bell Created using Figma Vector Created using Figma calendar Created using Figma earth-globe Created using Figma envelope Created using Figma Fax 1 Created using Figma Vector Created using Figma Vector Created using Figma telephone-handle-silhouette Created using Figma
Висновки експертної комісії про підсумки акредитаційної експертизи Спеціальність: 134 «Авіаційна та ракетно-космічна техніка» [05122018]
ГоловнаУніверситетВисновки експертної комісії про підсумки акредитаційної експертизи Спеціальність: 134 «Авіаційна та ракетно-космічна техніка» [05122018]

ВИСНОВКИ

експертної комісії Міністерства освіти і науки України

про підсумки акредитаційної експертизи
Навчальний заклад: Національний аерокосмічний університет
ім. М.Є. Жуковського «Харківський авіаційний інститут»

Освітньо-професійна програма
«Проектування та виробництво конструкцій із композиційних матеріалів»
Галузь знань: 13 «Механічна інженерія»
Спеціальність: 134 «віаційна та ракетно-космічна техніка»
Рівень вищої освіти: другий (магістерський)
Освітній ступінь: Магістр

 

Підстави для акредитації

До Міністерства освіти і науки України подано заяву про проведення акредитації в Національному аерокосмічному університеті ім. М. Є. Жуковського «Харківський авіаційний інститут» з підготовки фахівців за освітньо-професійною програмою «Проектування та виробництво конструкцій із композиційних матеріалів» спеціальності 134 «Авіаційна та ракетно-космічна техніка» за другим (магістерським) рівнем вищої освіти.

Експертна комісія провела оцінку відповідності діяльності Національного аерокосмічного університету ім. М. Є. Жуковського «Харківський авіаційний інститут» з надання освітніх послуг у сфері вищої освіти з підготовки за освітньо-професійною програмою «Проектування та виробництво конструкцій із композиційних матеріалів» спеціальності 134 «Авіаційна та ракетно-космічна техніка» за другим (магістерським) рівнем вищої освіти критеріям і вимогам до акредитації освітніх програм у вищих навчальних закладах і констатує, що окреслена вище освітня діяльність кафедри композиційних конструкцій і авіаційного матеріалознавства Національного аерокосмічного університету ім. М. Є. Жуковського «Харківський авіаційний інститут» відповідає акредитаційним вимогам та ліцензійним умовам надання освітніх послуг у сфері вищої освіти.

Таким чином, клопотання Національного аерокосмічного університету ім. М. Є. Жуковського «Харківський авіаційний інститут» щодо акредитації освітньо-професійної програми «Проектування та виробництво конструкцій із композиційних матеріалів» спеціальності 134 «Авіаційна та ракетно-космічна техніка» за другим (магістерським) рівнем в межах ліцензованого обсягу вважаємо достатньо обґрунтованим.

Загальні висновки та пропозиції

На підставі поданих матеріалів щодо можливості акредитації освітньо-професійної програми «Проектування та виробництво конструкцій із композиційних матеріалів» спеціальності 134 «Авіаційна та ракетно-космічна техніка» за другим (магістерським) рівнем вищої освіти загальним ліцензованим обсягом 10 осіб у Національному аерокосмічному університеті ім. М.Є. Жуковського «Харківський авіаційний інститут» та безпосередньої перевірки стану організаційного, навчально-методичного, інформаційного, матеріально-технічного та кадрового забезпечення, а також результатів освітньої діяльності на місці експертна комісія дійшла до наступних висновків:

  1. Засновницькі документи, ліцензія та інші подані документи забезпечують правові та організаційні основи діяльності і відповідають державним вимогам щодо акредитації освітньо-професійної програми.

  2. У університеті має місце відповідність підготовки фахівців чинним ліцензійним та акредитаційним нормам, потребам ринку праці. Кадрове забезпечення відповідає встановленим вимогам та даним звіту про самоаналіз. Стан матеріально-технічної бази, організаційне, навчально-методичне та інформаційне забезпечення кожної навчальної дисципліни відповідає ліцензійним вимогам.

  3. Експертна перевірка рівня підготовки магістрів за зазначеною освітньо-професійною програмою показала, що загальна успішність навчання та якість підготовки фахівців відповідають встановленим критеріям та вимогам.

Разом з тим експертна комісія, з метою покращення якості підготовки фахівців, вважає за необхідне висловити наступні зауваження і рекомендації:

  1. Збільшити кількість наукових публікацій науково-педагогічних працівників кафедри за профілем дисциплін у виданнях, які індексуються у міжнародних наукометричних базах даних, зокрема в Scopus, Web of Science, Index Copernicus та ін.
  2. Підвищити наповненість сайту кафедри композиційних конструкцій і авіаційного матеріалознавства електронною навчально-методичною літературою та методичними рекомендаціями з навчальних дисциплін.
  3. Активніше залучати здобувачів до науковій роботі кафедри та оприлюднення результатів досліджень на науково-технічних конференціях різного рівня.

На підставі поданих на акредитацію матеріалів і перевірки результатів провадження діяльності кафедри композиційних конструкцій і авіаційного матеріалознавства на місці, експертна комісія рекомендує Міністерству освіти і науки України акредитувати Національний аерокосмічний університет ім. М. Є. Жуковського «Харківський авіаційний інститут» на право підготовки здобувачів освітнього ступеня «магістр» за освітньо-професійною програмою «Проектування та виробництво конструкцій із композиційних матеріалів» спеціальності 134 «Авіаційна та ракетно-космічна техніка» галузі знань 13 «Механічна інженерія» за другим (магістерським) рівнем вищої освіти з загальним ліцензованим обсягом 10 осіб денної та заочної форм навчання.

Результати експертної перевірки залишкових знань магістрів
освітньо-професійної програми «Проектування та виробництво конструкцій із композиційних матеріалів»
спеціальності 134 «Авіаційна та ракетно-космічна техніка» 
Національного аерокосмічного університету ім. М.Є. Жуковського «Харківський авіаційний інститут»

Назва дисциплін, за якими проводився контроль

Група

Кількість здобувачів, осіб

Складало

З них одержали оцінки

Абс.
усп-сть, %

Якість

усп-сті, %

Середній бал

«5»

«4»

«3»

«2»

осіб

%

осіб

%

осіб

%

осіб

%

осіб

%

1. Цикл загальної підготовки

Науково-дослідна робота

468-м

468-міЗ

468-мі

8

8

100

2

25

6

75

0

0

0

0

100

100

4,25

Всього за циклом

 

 

 8

100

2

25

6

75

0

0

0

0

100

100

4,25

2. Цикл професійної підготовки

Математичне моделювання композитних конструкцій

468-м

468-міЗ

468-мі

8

21

100

1

12,5

5

62,5

2

25

0

0

100

75

3,87

Оптимальне проектування конструкцій із композитів

468-м

468-міЗ

468-мі

8

8

100

3

37,5

3

37,5

2

25

0

0

100

75

4,13

Проектування технологічних процесів виробництва композитних конструкцій

468-м

468-міЗ

468-мі

 8  8  100 2 25 5 62,5 1 12,5 0 0 100 87,5 4,13

Всього за циклом

 

 

24

100

6

25

13

54

5

21

0

0

 100

79

4,04

Порівняльний аналіз результатів експертної перевірки залишкових знань та ректорської контрольної роботи магістрів освітньо-професійної програми «Проектування та виробництво конструкцій із композиційних матеріалів» спеціальності 134 «Авіаційна та ракетно-космічна техніка» Національного аерокосмічного університету ім. М.Є. Жуковського «Харківський авіаційний інститут»

Дисципліна

К-сть студентів

З'явилось

Результати сесії

Абс. усп-сть, %

Якісна усп-сть, %

Середній бал

Кіл-сть студентів

Виконували ККР (експертна перевірка)

Результати експертної перевірки 

Абс. усп-сть, %

Якісна усп-сть, %

Середній бал

Відхилення %

Відмінно

Добре

Задов.

Не задов.

Відмінно

Добре

Задов.

Не задов.

Абс. усп-сть, %

Якісна усп-сть, %

Середній бал

кіл-сть

%

кіл-сть

%

кіл-сть

%

кіл-сть

%

кіл-сть

%

кіл-сть

%

кіл-сть

%

кіл-сть

%

І. Цикл загальної підготовки

Науково-дослідна робота

8

8

4

50

4

50

0

0

0

0

100

100

4,5

8

8

2

25

6

75

0

0

0

0

100

100

4,25

0

0

-0,25

Всього

8

8

4

50

4

50

0

0

0

0

100

100

4,5

8

8

2

25

6

75

0

0

0

0

100

100

4,25

0

0

-0,25

ІІ. Цикл професійної підготовки

Математичне моделювання композитних конструкцій

8

8

4

50

3

37,5

1

12,5

0

0

100

87,5

4,4

8

8

1

12,5

5

62,5

2

25

0

0

100

75

3,88

0

-12,5

-0,5

Оптимальне проектування конструкцій із композитів

8

8

4

50

4

50

0

0

0

0

100

100

4,5

8

8

3

37,5

3

37,5

2

25

0

0

100

75

4,13

0

-25

-0,38

Проектування технологічних процесів виробництва композитних конструкцій

8

 

8

3

37,5

4

50

1

12,5

0

0

100

87,5

4,3

8

8

2

25

5

62,5

1

12,5

0

0

100

87,5

4,13

0

0

-0,13

Всього

24 

24

11

45,8

11

45,8

2

8,3

0

0

100

91,7

4,4

24

24

6

25

13

54,2

5

20,8

0

0

100

79,2

4,04

0

-12,5

-0,33

 

Завантажити повну версію файлу засідання: (завантажити)

Бажаєш стати студентом ХАІ? Оціни свої шанси на вступ!

Дізнатися