bell Created using Figma Vector Created using Figma calendar Created using Figma earth-globe Created using Figma envelope Created using Figma Fax 1 Created using Figma Vector Created using Figma Vector Created using Figma telephone-handle-silhouette Created using Figma
Висновки експертної комісії про підсумки акредитаційної експертизи Спеціальність: 13 «Прикладна механіка»
ГоловнаУніверситетВисновки експертної комісії про підсумки акредитаційної експертизи Спеціальність: 13 «Прикладна механіка»

ВИСНОВКИ

експертної комісії Міністерства освіти і науки України

про підсумки акредитаційної експертизи
Навчальний заклад: Національний аерокосмічний університет
ім. М.Є. Жуковського «Харківський авіаційний інститут»

Освітньо-професійна програма
«Динаміка і міцність машин»
Галузь знань: 13 «Механічна інженерія»
Спеціальність: 131 «Прикладна механіка»
Рівень вищої освіти: другий (магістерський)
Освітній ступінь: Магістр

 

Підстави для акредитації

До Міністерства освіти і науки України подано заяву про проведення акредитації в Національному аерокосмічному університеті ім. М. Є. Жуковського «Харківський авіаційний інститут» з підготовки фахівців за освітньо-професійною програмою «Динаміка і міцність машин» спеціальності 131 «Прикладна механіка» за другим (магістерським) рівнем вищої освіти.

Експертна комісія провела оцінку відповідності діяльності Національного аерокосмічного університету ім. М. Є. Жуковського «Харківський авіаційний інститут» з надання освітніх послуг у сфері вищої освіти з підготовки за освітньо-професійною програмою «Динаміка і міцність машин» спеціальності 131 «Прикладна механіка» за другим (магістерським) рівнем вищої освіти критеріям і вимогам до акредитації освітніх програм у вищих навчальних закладах і констатує, що окреслена вище освітня діяльність кафедри міцності літальних апаратів Національного аерокосмічного університету ім. М. Є. Жуковського «Харківський авіаційний інститут» відповідає акредитаційним вимогам та ліцензійним умовам надання освітніх послуг у сфері вищої освіти.

Таким чином, клопотання Національного аерокосмічного університету ім. М. Є. Жуковського «Харківський авіаційний інститут» щодо акредитації освітньо-професійної програми «Динаміка і міцність машин» спеціальності 131 «Прикладна механіка» за другим (магістерським) рівнем в межах ліцензованого обсягу вважаємо достатньо обґрунтованим.

Загальні висновки та пропозиції

На підставі поданих матеріалів щодо можливості акредитації освітньо-професійної програми «Динаміка і міцність машин»  спеціальності 131 «Прикладна механіка» за другим (магістерським) рівнем вищої освіти загальним ліцензованим обсягом 30 осіб у Національному аерокосмічному університеті ім. М.Є. Жуковського «Харківський авіаційний інститут» та безпосередньої перевірки стану організаційного, навчально-методичного, інформаційного, матеріально-технічного та кадрового забезпечення, а також результатів освітньої діяльності на місці експертна комісія дійшла до наступних висновків:

 1. Засновницькі документи, ліцензія та інші подані документи забезпечують правові та організаційні основи діяльності Національного аерокосмічного університету ім. М.Є. Жуковського «Харківський авіаційний інститут» і відповідають державним вимогам щодо акредитації освітньо-професійної програми «Динаміка і міцність машин»  спеціальності 131 «Прикладна механіка» другого (магістерського) рівня вищої освіти.

 2. Формування контингенту здобувачів в університеті здійснюється згідно законодавчих вимог та не перевищує ліцензований обсяг.

 3. У Національному аерокосмічному університеті ім. М.Є. Жуковського «Харківський авіаційний інститут» має місце відповідність підготовки фахівців чинним ліцензійним та акредитаційним нормам, потребам ринку праці, що забезпечує якісну підготовку магістрів за освітньо-професійною програмою «Динаміка і міцність машин» спеціальності 131 «Прикладна механіка».

 4. Кадрове забезпечення освітнього процесу підготовки магістрів за освітньо-професійною програмою «Динаміка і міцність машин» зі спеціальності 131 «Прикладна механіка» відповідає встановленим вимогам та даним звіту про самоаналіз.

 5. У Національному аерокосмічному університеті ім. М.Є. Жуковського «Харківський авіаційний інститут» забезпечено належні умови для здійснення навчально-виховного процесу, створено сприятливі умови для роботи науково-педагогічних працівників та навчання і проживання здобувачів. Стан матеріально-технічної бази відповідає ліцензійним вимогам.

 6. Стан організаційного, навчально-методичного та інформаційного забезпечення кожної навчальної дисципліни відповідає нормативам показників діяльності закладу вищої освіти.

 7. Експертна перевірка рівня підготовки магістрів за освітньо-професійною програмою «Динаміка і міцність машин» спеціальності 131 «Прикладна механіка» показала, що загальна успішність навчання та якість підготовки фахівців за зазначеною освітньо-професійною програмою відповідають встановленим критеріям та вимогам, що підтверджує здатність випускників до самостійної професійної і науково-дослідної роботи.

Разом з тим експертна комісія, з метою покращення якості підготовки фахівців, вважає за необхідне висловити наступні зауваження і рекомендації:

 1. Збільшити кількість наукових публікацій науково-педагогічних працівників кафедри у міжнародних наукометричних базах даних, зокрема в Scopus, Web of Science, Index Copernicus та ін.
 2. Посилити роботу кафедри в напрямі міжнародного наукового співробітництва та розширення кола міжнародних зв’язків.
 3. Продовжувати розширювати бібліотечний фонд кафедри та збільшити кількість фахових періодичних видань.
 4. Продовжувати розширювати матеріально-технічне забезпечення кафедри та бази проходження переддипломної практики здобувачами.
 5. Розширити наповнення сайту кафедри міцності літальних апаратів електронною навчально-методичною літературою та методичними рекомендаціями з навчальних дисциплін.

На підставі поданих на акредитацію матеріалів і перевірки результатів провадження діяльності кафедри міцності літальних апаратів на місці, експертна комісія рекомендує Міністерству освіти і науки України акредитувати Національний аерокосмічний університет ім. М. Є. Жуковського «Харківський авіаційний інститут» на право підготовки здобувачів освітнього ступеня «магістр» з освітньо-професійної програми «Динаміка і міцність машин» спеціальності 131 «Прикладна механіка» галузі знань 13 «Механічна інженерія» за другим (магістерським) рівнем з загальним ліцензованим обсягом 30 осіб денної  форми навчання.

Результати експертної перевірки залишкових знань магістрів
освітньо-професійної програми «Динаміка і міцність машин» спеціальності 131 «Прикладна механіка»
Національного аерокосмічного університету ім. М.Є. Жуковського «Харківський авіаційний інститут»

Назва дисциплін, за якими проводився контроль

Група

Кількість здобувачів, осіб

Складало

З них одержали оцінки

Абсолютна
успішність, %

Якість

успішності, %

Середній бал

«5»

«4»

«3»

«2»

осіб

%

осіб

%

осіб

%

осіб

%

осіб

%

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

І. Цикл загальної підготовки

Психологія і педагогіка вищої школи

168мп

6

5

83,3

1

20,0

2

40,0

2

40,0

-

-

100

60,0

3,8

Науково-дослідна робота

168мп

6

5

83,3

-

-

4

80,0

1

20,0

-

-

100

80,0

3,8

Всього за циклом

2

12

10

83,3

1

10,0

6

60,0

3

30,0

-

-

100

70,0

3,8

ІІ. Цикл професійної підготовки

Інтегровані комп,ютерні технології

168мп

6

5

83,3

-

-

4

80,0

1

20,0

-

-

100

80,0

3,8

Аеропружність конструкцій

168мп

6

5

83,3

-

-

2

40,0

3

60,0

-

-

100

40

3,4

Всього за циклом

2

12

10

83,3

-

-

6

60,0

4

40,0

-

-

100

60,0

3,6

 Порівняльний аналіз результатів експертної перевірки залишкових знань та сесії магістрів освітньо-професійної програми «Динаміка і міцність машин» спеціальності 131 «Прикладна механіка» Національного аероксомічного університету ім. М.Є. Жуковського «Харківський авіаційний інститут»

Дисципліна К-сть студентів З'явилось Результати сесії Абс. усп-сть, % Якісна усп-сть, % Середній бал Кількість студентів Виконували ККР (експертна перевірка) Результати експертної перевірки   Абс. успішність, % Якісна успішність, % Середній бал Відхилення %
Відмінно Добре Задов. Не задов. Відмінно Добре Задов. Не задов.

Абс.

усп-сть, %

Якісна усп-сть, % Сер. бал
кіл-сть % кіл-сть % кіл-сть % кіл-сть % кіл-сть % кіл-сть % кіл-сть % кіл-сть %
І. Цикл загальної підготовки
Психологія і педагогіка вищої школи 6 5 1 16,7 2 33,3 3 50 0 0 100 50 4,2 6 5 1 20 2 40 2 40 0 0 100 60 3,8 100,0 10,0 0,4
Науково-дослідна робота 6 5 3 50 2 33,3 1 16,7 0 0 100 83,3 4,3 6 5 0 0 4 80 1 20 0 0 100 80 3,8 100,0 3,3 0,5
Всього  12 10 4 33,3 4 33,3 4 33,3 0 0 100 66,7 4 12 10 1 10 6 60 3 30 0 0 100 70 3,8 100,0 6,7 0,5
 
Інтегровані комп,ютерні технології 6 5 2 33,3 3 50 1 16,7 0 0 100 83,3 4,2 6 5 0 0 4 80 1 20 0 0 100 80 3,8 100,0 3,3 0,4
Аеропружність конструкцій 6 5 1 16,7 3 50 2 33,3 0 0 100 66,7 3,8 6 5 0 0 2 40 3 60 0 0 100 40 3,4 100,0 26,7 0,4
Всього  12 10 3 25 6 50 3 25 0 0 100 75 4 12 10 0 0 6 60 4 40 0 0 100 60 3,6 100,0 15,0 0,4

 

Завантажити повну версію файлу засідання: (завантажити)

Бажаєш стати студентом ХАІ? Оціни свої шанси на вступ!

Дізнатися