bell Created using Figma Vector Created using Figma calendar Created using Figma earth-globe Created using Figma envelope Created using Figma Fax 1 Created using Figma Vector Created using Figma Vector Created using Figma telephone-handle-silhouette Created using Figma
Висновки експертної комісії про підсумки акредитаційної експертизи Спеціальність: 125 «Кібербезпека»
ГоловнаУніверситетВисновки експертної комісії про підсумки акредитаційної експертизи Спеціальність: 125 «Кібербезпека»

ВИСНОВКИ
експертної кoмiciї Мiнiстерства освiти i науки України 

про пiдсумки первинноi акредитацiйної експертизи 
Навчальний заклад: Нацiональний аерокосмiчний унiверситет 
iм. М.Є. Жуковського «Харкiвський авiацiйний iнститут» 

Освiтньо-професiйна програма 
«Безпека iнформацiйних i комунiкацiйних систем» 
Галузь знань: 12 «Iнформацiйнi технологii» 
Спецiальнiсть: 125 «Кiбербезпека» 
Рiвень вищоi освiти: другий (магiстерський) 
Освiтнiй ступiнь: Магiстр

Пiдстави для акредитацiї у Нацiональному аерокосмiчному унiверситетi iм. М.Є. Жуковського
«Харкiвський авiацiйний iнститут» освiтньо-професiйної програми «Безпека iнформацiйних i комунiкацiйних систем» зi спецiальностi 125 «Кiбербезпека» за другим (магiстерським) рiвнем

Експертна комісія провела оцшку вiдповiдностi дiяльностi Нацiонального аерокосмiчного унiверситету iм. М. Є. Жуковського «Харкiвський авiацiйний iнститут» з падания освiтнiх послуг у сферi вищої освiти з пiдготовки за освiтньо-професiйною програмою «Безпека iнформацiйних i комунiкацiйних систем» зi спецiальностi 125 «Кiбербезпека» за другим (магiстерським) рiвнем критерiям i вимогам до акредитацiї освiтнiх програм у вищих навчальних закладах 1 констатуе, що окреслена вище освiтня дiяльнiсть кафедри комп'ютерних систем, мереж i кiбербезпеки Нацiонального аерокосмiчного унiверситету iм. М. Є. Жуковського «Харкiвський авiацiйний iнститут» вiдповiдае акредитацiйним вимогам та лiцензiйним умовам падания освiтнiх послуг у сферi вищої освiти. 

Загальнi висновки та пропозицiї

На підставі поданих матеріалів щодо можливості акредитації освітньо-професійної програми «Безпека інформаційних і комунікаційних систем» зі спеціальності 125 «Кібербезпека» за другим (магістерським) рівнем загальним ліцензованим обсягом 25 осіб у Національному аерокосмічному університеті ім. М.Є. Жуковського «Харківський авіаційний інститут» та безпосередньої перевірки стану навчально-методичного, матеріально-технічного та кадрового забезпечення, а також результатів освітньої діяльності на місці експертна комісія дійшла до висновку:

 1. Рівень організації навчально-виховного процесу, зміст та якість навчально-методичного забезпечення, кадрове забезпечення, навчально-матеріальна база та результати освітньої діяльності з підготовки фахівців за освітньо-професійною програмою «Безпека інформаційних і комунікаційних систем» зі спеціальності 125 «Кібербезпека» за другим (магістерським) рівнем загальним ліцензованим обсягом 25 осіб відповідає ліцензійним умовам надання освітніх послуг у сфері вищої освіти та освітньо-професійній програмі підготовки здобувачів освітнього ступеня «магістр» і забезпечує державну гарантію якості освіти.
 2. Ректорату Національного аерокосмічного університету ім. М. Є. Жуковського «Харківський авіаційний інститут» та випусковій кафедрі з спеціальності 125 «Кібербезпека», яка здійснює підготовку здобувачів освітнього ступеня «магістр» за освітньо-професійною програмою «Безпека інформаційних і комунікаційних систем» за другим (магістерським) рівнем звернути увагу на рекомендації, виконання яких сприятиме подальшому підвищенню якості підготовки фахівців, а саме:
  • продовжувати збільшувати матеріально-технічне забезпечення кафедри;
  • продовжувати формувати бібліотечний фонд кафедри та університету шляхом збільшення кількості фахових видань та підручників;
  • збільшити кількість наукових публікацій професорсько-викладацького складу кафедри у міжнародних наукометричних базах даних;
  • працювати над розширенням баз практики студентів;
  • продовжити розгортання спеціалізованих лабораторій подвійного призначення, зокрема, з безпеки Інтернету речей.
 3. Рекомендувати Міністерству освіти і науки України акредитувати Національний аерокосмічний університет ім. М. Є. Жуковського «Харківський авіаційний інститут» на право підготовки здобувачів освітнього ступеня «магістр» за освітньо-професійною програмою «Безпека інформаційних і комунікаційних систем» зі спеціальності 125 «Кібербезпека» галузі знань 12 «Інформаційні технології», загальним ліцензованим обсягом 25 осіб для денної форми навчання.

Результати експертної перевірки залишкових знань студентів за освітньо-професійною програмою «Безпека інформаційних і комунікаційних систем» зі спеціальності 125 «Кібербезпека» Національного аерокосмічного університету ім. М.Є. Жуковського «Харківський авіаційний інститут»

Назва дисциплін, за якими проводився контроль Група

Кіл-сть

сту­дентів, осіб

Складало 3 них одержали оцінки

Абс.

 усп-сть, %

Якість усп-сті, % Середній бал
«5» «4» «3» «2»
осіб % осіб % осіб % осіб % осіб %
1. Цикл загальної підготовки
Наукова іноземна мова 555ІМ 12 12 100 5 42 3 25 4 33 0 0 100 67 4,1
Всього за циклом                         100 67 4,1
2. Цикл професійної підготовки
Теорія ризиків та тех­нології управління без­пекою ІКС 555ІМ 12 12 100 8 66,7 3 25 1 8,3 0 0 100 91,7 4,42
Теорія та технології розроблення безпечних розподілених систем 555ІМ 12 12 100 3 25 3 25 6 50 0 0 100 50 3,75
Технології забезпечен­ня кібербезпеки апара­тних та програмовних засобів 555ІМ 12 12 100 6 50 3 25 3 25 0 0 100 75 4,25
Технології електрон­них довірчих послуг 555ІМ 12 12 100 4 33 2 17 6 50 0 0 100 50 3,8
Всього за циклом                         100 66,7 4,06

Результата експертної перевірки залишкових знань студентів за освітньо-професійною програмою «Безпека інформаційних і комунікаційних систем» зі спеціальності 125 «Кібербезпека» Національного аерокосмічного університету ім. М.Є. Жуковського «Харківський авіаційний інститут»

Назва дисциплін, за якими проводився контроль

Група

Кіл-сть сту­дентів, осіб

Складало

3 них одержали оцінки

Абсолютна усп-сть, %

Якість

успі-сті, %

Середній бал

«5»

«4»

«3»

«2»

осіб

%

осіб

%

осіб

%

осіб

%

осіб

%

1. Цикл загальної підготовки

Наукова іноземна мова

555ІМ

12

12

100

5

42

3

25

4

33

0

0

100

67

4,1

Всього за циклом

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

100

67

4,1

2. Цикл професійної підготовки

Теорія ризиків та тех­нології управління без­пекою ІКС

555ІМ

12

12

100

8

66,7

3

25

1

8,3

0

0

100

91,7

4,42

Теорія та технології розроблення безпечних розподілених систем

555ІМ

12

12

100

3

25

3

25

6

50

0

0

100

50

3,75

Технології забезпечен­ня кібербезпеки апара­тних та

програмовних

засобів

555ІМ

12

12

100

6

50

3

25

3

25

0

0

100

75

4,25

Технології електрон­них довірчих послуг

555ІМ

12

12

100

4

33

2

17

6

50

0

0

100

50

3,8

Всього за циклом

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

100

66,7

4,06

Завантажити повну версію файлу засідання:

Бажаєш стати студентом ХАІ? Оціни свої шанси на вступ!

Дізнатися