bell Created using Figma Vector Created using Figma calendar Created using Figma earth-globe Created using Figma envelope Created using Figma Fax 1 Created using Figma Vector Created using Figma Vector Created using Figma telephone-handle-silhouette Created using Figma
Висновки експертної комісії про підсумки акредитаційної експертизи Спеціальність: 051 «Економіка» [29122018]
ГоловнаУніверситетВисновки експертної комісії про підсумки акредитаційної експертизи Спеціальність: 051 «Економіка» [29122018]

ВИСНОВКИ

експертної комісії Міністерства освіти і науки України

про підсумки акредитаційної експертизи
Навчальний заклад: Національний аерокосмічний університет
ім. М.Є. Жуковського «Харківський авіаційний інститут»

Освітньо-професійна програма
«Економіка підприємства»
Галузь знань: 05 «Соціальні та поведінкові науки»
Спеціальність: 051 «Економіка»
Рівень вищої освіти: другий (магістерський)
Освітній ступінь: Магістр

 

 

ЗАГАЛЬНИЙ ВИСНОВОК ЕКСПЕРТІВ

На підставі поданих на акредитацію матеріалів Національним аерокосмічним університетом ім. М.Є. Жуковського «Харківський авіаційний інститут» та результатів діяльності на місці експертна комісія зробила наступні висновки:

 1. Освітньо-професійна програма «Економіка підприємства» зі спеціальності 051 «Економіка» другого (магістерського) рівня вищої освіти за освітньою, професійною і практичними складовими, навчальний план з обов’язковими та вибірковими компонентами, відповідають вимогам Міністерства освіти і науки України і забезпечують оволодіння магістрами необхідними компетентностями.
 2. Стан матеріально-технічної бази, кадрового, навчально-методичного та інформаційного забезпечення навчального процесу і соціальної інфраструктури Національного аерокосмічного університету ім. М.Є. Жуковського «Харківський авіаційний інститут» відповідають вимогам щодо акредитації освітньо-професійної програми «Економіка підприємства» зі спеціальності 051 «Економіка» галузі знань 05 «Соціальні та поведінкові науки» на другому (магістерському) рівні вищої освіти.
 3. Організація навчального процесу, наявний аудиторний фонд та рівень технічного забезпечення, а також характеристика кадрового складу кафедри економіки та маркетингу й групи забезпечення освітньо-професійної програми «Економіка підприємства» спеціальності 051 «Економіка» дають можливість здійснювати освітню діяльність з підготовки магістрів відповідно до державних вимог.
 4. Згідно Положення «Про рейтингове оцінювання діяльності науково-педагогічних працівників, кафедр факультетів в Національному аерокосмічному університеті ім. М.Є. Жуковського «Харківський авіаційний інститут», кафедра економіки та маркетингу займає призові місця майже усіх номінаціях рейтингу.
 5. Студенти беруть активну участь у науково-дослідній роботі випускової кафедри, що підтверджується наявністю спільних публікацій викладачів та студентів.

  При перевірці результатів діяльності на місці експертна комісія висловила зауваження та рекомендації:

  - випусковій кафедрі економіки та маркетингу з метою збільшення контингенту студентів за освітньо-професійною програмою «Економіка підприємства» другого (магістерського) рівня вищої освіти посилити профорієнтаційно-комунікаційну складову роботи з випускниками бакалаврського рівня підготовки інших закладів вищої освіти регіону, а також промисловими підприємствами та підприємствами сфери послуг;

  - поглиблювати співпрацю з вітчизняними та закордонними промисловими підприємствами та підприємствами сфери послуг, науковими установами за профілем випускової кафедри задля посилення практичної складової підготовки магістрів;

  - спрямувати науково-дослідну роботу науково-педагогічних працівників кафедри на збільшення кількості наукових публікацій у виданнях, які включені до наукометричних баз даних, зокрема Scopus, Web of Science тощо;

  - підвищувати рівень академічної мобільності учасників освітнього процесу, зокрема шляхом проходження стажування викладачами кафедри в закладах вищої освіти країн-учасниць ЄС.

  - необхідно забезпечити освітній процес архівним приміщенням.

На підставі зазначеного вище, експертна комісія Міністерства освіти і науки України безпосередньо ознайомившись з фактичним станом навчальної діяльності в Національному аерокосмічному університеті ім. М.Є. Жуковського «Харківський авіаційний інститут», за результатами перевірки кадрового, матеріально-технічного, навчально-методичного та інформаційного забезпечення, зробила висновок про можливість акредитації освітньо-професійної програми «Економіка підприємства» зі спеціальності 051 «Економіка» галузі знань 05 «Соціальні та поведінкові науки» на другому (магістерському) рівні вищої освіти з ліцензованим обсягом 100 (сто) осіб.

Завантажити повну версію файлу засідання: (завантажити)

Бажаєш стати студентом ХАІ? Оціни свої шанси на вступ!

Дізнатися