bell Created using Figma Vector Created using Figma calendar Created using Figma earth-globe Created using Figma envelope Created using Figma Fax 1 Created using Figma Vector Created using Figma Vector Created using Figma telephone-handle-silhouette Created using Figma
Висновки експертної комісії про підсумки акредитаційної експертизи Спеціальність: 073 «Менеджмент»
ГоловнаУніверситетВисновки експертної комісії про підсумки акредитаційної експертизи Спеціальність: 073 «Менеджмент»

ВИСНОВКИ

експертної комісії Міністерства освіти і науки України

про підсумки акредитаційної експертизи
Навчальний заклад: Національний аерокосмічний університет
ім. М.Є. Жуковського «Харківський авіаційний інститут»

Освітньо-професійна програма

«Управління проектами»

Галузь знань: 07 «Управління та адміністрування»

Спеціальність: 073 «Менеджмент»

Рівень вищої освіти: другий (магістерський)

Освітній ступінь: Магістр

 

 

Підстави для акредитації

 

До Міністерства освіти і науки України подано заяву про проведення акредитації в Національному аерокосмічному університеті ім. М. Є. Жуковського «Харківський авіаційний інститут» з підготовки фахівців за освітньо-професійною програмою «Управління проектами» спеціальності 073 «Менеджмент» за другим (магістерським) рівнем вищої освіти.

Експертна комісія провела оцінку відповідності діяльності Національного аерокосмічного університету ім. М. Є. Жуковського «Харківський авіаційний інститут» з надання освітніх послуг у сфері вищої освіти з підготовки за освітньо-професійною програмою «Управління проектами» спеціальності 073 «Менеджмент» за другим (магістерським) рівнем вищої освіти критеріям і вимогам до акредитації освітніх програм у вищих навчальних закладах і констатує, що окреслена вище освітня діяльність кафедри менеджменту Національного аерокосмічного університету ім. М. Є. Жуковського «Харківський авіаційний інститут» відповідає акредитаційним вимогам та ліцензійним умовам надання освітніх послуг у сфері вищої освіти.

Таким чином, клопотання Національного аерокосмічного університету ім. М. Є. Жуковського «Харківський авіаційний інститут» щодо акредитації освітньо-професійної програми «Управління проектами» спеціальності 073 «Менеджмент» за другим (магістерським) рівнем в межах ліцензованого обсягу вважаємо достатньо обґрунтованим.

 

Загальні висновки та пропозиції

 На підставі поданих матеріалів щодо можливості акредитації освітньо-професійної програми «Управління проектами»  спеціальності 073 «Менеджмент» за другим (магістерським) рівнем вищої освіти загальним ліцензованим обсягом 75 осіб у Національному аерокосмічному університеті ім. М.Є. Жуковського «Харківський авіаційний інститут» та безпосередньої перевірки стану організаційного, навчально-методичного, інформаційного, матеріально-технічного та кадрового забезпечення, а також результатів освітньої діяльності на місці експертна комісія дійшла до наступних висновків:

 1. Засновницькі документи, ліцензія та інші подані документи забезпечують правові та організаційні основи діяльності Національного аерокосмічного університету ім. М.Є. Жуковського «Харківський авіаційний інститут» і відповідають державним вимогам щодо акредитації освітньо-професійної програми «Управління проектами» спеціальності 073 «Менеджмент» другого (магістерського) рівня вищої освіти.
 2. Формування контингенту здобувачів в університеті здійснюється згідно законодавчих вимог та не перевищує ліцензований обсяг.
 3. У Національному аерокосмічному університеті ім. М.Є. Жуковського «Харківський авіаційний інститут» має місце відповідність підготовки фахівців чинним ліцензійним та акредитаційним нормам, потребам ринку праці, що забезпечує якісну підготовку магістрів за освітньо-професійною програмою «Управління проектами» спеціальності 073 «Менеджмент».
 4. Кадрове забезпечення освітнього процесу підготовки магістрів за освітньо-професійною програмою «Управління проектами» зі спеціальності 073 «Менеджмент» відповідає встановленим вимогам та даним звіту про самоаналіз.
 5. У Національному аерокосмічному університеті ім. М.Є. Жуковського «Харківський авіаційний інститут» забезпечено належні умови для здійснення навчально-виховного процесу, створено сприятливі умови для роботи науково-педагогічних працівників та навчання і проживання здобувачів. Стан матеріально-технічної бази відповідає ліцензійним вимогам.
 6. Стан організаційного, навчально-методичного та інформаційного забезпечення кожної навчальної дисципліни відповідає нормативам показників діяльності закладу вищої освіти.
 7. Експертна перевірка рівня підготовки магістрів за освітньо-професійною програмою «Управління проектами» спеціальності 073 «Менеджмент» показала, що загальна успішність навчання та якість підготовки фахівців за зазначеною освітньо-професійною програмою відповідають встановленим критеріям та вимогам, що підтверджує здатність випускників до самостійної професійної і науково-дослідної роботи.

Разом з тим експертна комісія, з метою покращення якості підготовки фахівців, вважає за необхідне висловити наступні зауваження і рекомендації:

 1. З метою удосконалення практичних навичок магістрів та підвищення рівня адаптації випускників до вимог роботодавців більш активно залучати до освітнього процесу провідних фахівців з проектно-орієнтованих компаній.
 2. Збільшити кількість наукових публікацій науково-педагогічних працівників кафедри у міжнародних наукометричних базах даних, зокрема в Scopus, Web of Science, Index Copernicus та ін.
 3. Посилити роботу кафедри в напрямі міжнародного наукового співробітництва та розширення кола міжнародних зв’язків.
 4. Продовжувати розширювати бібліотечний фонд кафедри та збільшити кількість фахових періодичних видань.
 5. Продовжувати розширювати матеріально-технічне забезпечення кафедри та бази проходження переддипломної практики здобувачами, поповнювати програмне забезпечення для оптимізації управлінських процесів.
 6. Продовжити практику залучення здобувачів вищої освіти за другим (магістерським) рівнем освітньо-професійною програми «Управління проектами» до виконання науково-дослідних робіт за профілем випускової кафедри.

На підставі поданих на акредитацію матеріалів і перевірки результатів провадження діяльності кафедри менеджменту на місці, експертна комісія рекомендує Міністерству освіти і науки України акредитувати Національний аерокосмічний університет ім. М. Є. Жуковського «Харківський авіаційний інститут» на право підготовки здобувачів освітнього ступеня «магістр» з освітньо-професійної програми «Управління проектами» спеціальності 073 «Менеджмент» галузі знань 07 «Управління та адміністрування» за другим (магістерським) рівнем з загальним ліцензованим обсягом 75 осіб денної та заочної форм навчання.

 

 

Результати експертної перевірки залишкових знань магістрів зі спеціальності 073 «Менеджмент» освітньо-професійної програми «Управління проектами»

Національного аерокосмічного університету ім. М.Є. Жуковського «Харківський авіаційний інститут»

Назва дисциплін, за якими проводився контроль Група Кількість сту­дентів, осіб Складало 3 них одержали оцінки Абсолютна успішність, % Якість успішності, % Середній бал
«5» «4» «3» «2»
осіб % осіб % осіб % осіб % осіб %
2. Цикл професійної підготовки
Методологія та організація наукових досліджень 657МП 12 12 100 5 60 1 20 1 20 0 0 100 80 4,4
Методологія управління програмами 657МП 12 12 100 7 40 1 20 2 40 0 0 100 60 4,0
Планування та виконання процесів управління проектами 657МП  12 12 100 4 50 2 20 3 зо 0 0 100 70 4,2
В середньому за циклом - 12 12 100 - 48,3  -  30  -21,3  0 100   100 78,7   4,3 

 

Порівняльна таблиця результатів виконання ККР здобувачами вищої освіти під час акредитаційної експертизи  за освітньо-професійної програмою «Управління проектами» спеціальності 073 «Менеджмент» галузі знань 07 «Управління та адміністрування»  другого (магістерського) рівня Національного аерокосмічного університету ім. М.Є. Жуковського «Харківський авіаційний інститут»

Найменування дисциплін, за якими проводився контроль

Шифр групи

Кіль-кість здобу-вачів

Оцінка виконання ККР під час самоаналізу

Оцінка виконання ККР під час акредитаційної експертизи

Розбіжність

абсолютна успішність, %

якість, %

середній бал

абсолютна успішність, %

якість, %

середній бал

абсолютна успішність, %

якість, %

середній бал

ІІ. Цикл професійної підготовки

Методологія та організація наукових досліджень

657 уп

12

100

80

4,4

100

70

4,1

0

10

0,3

Методологія управління програмами

657 уп

12

100

92

4,5

100

83,3

4,0

0

8,7

0,5

Планування та виконання процесів управління проектами

657 уп

12

100

64

4,0

100

64

4,0

0

0

0

В середньому за циклом

-

12

100

78,7

4,3

100

72,4

4,03

0

6,2

0,4

Завантажити повну версію файлу засідання: (завантажити)

Бажаєш стати студентом ХАІ? Оціни свої шанси на вступ!

Дізнатися