bell Created using Figma Vector Created using Figma calendar Created using Figma earth-globe Created using Figma envelope Created using Figma Fax 1 Created using Figma Vector Created using Figma Vector Created using Figma telephone-handle-silhouette Created using Figma
Висновки експертної комісії про підсумки акредитаційної експертизи Спеціальність: 113 «Прикладна математика» «Магістри»
ГоловнаУніверситетВисновки експертної комісії про підсумки акредитаційної експертизи Спеціальність: 113 «Прикладна математика» «Магістри»

ВИСНОВКИ

експертної комісії про підсумки акредитаційної експертизи

Навчальний заклад: Національний аерокосмічний університет ім. М. Є. Жуковського «Харківський авіаційний інститут» (Харків)

Освітньо-професійна програма «Обчислювальний інтелект»

Галузь знань: 11 «Математика та статистика»

Спеціальність 113 «Прикладна математика»

Рівень вищої освіти: другий (магістерський)

Освітній ступінь: Магістр

Рекомендації експертної комісії керівництву університету

За результатами аналізу матеріалів акредитаційної справи, проведеної експертами в Національному аерокосмічному університеті ім. М.Є. Жуковського «Харківський авіаційний інститут», експерта комісія рекомендує керівництву університету та випусковій кафедрі інформатики:

  1. посилити підготовку кандидатів та докторів наук з метою поповнення викладацького складу випускової кафедри науково-педагогічними кадрами вищої категорії;
  2. викладачам кафедри інтенсифікувати апробацію результатів власних пошукових досліджень у вітчизняних фахових виданнях та виданнях, внесених до наукометричних баз даних Scopus і Web o f Science;
  3. продовжити видання навчальних посібників та підручників викладачами випускової кафедри, включаючи створення електронних навчальних курсів та засобів комп’ютерної діагностики навчальних досягнень здобувачів, звернути увагу на видання навчально-методичної літератури державною мовою;
  4. розширити інформаційну та профорієнтаційну базу з метою залучення більшої кількості здобувачів для здобуття другого (магістерського) рівня вищої освіти;
  5. сприяти стажуванню викладачів випускової кафедри в провідних освітніх і наукових закладах України та зарубіжжя, розвивати студентську академічну мобільність.

Вказані зауваження не входять до складу обов’язкових і не впливають на позитивне рішення про акредитацію, але дозволять покращити якість підготовки фахівців за освітньо-професійної програми «Обчислювальний інтелект» зі спеціальності 113 «Прикладна математика» галузі знань «Математика та статистика» за другим (магістерським) рівнем вищої освіти.

Загальні висновки та пропозиції

На підставі поданих на акредитацію освітньо-професійної програми «Обчислювальний інтелект» зі спеціальності 113 «Прикладна математика» галузі знань «Математика та статистика» за другим (магістерським) рівнем вищої освіти в Національному аерокосмічному університеті ім. М.Є. Жуковського «Харківський авіаційний інститут» та перевірки діяльності на місці експертна комісія дійшла висновку, що Національний аерокосмічний університет ім. М.Є. Жуковського «Харківський авіаційний інститут» має кадрове, матеріально-технічне, навчально-методичне та інформаційне забезпечення, яке відповідає названому рівню освітніх послуг і забезпечує державну гарантію якості освіти.

Експерта комісія рекомендує Міністерству освіти і науки України акредитувати освітньо-професійну програму «Обчислювальний інтелект» зі спеціальності 113 «Прикладна математика» галузі знань «Математика та статистика» за другим (магістерським) рівнем вищої освіти в Національному аерокосмічному університеті ім. М.Є. Жуковського «Харківський авіаційний інститут» з ліцензійним обсягом 35 осіб.

Завантажити повну версію файлу засідання: (завантажити)

Бажаєш стати студентом ХАІ? Оціни свої шанси на вступ!

Дізнатися