bell Created using Figma Vector Created using Figma calendar Created using Figma earth-globe Created using Figma envelope Created using Figma Fax 1 Created using Figma Vector Created using Figma Vector Created using Figma telephone-handle-silhouette Created using Figma
Висновки експертної комісії про підсумки акредитаційної експертизи Спеціальність: 124 «Системний аналіз»
ГоловнаУніверситетВисновки експертної комісії про підсумки акредитаційної експертизи Спеціальність: 124 «Системний аналіз»

ВИСНОВКИ
експертної комісії про підсумки акредитаційної експертизи


Навчальний заклад: Національний аерокосмічний університет ім. М.Є. Жуковського «Харківський авіаційний інститут»

Освітньо-професійна програма «Системний аналіз і управління»
Галузь знань: 12 «Інформаційні технології» Спеціальність 124 «Системний аналіз»
Рівень вищої освіти: другий (магістерський)
Освітній ступінь: Магістр

Перелік зауважень контролюючих органів та заходи щодо їх усунення

Відповідно до наказу Міністерства освіти і науки України № 56-л від 18.01.2018 проводилась акредитаційна експертиза освітньої діяльності Національним аерокосмічним університетом ім. М. Є. Жуковського

«Харківський авіаційний інститут» у сфері вищої освіти, пов'язаної з підготовкою фахівців для отримання освітнього ступеня «магістр» за освітньо- професійною програмою «Системний аналіз і управління» зі спеціальності 124 «Системний аналіз», з дотримання основних вимог акредитації.

За результатами попередньої експертизи поданих матеріалів акредитаційної справи зауваження висунуті не були.

Загальні висновки та пропозиції

 На підставі поданих матеріалів щодо можливості акредитації освітньо- професійної програми «Системний аналіз і управління» зі спеціальності 124 «Системний аналіз» за другим (магістерським) рівнем загальним ліцензованим обсягом 25 осіб у Національному аерокосмічному університеті ім. М.Є. Жуковського «Харківський авіаційний інститут» та безпосередньої перевірки стану    навчально-методичного,  матеріально-технічного  та кадрового забезпечення, а також результатів освітньої діяльності на місці експертна комісія дійшла до висновку:

 1. Рівень організації навчально-виховного процесу, зміст та якість навчально-методичного забезпечення, кадрове забезпечення, навчально- матеріальна база та результати освітньої діяльності підготовки фахівців освітньо-професійної програми «Системний аналіз і управління» зі спеціальності 124 «Системний аналіз» за другим (магістерським) рівнем загальним ліцензованим обсягом 25 осіб відповідає акредитаційним вимогам та ліцензійним умовам надання освітніх послуг у сфері вищої освіти, а також освітньо-професійній програмі підготовки здобувачів освітнього ступеня «магістр» і забезпечує державну гарантію якості освіти.
 2. Ректорату Національного аерокосмічного університету ім. М. Є. Жуковського «Харківський авіаційний інститут» та випусковій кафедрі зі спеціальності 124 «Системний аналіз», яка здійснює підготовку здобувачів освітнього ступеня «магістр» за освітньо-професійною программою «Системний аналіз і управління» за другим (магістерським) рівнем звернути увагу на рекомендації, виконання яких сприятиме подальшому підвищенню якості підготовки фахівців, а саме:
  • продовжувати розширювати матеріально-технічний фонд кафедри;
  • збільшити кількість наукових публікацій професорсько-викладацького складу кафедри у міжнародних наукометричних базах даних;
  • створювати умови для активізації міжнародного наукового співробітництва та розширення кола міжнародних зв'язків.
  • активізувати роботу з викладацьким резервом для здобуття вченого звання доцента та наукового ступеня доктора.
 3. Рекомендувати Міністерству освіти і науки України акредитувати освітньо-професійну програму «Системний аналіз і управління» зі спеціальності 124 «Системний аналіз» галузі знань 12 «Інформаційні технології» за другим (магістерським) рівнем загальним ліцензованим обсягом 25 осіб для денної форми навчання в Національному аерокосмічному університеті ім. М. Є. Жуковського «Харківський авіаційний інститут».

Завантажити повну версію файлу засідання:

Бажаєш стати студентом ХАІ? Оціни свої шанси на вступ!

Дізнатися