо-професійною програмою «Технології виробництва авіаційних двигунів та енергетичних установок» зі спеціальності 134 «Авіаційна та ракетно-космічна техніка» за другим (магістерським) рівнем вищої освіти.

Експертна комісія провела оцінку відповідності діяльності Національного аерокосмічного університету ім. М. Є. Жуковського «Харківський авіаційний інститут» з надання освітніх послуг у сфері вищої освіти з підготовки за освітньо-професійною програмою «Технології виробництва авіаційних двигунів та енергетичних установок» зі спеціальності 134 «Авіаційна та ракетно-космічна техніка» за другим (магістерським) рівнем критеріям і вимогам до акредитації освітніх програм у вищих навчальних закладах і констатує, що окреслена вище освітня діяльність кафедри технології виробництва авіаційних двигунів Національного аерокосмічного університету ім. М. Є. Жуковського «Харківський авіаційний інститут» відповідає акредитаційним вимогам та ліцензійним умовам надання освітніх послуг у сфері вищої освіти.

Таким чином, клопотання Національного аерокосмічного університету ім. М. Є. Жуковського «Харківський авіаційний інститут» щодо акредитації освітньо-професійної програми «Технології виробництва авіаційних двигунів та енергетичних установок» зі спеціальності 134 «Авіаційна та ракетно-космічна техніка» за другим (магістерським) рівнем в межах ліцензованого обсягу вважаємо достатньо обґрунтованим. 

 

Загальні висновки та пропозиції

На підставі поданих матеріалів щодо можливості акредитації освітньо-професійної програми «Технології виробництва авіаційних двигунів та енергетичних установок» зі спеціальності 134 «Авіаційна та ракетно-космічна техніка» за другим (магістерським) рівнем загальним ліцензованим обсягом 70 осіб у Національному аерокосмічному університеті ім. М.Є. Жуковського «Харківський авіаційний інститут» та безпосередньої перевірки стану навчально-методичного, матеріально-технічного та кадрового забезпечення, а також результатів освітньої діяльності на місці експертна комісія дійшла до висновку:

  1. Рівень організації навчально-виховного процесу, зміст та якість навчально-методичного забезпечення, кадрове забезпечення, навчально-матеріальна база та результати освітньої діяльності з підготовки фахівців за  освітньо-професійною програмою «Технології виробництва авіаційних двигунів та енергетичних установок» зі спеціальності 134 «Авіаційна та ракетно-космічна техніка» за другим (магістерським) рівнем загальним ліцензованим обсягом 70 осіб відповідає ліцензійним умовам надання освітніх послуг у сфері вищої освіти та освітньо-професійній програмі підготовки здобувачів освітнього ступеня «магістр» і забезпечує державну гарантію якості освіти.
  2. Ректорату  Національного аерокосмічного університету ім. М. Є. Жуковського «Харківський авіаційний інститут» та випусковій кафедрі зі спеціальності 134 «Авіаційна та ракетно-космічна техніка», яка здійснює підготовку здобувачів освітнього ступеня «магістр» за освітньо-професійною програмою «Технології виробництва авіаційних двигунів та енергетичних установок» за другим (магістерським) рівнем звернути увагу на рекомендації, виконання яких сприятиме подальшому підвищенню якості підготовки фахівців, а саме:

    - продовжувати плановий розвиток матеріально-технічного забезпечення кафедри;

    - продовжувати формувати бібліотечний фонд кафедри та університету шляхом забезпечення кількості фахових видань та підручників останніх років видання;

    - зберігати темпи наукових публікацій професорсько-викладацького складу кафедри у міжнародних наукометричних базах даних Scopus i Web of Science, включаючи рейтингові журнали.

  3. Рекомендувати Міністерству освіти і науки України акредитувати Національний аерокосмічний університет ім. М. Є. Жуковського «Харківський авіаційний інститут» на право підготовки здобувачів освітнього ступеня «магістр» за освітньо-професійною програмою «Технології виробництва авіаційних двигунів та енергетичних установок» спеціальності 134 «Авіаційна та ракетно-космічна техніка» галузі знань 13 «Механічна інженерія», загальним ліцензованим обсягом 70 осіб для денної та заочної форми навчання.

 

 

 

Результати експертної перевірки залишкових знань магістрів

освітньо-професійної програми «Технології виробництва авіаційних двигунів та енергетичних установок» спеціальності 134 «Авіаційна та ракетно-космічна техніка»

Національного аерокосмічного університету ім. М.Є. Жуковського «Харківський авіаційний інститут»

Назва дисциплін, за якими проводився контроль Група Кількість сту­дентів, осіб Складало 3 них одержали оцінки Абсолютна успішність, % Якість успішності, % Середній бал
«5» «4» «3» «2»
осіб % осіб % осіб % осіб % осіб %
2. Цикл професійної підготовки
Інструментальне забезпечення виробництва авіаційних двигунів

263м

264м

29 29 100 9 31,03 7 24,14 13 44,83 0 0 100 55,17 3,86
Наукова та конструкторсько-технологічна підготовка виробництва

263м

264м
29 29 100 8 27,59 8 27,58 13 44,83 0 0 100 55,17 3,83
Технологія виробництва та ремонту авіаційних двигунів та енергетичних установок

263м

264м
29 29 100 7 24,14 8 27,58 14 48,28 0 0 100 51,72 3,76
Перспективні конструкції двигунів та енергетичних установок

263м

264м
29 29 100 8 27,58 7 24,14 14 48,28     100 51,72 3,79
В середньому за циклом 8 116 116 100 32 27,59  30  25,86  54 46,55  0  100 53,44   3,81

 

 

Завантажити повну версію файлу засідання: (Завантажити)

Бажаєш стати студентом ХАІ? Оціни свої шанси на вступ!

Дізнатися