bell Created using Figma Vector Created using Figma calendar Created using Figma earth-globe Created using Figma envelope Created using Figma Fax 1 Created using Figma Vector Created using Figma Vector Created using Figma telephone-handle-silhouette Created using Figma
Висновки експертної комісії про підсумки акредитаційної експертизи Спеціальність: 134 «Авіаційна та ракетно-космічна техніка» [20122018]
ГоловнаУніверситетВисновки експертної комісії про підсумки акредитаційної експертизи Спеціальність: 134 «Авіаційна та ракетно-космічна техніка» [20122018]

ВИСНОВКИ

експертної комісії Міністерства освіти і науки України

про підсумки акредитаційної експертизи
Навчальний заклад: Національний аерокосмічний університет
ім. М.Є. Жуковського «Харківський авіаційний інститут»

Освітньо-професійна програма
«Супутники, двигуни та енергетичні установки»
Галузь знань: 13 «Механічна інженерія»
Спеціальність: 134 «Авіаційна та ракетно-космічна техніка»
Рівень вищої освіти: другий (магістерський)
Освітній ступінь: Магістр

 

Підстави для акредитації

До Міністерства освіти і науки України подано заяву про проведення акредитації в Національному аерокосмічному університеті ім. М. Є. Жуковського «Харківський авіаційний інститут» з підготовки фахівців за освітньо-професійною програмою «Супутники, двигуни та енергетичні установки» спеціальності 134 «Авіаційна та ракетно-космічна техніка» за другим (магістерським) рівнем вищої освіти.

Експертна комісія провела оцінку відповідності діяльності Національного аерокосмічного університету ім. М. Є. Жуковського «Харківський авіаційний інститут» з надання освітніх послуг у сфері вищої освіти з підготовки за освітньо-професійною програмою «Супутники, двигуни та енергетичні установки» спеціальності 134 «Авіаційна та ракетно-космічна техніка» за другим (магістерським) рівнем вищої освіти критеріям і вимогам до акредитації освітніх програм у вищих навчальних закладах і констатує, що окреслена вище освітня діяльність кафедри космічної техніки та нетрадиційних джерел енергії Національного аерокосмічного університету ім. М. Є. Жуковського «Харківський авіаційний інститут» відповідає акредитаційним вимогам та ліцензійним умовам надання освітніх послуг у сфері вищої освіти.

Таким чином, клопотання Національного аерокосмічного університету ім. М. Є. Жуковського «Харківський авіаційний інститут» щодо акредитації освітньо-професійної програми «Супутники, двигуни та енергетичні установки» спеціальності 134 «Авіаційна та ракетно-космічна техніка» за другим (магістерським) рівнем в межах ліцензованого обсягу вважаємо достатньо обґрунтованим.

Загальні висновки та пропозиції

На підставі поданих матеріалів щодо можливості акредитації освітньо-професійної програми «Супутники, двигуни та енергетичні установки» спеціальності 134 «Авіаційна та ракетно-космічна техніка» за другим (магістерським) рівнем вищої освіти загальним ліцензованим обсягом 30 осіб у Національному аерокосмічному університеті ім. М.Є. Жуковського «Харківський авіаційний інститут» та безпосередньої перевірки стану організаційного, навчально-методичного, інформаційного, матеріально-технічного та кадрового забезпечення, а також результатів освітньої діяльності на місці експертна комісія дійшла до наступних висновків:

  1. Засновницькі документи, ліцензія та інші подані документи забезпечують правові та організаційні основи діяльності і відповідають державним вимогам щодо акредитації освітньо-професійної програми.
  2. У університеті має місце відповідність підготовки фахівців чинним ліцензійним та акредитаційним нормам, потребам ринку праці. Кадрове забезпечення відповідає встановленим вимогам та даним звіту про самоаналіз.  Стан матеріально-технічної бази, організаційне, навчально-методичне та інформаційне забезпечення кожної навчальної дисципліни відповідає ліцензійним вимогам.

  3. Експертна перевірка рівня підготовки магістрів за зазначеною освітньо-професійною програмою показала, що загальна успішність навчання та якість підготовки фахівців відповідають встановленим критеріям та вимогам.

Разом з тим експертна комісія, з метою покращення якості підготовки фахівців, вважає за необхідне висловити наступні зауваження і рекомендації:

  1. Збільшити відсоток докторів наук (професорів), що залучені до викладання навчальних дисциплін і керування дипломними роботами.
  2. Поновити добірку методичних вказівок-рекомендацій до виконання лабораторних робіт і практичних занять.
  3. Збільшити кількість наукових публікацій науково-педагогічних працівників кафедри за профілем дисциплін у міжнародних наукометричних базах даних, зокрема в Scopus, Web of Science, Index Copernicus та ін.

 На підставі поданих на акредитацію матеріалів і перевірки результатів провадження діяльності кафедри космічної техніки та нетрадиційних джерел енергії на місці, експертна комісія рекомендує Міністерству освіти і науки України акредитувати Національний аерокосмічний університет ім. М. Є. Жуковського «Харківський авіаційний інститут» на право підготовки здобувачів освітнього ступеня «магістр» з освітньо-професійної програми «Супутники, двигуни та енергетичні установки» спеціальності 134 «Авіаційна та ракетно-космічна техніка» галузі знань 13 «Механічна інженерія» за другим (магістерським) рівнем з загальним ліцензованим обсягом 30 осіб денної та заочної форм навчання.

Результати експертної перевірки залишкових знань магістрів
освітньо-професійної програми «Супутники, двигуни та енергетичні установки» спеціальності 134 «Авіаційна та ракетно-космічна техніка»
Національного аерокосмічного університету ім. М.Є. Жуковського «Харківський авіаційний інститут»

Название дисциплин, по которым проводился контроль

Группа

Количество соискателей, человек

Составляло

Из них получили оценки

Абс.
усп-сть, %

Качество

усп-сти, %

Средний балл

«5»

«4»

«3»

«2»

лиц

%

лиц

%

лиц

%

лиц

%

лиц

%

ІІ. Цикл профессиональной подготовки

Питание и управление системами двигателей ЛА

451м

5

5

100

0

0

5

100

0

0

0

0

100

100

4

Методы исследования характеристик двигателей и энергетических установок ЛА

451м

5

5

100

0

0

4

80

1

20

0

0

100

80

3,8

Методы исследования характеристик двигателей и энергетических установок ЛА

451м

5

5

100

1

20

3

60

1

20

0

0

100

80

4

Всего по циклу

 

15

15

100

1

7

12

80

2

13

0

0

 100

87

3,93

Сравнительный анализ результатов экспертной проверки остаточных знаний и ректорской контрольной работы магистров образовательно-профессиональной программы «Спутники, двигатели и энергетические установки» специальности 134 «Авиационная и ракетно-космическая техника» Национального аэрокосмического университета им. М.Е. Жуковского «Харьковский авиационный институт»

Дисциплина

Кол-во студентов

Появилось

Результаты сессии

Абс. усп-сть, %

Кач-ная усп-сть, %

Средний балл

Кол-во студентов

Выполняли ККР (экспертная проверка)

Результаты экспертной проверки  

Абс. усп-сть, %

Кач-ная усп-сть, %

Средний балл

Отклонение %

Отлично

Хорошо

Удов.

Не удов.

Отлично

Хорошо

Удов.

Не удов.

Абс. усп-сть, %

Кач-ная усп-сть, %

Средний балл

кол-во

%

кол-во

%

кол-во

%

кол-во

%

кол-во

%

кол-во

%

кол-во

%

кол-во

%

ІІ. Цикл профессиональной подготовки

Питание и управление системами двигателей ЛА

5

5

0

0

5

100

0

0

0

0

100

100

4

5

5

0

0

5

100

0

0

0

0

100

100

4

0

0

0

Питание и управление системами двигателей ЛА

5

5

0

0

5

100

0

0

0

0

100

100

4

5

5

0

0

4

80

1

20

0

0

100

80

3,8

0

20

5

Вакуумная и криогенная техника

5

5

3

20

3

60

1

20

0

0

100

80

4

5

5

1

20

3

60

1

20

0

0

100

80

4

0

0

0

Всего

 15

15

1

6.67

13

86,7

1

6,67

0

0

100

93,3

4

15

15

1

6,67

12

80

2

13,33

0

0

100

86,7

3,93

0

6,7

1,7

 

Скачать полную версию файла заседания: (скачать)

Бажаєш стати студентом ХАІ? Оціни свої шанси на вступ!

Дізнатися