bell Created using Figma Vector Created using Figma calendar Created using Figma earth-globe Created using Figma envelope Created using Figma Fax 1 Created using Figma Vector Created using Figma Vector Created using Figma telephone-handle-silhouette Created using Figma
Висновки експертної комісії про підсумки акредитаційної експертизи Спеціальність: 113 «Прикладна математика»
ГоловнаУніверситетВисновки експертної комісії про підсумки акредитаційної експертизи Спеціальність: 113 «Прикладна математика»

ВИСНОВКИ

експертної комісії про підсумки акредитаційної експертизи

Навчальний заклад: Національний аерокосмічний університет ім. М. Є. Жуковського «Харківський авіаційний інститут» (Харків)

Освітньо-професійна програма «Прикладна математика»

Галузь знань: 11 «Математика та статистика» Спеціальність 113 «Прикладна математика»

Рівень вищої освіти: другий (магістерський)

Освітній ступінь: Магістр

Перелік зауважень контролюючих органів та заходи щодо їх усунення

Відповідно до наказу Міністерства освіти і науки України №51-л від 17.01.2018 проводилась первинна акредитаційна експертиза освітньої діяльності Національним аерокосмічним університетом ім. М. Є. Жуковського «Харківський авіаційний інститут» у сфері вищої освіти, пов'язаної з підготовкою фахівців для отримання другого (магістерського) освітнього рівня освітньо-професійної програми «Прикладна математика» спеціальності 113 «Прикладна математика», з дотримання основних вимог акредитації.

За результатами попередньої експертизи поданих матеріалів акредитаційної справи зауваження висунуті не були.

Загальні висновки та пропозиції

На підставі поданих на акредитацію матеріалів та перевірки на місці комісія дійшла висновку, що освітня діяльність Національного аерокосмічного університету ім. М.Є. Жуковського «Харківський авіаційний інститут» з підготовки студентів другого (магістерського) освітнього рівня освітньо- професійної програми «Прикладна математика» спеціальності 113 «Прикладна математика» галузі знань 11 «Математика та статистика» з ліцензійним обсягом 35 осіб відповідає встановленим нормативам і вимогам згідно постанови Кабінету Міністрів України від 8 серпня 2007 р. №21019 «При ліцензування діяльності з надання освітніх послуг і забезпечує державну гарантію якості вищої освіти.

Разом з цим, з метою вдосконалення навчального процесу, експертна комісія рекомендує ректорату Національного аерокосмічного університету ім. М. Є. Жуковського «Харківський авіаційний інститут» та випускаючій кафедрі зі спеціальності 113 «Прикладна математика», яка здійснює підготовку здобувачів освітнього ступеня «магістр» за освітньо-професійною програмою «Прикладна математика» за другим (магістерським) рівнем звернути увагу на рекомендації, виконання яких сприятиме подальшому підвищенню якості підготовки фахівців, а саме:

  1. активізувати роботу з викладацьким резервом для здобуття вченого звання доцента та наукового ступеня доктора технічних наук;
  2. збільшити кількість навчально-методичної літератури українською мовою;
  3. збільшити кількість публікацій у виданнях, що входять до наукометричних баз даних (Scopus).

Експертна комісія вважає за можливе рекомендувати Міністерству освіти і науки України акредитувати освітньо-професійну програму «Прикладна математика» спеціальності 113 «Прикладна математика» в Національному аерокосмічному університеті ім. М. Є. Жуковського «Харківський авіаційний інститут» з ліцензованим обсягом 35 осіб для денної та заочної форми навчання.

Завантажити повну версію файлу засідання:

Бажаєш стати студентом ХАІ? Оціни свої шанси на вступ!

Дізнатися