bell Created using Figma Vector Created using Figma calendar Created using Figma earth-globe Created using Figma envelope Created using Figma Fax 1 Created using Figma Vector Created using Figma Vector Created using Figma telephone-handle-silhouette Created using Figma
Висновки експертної комісії за результатами акредитаційного іспиту Спеціальність: 076 "Підприємництво, торгівля та бухгалтерська діяльність"
ГоловнаУніверситетВисновки експертної комісії за результатами акредитаційного іспиту Спеціальність: 076 "Підприємництво, торгівля та бухгалтерська діяльність"

ВИСНОВКИ

Експертної комісії Міністерства освіти і науки України

про підсумки акредитаційної експертизи
Навчальний заклад: Національний аерокосмічний університет
ім. М.Є. Жуковського «Харківський авіаційний інститут»

Навчально-професійна програма
"Експертиза товарів та послуг"
Спеціальність: 076 "Підприємництво, торгівля та біржі"
Вища освіта: другий (магістр)
Освіта: магістр

 

Загальні висновки

Експертна комісія вважає, що кадрове, технологічне, інформаційне, навчально-методичне  забезпечення, а також якість підготовки здобувачів вищої освіти освітньо-професійної програми «Експертиза товарів та послуг» зі спеціальності 076 «Підприємництво, торгівля та біржова діяльність»  на другому (магістерському) рівні вищої освіти у Національному аерокосмічному  університеті ім. М.Є. Жуковського «Харківський авіаційний інститут»  відповідають чинним вимогам Ліцензійних умов провадження освітньої діяльності та Положення про акредитацію вищих навчальних закладів і спеціальностей у вищих навчальних закладах та вищих професійних училищах.

Експертна комісія дійшла висновку про можливість акредитації освітньо-професійної програми «Експертиза товарів та послуг» спеціальності 076 «Підприємництво, торгівля та біржова діяльність» галузі знань 07 «Управління та адміністрування» за другим (магістерським) рівнем у Національному аерокосмічному  університеті ім. М.Є. Жуковського «Харківський авіаційний інститут».  

Разом з тим експертна комісія з метою покращення якості підготовки фахівців вважає за необхідне висловити наступні  пропозиції:

  1. Випусковій кафедрі активізувати роботу щодо формування кадрового складу науково-педагогічних працівників для підготовки здобувачів вищої освіти з освітньо-професійної програми «Експертиза товарів та послуг» другого (магістерського) рівня фахівцями, кваліфікація яких підтверджена документом про освіту чи науковий ступінь зі спеціальності 076 «Підприємництво, торгівля та біржова діяльність».
  2. Оновити базу нормативних документів, які використовуються в освітньому процесі при підготовці здобувачів освітньо-професійної програми «Експертиза товарів та послуг» другого (магістерського) рівня зі спеціальності 076 «Підприємництво, торгівля та біржова діяльність».
  3. Поповнити фонд бібліотеки періодичними фаховими виданнями останніх років.
  4. Активізувати роботу випускової кафедри щодо видання навчальних посібників та підручників для підготовки фахівців освітньо-професійної програми «Експертиза товарів та послуг» другого (магістерського) рівня зі спеціальності 076 «Підприємництво, торгівля та біржова діяльність».

 

Завантажити повну версію файлу засідання: (Завантажити)

Бажаєш стати студентом ХАІ? Оціни свої шанси на вступ!

Дізнатися