bell Created using Figma Vector Created using Figma calendar Created using Figma earth-globe Created using Figma envelope Created using Figma Fax 1 Created using Figma Vector Created using Figma Vector Created using Figma telephone-handle-silhouette Created using Figma
Висновки експертної комісії про підсумки акредитаційної експертизи Спеціальність: 053 «Соціальні та поведінкові науки»
ГоловнаУніверситетВисновки експертної комісії про підсумки акредитаційної експертизи Спеціальність: 053 «Соціальні та поведінкові науки»

ВИСНОВКИ

експертної комісії про підсумки акредитаційної експертизи

Навчальний заклад: Національний аерокосмічний університет ім. М.Є. Жуковського «Харківський авіаційний інститут»

Освітньо-професійна програма «Психологія»

Галузь знань: 05 «Соціальні та поведінкові науки»

Спеціальність 053 «Психологія»

Рівень вищої освіти: другий (спеціаліст)

Освітній ступінь: «Спеціаліст»

Підстави для акредитації у Національному аерокосмічному університеті ім. М.Є. Жуковського «Харківський авіаційний інститут» спеціальності 053 «Психологія»  

Експертна комісія провела оцінку відповідності діяльності Національного аерокосмічного університету ім. М. Є. Жуковського «Харківський авіаційний інститут» з надання освітніх послуг у сфері вищої освіти з підготовки фахівців освітньо-кваліфікаційного рівня «спеціаліст» за спеціальністю 053 «Психологія» критеріям і вимогам до акредитації спеціальностей у вищих навчальних закладах і констатує, що окреслена вище освітня діяльність кафедри психології Національного аерокосмічного університету ім. М. Є. Жуковського «Харківський авіаційний інститут» відповідає акредитаційним вимогам та ліцензійним умовам надання освітніх послуг у сфері вищої освіти. 

Загальні висновки та пропозиції

На підставі поданих матеріалів щодо можливості повторної акредитації підготовки фахівців галузі знань 05 «Соціальні та поведінкові науки», спеціальності 053 «Психологія», освітньо-кваліфікаційного рівня «спеціаліст», ліцензованим обсягом 50 осіб денної форми навчання і  50 осіб заочної форми навчання у Національному аерокосмічному університеті ім. М.Є. Жуковського «Харківський авіаційний інститут» та безпосередньої перевірки стану навчально-методичного, матеріально-технічного та кадрового забезпечення, а також результатів освітньої діяльності на місці експертна комісія дійшла до висновку:

 1. Рівень організації навчально-виховного процесу, зміст та якість навчально-методичного забезпечення, кадрове забезпечення, навчально-матеріальна база та результати освітньої діяльності підготовки фахівців галузі знань 05 «Соціальні та поведінкові науки», спеціальності 053 «Психологія», освітньо-кваліфікаційного рівня «спеціаліст», ліцензованим обсягом 50 осіб денної форми навчання і  50 осіб заочної форми навчання    відповідає ліцензійним умовам надання освітніх послуг у сфері вищої освіти, освітньо-кваліфікаційній характеристиці та освітньо-професійній програмі підготовки фахівців і забезпечує державну гарантію якості освіти.
 2. Ректорату Національного аерокосмічного університету ім. М. Є. Жуковського «Харківський авіаційний інститут» та випускаючій кафедрі зі спеціальності 053 «Психологія» звернути увагу на рекомендації, виконання яких сприятиме подальшому підвищенню якості підготовки фахівців за спеціальністю, а саме:
  • продовжувати формувати бібліотечний фонд кафедри та університету шляхом збільшення кількості фахових видань та підручників; 
  • збільшити кількість наукових публікацій професорсько-викладацького складу кафедри у міжнародних науковометричних базах даних; 
  • працювати над розширенням баз практики студентів; 
  • продовжити підготовку фахівців в аспірантури зі спеціальності «Психологія» в Національному аерокосмічному університеті ім. М. Є. Жуковського «Харківський авіаційний інститут»;
  • продовжувати розширювати матеріально-технічний фонд кафедри;
  • створити умови для активізації міжнародного наукового співробітництва та розширення кола міжнародних зв’язків. 
 3. .Рекомендувати Міністерству освіти і науки України акредитувати Національний аерокосмічний університет ім. М. Є. Ж уковського «Харківський авіаційний інститут» на право підготовки фахівців галузі знань 05 «Соціальні та поведінкові науки», спеціальності 053 «Психологія», освітньо- кваліфікаційного рівня «спеціаліст», ліцензованим обсягом 50 осіб денної форми навчання і 50 осіб заочної форми навчання.

Завантажити повну версію файлу засідання: 

Бажаєш стати студентом ХАІ? Оціни свої шанси на вступ!

Дізнатися