bell Created using Figma Vector Created using Figma calendar Created using Figma earth-globe Created using Figma envelope Created using Figma Fax 1 Created using Figma Vector Created using Figma Vector Created using Figma telephone-handle-silhouette Created using Figma
Висновки експертної комісії про підсумки акредитаційної експертизи Спеціальність: 053 «Психологія»
ГоловнаУніверситетВисновки експертної комісії про підсумки акредитаційної експертизи Спеціальність: 053 «Психологія»

ВИСНОВКИ

експертної комісії про підсумки акредитаційної експертизи

Навчальний заклад: Національний аерокосмічний університет ім. М.Є. Жуковського «Харківський авіаційний інститут»

Освітньо-професійна програма «Психологія»

Галузь знань: 05 «Соціальні та поведінкові науки»

Спеціальність 053 «Психологія»

Рівень вищої освіти: другий (магістерський)

Освітній ступінь: Магістр

Підстави для акредитації у Національному аерокосмічному університеті ім. М.Є. Жуковського «Харківський авіаційний інститут» освітньо-професійної програми «Психологія» зі спеціальності 053 «Психологія» за другим (магістерським) рівнем

Експертна комісія провела оцінку відповідності діяльності Національного аерокосмічного університету ім. М. Є. Жуковського «Харківський авіаційний інститут» з надання освітніх послуг у сфері вищої освіти з підготовки за освітньо-професійною програмою «Психологія» зі спеціальності 053 «Психологія» за другим (магістерським) рівнем критеріям і вимогам до акредитації освітніх програм у вищих навчальних закладах і констатує, що окреслена вище освітня діяльність кафедри психології Національного аерокосмічного університету ім. М. Є. Жуковського «Харківський авіаційний інститут» відповідає акредитаційним вимогам та ліцензійним умовам надання освітніх послуг у сфері вищої освіти.

Загальні висновки та пропозиції

На підставі поданих матеріалів щодо можливості акредитації освітньо- професійної програми «Психологія» зі спеціальності 053 «Психологія» за другим (магістерським) рівнем загальним ліцензованим обсягом 75 осіб у Національному аерокосмічному університеті ім. М.Є. Жуковського «Харківський авіаційний інститут» та безпосередньої перевірки стану навчально-методичного, матеріально-технічного та кадрового забезпечення, а також результатів освітньої діяльності на місці експертна комісія дійшла до висновку:

 1. Рівень організації навчально-виховного процесу, зміст та якість навчально-методичного забезпечення, кадрове забезпечення, навчально- матеріальна база та результати освітньої діяльності підготовки фахівців освітньо-професійної програми «Психологія» зі спеціальності 053 «Психологія» за другим (магістерським) рівнем загальним ліцензованим обсягом 75 осіб відповідає ліцензійним умовам надання освітніх послуг у сфері вищої освіти та освітньо-професійній програмі підготовки здобувачів освітнього ступеня «магістр» і забезпечує державну гарантію якості освіти.
 2. Ректорату Національного аерокосмічного університету ім. М. Є. Жуковського «Харківський авіаційний інститут» та випускаючій кафедрі зі спеціальності 053 «Психологія», яка здійснює підготовку здобувачів освітнього ступеня «магістр» за освітньо-професійною програмою «Психологія» за другим (магістерським) рівнем звернути увагу на рекомендації, виконання яких сприятиме подальшому підвищенню якості підготовки фахівців, а саме:
  • продовжувати розширювати матеріально-технічний фонд кафедри;
  • продовжувати формувати бібліотечний фонд кафедри та університету шляхом збільшення кількості фахових видань та підручників;
  • збільшити кількість наукових публікацій професорсько-викладацького складу кафедри у міжнародних наукометричних базах даних;
  • працювати над розширенням баз практики студентів;
  • створити умови для активізації міжнародного наукового співробітництва та розширення кола міжнародних зв'язків.
 3. Рекомендувати Міністерству освіти і науки України акредитувати Національний аерокосмічний університет ім. М. Є. Жуковського «Харківський авіаційний інститут» на право підготовки здобувачів освітнього ступеня

Результати складання екзаменаційних сесій 2016-2017 н.р. студентами освітньо-професійної програми «Психологія» зі спеціальності 053 «Психологія» другого (магістерського) рівня Національного аерокосмічного університету ім. М.Є. Жуковського «Харківський авіаційний інститут»

Назва дисциплін, за якими проводився контроль Група Кіл-сть студентів, осіб Складало 3 них одержали оцінки

Абс.

 усп-сть, %

Якість усп-сті, % Середній бал
«5» «4» «3» «2»
осіб

%

осіб % осіб % осіб % осіб

%

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16

1. Цикл загальної підготовки

Методика викладання у вищій школі 750ПМ 14 14 100 6 43 8 57 0 0 0 0 100 100 4,4
Методика та організація наукових досліджень 750ПМ 15 15 100 0 0 8 53 7 47 0 0 100 53 3,5
Всього за циклом   29 29 100 6 21,5 16 55 7 23,5 0 0 100 76,5 3,9

II. Цикл професійної підготовки

Психологічна служба 750ПМ 15 15 100 0 0 11 73 4 27 0 0 100 73 3,7
Психологія та психотерапія життєвих криз 750ПМ 15 15 100 4 27 8 53 2 13 1 7 93 80 4,0
Всього за циклом   ЗО ЗО 100 4 13,5 19 63 6 20 1 3,5 96,5 76,5 3,8

Результати складання екзаменаційних сесій 2016-2017 н.р. студентами освітньо-професійної програми «Психологія» зі спеціальності 053 «Психологія» другого (магістерського) рівня Національного аерокосмічного університету ім. М.Є. Жуковського «Харківський авіаційний інститут»

Назва дисциплін, за якими проводився контроль

Група

Кіл-сть студентів, осіб

Складало

3 них одержали оцінки

Абс. усп-сть, %

Якість

усп-сті, %

Середній бал

«5»

«4»

«3»

«2»

осіб

%

осіб

%

осіб

%

осіб

%

осіб’

%

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

II

12

ІЗ

14

15

16

І. Цикл загальної підготовки

Методика викладання у вищій школі

750ПМ

14

14

100

6

43

8

57

0

0

0

0

100

100

4,4

Методика та організація наукових досліджень

750ПМ

15

15

100

0

0

8

53

7

47

0

0

100

53

3,5

Всього за циклом

 

29

29

100

6

21,5

16

55

7

23,5

0

0

100

76,5

3,9

II. Цикл професійної підготовки

Психологічна

служба

750ПМ

15

15

100

0

0

11

73

4

27

0

0

100

73

3,7

Психологія та психотерапія життєвих криз

750ПМ

15

15

100

4

27

8

53

2

13

1

7

93

80

4,0

Всього за циклом

 

ЗО

ЗО

100

4

13,5

19

 63

6

20

1

3,5

96,5

76,5

3,8

Результати експертної перевірки знань студентів  освітньо-професійної програми «Психологія» зі спеціальності 053 «Психологія» другого (магістерського) рівня Національного аерокосмічного університету ім. М.Є. Жуковського «Харківський авіаційний інститут»

Назва дисциплін, за якими проводився контроль

Група

Кіл-сть студентів, осіб

Складало

3 них одержали оцінки

Абс. усп-сть, %

Якість

усп-сті, %

Середній бал

«5»

«4»

«3»

«2»

осіб

%

осіб

%

осіб

%

осіб

%

осіб’

%

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

II

12

ІЗ

14

15

16

І. Цикл загальної підготовки

Методика викладання у вищій школі

760ПМ

14

14

100

3

21

7

50

4

28

0

0

100

71

3,9

Методика та організація наукових досліджень

760ПМ

14

14

100

0

0

8

57

6

43

0

0

100

57

3,6

Всього за циклом

 

28

28

100

3

11

15

53

10

35

0

0

100

64

3,7

II. Цикл професійної підготовки

Психологічна

служба

760ПМ

14

14

100

1

0

8

57

5

36

0

0

100

64

3,7

Психологія та психотерапія життєвих криз

760ПМ

14

14

100

3

27

6

43

5

36

0

0

100

64

3,8

Всього за циклом

 

28

28

100

4

14

19

 50

10

36

0

0

100

64

3,7

Завантажити повну версію файлу засідання:

Бажаєш стати студентом ХАІ? Оціни свої шанси на вступ!

Дізнатися