bell Created using Figma Vector Created using Figma calendar Created using Figma earth-globe Created using Figma envelope Created using Figma Fax 1 Created using Figma Vector Created using Figma Vector Created using Figma telephone-handle-silhouette Created using Figma
Висновки експертної комісії про підсумки акредитаційної експертизи Спеціальність: 07 «Фінанси, банківська справа та страхування»
ГоловнаУніверситетВисновки експертної комісії про підсумки акредитаційної експертизи Спеціальність: 07 «Фінанси, банківська справа та страхування»

ВИСНОВКИ

експертної комісії Міністерства освіти і науки України

про підсумки акредитаційної експертизи
Навчальний заклад: Національний аерокосмічний університет
ім. М.Є. Жуковського «Харківський авіаційний інститут»

Освітньо-професійна програма
«Фінанси і кредит»
Галузь знань: 07 «Управління та адміністрування»
Спеціальність: 072 «Фінанси, банківська справа та страхування»
Рівень вищої освіти: другий (магістерський)
Освітній ступінь: Магістр

 

Підстави для акредитації

До Міністерства освіти і науки України подано заяву про проведення акредитації в Національному аерокосмічному університеті ім. М.Є. Жуковського «Харківський авіаційний інститут» з підготовки фахівців за освітньо-професійною програмою «Фінанси і кредит» спеціальності 072 «Фінанси, банківська справа та страхування» за другим (магістерським) рівнем вищої освіти.

Експертна комісія провела оцінку відповідності діяльності Національного аерокосмічного університету ім. М. Є. Жуковського «Харківський авіаційний інститут» з надання освітніх послуг у сфері вищої освіти з підготовки за освітньо-професійною програмою «Фінанси і кредит» спеціальності 072 «Фінанси, банківська справа та страхування» за другим (магістерським) рівнем вищої освіти критеріям і вимогам до акредитації освітніх програм у вищих навчальних закладах і констатує, що окреслена вище освітня діяльність кафедри фінансів Національного аерокосмічного університету ім. М. Є. Жуковського «Харківський авіаційний інститут» відповідає акредитаційним вимогам та ліцензійним умовам надання освітніх послуг у сфері вищої освіти.

Висновок: розглянувши клопотання Національного аерокосмічного університету ім. М. Є. Жуковського «Харківський авіаційний інститут» щодо акредитації освітньо-професійної програми «Фінанси і кредит» спеціальності 072 «Фінанси, банківська справа та страхування» за другим (магістерським) рівнем в межах ліцензованого обсягу, експертна комісія зазначила про ґрунтовність та достатність підстав для акредитаційної експертизи.

Загальні висновки та пропозиції

На підставі поданих матеріалів щодо можливості акредитації освітньо-професійної програми «Фінанси і кредит» спеціальності 072 «Фінанси, банківська справа та страхування» за другим (магістерським) рівнем вищої освіти загальним ліцензованим обсягом 25 осіб у Національному аерокосмічному університеті ім. М. Є. Жуковського «Харківський авіаційний інститут» та безпосередньої перевірки стану організаційного, навчально-методичного, інформаційного, матеріально-технічного, кадрового забезпечення та результатів освітньої діяльності на місці експертна комісія дійшла до наступних висновків:

  1. Засновницькі документи, ліцензія та інші подані документи забезпечують правові та організаційні основи діяльності Національного аерокосмічного університету ім. М.Є. Жуковського «Харківський авіаційний інститут» і відповідають державним вимогам щодо акредитації освітньо-професійної програми «Фінанси і кредит» спеціальності 072 «Фінанси, банківська справа та страхування» другого (магістерського) рівня вищої освіти..

  2. Формування контингенту студентів в університеті здійснюється згідно законодавчих вимог та не перевищує ліцензований обсяг.

  3. У Національному аерокосмічному університеті ім. М.Є. Жуковського «Харківський авіаційний інститут» має місце відповідність підготовки фахівців чинним ліцензійним та акредитаційним нормам, потребам ринку праці, що забезпечує якісну підготовку магістрів за освітньо-професійною програмою «Фінанси і кредит» спеціальності 072 «Фінанси, банківська справа та страхування».
  4. Кадрове забезпечення навчального процесу підготовки магістрів за освітньо-професійною програмою «Фінанси і кредит» спеціальності 072 «Фінанси, банківська справа та страхування» відповідає встановленим вимогам та даним звіту про самоаналіз..

  5. У Національному аерокосмічному університеті ім. М.Є. Жуковського «Харківський авіаційний інститут» забезпечено належні умови для здійснення навчально-виховного процесу, створено сприятливі умови для роботи науково-педагогічних працівників та навчання і проживання студентів. Стан матеріально-технічної бази відповідає ліцензійним вимогам..

  6. Стан організаційного, навчально-методичного та інформаційного забезпечення кожної навчальної дисципліни відповідає нормативам показників діяльності закладу вищої освіти.
  7. Експертна перевірка рівня підготовки магістрів за освітньо-професійною програмою «Фінанси і кредит» спеціальності 072 «Фінанси, банківська справа та страхування» показала, що загальна успішність навчання та якість підготовки фахівців за зазначеною освітньо-професійною програмою відповідають встановленим критеріям та вимогам, що підтверджує здатність випускників до самостійної професійної і науково-дослідної роботи.

Разом з тим, експертна комісія з метою покращення якості підготовки фахівців, вважає за необхідне висловити наступні зауваження і рекомендації:

  1. Звернути увагу на необхідність підготовки фахівців вищої кваліфікації за профілем спеціальностей кафедри з числа науково-педагогічних працівників кафедри фінансів..
  2. Активізувати роботу кафедри фінансів щодо наповнення інформаційно-освітнього наповнення ресурсу на платформі Moodle з метою забезпечення доступу студентів всіх форм навчання та підвищення доступу їх до навчально-методичного забезпечення за освітньо-професійною програмою «Фінанси і кредит» спеціальності 072 «Фінанси, банківська справа та старування».
  3. Посилити роботу кафедри в напрямі міжнародного наукового співробітництва та розширення кола міжнародних зв’язків.

На підставі поданих на акредитацію матеріалів і перевірки результатів провадження діяльності кафедри фінансів, експертна комісія рекомендує Міністерству освіти і науки України акредитувати Національний аерокосмічний університет ім. М. Є. Жуковського «Харківський авіаційний інститут» на право підготовки здобувачів освітнього ступеня «магістр» за освітньо-професійною програмою «Фінанси і кредит» спеціальності 072 «Фінанси, банківська справа та страхування» галузі знань 07 «Управління та адміністрування» за другим (магістерським) рівнем з загальним ліцензованим обсягом 25 осіб денної та заочної форм навчання.

Результати експертної перевірки залишкових знань магістрів
освітньо-професійної програми «Фінанси і кредит»  спеціальності 072 «Фінанси, банківська справа та страхування
»
Національного аерокосмічного університету ім. М.Є. Жуковського «Харківський авіаційний інститут»

 

 

Назва дисциплін, за якими проводився контроль

 

 

 

Група

Кіл-ть здобувачів, осіб

Складало

З них одержали оцінки

Абс. усп-сть, %

Якість усп-сті, %

Середній бал

«5»

«4»

«3»

«2»

 

 

осіб

 

 

%

 

 

осіб

 

 

%

 

 

осіб

 

 

%

 

 

осіб

 

 

%

 

 

осіб

 

 

%

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

ІІ. Цикл професійної підготовки

Податковий менеджмент

657 ф

19

19

100

4

21

6

32

9

47

-

-

100

53

3,7

Страховий менеджмент

657 ф

19

15

79

6

32

6

32

3

16

-

-

79

64

4,2

Управління фінансовою санацією

657 ф

19

19

100

5

26

6

32

8

42

-

-

100

58

3,8

Ринок фінансових послуг

657 ф

19

19

100

5

26,5

9

47

5

26,5

-

-

100

74

4,0

Всього за циклом 

4

76

72

94,7

20

26,3

27

35,5

25

32,9

-

-

94,7

61,8

3,9

 Порівняльний аналіз результатів експертної перевірки залишкових знань та сесії магістрів освітньо-професійної програми
«Фінанси і кредит» спеціальності «072 – Фінанси, банківська справа та страхування»
Національного аерокосмічного університету ім. М.Є. Жуковського «Харківський авіаційний інститут»

 

 

 

Дисципліна

 

 

 

К-сть студентів

З’явилось

Результати сесії

Абс. усп., %

Якісна усп-сть, %

Середній бал

К-сть студентів

Виконували ККР

Результати експертної перевірки

Абс. усп., %

Якісна успішн., %

Середній бал

Відхилення, %

Відмінно

Добре

Задов.

Не задов.

Відмінно

Добре

Задов.

Не задов.

Абс. усп., %

Якісна усп., %

Середній бал

кіл-сть

%

кіл-сть

%

кіл-сть

%

кіл-сть

%

кіл-сть

%

кіл-сть

%

кіл-сть

%

кіл-сть

%

ІІ. Цикл професійної підготовки

Податковий менеджмент

19

19

4

21

6

32

9

47

-

-

100

53

3,74

19

18

4

21

6

32

8

42

-

-

95

53

3,57

-5

0

-0,17

Страховий менеджмент

19

19

6

32

6

32

7

36

-

-

100

64

4

19

18

5

26

6

32

7

37

-

-

95

58

3,68

-5

-6

-0,32

Управління фінансовою санациєю

19  19 6 32 4 21 9 47 - - 100 53 4 19 18 5 26 6 32 7 37 - - 95 58 3,68 -5 5 -0,32

Ринок фінансових послуг

19  19 6 32 6 32 7 36 - - 100 64 4 19 18 5 26 6 32 7 37 - - 95 58 3,68 -5 -6 -0,32

Всього

76

76

22

29

22

29

32

42

0

0

100

58

3,94

76

72

19

25

24

32

29

38

0

0

95

57

3,65

-5

-1

-0,29

 

Завантажити повну версію файлу засідання: (завантажити)

Бажаєш стати студентом ХАІ? Оціни свої шанси на вступ!

Дізнатися