bell Created using Figma Vector Created using Figma calendar Created using Figma earth-globe Created using Figma envelope Created using Figma Fax 1 Created using Figma Vector Created using Figma Vector Created using Figma telephone-handle-silhouette Created using Figma
Висновки експертної комісії про підсумки акредитаційної експертизи Спеціальність: 13 «Механічна інженерія»
ГоловнаУніверситетВисновки експертної комісії про підсумки акредитаційної експертизи Спеціальність: 13 «Механічна інженерія»

ВИСНОВКИ

експертної комісії Міністерства освіти і науки України

про підсумки акредитаційної експертизи
Навчальний заклад: Національний аерокосмічний університет
ім. М.Є. Жуковського «Харківський авіаційний інститут»

Освітньо-професійна програма
«Ракетні та космічні комплекси»
Галузь знань: 13 «Механічна інженерія»
Спеціальність: 134 «Авіаційна та ракетно-космічна техніка»
Рівень вищої освіти: другий (магістерський)
Освітній ступінь: Магістр

 

Підстави для акредитації

До Міністерства освіти і науки України подано заяву про проведення акредитації в Національному аерокосмічному університеті ім. М. Є. Жуковського «Харківський авіаційний інститут» з підготовки фахівців за освітньо-професійною програмою «Ракетні та космічні комплекси» спеціальності «134 – Авіаційна та ракетно-космічна техніка» за другим (магістерським) рівнем вищої освіти.

Експертна комісія провела оцінку відповідності діяльності Національного аерокосмічного університету ім. М. Є. Жуковського «Харківський авіаційний інститут» з надання освітніх послуг у сфері вищої освіти з підготовки за освітньо-професійною програмою «Ракетні та космічні комплекси» спеціальності «134 – Авіаційна та ракетно-космічна техніка» за другим (магістерським) рівнем вищої освіти критеріям і вимогам до акредитації освітніх програм у вищих навчальних закладах і констатує, що окреслена вище освітня діяльність кафедри конструкцій і проектування ракетної техніки Національного аерокосмічного університету ім. М. Є. Жуковського «Харківський авіаційний інститут» відповідає акредитаційним вимогам та ліцензійним умовам надання освітніх послуг у сфері вищої освіти.

Таким чином, клопотання Національного аерокосмічного університету ім. М. Є. Жуковського «Харківський авіаційний інститут» щодо акредитації освітньо-професійної програми «Ракетні та космічні комплекси» спеціальності «134 – Авіаційна та ракетно-космічна техніка» за другим (магістерським) рівнем в межах ліцензованого обсягу вважаємо достатньо обґрунтованим.

Загальні висновки та пропозиції

На підставі поданих матеріалів щодо можливості акредитації освітньо-професійної програми «Ракетні та космічні комплекси» спеціальності «134 – Авіаційна та ракетно-космічна техніка» за другим (магістерським) рівнем вищої освіти загальним ліцензованим обсягом 40 осіб на кафедрі конструкцій і проектування ракетної техніки у Національному аерокосмічному університеті ім. М. Є. Жуковського «Харківський авіаційний інститут» та безпосередньої перевірки стану організаційного, навчально-методичного, інформаційного, матеріально-технічного та кадрового забезпечення, а також результатів освітньої діяльності на місці експертна комісія дійшла до наступних висновків:

 1. Університет має в наявності всі нормативно-правові документи, необхідні для здійснення освітньої діяльності, має сучасний рівень організації освітньої діяльності, достатню матеріально-технічну базу і науково-методичний потенціал.

 2. В університеті проводиться активна профорієнтаційна робота, яка забезпечує стабільний прийом здобувачів на спеціальність, формування контингенту здобувачів здійснюється у межах ліцензованого обсягу.

 3. В університеті має місце відповідність підготовки фахівців чинним ліцензійним та акредитаційним нормам, потребам ринку праці, що забезпечує якісну підготовку магістрів за відповідною освітньо-професійною програмою.
 4. На кафедрі, яка є випусковою зі спеціальності, є належне навчально-методичне забезпечення, затверджені в установленому порядку, навчальні плани, навчальні та робочі програми, необхідний навчально-методичний комплекс з начальних дисциплін.

 5. В університеті є належне кадрове забезпечення для підготовки фахівців, є достатня кількість викладачів із вченими ступенями та званнями, усі показники кадрового забезпечення відповідають ліцензійним вимогам.

 6. Реальний стан матеріально-технічного забезпечення на кафедрі, відповідає даним, наведеним в звіті про самоаналіз, а освітній процес підготовки фахівців у повному обсязі забезпечено навчальними площами, необхідним обладнанням, комп’ютерною технікою, спеціалізованими лабораторіями, доступом до інформаційних джерел.
 7. Аналіз звітів про проходження здобувачами переддипломної практики, перевірка дипломних робіт, підсумки семестрової та державної атестації, результати комплексних контрольних робіт, проведених під час акредитаційної експертизи та самоаналізу, свідчать про те, що успішність навчання та якість підготовки фахівців та відповідають встановленим критеріям та вимогам.
 8. Випускова кафедра веде активну науково-дослідну роботу та залучає здобувачів до науково-практичної діяльності, співпрацює з науковими установами України, бере активну участь у наукових конференціях та має достатню кількість наукових публікацій у фахових виданнях.

 9. На випусковій кафедрі, створено всі необхідні умови для всебічного розвитку здобувачів. Експертна комісія відзначає, що організація виховного процесу свідчить про високий рівень, цілеспрямованість та системність виховної роботи.

 10. Внутрішня система забезпечення якості освітньої діяльності університету та, зокрема, випускової кафедри за спеціальністю відповідає вимогам до системи забезпечення якості вищої освіти.

Разом з тим експертна комісія, з метою покращення якості підготовки фахівців, вважає за необхідне висловити наступні зауваження і рекомендації:

 1. Збільшити кількість наукових публікацій науково-педагогічних працівників кафедри у міжнародних наукометричних базах даних, зокрема в Scopus, Web of Science та ін.
 2. Продовжувати розширювати бібліотечний фонд кафедри та збільшити питому вагу навчальної літератури, посібників та конспектів лекцій державною мовою.
 3. Продовжити роботу по формуванню кадрового складу випускової кафедри у напрямку збільшення частки штатних молодих фахівців при викладанні фахових дисциплін.

На підставі поданих на акредитацію матеріалів і перевірки результатів провадження діяльності кафедри конструкцій і проектування ракетної техніки на місці, експертна комісія рекомендує Міністерству освіти і науки України акредитувати Національний аерокосмічний університет ім. М. Є. Жуковського «Харківський авіаційний інститут» на право підготовки здобувачів освітнього ступеня «магістр» з освітньо-професійної програми «Ракетні та космічні комплекси» спеціальності «134 – Авіаційна та ракетно-космічна техніка» галузі знань 13 «Механічна інженерія» за другим (магістерським) рівнем з загальним ліцензованим обсягом 40 осіб денної та заочної форм навчання.

Результати експертної перевірки залишкових знань магістрів
освітньо-професійної програми «Ракетні та космічні комплекси»  спеціальності 134 «
Авіаційна та ракетно-космічна техніка»
Національного аерокосмічного університету ім. М.Є. Жуковського «Харківський авіаційний інститут»

 

 

Назва дисциплін, за якими проводився контроль

 

 

 

Група

Кіл-ть здобувачів, осіб

Складало

З них одержали оцінки

Абс. усп-сть, %

Якість усп-сті, %

Середній бал

«5»

«4»

«3»

«2»

 

 

осіб

 

 

%

 

 

осіб

 

 

%

 

 

осіб

 

 

%

 

 

осіб

 

 

%

 

 

осіб

 

 

%

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

І. Цикл загальної підготовки

Інтелектуальна власність

466мк

466м

466міД

15

15

100

4

27

5

33

6

40

-

-

100

60

3,87

Науково-дослідна робота

466мк

466м

466міД

15

15

100

5

33

6

40

4

27

-

-

100

73

4,07

Всього

3

30

30

100

9

30

11

36,5

10

33,5

-

-

100

66,5

3,97

ІІ. Цикл професійної підготовки

Комплекси літальних апаратів

466мк

466м

466міД

15

15

100

5

33

6

40

4

27

-

-

100

73

4,07

Випробування літальних апаратів

та їх систем

466мк

466м

466міД

15

15

100

6

40

3

20

6

40

-

-

100

60

4

Всього

3

30

30

100

11

36,5

9

30

10

33,5

-

-

100

66,5

4,04

 Порівняльний аналіз результатів експертної перевірки залишкових знань та сесії магістрів освітньо-професійної програми
«Ракетні та космічні комплекси» спеціальності «134 – Авіаційна та ракетно-космічна техніка»
Національного аерокосмічного університету ім. М.Є. Жуковського «Харківський авіаційний інститут»

 

 

 

Дисципліна

 

 

 

К-сть студентів

З’явилось

Результати сесії

Абс. усп., %

Якісна усп-сть, %

Середній бал

К-сть студентів

Виконували ККР

Результати експертної перевірки

Абс. усп., %

Якісна успішн., %

Середній бал

Відхилення, %

Відмінно

Добре

Задов.

Не задов.

Відмінно

Добре

Задов.

Не задов.

Абс. усп., %

Якісна усп., %

Середній бал

кіл-сть

%

кіл-сть

%

кіл-сть

%

кіл-сть

%

кіл-сть

%

кіл-сть

%

кіл-сть

%

кіл-сть

%

І. Цикл загальної підготовки

Інтелектуальна власність

15

15

4

27

6

40

5

33

-

-

100

67

3,93

15

15

4

27

5

33

6

40

-

-

100

60

3,87

-

7

0,06

Науково-дослідна робота

15

15

9

60

2

13

4

27

-

-

100

73

4,33

15

15

5

33

6

40

4

27

-

-

100

73

4,07

-

-

0,26

Всього

30

30

13

43

8

27

9

30

-

-

100

70

4,13

30

30

9

30

11

36,5

10

33,5

-

-

100

66,5

3,97

-

3,5

0,16

ІІ. Цикл професійної підготовки

Комплекси літальних апаратів

15

15

6

40

6

40

3

20

-

-

100

80

4,2

15

15

5

33

6

40

4

27

-

-

100

73

4,07

-

7

0,13

Випробування літальних апаратів та їх систем

15

15

6

40

4

27

5

33

-

-

100

67

4,07

15

15

6

40

3

20

6

40

-

-

100

60

4

-

7

0,07

Всього

30

30

12

40

10

33

8

27

-

-

100

73,5

4,14

30

30

11

36,5

9

30

10

33,5

-

-

100

66,5

4,04

-

7

0,1

 

Завантажити повну версію файлу засідання: (завантажити)

Бажаєш стати студентом ХАІ? Оціни свої шанси на вступ!

Дізнатися