bell Created using Figma Vector Created using Figma calendar Created using Figma earth-globe Created using Figma envelope Created using Figma Fax 1 Created using Figma Vector Created using Figma Vector Created using Figma telephone-handle-silhouette Created using Figma
Висновки експертної комісії про підсумки акредитаційної експертизи Спеціальність: 029 «Інформаційна, бібліотечна та архівна справа» [19112018]
ГоловнаУніверситетВисновки експертної комісії про підсумки акредитаційної експертизи Спеціальність: 029 «Інформаційна, бібліотечна та архівна справа» [19112018]

ВИСНОВКИ

експертної комісії Міністерства освіти і науки України

про підсумки акредитаційної експертизи
Навчальний заклад: Національний аерокосмічний університет
ім. М.Є. Жуковського «Харківський авіаційний інститут»

Освітньо-професійна програма
«Документознавство та інформаційна діяльність»
Галузь знань: 02 «Культура і мистецтво»
Спеціальність: 029 «Інформаційна, бібліотечна та архівна справа»
Рівень вищої освіти: другий (магістерський)
Освітній ступінь: Магістр

 

Перелік зауважень (приписів) державних контролюючих органів та заходи з їх усунення

За період підготовки здобувачів вищої освіти на другому (магістерському) рівні освітньо-професійною програмою «Документознавство та інформаційна діяльність» спеціальності 029 «Інформаційна, бібліотечна та архівна справа», з 2017 по 2018 роки порушень в організації і проведенні освітнього процесу не виявлено. З боку юридичних і фізичних осіб претензії щодо освітньої діяльності Національного аерокосмічного університету ім. М. Є. Жуковського «Харківський авіаційний інститут», з підготовки магістрів за заявленою до акредитації освітньо-професійною програмою «Документознавство та інформаційна діяльність» не надходили.

Загальні висновки та пропозиції

На підставі поданих матеріалів щодо можливості акредитації освітньо-професійної програми «Документознавство та інформаційна діяльність» спеціальності 029 «Інформаційна, бібліотечна та архівна справа» за другим (магістерським) рівнем вищої освіти загальним ліцензованим обсягом 10 осіб у Національному аерокосмічному університеті ім. М. Є. Жуковського «Харківський авіаційний інститут» та безпосередньої перевірки на місці експертна комісія дійшла висновку, що кадрове, навчально-методичне, інформаційне, матеріально-технічне забезпечення, якість підготовки фахівців, внутрішня система забезпечення якості освітньої діяльності відповідають установленим вимогам системи забезпечення якості освітньої діяльності, дозволяють забезпечити державну гарантію якості освіти.

Засновницькі документи, ліцензія й інші подані документи забезпечують правові та організаційні основи діяльності Національного аерокосмічного університету ім. М. Є. Жуковського «Харківський авіаційний інститут» і відповідають державним вимогам до акредитації освітньо-професійної програми «Документознавство та інформаційна діяльність» спеціальності 029 «Інформаційна, бібліотечна та архівна справа» другого (магістерського) рівня вищої освіти.

Навчальний план відповідає освітньо-професійній програмі «Документознавство та інформаційна діяльність» спеціальності 029 «Інформаційна, бібліотечна та архівна справа» за другим (магістерським) рівнем вищої освіти, враховують особливості і потреби регіону, його провідних установ, організацій, замовників фахівців.

Національний аерокосмічний університет ім. М. Є. Жуковського «Харківський авіаційний інститут» має достатній науково-педагогічний потенціал та навчально-наукову базу для підготовки здобувачів вищої освіти освітньо-професійної програми «Документознавство та інформаційна діяльність» зі спеціальності 029 «Інформаційна, бібліотечна та архівна справа» за другим (магістерським) рівнем вищої освіти.

Професійну підготовку забезпечують кафедри: документознавства та української мови, права, психології та філософії. Кафедри мають сформований науково-педагогічний колектив, який за кількісними та якісними показниками відповідає Ліцензійним умовам провадження освітньої діяльності та Державним вимогам до акредитації.

Рівень навчально-методичного забезпечення відповідає сучасності та потребам освітнього процесу, забезпечує якісне навчання студентів. Навчально-методична література, фахові періодичні видання наявні в достатній кількості та є всі умови для їх оперативного та ефективного використання здобувачами вищої освіти.

Матеріально-технічне та інформаційне забезпечення освітньо-професійної програми «Документознавство та інформаційна діяльність» відповідають Ліцензійним умовам провадження освітньої діяльності та Державним вимогам до акредитації.

У Національному аерокосмічному університеті ім. М. Є. Жуковського «Харківський авіаційний інститут» створено всі необхідні умови для якісної підготовки здобувачів вищої освіти освітньо-професійної програми «Документознавство та інформаційна діяльність», розроблено внутрішню систему забезпечення якості освітньої діяльності.

Водночас експертна комісія, з метою покращення якості підготовки фахівців, вважає за необхідне висловити такі зауваження і рекомендації, які не впливають на загальне позитивне рішення щодо акредитації освітньо-професійної програми «Документознавство та інформаційна діяльність» спеціальності 029 «Інформаційна, бібліотечна та архівна справа» за другим (магістерським) рівнем вищої освіти.:

  1. Збільшити кількість наукових публікацій науково-педагогічних працівників кафедри у міжнародних наукометричних базах даних.
  2. Продовжувати роботу кафедри в напрямі міжнародного наукового співробітництва та розширення кола міжнародних зв’язків.
  3. Продовжувати розширювати фонд навчально-методичної літератури кафедри, матеріально-технічне й інформаційне забезпечення навчального процесу.
  4. Продовжувати роботу над удосконаленням електронних навчально-методичних комплексів дисциплін навчального плану освітньо-професійної програми «Документознавство та інформаційна діяльність».

Висновок: на підставі вказаного вище експертна комісія Міністерства освіти і науки України зробила висновок про спроможність Національного аерокосмічного університету ім. М. Є. Жуковського «Харківський авіаційний інститут» здійснювати підготовку здобувачів освітньо-професійної програми «Документознавство та інформаційна діяльність» зі спеціальності 029 «Інформаційна, бібліотечна та архівна справа» за другим (магістерським) рівнем вищої освіти.

 

Результати експертної перевірки залишкових знань магістрів
освітньо-професійної програми «Документознавство та інформаційна діяльність»
зі спеціальності 029 «Інформаційна, бібліотечна та архівна справа»
Національного аерокосмічного університету ім. М. Є. Жуковського «Харківський авіаційний інститут»

 

 

Назва дисциплін, за якими проводився контроль

 

 

 

Група

Кіл-ть здобувачів, осіб

Складало

З них одержали оцінки

Абс. усп-сть, %

Якість усп-сті, %

Середній бал

«5»

«4»

«3»

«2»

 

 

осіб

 

 

%

 

 

осіб

 

 

%

 

 

осіб

 

 

%

 

 

осіб

 

 

%

 

 

осіб

 

 

%

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

І. Цикл загальної підготовки

Інформаційні ресурси

754дМ

9

9

100

2

22.2

4

44.5

3

33.3

0

0

100

78

3,9

Архівні системи світу

754дМ

9

9

100

4

44.5

2

22.2

3

33.3

0

0

100

66.5

4.4

Всього за циклом

 

18

18

100

6

33.3

6

44.5

6

33.3

0

0

100

72

4

ІІ. Цикл професійної підготовки

Інформаційно-аналітичні продукти і послуги

754дМ 9

9

100

2

22.2

5

55.5

2

22.2

0

0

100

78

4

Стилістика та редагування науково-технічної документації 754дМ

9

9

100

4

44.4

2

22.2

3

33.3

0

0

100

66.5

4.1

Всього за циклом

 

18

18

100

6

33.3

7

27.8

5

27.8

0

0

100

72

4,05

Завантажити повну версію файлу засідання: (завантажити)

Бажаєш стати студентом ХАІ? Оціни свої шанси на вступ!

Дізнатися