bell Created using Figma Vector Created using Figma calendar Created using Figma earth-globe Created using Figma envelope Created using Figma Fax 1 Created using Figma Vector Created using Figma Vector Created using Figma telephone-handle-silhouette Created using Figma
Висновки експертної комісії про підсумки акредитаційної експертизи Спеціальність: 101 «Екологія»
ГоловнаУніверситетВисновки експертної комісії про підсумки акредитаційної експертизи Спеціальність: 101 «Екологія»

ВИСНОВКИ

експертної комісії Міністерства освіти і науки України

про підсумки акредитаційної експертизи
Навчальний заклад: Національний аерокосмічний університет
ім. М.Є. Жуковського «Харківський авіаційний інститут»

Освітньо-професійна програма
«Екологія та охорона навколишнього середовища»
Галузь знань: 10 «Природничі науки»
Спеціальність: 101 «Екологія»
Рівень вищої освіти: другий (магістерський)
Освітній ступінь: Магістр

 

Перелік зауважень контролюючих органів та заходів щодо їх усунення

У відповідності до наказу Міністерства освіти та науки України № 1263Л від 06.05.2008 р. Експертною комісією було розглянуто подану Національним аерокосмічним університетом ім. М. Є. Жуковського «Харківський авіаційний інститут» акредитаційну справу та проведено експертне оцінювання освітньої діяльності цього вищого навчального закладу на відповідність державним вимогам щодо акредитації спеціальності «Екологія та охорона навколишнього середовища» за освітньо- кваліфікаційним рівнем «магістр».

Голова експертної комісії — Шмандій Володимир Михайлович, доктор технічних наук, професор, завідувач кафедри екології Кременчуцького державного політехнічного університету ім. Михайла Остроградського;

Член експертної комісії - Доценко Лариса Владленівна, кандидат біологічних наук, доцент, завідувач кафедри геоекології та раціонального природокористування Дніпропетровського національного університету

Також в університеті проводились інші види перевірок.

Перелік зауважень та рекомендацій, а також заходи, виконані кафедрою стосовно усунення зауважень, наведено в таблиці.

Заходи щодо усунення недоліків, що були виявлені під час попередньої акредитаційної експертизи

Зауваження, рекомендації Заходи з подолання недоліків
1. У програмі вступних випробувань відсутні критерії оцінювання, не описана форма та склад випробування Недолік усунено. В програмах вступних випробувань окремим підрозділом дано опис критеріїв оцінювання, зазначено форму проведення випробування (письмове випробування у вигляді тесту на бланках) та його обсяг (100 питань, у кожному 4 варіанти відповіді, тільки одна відповідь правильна) для всіх видів випробувань (фаховий іспит, додатковий іспит для абітурієнтів, що отримали диплом бакалавра за спорідненою спеціальністю).
2. Виявлені порушення при формуванні наказів про зарахування Недолік усунено
3. Виявленні порушення щодо ведення та зберігання журналів реєстрації заяв вступників Недолік усунено
4. Виявлені недоліки у змісту особових справ студентів Недолік усунено
5. Навчальними планами за окремими спеціальностями не передбачено 25% на вивчення дисциплін самостійного вибору студентів. Недолік усунено
6. На окремих кафедрах відсутні журнали реєстрації курсових робіт Недолік усунено
7. У програмах практики відсутні критерії оцінювання досягнень студентів Недолік усунено
8. У розкладі навчальних занять та у розкладі іспитів відсутні прізвища викладачів Недолік усунено
9. Під час екзаменаційної сесії інтервал між іспитами становить 2 дні Недолік усунено
10. В окремих випадках на день проведення іспиту встановлюється також проведення консультації з іншої дисципліни Недолік усунено
11. Під час проведення іспитів один викладач приймає іспити одночасно у декількох груп Недолік усунено
12. В екзаменаційній відомості зазначено декілька дат прийому іспитів Недолік усунено
13. продовжити роботу по формуванню кадрового складу у напрямку збільшення частки штатних викладачів, що викладають фахові дисципліни, а також по залученню до роботи молодих фахівців За час, що минув з моменту проведення останньої акредитації, до штату кафедри було залучено як молодих фахівців - випускників за спеціальністю «Екологія та охорона навколишнього середовища» (Макаренко Д.М., Калашникова В.І.), так і досвідчених професіоналів з досвідом практичної роботи за фахом (Клочко Т.О.)
14. продовжити роботу по створенню та поновленню фахового навчально- методичного забезпечення (планів семінарських, практичних занять, методичних вказівок і тематик контрольних, курсових робіт, програм усіх практик та ін.) Всі викладачі кафедри за всіма дисциплінами постійно оновлюють навчально-методичне забезпечення, зокрема - створюються нові лабораторні роботи та практичні завдання, методичне забезпечення до них, оновлюються програми дисциплін і практик, розширюється тематика курсових і дипломних робіт
15. поновити бібліотечний фонд фахової, нормативної і спеціальної літератури, а також періодичними виданнями фахового спрямування Бібліотечний фонд поновлюється безперервно новими виданнями викладачів кафедри (монографії, підручники, навчальні посібники), новими надходженнями у бібліотеку та читальний зал університету, включаючи періодичні видання та літературу іноземною (англійскою) мовою
16. збільшити питому вагу навчальної літератури державною мовою В останні роки всі матеріали, які розробляються викладачами кафедри, видаються виключно державною мовою. Окремі матеріали (для навчання студентів інших держав, для публікації статей в іноземних виданнях) видаються англійською мовою

Загальні висновки експертної комісії

На підставі поданих матеріалів щодо можливості акредитації освітньо- професійної програми «Екологія та охорона навколишнього середовища» зі спеціальності 101 «Екологія» за другим (магістерським) рівнем загальним ліцензованим обсягом 15 осіб у Національному аерокосмічному університеті ім. М.Є. Жуковського «Харківський авіаційний інститут» та безпосередньої перевірки стану навчально-методичного, матеріально-технічного та кадрового забезпечення, а також результатів освітньої діяльності на місці експертна комісія дійшла до висновку:

 1. Рівень організації навчально-виховного процесу, зміст та якість навчально-методичного забезпечення, кадрове забезпечення, навчально- матеріальна база та результати освітньої діяльності з підготовки фахівців за освітньо-професійною програмою «Екологія та охорона навколишнього середовища» зі спеціальності 101 «Екологія» за другим (магістерським) рівнем загальним ліцензованим обсягом 15 осіб відповідає ліцензійним умовам надання освітніх послуг у сфері вищої освіти та освітньо-професійній програмі підготовки здобувачів освітнього ступеня «магістр» і забезпечує державну гарантію якості освіти.
 2. Ректорату Національного аерокосмічного університету ім. М. Є. Жу­ковського «Харківський авіаційний інститут» та випусковій кафедрі зі спеціальності 101 «Екологія», яка здійснює підготовку здобувачів освітнього ступеня «магістр» за освітньо-професійною програмою «Екологія та охорона навколишнього середовища» за другим (магістерським) рівнем звернути увагу на рекомендації, виконання яких сприятиме подальшому підвищенню якості підготовки фахівців, а саме:
  • продовжувати нарощувати матеріально-технічне забезпечення кафедри, в особливості якісний склад лабораторного обладнання;
  • продовжувати якісне і кількісне оновлення бібліотечного фонду кафедри та університету шляхом збільшення кількості періодичних фахових видань та підручників;
  • збільшити кількість наукових публікацій професорсько-викладацького складу кафедри у фахових міжнародних наукометричнцх базах даних;
  • працювати над розширенням баз навчальних і виробничих практик студентів;
  • продовжити оновлення методичної бази кафедри з дисциплін, що викладаються;
  • активізувати роботу кафедри із залучення студентської молоді до науково-дослідної роботи.
 3. Рекомендувати Міністерству освіти і науки України акредитувати Національний аерокосмічний університет ім. М. Є. Жуковського «Харківський авіаційний інститут» на право підготовки здобувачів освітнього ступеня «магістр» за освітньо-професійною програмою «Екологія та охорона навколишнього середовища» зі спеціальності 101 «Екологія» галузі знань 10 «Природничі науки» загальним ліцензованим обсягом 15 осіб.

Результати перевірки залишкових знань студентів під час самоаналізу за освітньо-професійною програмою «Екологія та охо­рона навколишнього середовища» зі спеціальності 101 «Екологія» Національного аерокосмічного університету ім. М.Є. Жуковського «Харківський авіаційний інститут»

Назва дисциплін, за якими проводився контроль Група Кількість сту­дентів, осіб Складало 3 них одержали оцінки Абсолютна успішність, % Якість успішності, % Середній бал
«5» «4» «3» «2»
осіб % осіб % осіб % осіб % осіб %
1. Цикл загальної підготовки
Стратегія сталого роз­витку 169МП 5 5 100 4 80 0 0 1 20 0 0 100 80 4,6
Екологічний менедж­мент і аудит 169МП 5 5 100 3 60 0 0 2 40 0 0 100 60 4,2
Всього за циклом   10 10 100 7 70 0 0 3 зо 0 0 100 70 4,4
2. Цикл професійної підготовки
Екологічна оцінка те­риторій 169МП 5 5 100 3 60 0 0 2 40 0 0 100 60 4,2
Екологічне інспекту­вання 169МП 5 5 100 2 40 1 20 2 40 0 0 100 60 4,0
Всього за циклом   10 10 100 5 50 1 10 4 40 0 0 100 60 4,1

Результати експертної перевірки залишкових знань студентів за освітньо-професійною програмою «Екологія та охорона на­вколишнього середовища» зі спеціальності 101 «Екологія» Національного аерокосмічного університету ім. М.Є. Жуковського «Харківський авіаційний інститут»

Назва дисциплін, за якими проводився контроль Група Кількість сту­дентів, осіб Складало 3 них одержали оцінки Абсолютна успішність, % Якість успішності, % Середній бал
«5» «4» «3» «2»
осіб % осіб % осіб % осіб % осіб %
1. Цикл загальної підготовки
Стратегія сталого роз­витку 169МП 5 5 100 3 60 1 20 1 20 0 0 100 80 4,4
Екологічний менедж­мент і аудит 169МП 5 5 100 2 40 1 20 2 40 0 0 100 60 4,0
Всього за циклом   10 10 100 5 50 2 20 3 зо 0 0 100 70 4,2
2. Цикл професійної підготовки
Екологічна оцінка те­риторій 169МП 5 5 100 3 60 0 0 2 40 0 0 100 60 4,2
Екологічне інспекту­вання 169МП 5 5 100 2 40 1 20 2 40 0 0 100 60 4,0
Всього за циклом   10 10 100 5 50 1 10 4 40 0 0 100 60 4,1

Порівняльний аналіз результатів експертної перевірки залишкових знань та перевірки під час самоаналізу освітньо-професійної програми «Екологія та охорона навколишнього середовища» зі спеціальності 101 «Екологія» Національного аерокосмічного університету ім. М.Є. Жуковського «Харківський авіаційний інститут»

Дисципліна Кількість студентів, осіб З’явилося, осіб Результати сесії Абс. усп-сть, % Якість усп-сті, % Середній бал Кіл-сть студентів, осіб

Викон-ували ККР (ек­спертна перевірка), осіб

Результати експертної перевірки

Абс.

 усп-сть, %

Якість усп-сті, % Середній бал Відхилення %
«5» «4» «3» «2» «5» «4» «3» «2»

Абс.

 усп-сть, %

Якість усп-сті, % Середній бал
осіб % осіб % осіб % осіб % осіб % осіб % осіб % осіб %
1. Цикл загальної підготовки
Стратегія стало­го розвитку 5 5 4 80 0 0 1 20 0 0 100 80 4,6 5 5 3 60 1 20 1 20 0 0 100 80 4,4 0 0 4,5
Екологічний менеджмент і аудит 5 5 3 60 0 0 2 40 0 0 100 60 4,2 5 5 2 40 1 20 2 40 0 0 100 60 4,0 0 0 5,0
Всього за циклом 10 10 7 70 0 0 3 зо 0 0 100 70 4,4 10 10 5 50 2 20 3 зо 0 0 100 70 4,2 0 0 4,8
2. Цикл професійної підготовки
Екологічна оцін­ка територій 5 5 3 60 0 0 2 40 0 0 100 60 4,2 5 5 2 40 1 20 2 40 0 0 100 60 4,0 0 0 5,0
Екологічне ін­спектування 5 5 2 40 1 20 2 40 0 0 100 60 4,0 5 5 2 40 1 20 2 40 0 0 100 60 4,0 0 0 0
Всього за циклом 10 10 5 50 1 10 4 40 0 0 100 60 4,1 10 10 3 зо 3 зо 4 40 0 0 100 60 4,0 0 0 2,5

Завантажити повну версію файлу засідання:

Бажаєш стати студентом ХАІ? Оціни свої шанси на вступ!

Дізнатися