bell Created using Figma Vector Created using Figma calendar Created using Figma earth-globe Created using Figma envelope Created using Figma Fax 1 Created using Figma Vector Created using Figma Vector Created using Figma telephone-handle-silhouette Created using Figma
Висновки експертної комісії про підсумки акредитаційної експертизи Спеціальність: 0403 «Системні науки та кібернетика»
ГоловнаУніверситетВисновки експертної комісії про підсумки акредитаційної експертизи Спеціальність: 0403 «Системні науки та кібернетика»

ВИСНОВКИ
експертної кoмiciї Мiнiстерства освiти i науки України 

про результати проведення акредитаційної експертизи на провадження освітньої діяльності
Навчальний заклад: Нацiональний аерокосмiчний унiверситет 
iм. М.Є. Жуковського «Харкiвський авiацiйний iнститут» 

Освiтньо-професiйна програма 
«Безпека iнформацiйних i комунiкацiйних систем» 
Галузь знань: 0403 «Системні науки та кібернетика»
Спецiальнiсть: 6.040301 «Прикладна математика»
Рiвень вищоi освiти: перший (бакалавр) 
Освiтнiй ступiнь: «бакалавр»

Перелік зауважень контролюючих органів та заходи щодо  їх усунення

Відповідно до наказу міністерства освіти і науки України №1127-А від 12.06.2017 проводилась акредитаційна експертиза освітньої  діяльності Національним аерокосмічним університетом ім. М. Є. Жуковського «Харківський авіаційний інститут» у сфері вищої освіти, пов’язаної з підготовкою фахівців для отримання освітнього ступеня «бакалавр»  за напрямом 6.040301 «Прикладна математика», з дотримання основних вимог акредитації.

 За результатами попередньої експертизи поданих матеріалів акредитаційної справи були висловлені зауваження. Заходи випускової кафедри щодо їх усунення наведені в таблиці 5.

Таблиця 5

Зауваження щодо дотримання основних вимог акредитації та вжиті заходи

з/п

Зауваження щодо дотримання основних вимог акредитації

Вжиті заходи

1

Відсутня інформація щодо динаміки змін контингенту по курсам і навчальним рокам.

Технічна помилка.

Інформація щодо динаміки змін контингенту по курсам і

навчальним рокам надано у додатку ХХ експертних висновків.

Загальні висновки та пропозиції

На підставі поданих на акредитацію матеріалів та перевірки на місці комісія дійшла висновку, що освітня діяльність Національного аерокосмічного університету ім. М.Є. Жуковського «Харківський авіаційний інститут» з підготовки студентів ступеня «бакалавр» за напрямом 6.040301 «Прикладна математика» галузі знань 0403 «Системні науки та кібернетика» з ліцензійним обсягом 35 осіб денної та 25 заочної форми навчання встановленим нормативам і вимогам згідно постанови Кабінету Міністрів України від 8 серпня 2007 р. № 1019 «Про ліцензування діяльності з надання освітніх послуг» і забезпечує державну гарантію якості вищої освіти. Порівняльну таблицю відповідності критеріям та вимогам до акредитації наведено в додатку 3.

У зв’язку з введенням в дію Ліцензійних умов провадження освітньої діяльності закладів освіти, затверджених постановою Кабінету міністрів України від 30 грудня 2015р. №1187, експертна комісія проаналізувала

технологічні вимоги щодо матеріально-технічного, навчально-методичного, інформаційного забезпечення освітньої діяльності у сфері вищої освіти.

Результати аналізу наведено в додатку 4.

Разом з цим, з метою вдосконалення навчального процесу, експертна комісія рекомендує:

  1. більш активно залучати до наукової роботи студентів молодших курсів і збільшити кількість наукових публікацій за участю студентів;
  2. активізувати роботу з викладацьким резервом для здобуття вченого звання доцента та наукового ступеня доктора технічних наук;
  3. збільшити кількість навчально-методичної літератури українською мовою;
  4. збільшити кількість публікацій у виданнях, що входять до наукометричних баз даних (Scopus).

 Експертна комісія вважає за можливе рекомендувати Міністерству ти і науки України акредитувати напрям підготовки 6.040301 «Прикладна матика» в Національному аерокосмічному університеті М. Є. Жуковського «Харківський авіаційний інститут» з ліцензованим обсягом 35 осіб денної  форми навчання.

Результати експертної перевірки залишкових знань  студентів напряму 6.040301 – ”Прикладна математика” 

Національного аерокосмічного університету ім. М.Є. Жуковського «Харківський авіаційний інститут»

Предмет Кіл-сть студентів в групі Рез-ти при самоаналізі ККР Одержали  оцінки Середній бал  Абс.  усп-сть (%) Якість  знань (%) Результати ККР при  перевірці  Одержали оцінки Середній бал Абс.  усп-сть (%)
 
Якість знань (%) Розбіжність показників успішності
Середній бал Абc. усп-сть Якість  знань (%)
Кіл-сть % 5 4 3 2 Кіл-сть % 5 4 3 2
Кіл-сть % Кіл-сть % Кіл-сть % Кіл-сть % Кіл-сть % Кіл-сть % Кіл-сть % Кіл-сть %
1. Цикл природничо-наукової (фундаментальної) підготовки
і Математичний антііз 5 5 100 1 20 - - 4 80 - - 3,40 100 20 5 100 1 20 2 40 2 40 - - 3.80 100 60 +0,40 0 +4С
2 Теорія ймовірностей 10 10 100 - - 7 70 3 ЗО - - 3,70 100 70 10 100 - - 6 60 4 40 - - 3.60 100 60 -0,10 0 -10
  Всього за циклом 15 15 100 1 6 7 47 7 47 - - 3.60 100 53 15 100 І 6 8 54 6 40 - - 3,67 100 60 +0,07 0 +7
2. Цикл загально-професійної підготовки
1 Методи обчислень 10 10 100 2 20 5 50 3 ЗО - - 3,90 100 70 10 100 3 ЗО 5 50 2 20 - - 4.10 100 80 +0,20 0 + 10
2 Аналіз лзннх 14 14 100 7 50 1 7 6 43 - - 4.07 100 57 14 100 6 43 2 14 6 43 - - 4,00 100 57 -0.07 0 0
  Всього за циклом 24 24 100 9 37 6 25 9 38  -  - 4.00 100 62 15 100 9 38 7 29 8 33 - - 4,04 100 67 +0.04 0 +5

Динаміка контингенту студентів освітньо-кваліфікаційного рівня «бакалавр» напряму 6.040301 «Прикладна математика», що навчаються у Національному аерокосмічному університеті ім. М.Є. Жуковського «ХАІ» у 2014-2016 навчальних роках (денна форма навчання)

Завантажити повну версію файлу засідання:

Бажаєш стати студентом ХАІ? Оціни свої шанси на вступ!

Дізнатися